eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kłobuck › "Dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku w sezonie zimowym 2018/2019".Ogłoszenie z dnia 2019-02-11

Ogłoszenie nr 560026198-N-2019 z dnia 11-02-2019 r.

Kłobuck: "Dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku w sezonie zimowym 2018/2019".
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 643134-N-2018

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 500285741-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Kłobucki, Krajowy numer identyfikacyjny 15218075400000, ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, 42-100 Kłobuck, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 343 109 500, e-mail zamowienia@klobuck.pl, faks 343 109 507.
Adres strony internetowej (url): www.bip.klobuck.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

"Dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku w sezonie zimowym 2018/2019".

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

IR.272.1.27.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa soli drogowej z przeznaczeniem do zimowego utrzymania dróg administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku w sezonie 2018/2019. Dostawa soli drogowej DR z antyzbrylaczem luzem w ilości 1580 ton odbywać się będzie z podziałem na: a) drogi wojewódzkie 980 ton z dostawą do bazy w Kłobucku ul. Zamkowa 19 w ilości 510 ton i z dostawą do bazy w Przystajni ul. Targowa 18 w ilości 470 ton. b) drogi powiatowe 600 ton z dostawą do bazy w Kłobucku ul. Zamkowa 19 w ilości 300 ton i z dostawą do bazy w Przystajni ul. Targowa 18 w ilości 300 ton. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy o max. 70%, który zostanie ustalony w trakcie jego realizacji z uwzględnieniem potrzeb Zamawiającego. Zmniejszenie zakresu nie stanowi podstaw do żadnych roszczeń Wykonawcy. Wymagane parametry soli DR do zimowego utrzymania dróg: Skład chemiczny: - ziarno poniżej 1 mm 20% max - ziarno od 1 mm do 6 mm 70% max - ziarno powyżej 6 mm 10% max - zawartość NaC1 90% min - substancje nierozpuszczalne w wodzie do 2,5% max - zawartość wody do 2% max - antyzbrylacz (K4Fe(CN)6) 40 mg/kg min Dostarczana sól drogowa DR luzem do zimowego utrzymani dróg musi posiadać: - pozytywną opinię Instytutu Badawczego Dróg i Mostów dopuszczającą sól przy stosowaniu do posypywania nawierzchni drogowych w zimowym utrzymaniu dróg lub dokumenty równoważne dopuszczające i potwierdzające parametry techniczne, wydane przez odpowiednie jednostki na terenie Unii Europejskiej, - atest higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny potwierdzający, że sól odpowiada wymaganiom higienicznym lub dokumenty równoważne dopuszczające i potwierdzające parametry techniczne, wydane przez odpowiednie jednostki na terenie Unii Europejskiej. Dostawy odbywać się będą sukcesywnie w miarę potrzeb, po uprzednim zleceniu pisemnym (przekazanym faxem lub drogą elektroniczną) Zamawiającego w terminie do 3 dni roboczych. Dostawy odbywać się będą sukcesywnie z intensywnością uzależnioną od faktycznych potrzeb Zamawiającego, związanych z warunkami pogodowymi. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyrywkowego sprawdzenia jakości dostarczonej partii materiału, poprzez zlecenie przeprowadzenia niezbędnych badań niezależnej jednostce, na koszt Wykonawcy. Zakwestionowane przez Zamawiającego tj. Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku partie materiałów jako nie spełniające wymogów ww. norm zostaną pozostawione do dyspozycji Wykonawcy i za zakwestionowaną ilość materiału jak i za jej transport Zamawiający nie ureguluje należności. Zakwestionowaną partię materiału zobowiązany jest zabrać z placu Zamawiającego we własnym zakresie. Dostawa na wyżej wymienione place składowe winny odbywać się w godzinach pracy Zamawiającego tj. od godz. 7:00 do 15:00 (od poniedziałku do piątku), po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu, celem potwierdzenia odbioru materiałów przez Kierownika Obwodu lub upoważnioną osobę. Każdorazowo kierowca samochodu winien posiadać dokument potwierdzający ilość załadowanego materiału na daną jednostkę transportową. W przypadku wątpliwości co do ilości załadowanego materiału, Zamawiający może na koszt Wykonawcy zamówienia skierować pojazd z ładunkiem do ponownego sprawdzenia jego ilości. Minimalna jednorazowa dostawa równać się będzie ładowności samochodu, sumaryczna ilość dostarczonego materiału nie przekroczy ilości podanej dla zamówienia.


II.4) Główny kod CPV: 34.92.71.00 - Sól drogowa
Dodatkowe kody CPV:

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
Od 26.11.2018 r. do 15.04.2019 r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA: "Dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku w sezonie zimowym 2018/2019".
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 26/11/2018
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ,,LARIX" Sp. z o.o. , larix.biuro@matrixpc.pl , ul. Klonowa 11 42-700 Lubliniec , 42-700, Lubliniec, kraj/woj. śląskie

, , , , , kraj/woj.

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 344440.00 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
31/01/2019

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp:
zwiększenie wartości umowy o 10% na dostawę soli drogowej z przeznaczeniem na drogi powiatowe oraz zwiększenie wysokości wynagrodzenia

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
W ramach zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym 2018/2019 wyczerpano dostarczoną sól dla dróg powiatowych. Stosownie do paragrafu 1 ust. 1 umowy nr 45/IR/18 z dnia 26 listopada 2018 r. zwiększono wartość umowy o 10% na dostawę soli drogowej z przeznaczeniem na drogi powiatowe, administrowane przez Obwód Drogowy nr 1 w Kłobucku oraz na dostawę soli drogowej z przeznaczeniem na drogi powiatowe, administrowane przez Obwód Drogowy nr 2 w Przystajni, tj. łącznie o 158 ton. Zwiększono również wynagrodzenie o 42 366,12 zł brutto.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.