eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kętrzyn › Wzmocnienie nawierzchni gruntowej mieszanką kruszywa łamanego 0/31,5 drogi powiatowej nr 1581N Dzietrzychowo-Marłuty-Krelikiejmy-Drogosze-Kiemławki Wlk. na odc. Krelikiejmy - Kolwiny od km 10+090 do km 12+100 administrowanej przez Zarząd Dróg Powiatowych w KętrzynieOgłoszenie z dnia 2019-10-04

Ogłoszenie nr 560210644-N-2019 z dnia 04-10-2019 r.

Kętrzyn: Wzmocnienie nawierzchni gruntowej mieszanką kruszywa łamanego 0/31,5 drogi powiatowej nr 1581N Dzietrzychowo-Marłuty-Krelikiejmy-Drogosze-Kiemławki Wlk. na odc. Krelikiejmy - Kolwiny od km 10+090 do km 12+100 administrowanej przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 579905-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510186017-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

tak
Informacje na temat podmiotu, któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Zamawiającym jest Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie reprezentowany przez Dyrektora, w imieniu którego w oparciu o pełnomocnictwo działa Centrum Usług Wspólnych Powiatu KętrzyńskiegoI. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych, Krajowy numer identyfikacyjny 51075115400000, ul. Bałtycka 20, 11-400 Kętrzyn, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 507 296 606, e-mail marcin.koltonowski@zdpketrzyn.pl, faks 089 752-33-44.
Adres strony internetowej (url): http://bip.starostwo.ketrzyn.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Wzmocnienie nawierzchni gruntowej mieszanką kruszywa łamanego 0/31,5 drogi powiatowej nr 1581N Dzietrzychowo-Marłuty-Krelikiejmy-Drogosze-Kiemławki Wlk. na odc. Krelikiejmy - Kolwiny od km 10+090 do km 12+100 administrowanej przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

CUW.PK.343.29.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest: Wzmocnienie nawierzchni gruntowej mieszanką kruszywa łamanego 0/31,5 drogi powiatowej nr 1581N Dzietrzychowo-Marłuty-Krelikiejmy-Drogosze-Kiemławki Wlk. na odc. Krelikiejmy - Kolwiny od km 10+090 do km 12+100 administrowanej przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie w zakresie szczegółowo określonym w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (Zał. Nr 6 do SIWZ) i Przedmiarze Robót (Zał. Nr 5 do SIWZ). 2. Szczegółowy zakres warunków realizacji zamówienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ.


II.4) Główny kod CPV: 45.23.32.20 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg
Dodatkowe kody CPV:

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
do 30.09.2019 r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony


SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
30/09/2019

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:
Zmiana terminu realizacji umowy do dnia 11.10.2019 r.

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
W związku z wysatępwoaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych na podstawie § 19 ust. 2 pkt. 1, lit. b) - warunki zmiany umowy zostały przewidziane w ogłoszeniu i w SIWZ

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.