eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Poznań › Świadczenie usług medycznych na rzecz pracowników Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o.Ogłoszenie z dnia 2019-02-11

Ogłoszenie nr 560026207-N-2019 z dnia 11-02-2019 r.

Poznań: Świadczenie usług medycznych na rzecz pracowników Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o.
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 502565-N-2017

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 100379-2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 30253813100000, ul. ul. Matejki 57, 60-770 Poznań, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 61 8964800; 8694801, e-mail obsluga.klienta@zkzl.poznan.pl, faks 61 8694809.
Adres strony internetowej (url): www.zkzl.poznan.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Podmiot prawa publicznego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Świadczenie usług medycznych na rzecz pracowników Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o.

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

DOA.341-31A/2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Świadczenie usług medycznych na rzecz pracowników Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. Oferta musi obejmować dwa zakresy usług medycznych: a) Pakiet usług medycznych nr 1 - obejmujący świadczenia z zakresu medycyny pracy zgodnie z pkt 3.4.1 SIWZ; b) Pakiet usług medycznych nr 2 - obejmujący świadczenia dla pracowników ZKZL Sp. z o.o., których przedmiotem jest opieka zdrowotna zgodnie z pkt 3.4.2. SIWZ.


II.4) Główny kod CPV: 85121000-3
Dodatkowe kody CPV:

85121100-4,

85121200-5,

85141200-1,

85145000-7

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
Na czas określony, do dnia 31.12.2018 r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA: -
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 30/05/2017
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

LUX MED Sp. z o.o., , ul. Postępu 21C, 02-676, Warszawa, kraj/woj. mazowieckie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 236645.00 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
24/01/2019

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:
zmiana umowy spowodowana okolicznościami, których Zamawiający działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć, wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Z uwagi na przedłużającą się procedurę przetargową zmierzającą do wyłonienia Wykonawcy usług medycznych, czego Zamawiający nie był w stanie przewidzieć, zachodzi konieczność zapewnienia ciągłości usług medycznych do czasu wybory wykonawcy, wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
Zmiana czasu obowiązywania umowy do dnia 28.02.2019 r. oraz wartości wynagrodzenia Wykonawcy określonego w paragrafie 5 ust. 1 Umowy na 276.645 zł.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.