eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja budynku Bursy nr 6 przy ul. Okopowej 55A".Ogłoszenie z dnia 2019-12-04

Ogłoszenie nr 560263452-N-2019 z dnia 04-12-2019 r.

Warszawa: zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja budynku Bursy nr 6 przy ul. Okopowej 55A".
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 38227-2017

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 79104-201

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa - Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, Krajowy numer identyfikacyjny 16266500000000, ul. ul. Senatorska , 00-099 Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 223 124 400, e-mail jpolak@szrm.pl, faks 223 124 490.
Adres strony internetowej (url):

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja budynku Bursy nr 6 przy ul. Okopowej 55A".

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

2. Przedmiot Umowy obejmuje w szczególności: 2.1. wykonanie dokumentacji projektowej w następującym zakresie: 1) Materiały wyjściowe do projektowania (3 egz.), w tym w szczególności: a) mapa do celów projektowych, b) aktualizacja inwentaryzacji obiektu (we wszystkich branżach), c) uzupełnienie dokumentacji geotechnicznej wraz z badaniami geologicznymi - na potrzeby wykonania gruntowego wymiennika ciepła, d) wykonanie ekspertyzy wilgotnościowej i mykologicznej, e) wykonanie badań stratygraficznych w celu ustalenia pierwotnej kolorystyki elewacji i detalu architektonicznego, f) wykonanie obliczeń sprawdzających przyłącze gazu ziemnego dla ilości gazu wynikającej z nowoprojektowanej przebudowy budynku. 2) Wielobranżowy projekt budowlany wraz z niezbędnymi uzgodnieniami (5 egz.), obejmujący m.in. a) aktualizację ekspertyzy konstrukcyjnej, b) aktualizację ekspertyzy pożarowej, c) projekt zagospodarowania terenu, d) projekt architektoniczno - budowlany, e) projekty instalacyjne - sanitarne, elektryczne, teletechniczne, gazowe, f) aktualne warunki przyłączenia do sieci miejskiej, g) informację BIOZ. 3) Projekty wykonawcze, uszczegółowiające projekt budowlany (5 egz.), w tym: a) Projekt zagospodarowania terenu (w tym m.in. projekt zieleni i gospodarka drzewostanem oraz mała architektura i ogrodzenie w zakresie wynikającym z Programu Funkcjonalno Użytkowego), b) Projekt rozbiórek, c) Projekt architektury, d) Projekt aranżacji wnętrz wraz z zestawieniem i charakterystyką/opisem pierwszego wyposażenia, e) Projekt konstrukcyjny, f) Projekt instalacji sanitarnych, w tym: - projekt instalacji centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego dla wentylacji, - projekt węzła cieplnego wraz z automatyką oraz projekt instalacji powietrznej pompy ciepła, - projekt instalacji wod-kan (instalacja wody zimnej i ciepłej użytkowej; instalacja hydrantowa; instalacja kanalizacji: bytowej, technologicznej, deszczowej), - projekt wentylacji mechanicznej, - wykreślono, - projekt instalacji gazowej, - projekt przyłączy wod - kan, - projekt przyłącza do sieci ciepłowniczej, - wykreślono. g) Projekt instalacji elektrycznych, w tym: - sporządzenie bilansu mocy, - wewnętrzne linie zasilające wraz z rozdziałem energii, - oświetlenie (podstawowe, zewnętrze i awaryjne), - gniazda wtykowe ogólne, dedykowane sieci komputerowej i technologiczne dla kuchni i multimediów, - instalacja odgromowa i połączenia wyrównawcze, - instalacje elektryczne zasilania węzła cieplnego wraz z instalacją elektryczną węzła cieplnego, - projekt wewnętrznej linii zasilającej z rozdzielnicy nN stacji transformatorowej nr 6910. h) Projekt instalacji teletechnicznych, w tym: - przyłącze teletechniczne, - instalacja sieci strukturalnej LAN (wraz z niezbędnymi urządzeniami i instalacjami telefonicznymi) wraz z serwerownią, - system CCTV (monitoring IP), - system włamania i napadu (SSWiN) wraz z instalacją kontroli dostępu (system hotelowy w pokojach mieszkalnych), - instalacja wideodomofonowa, - instalacja RTV, - systemy bezpieczeństwa z zakresu ochrony p.poż. wynikające z Ekspertyzy p. poż. budynku oraz Postanowienia MKW PSP, - system przyzywowy dla niepełnosprawnych. i) Projekt technologii kuchni. 4) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (5 egz.), 5) Scenariusz pożarowy (5 egz.), 6) Kosztorysy robót budowlanych (metodą szczegółową) (2 egz.), 7) Szacunkowa wycena pierwszego wyposażenia (w tym wycena technologii kuchni) (2 egz.). UWAGA: Dokumentację projektową należy wykonać zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego*. * Projektowanie uniwersalne - oznacza projektowanie produktów, środowiska, programów i usług w taki sposób, by były użyteczne dla wszystkich, w możliwie największym stopniu, bez potrzeby adaptacji lub specjalistycznego projektowania z uwzględnieniem wytycznych Pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy ds. dostępności dla osób niepełnosprawnych. "Uniwersalne projektowanie" nie wyklucza pomocy technicznych dla szczególnych grup osób niepełnosprawnych, jeżeli jest to potrzebne. (Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzona w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z dnia 2510.2012 r., poz.1169) 2.2. Wykonanie robót budowlanych na podstawie ww. dokumentacji, sporządzonej zgodnie z wytycznymi Programu Funkcjonalno Użytkowego i uzgodnionej z Zamawiającym z wyłączeniem robót, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 2.1 ppkt. 3) lit. f) tiret ósmy (roboty w zakresie przyłącza do sieci ciepłowniczej). 2.3. Wykonanie prac dodatkowych, o których mowa w Protokole konieczności Nr 3 z dnia 05.11.2017 r. tj. 1) wykonanie niezbędnej dokumentacji projektowej, 2) wykonanie dodatkowych robót budowlanych.


II.4) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:

45200000-9,

45210000-2,

45300000-0,

45400000-1,

71000000-8,

71200000-0,

71320000-7

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
od 05.05.2017 r. do 12.12.2019 r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony


SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
29/11/2019

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:
zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę 105.332,59 zł netto, tj. 114.710,20 zł brutto

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
W Umowie przewidziano możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej. Na mocy przepisów: a)rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2016 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r. (Dz.U. 2016 poz. 1456), od dnia 1 stycznia 2017 r. minimalne wynagrodzenie za pracę zostało ustalone w kwocie 2.000,00 zł, a minimalna stawka godzinowa w wysokości 13,00 zł, b)rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2017 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2018 r. (Dz.U. 2017 poz. 1747), od dnia 1 stycznia 2018 r. minimalne wynagrodzenie za pracę zostało ustalone w kwocie 2.100,00 zł, a minimalna stawka godzinowa w wysokości 13,70 zł, c)rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 września 2018 w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2019 r. (Dz.U. 2018 poz. 1794) od dnia 1 stycznia 2019 r. minimalne wynagrodzenie za pracę zostało ustalone w kwocie 2.250,00 zł, a minimalna stawka godzinowa w wysokości 14,70 zł, w konsekwencji więc stawka r-g w trakcie realizacji Umowy wzrosła o 1,70 zł netto. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy związana ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę, jak również stawki godzinowej będzie obejmować wynagrodzenie należne począwszy od daty złożenia wniosku, jednak nie wcześniej niż od dnia wejścia w życie przepisów powołanych we wniosku, a więc może objąć wynagrodzenie Wykonawcy za roboty pozostałe do wykonania od dnia złożenia wniosku, tj. od dnia 26.04.2019 r. W związku z powyższym postanowiono zwiększyć wynagrodzenie Wykonawcy łącznie o kwotę 105.332,59 zł netto, tj. 114.710,20 zł brutto, w tym: - 73.484,64 zł netto tj. 79.363,41 zł brutto dla robót z podatkiem VAT 8% - z wyłączeniem robót związanych z termomodernizacją, - 25.507,89 zł netto tj. 27.548,52 zł brutto dla robot z podatkiem VAT 8% - roboty związane z termomodernizacją, - 6.340,06 zł netto tj. 7.798,27 zł brutto dla robót z podatkiem VAT 23%.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.