eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Tczew › Utrzymanie zieleni w pasie drogowym dróg powiatowych na terenie Powiatu Tczewskiego w mieście Tczew i GminachTczew, Subkowy, MorzeszczynOgłoszenie z dnia 2019-12-20

Ogłoszenie nr 560278960-N-2019 z dnia 20-12-2019 r.

Tczew: Utrzymanie zieleni w pasie drogowym dróg powiatowych na terenie Powiatu Tczewskiego w mieście Tczew i Gminach: Tczew, Subkowy, Morzeszczyn
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 507773-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510040138-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Tczewski, Krajowy numer identyfikacyjny 00000000000000, ul. ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 587 734 800, e-mail starostwo@powiat.tczew.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): przetargi.powiat.tczew.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Utrzymanie zieleni w pasie drogowym dróg powiatowych na terenie Powiatu Tczewskiego w mieście Tczew i Gminach: Tczew, Subkowy, Morzeszczyn

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

ZP.272.1.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

2.1 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych z bieżącym utrzymaniem zieleni oraz sprzątaniem pasa drogowego a także bieżącym utrzymaniem drzew w pasie drogowym dróg powiatowych na terenie miasta Tczewa oraz gmin: Tczew, Subkowy oraz Morzeszczyn. 2.2 Zamówienie zostało podzielone na dwie niezależne części: 2.2.1 część nr 1 - bieżące utrzymanie drzew w ciągu dróg powiatowych 2.2.2 część nr 2 - bieżące utrzymanie zieleni oraz sprzątanie pasa drogowego dróg powiatowych 2.3 Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części zamówienia.


II.4) Główny kod CPV: 77211500-7
Dodatkowe kody CPV:

77211600-8,

77314100-5,

90611000-3

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
do 15 grudnia 2019 roku

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: bieżące utrzymanie drzew w ciągu dróg powiatowych
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 28/02/2019
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

DENDROSERWIS Robert Porębny, , ul. Drzymały 46, 82-500, Kwidzyn, kraj/woj. pomorskie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 84500 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
15/12/2019

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp:
§ 5 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie: "Umowa zostaje zawarta na okres od dnia podpisania do 20 grudnia 2019 roku. Umowa ulegnie rozwiązaniu przed tym terminem w przypadku wcześniejszego wykorzystania środków finansowych posiadanych przez Zamawiającego na ten cel w planie finansowym, tj. kwoty 93 000,00 zł brutto".

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
konieczność zwiększenia ilości usług

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.