eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bydgoszcz › OPRACOWANIE KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ w podziale naCZĘŚĆ 1 Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1539C Nowa Wieś Wielka - Pęchowo - ul. Malinowa CZĘŚĆ 2 Rozbudowa drogi powiatowej nr 1505C Dobrcz - Borówno polegającej na wykonaniu odwodnienia w DobrczuOgłoszenie z dnia 2019-03-13

Ogłoszenie nr 560048083-N-2019 z dnia 13-03-2019 r.

Bydgoszcz: OPRACOWANIE KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ w podziale na: CZĘŚĆ 1 Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1539C Nowa Wieś Wielka - Pęchowo - ul. Malinowa CZĘŚĆ 2 Rozbudowa drogi powiatowej nr 1505C Dobrcz - Borówno polegającej na wykonaniu odwodnienia w Dobrczu
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 500127529-N-2018

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 500137683-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy, Krajowy numer identyfikacyjny 09235621900000, ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 525 835 422, e-mail info@powiat.bydgoski.pl, faks 525 835 452.
Adres strony internetowej (url): www.powiat.bydgoski.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

OPRACOWANIE KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ w podziale na: CZĘŚĆ 1 Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1539C Nowa Wieś Wielka - Pęchowo - ul. Malinowa CZĘŚĆ 2 Rozbudowa drogi powiatowej nr 1505C Dobrcz - Borówno polegającej na wykonaniu odwodnienia w Dobrczu

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

OR-VII.272.2.1.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Część 1 - Projektowane odwodnienie na długości ca. 1,8 km dotyczy odcinka wzdłuż drogi powiatowej 1539C Nowa Wieś Wielka - Pęchowo - ul. Malinowa. Podana długość ma charakter przybliżony. Całkowita długość zostanie ustalona po zakończeniu etapu projektowania i uzyskaniu pozwolenia na budowę. Do zadań Projektanta należy zaprojektowanie prawidłowego odwodnienia pasa drogowego w postaci kanalizacji deszczowej wraz z ułożeniem warstwy profilowej oraz ścieralnej na przedmiotowym odcinku drogi powiatowej. Część 2 - Projektowana rozbudowa drogi powiatowej 1505C Dobrcz - Borówno polega na wykonaniu odwodnienia skrzyżowania przedmiotowej drogi powiatowej 1505C z drogami gminnymi - ul. Kasztanową i Słoneczną. Do zadań Projektanta należy zaprojektowanie prawidłowego odwodnienia pasa drogowego i uzyskanie decyzji ZRID. Zamawiający szacuje, że podziału geodezyjnego będą wymagały 1-3 działki. Koszt wykonania podziałów Wykonawca ujmie w cenie oferty. Obie CZĘŚCI Wykonawca w ramach wykonania usługi zobowiązany jest do pełnienia nadzoru autorskiego do dnia upływu okresu rękojmi za wady określonego dla robót budowlanych prowadzonych w oparciu o przedmiot zamówienia - nie później jednak niż do dnia 31.12.2024 r


II.4) Główny kod CPV: 71320000-7
Dodatkowe kody CPV:

71322200-3,

71248000-8

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać i przekazać Zamawiającemu Przedmiot Umowy w zakresie projektu budowlanego, wraz z potwierdzeniem złożenia kompletnego wniosku o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę/ZRID przez właściwy organ: 1) dla Części 1 w terminie do dnia 15 stycznia 2019 r. 2) dla Części 2 w terminie do dnia 15 stycznia 2019 r 2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać i przekazać Zamawiającemu Przedmiot Umowy w zakresie pozostałych elementów opracowań projektowych, o których mowa w ppkt. 2.16 Załącznika nr 1/..., zawierających wszelkie wymagane decyzje, opinie, uzgodnienia i zatwierdzenia: 1) dla Przedmiotu umowy określonego w §1 ust.1 lit.a) w terminie do dnia 15 lutego 2019r. 2) dla Przedmiotu umowy określonego w §1 ust.1 lit.b) w terminie do dnia 15 lutego 2019 r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA: OPRACOWANIE KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ w podziale na: CZĘŚĆ 1 Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1539C Nowa Wieś Wielka - Pęchowo - ul. Malinowa CZĘŚĆ 2 Rozbudowa drogi powiatowej nr 1505C Dobrcz - Borówno polegającej na wykonaniu odwodnienia w Dobrczu
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 15/06/2018
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

Zakład Projektowania, Nadzoru i Usług Consultingowych INŻDRÓG s.c. Wiesław i Krystyna Łuszyńscy , biuro@inzdrog.com.pl, ul. Chełmińska 106A/38, 86-300, Grudziądz, kraj/woj. kujawsko - pomorskie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 98400 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
18/02/2019

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:
Wskazano w V.4) INFORMACJE DODATKOWE

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Wykonawca pismem z dnia 21.01.2019 r. (data wpływu 23.01.2019 r.), wystąpił do Zamawiającego z prośbą o przesunięcie terminu realizacji zamówienia w zakresie CZĘŚCI 1 oraz o zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy związane z koniecznością wykonania dodatkowych badań przyrodniczych - uzasadnienie wniosku w załączeniu. Zamawiający uznając wyjaśnienia Wykonawcy oraz znając sytuację faktyczną z dotychczasowymi problemami w uzyskaniu np. pozwolenia wodnoprawnego, przychyla się do prośby Wykonawcy wydłuża termin realizacji zamówienia i zwiększa wynagrodzenie Wykonawcy o kwotę 6.765,00 zł brutto. Równocześnie zgadza się na wystawienie FV za dotychczasowe prace projektowe.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
W umowie przywołanej na wstępie wprowadza się następujące zmiany: 1. §4 ust. 1 pkt. 1) przyjmuje brzmienie: 1) "dla Części 1 w terminie do dnia 15 października 2019 r." 2. §4 ust. 2 pkt. 1) przyjmuje brzmienie: 1) "dla Przedmiotu Umowy określonego w §1 ust.1 lit. a) w terminie do dnia 15 listopada 2019r." 3. §9 ust. 1 przyjmuje brzmienie: "Strony ustalają, wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy określonego w: 1) §1 ust. 1 lit. a) w wysokości: 84.255,00 zł brutto (słownie złotych: osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt pięć 00/100) z 23 % podatku VAT 2) §1 ust. 1 lit. b) w wysokości: 45.733,00 zł brutto (słownie złotych: czterdzieści pięć tysięcy siedemset trzydzieści trzy 00/100) z 23 % podatku VAT 4. §9 ust. 3 przyjmuje brzmienie: Zamawiający zapłaci za Przedmiot Umowy w oparciu o prawidłowo wystawioną FV w następujący sposób: a) po wykonaniu map do celów projektowych, koncepcji, projektu zagospodarowania terenu - 30 % wynagrodzenia umownego określonego w ust. 1 pkt 1) - dot. Części 1 b) po potwierdzeniu przez Zamawiającego złożenia kompletnego wniosku o wydanie decyzji pozwolenie na budowę/ZRID - 60 % wynagrodzenia umownego określonego odpowiednio w ust. 1 pkt. 1) lub pkt 2) - dot. Części 1 i Części 2 c) po przekazaniu wydanej decyzji pozwolenie na budowę/ZRID - Część 1 - 10% / Część 2 - 30 % wynagrodzenia umownego określonego odpowiednio w ust. 1 pkt. 1) i pkt 2) d) po wyniesieniu, zgodnie z zatwierdzonym projektem podziału nieruchomości, znaków w terenie dla wszystkich wydzielanych działek -- 10 % wynagrodzenia umownego określonego w ust. 1 pkt. 2) - dot. Części 2

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.