eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Włocławek › II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającegoBieżące utrzymanie i obsługa Strefy Płatnego parkowania na terenie miasta WłocławkaOgłoszenie z dnia 2019-12-16

Ogłoszenie nr 560274900-N-2019 z dnia 16-12-2019 r.

Włocławek: II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Bieżące utrzymanie i obsługa Strefy Płatnego parkowania na terenie miasta Włocławka
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510088932-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg we Włocławku, Krajowy numer identyfikacyjny 34039100000000, ul. Zielna 13/21, 87-800 Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 54 411-64-54, e-mail biuro@mzukid.pl, faks 54 413-70-37.
Adres strony internetowej (url): https://mzukid.bipgov.net

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Bieżące utrzymanie i obsługa Strefy Płatnego parkowania na terenie miasta Włocławka

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

ZP.271.01.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest bieżące utrzymanie i obsługa Strefy Płatnego parkowania na terenie miasta Włocławka w okresie od 1 maja 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku. Zamówienie obejmuje w szczególności prace z zakresu: - sprzedaży biletów parkingowych w sposób określony Uchwałami Rady Miasta Włocławek w obszarze strefy płatnego parkowania; - prowadzenia kontroli uiszczania opłat za parkowanie w SPP, wystawiania zawiadomień o nałożeniu opłaty dodatkowej, ewidencjonowania, gromadzenia i przygotowania danych niezbędnych do przeprowadzenia czynności windykacyjnych oraz przekazywania ich Zamawiającemu; - uzyskania niezbędnych uzgodnień i pozwoleń na lokalizację i kolorystykę urządzeń; - dostawy, montażu i uruchomienia minimum 90 parkomatów zasilanych solarnie; - dostawy parkomatów, które mają działać w ciągu 24 godzin siedem dni w tygodniu, w celu umożliwienia nabycia biletu o dowolnej porze doby w dowolnym dniu tygodnia; - zorganizowania i uruchomienia funkcji wnoszenia opłat za parkowanie w SPP przy pomocy telefonów komórkowych; - odpowiedzialności Wykonawcy za środki pieniężne znajdujące się w parkomatach, poprzez ubezpieczenie gotówki znajdującej się w urządzeniach; - zorganizowania i uruchomienia biura obsługi SPP (pożądana lokalizacja w obrębie strefy parkowania), wyposażenia w niezbędny sprzęt, komputery i oprogramowanie. Biuro będzie czynne w godzinach objętych obowiązkiem wnoszenia opłat za parkowanie, tj. od godz. 8:00 do godz. 18:00 od poniedziałku do piątku, a w przypadku zmian obowiązujących przepisów prawa, również w soboty i niedziele; - dostawy i instalacji oprogramowania windykacyjnego kompatybilnego z zainstalowanym w biurze obsługi SPP - 4 stanowiska, w tym: 2 stanowiska w referacie windykacji, 1 stanowisko w kasie i 1 stanowisko jako serwer z aplikacją obsługującą strefę płatnego parkowania pracujący w sieci LAN z dostępem do bazy CEPIK z aplikacją umożliwiającą export i import danych do systemu cepik i aplikacją umożliwiającą eksport danych do systemu finansowo - księgowego Zamawiającego, w siedzibie Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg we Włocławku; - opracowania wzorów biletów parkingowych - karty abonamentowe należy wykorzystać obecne; - ponoszenia wszystkich kosztów związanych ze zmianą opłat za parkowanie w SPP (np. koszty zmiany tablic i programów urządzeń do pomiaru czasu parkowania i inne) oraz wszelkich kosztów modernizacji urządzeń; - letniego i zimowego utrzymania czystości na administrowanych parkingach; - zorganizowania serwisu, zapewniającego stałą gotowość operacyjną urządzeń technicznych i komputerów niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania strefy, biura SPP. Szczegółowy zakres obowiązków oraz sposób realizacji niniejszego zamówienia określa opis przedmiotu zamówienia.


II.4) Główny kod CPV: 63.71.24.00 - Usługi w zakresie obsługi parkingów
Dodatkowe kody CPV:

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
Umowa została zawarta na czas oznaczony: 01.05.2019 -31.12.2019 r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie z wolnej ręki

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA: Bieżące utrzymanie i obsługa Strefy Płatnego parkowania na terenie miasta Włocławka
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 30/04/2019
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

"BAZA" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, administracja@hotelratuszowy.pl, Bojańczyka 7, 87-800, Włocławek, kraj/woj. kujawsko - pomorskie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 508772.68 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
26/11/2019

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:
Zmiana wartości wynagrodzenia wykonawcy

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Zwiększenie środków finansowych Wykonawcy z uwagi na przedstawioną analizę poniesionych dodatkowych kosztów związanych z utrzymaniem SPP, w tym koszty sprzątania i zimowego utrzymania. Zgodnie z protokołem negocjacji z dnia 02.10.2019 r.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.