eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jelenia Góra › Przebudowa ulicy Krakowskiej oraz budowa parkingu "Park&Ride" przy ulicy Krakowskiej w Jeleniej Górze w ramach zadania pn."Ograniczenie niskiej emisji transportowej w Aglomeracji Jeleniogórskiej"Ogłoszenie z dnia 2020-02-25

Ogłoszenie nr 560033564-N-2020 z dnia 25-02-2020 r.

Jelenia Góra: Przebudowa ulicy Krakowskiej oraz budowa parkingu "Park&Ride" przy ulicy Krakowskiej w Jeleniej Górze w ramach zadania pn.: "Ograniczenie niskiej emisji transportowej w Aglomeracji Jeleniogórskiej"
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Należy wskazać projekt/program: Projekt nr RPDS.03.04.03-02-0001/17 Ograniczenie niskiej emisji transportowej w Aglomeracji Jeleniogórskiej

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 503693-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

tak
Numer ogłoszenia: 540017469-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510066432-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Jelenia Góra, Krajowy numer identyfikacyjny 23082152300000, ul. Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 075 7546101, 75 46 201, e-mail ratusz_um@jeleniagora.pl, faks 075 7546159, 7546204.
Adres strony internetowej (url): www.jeleniagora.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa ulicy Krakowskiej oraz budowa parkingu "Park&Ride" przy ulicy Krakowskiej w Jeleniej Górze w ramach zadania pn.: "Ograniczenie niskiej emisji transportowej w Aglomeracji Jeleniogórskiej"

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

IZP-Z.271.2.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane mające na celu: - przebudowę ulicy Krakowskiej w Jeleniej Górze na odcinku od ul. 1-go Maja do Alei Solidarności, dł. ok. 1093 m, o nawierzchni z betonu asfaltowego. - budowę parkingu "Park&Ride" przy ulicy Krakowskiej na 60 miejsc postojowych w tym 8 dla osób niepełnosprawnych o nawierzchni z kostki betonowej wraz z infrastrukturą techniczną (w pasie przedmiotowej ulicy znajduje się uzbrojenie podziemne: sieci wodociągowe, kanalizacyjne, sieć energetyczna, sieć gazowa, sieć teletechniczna, elektryczna linia napowietrzna). ---Przedmiot zamówienia realizowany będzie w ramach jednego zamówienia z wyodrębnieniem dwóch zakresów: ---Zakres A Przebudowa ulicy Krakowskiej ---Zakres B Budowa parkingu "Park&Ride" przy ul. Krakowskiej.


II.4) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:

45233120-6,

45233140-2,

45233290-8,

45316110-9,

45231110-9,

45223300-9,

45233221-4

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
Termin wykonania i oddania Zamawiającemu przedmiotu zamówienia ustala się następująco: ---a) termin zakończenia robót budowlanych - do dnia 10.07.2020 r. (data zgłoszenia kierownika budowy o zakończeniu robót poprzez wpis do dziennika budowy potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego); ---b) termin zakończenia umowy - do dnia 31.07.2020 r. (data podpisania protokołu końcowego odbioru robót budowlanych).

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony


SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
13/02/2020

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:
Zmiana terminu zakonczenia robót budowlanych i terminu zakończenia umowy; zmiana wyskości wynagrodzenia Wykonawcy

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Wykonawca zlecił Laboratorium badawczemu LABTECHNE sp. z o.o. wykonanie stosownych badań. W dniu 03.10.2019 r. dokonano sprawdzenia nośności istniejącej konstrukcji jezdni poprzez badanie ugięć nawierzchni z zastosowaniem metody belka Benkelmana na odcinku od km 0+000 do km 0+485. Badania zostały wykonane przy udziale kierownika budowy, Inspektora Nadzoru, a także przedstawiciela tutejszego Zarządu. Wyniki badań wskazują, że istniejąca konstrukcja nie spełnia założeń stanowiących dane wyjściowe do opracowania dokumentacji projektowej. Dokumentacja zakłada remont jezdni polegający na frezowaniu korekcyjnym, ułożeniu siatki wzmacniającej, warstwy wyrównawczej i ścieralnej z betonu asfaltowego. Zakres ten w kontekście stwierdzonych ponadnormatywnych ugięć granicznych nie przyniesie oczekiwanych rezultatów tj. oczekiwanej nośności jezdni. Zdaniem Inspektora Nadzoru oraz przedstawiciela MZDiM celowym jest wymiana istniejącej, słabonośnej konstrukcji jezdni na nową, na odcinku od km 0+000 do km 0+300. W km 0+300 do km 0+485 nawierzchnia nie wykazuje spękań i zapadnięć skutkujących koniecznością wymiany warstw nośnych, w związku z czym Wykonawca powinien odtworzyć podbudowę i nawierzchnię zgodnie z dokumentacją projektową. Szacunkowa wartość robót dodatkowych koniecznych do wykonania, zgodnie z załączonym kosztorysem wynosi 341 490,13 PLN brutto. Znaczna degradacja stanu nawierzchni w stosunku do założeń dokumentacji projektowej mogła powstać w wyniku nadmiernego obciążenia przez pojazdy obsługujące remont dworca PKP. ---Dokumentacja projektowa nie przewidywała prac remontowych na istniejącym przepuście w km 0+565. Na etapie prowadzenia prac przygotowawczych oraz robót ziemnych dokonano przeglądu przepustu. W wyniku przeprowadzonych oględzin stwierdzono konieczność wykonania prac remontowych. Niezbędnym działaniem jest przemurowanie uszkodzonych elementów konstrukcji przepustu wykonanych z bloków kamiennych. Szacunkowa wartość robót dodatkowych koniecznych do wykonania, zgodnie z załączonym kosztorysem wynosi 46 724,12 PLN brutto. Podczas wykonywania kolektora deszczowego na odcinku między studzienkami DK38 i DK38.1 stwierdzono brak możliwości ułożenia, zgodnie z dokumentacją, kanału z rur o średnicy DN 800 z powodu występującej kolizji z kanałem kanalizacji sanitarnej. W uzgodnieniu z przedstawicielem MZDiM, dokonano zamiany lokalizacji kolektora DN 500 w miejsce projektowanego kanału i trójnika DN 800, co wiąże się ze zmniejszeniem kosztów wykonania tego elementu. Wartość ww. zadania zmniejsza się o 15 837,97 PLN brutto, co pokazano w załączonym kosztorysie. W celu konieczności skomunikowania ruchu pieszego ulicy Krakowskiej i Parkingu Park&Ride, niezbędnym jest wykonanie przejścia dla pieszych przez jezdnię ulicy Krakowskiej, łączącego parking z chodnikiem zlokalizowanym po przeciwnej stronie ulicy. Mając na uwadze bezpieczeństwo pieszych użytkowników, koniecznym jest doświetlenie przejścia dla pieszych poprzez ustawienie dwóch latarni wraz z przyłączem do sieci zasilającej oświetlenie. Wartość wskazanego dodatkowego oświetlenia ulicznego oszacowano na kwotę 15 375,00 PLN brutto (podzielono wartość robót elektrycznych przez ilość zaprojektowanych latarni, gdzie otrzymano koszt jednego punktu świetlnego, po czym pomnożono przez dwa, tj. dwa punkty oświetleniowe). ---Mając na uwadze powyższe Miejski Zarząd Dróg i Mostów zwrócił się do dysponenta środków budżetowych Dyrektora Departamentu Rozwoju z wnioskiem o zwiększenie środków w budżecie Miasta Jeleniej Góry o kwotę 387 751,28 PLN tj. wartość robót dodatkowych. W dniu 18.12.2019 r. Rada Miasta Jeleniej Góry zwiększyłam środki na tym zadaniu. Wszystkie roboty dodatkowe dotyczą Zakresu A tj. zakres dotyczący przebudowy ulicy Krakowskiej. ---Wobec powyższego MZDiM zwrócił się z prośbą o zawarcie stosownego aneksu do umowy IZP-Z.272.2.2019 z dnia 03.04.2019 r. wprowadzającego następujące zmiany: - termin zakończenia robót budowlanych - do dnia 18.09.2020 r . (data zgłoszenia kierownika budowy o zakończeniu robót poprzez wpis do dziennika budowy potwierdzony przez inspektora nadzoru inspektorskiego) - termin zakończenia umowy - do dnia 25.09.2020 r.(data podpisania protokołu końcowego odbioru robót budowlanych); - zwiększenie kwoty wynagrodzenie z tytułu niniejszej umowy o wartość 387 751,28PLN ( w tym należny podatek VAT 23 %). ---Powyższe przesunięcie terminu zakończenia umowy wynika z faktu, iż w okresie od października 2019 r. do dnia podpisania aneksu (prawdopodobnie połowa lutego 2020 r. tj. 4 i pół miesiąca) Wykonawca nie mógł realizować robót w zakresie objętym niniejszym wnioskiem, ponadto roboty dodatkowe nie były ujęte w dokumentacji projektowej i konieczny jest dodatkowy czas na wykonanie dodatkowych czynności. Powyższe wskazuje iż uzasadnionym jest zaakceptowanie wnioskowanego przedłużenia terminu zakończenia umowy o ok. 2 miesiące tj. do dnia 25.09.2020 r.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.