eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Piława Górna › Remont nawierzchni dróg gminnych nr 118050D ul. Młynarskiej i nr 118054D ul. Osiedle Małe w Piławie GórnejOgłoszenie z dnia 2019-09-27

Ogłoszenie nr 560204571-N-2019 z dnia 27-09-2019 r.

Piława Górna: Remont nawierzchni dróg gminnych nr 118050D ul. Młynarskiej i nr 118054D ul. Osiedle Małe w Piławie Górnej
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 537980-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

tak
Numer ogłoszenia: 540086040-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510118321-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Piława Górna, Krajowy numer identyfikacyjny 52715000000000, ul. ul. Piastowska 69, 58-240 Piława Górna, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 748 324 934, e-mail przetargi@pilawagorna.pl, faks 748 371 386.
Adres strony internetowej (url): http://www.pilawagorna.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Remont nawierzchni dróg gminnych nr 118050D ul. Młynarskiej i nr 118054D ul. Osiedle Małe w Piławie Górnej

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

ZBP.271.1.4.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Zamówienie obejmuje, w szczególności: 1. Wykonanie robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową. 2. Wykonanie wszelkich prac i czynności, które są niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z celem jakiemu ma służyć, a także zgodnie z Dokumentacją Projektową, SIWZ oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, czyli zgodnie z wszelkimi normami prawnymi i technicznymi mającymi zastosowanie w budownictwie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, przy dochowaniu należytej staranności oraz według najlepszej, profesjonalnej wiedzy, a także z należytą starannością z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, w sposób zapewniający dobrą jakość wykonanych robót oraz właściwą organizację pracy. 3. Wykonawca zapewnia przejezdność remontowanych odcinków dróg. Prowadzenie robót może powodować ograniczenia i spowolnienia ruchu, jednakże niedopuszczalne jest całkowite wyłączenie przejezdności na remontowanych odcinkach. 4. Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej po zakończeniu robót. 5.Wymagania dotyczące zatrudnienia na umowę o pracę zgodnie z przepisem art. 29 ust. 3a ustawy Pzp. 1) Zamawiający wymaga, aby osoby uczestniczące w realizacji Umowy, wykonujące czynności związane z wykonywaniem robót budowlanych były zatrudnione przez Wykonawcę (lub podwykonawcę, jeżeli Wykonawca powierza wykonanie części zamówienia podwykonawcy) na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108). 2) Czynności, o których mowa w pkt 1 obejmują roboty związane z wykonywaniem nawierzchni. 6. Wykonawca musi zatrudniać osoby wykonujące wyżej wymienione czynności na podstawie umowy o pracę, a w przypadku rozwiązania umowy przez osobę zatrudnioną lub przez pracodawcę, Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na to miejsce innej osoby wykonującej ww. czynności. 7. Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca doręczy Zamawiającemu oświadczenie potwierdzające, że wymagane przez Zamawiającego czynności wymienione w ust. 2, będą wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz z oznaczeniem liczby tych osób odpowiadających poszczególnym rodzajom czynności, określeniem rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu. Oświadczenie powinno określać podmiot, w imieniu którego oświadczenie jest składane (odpowiednio Wykonawca lub podwykonawca) oraz być opatrzone datą i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania tego podmiotu. 8. Wykonawca jest zobowiązany przed przystąpieniem do realizacji umowy oraz w trakcie jej realizacji na każde wezwanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, a jeżeli strony nie ustalą innego terminu - w terminie 3 dni roboczych, przedstawić do wglądu Zamawiającemu poświadczone za zgodność z oryginałem (odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę) kopie aktualnych umów o pracę potwierdzających, że czynności o których mowa w ust. 2 są wykonywane przez osoby zatrudnione na umowę o pracę, zgodnie z deklaracją Wykonawcy. 9. Kopie umów, o których mowa w ust. 5 powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności pozbawione imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę, wymiar etatu i wynagrodzenie za pracę albo stawka godzinowa powinny być możliwe do zidentyfikowania. 10. Nieprzedłożenie lub przedstawienie w liczbie mniejszej niż wskazana w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 4 przez Wykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę (podwykonawcę) z pracownikami wykonującymi w ramach zamówienia czynności, o których mowa w ust. 2 w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z ust. 5 będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników wykonujących czynności ust. 2 na podstawie umowy o pracę. 11. W ramach czynności kontrolnych przestrzegania wymogu, o którym mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający oprócz weryfikacji dokumentów, o których mowa w ust. 4 i ust. 5 jest uprawniony także do żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogu lub do przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. W przypadku uzasadnionych zastrzeżeń co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 12. Za niedopełnienie wymogu zatrudniania pracowników wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1 na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów kodeksu pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną


II.4) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:

45100000-8,

45230000-8,

45231000-5,

45220000-5

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
Do dnia 30.09.2019 r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony


SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
25/09/2019

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:
Wymiana 9 studni kanalizacyjnych, nieobjęta zamówieniem podstawowym. Wartość robót dodatkowych: 9 022,41 zł brutto

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
W dniu 15 lipca 2019 r. Wykonawca zgłosił, że istniejące pokrywy studni kanalizacji deszczowych w drodze są uszkodzone i podczas regulacji w trakcie wykonywania nowej nawierzchni mogą ulec całkowitemu uszkodzeniu. W dniu 23 lipca 2019 r. z udziałem Inspektora nadzoru dokonano przeglądu pokryw na przedmiotowych studniach i stwierdzono, że są widoczne piknięcia na większości studni i należy je wymienić. Ustalono, że po sfrezowaniu istniejącej nawierzchni ustali się liczbę pokryw do wymiany. W dniu 23 września po dokonaniu ponownego przeglądy ustalono, że 9 studni należy wymienić. Wymiana obejmuje demontaż pokryw zakup nowych włazów z wypełnieniem betonowym i ich montaż.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.