eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Raszyn › Przebudowa ul. Zacisze i Waryńskiego (odcinek od ul. Niskiej do ul. Waryńskiego) w miejscowościach Raszyn i Nowe Grocholice na terenie Gminy RaszynOgłoszenie z dnia 2019-12-06

Ogłoszenie nr 560267053-N-2019 z dnia 06-12-2019 r.

Raszyn: Przebudowa ul. Zacisze i Waryńskiego (odcinek od ul. Niskiej do ul. Waryńskiego) w miejscowościach Raszyn i Nowe Grocholice na terenie Gminy Raszyn
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 536956-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510107560-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Raszyn, Krajowy numer identyfikacyjny 54663800000000, ul. ul. Szkolna , 05-090 Raszyn, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 227 017 770, e-mail zam.publ@raszyn.pl, faks 227 017 778.
Adres strony internetowej (url): www.bip.raszyn.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa ul. Zacisze i Waryńskiego (odcinek od ul. Niskiej do ul. Waryńskiego) w miejscowościach Raszyn i Nowe Grocholice na terenie Gminy Raszyn

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

ZP.271.1.9.2019.DC

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa ul. Zacisze i Waryńskiego (odcinek od ul. Niskiej do ul. Waryńskiego) w miejscowościach Raszyn i Nowe Grocholice na terenie Gminy Raszyn. W ramach przedmiotu zamówienia, należy wykonać roboty budowlane dotyczące ul. Zacisze i Waryńskiego (odcinek od ul. Niskiej do ul. Waryńskiego) w zakresie wykonania chodnika, zjazdów, ścieżki rowerowej, kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego oraz przepustu na Kanale Opaczewskim.


II.4) Główny kod CPV: 45233121-3
Dodatkowe kody CPV:

45233000-9,

45111300-1,

45233290-8,

45231300-8,

45232410-9,

45232430-2,

45314000-1,

45314310-7,

45232300-5,

45310000-3,

45316100-6,

45231400-9

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
do 15.11.2019 r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony


SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
14/11/2019

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:
Konieczność realizacji dodatkowych robót nieobjętych umową

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Mając na względzie, iż niezbędna stała się realizacja dodatkowych robót nieobjętych umową przez dotychczasowego wykonawcę przy spełnieniu warunków określonych w art. 144 ust. 1 pkt 2 Pzp, strony postanowiły zawrzeć niniejszy aneks do umowy.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
W związku z opóźnieniem w wykonaniu robót z powodów niezależnych od Wykonawcy, par. 10 umowy ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: "1. Strony ustalają termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy do dnia 15.12.2019 r." W związku z wystąpieniem robót dodatkowych, strony zgodnie postanowiły na podstawie ww. dokumentów oraz zapisów umowy, dokonać zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę 13718,06 zł netto tj. 16873,21 zł brutto w ten sposób, że par. 13 umowy ust. 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: "1. Strony zgodnie ustalają, że łącznie za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie określonym w par. 1 umowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe netto w wysokości 2551742,15 zł plus podatek VAT 586900,69 zł, co stanowi kwotę brutto 3138642,84 zł.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.