eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdów › "Dowóz uczniów w roku szkolnym 2018/2019 i opieka w czasie dowozu do szkół, przedszkoli na terenie Gminy Gdów oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek specjalnych wraz z zapewnieniem opieki podczas dowozu"Ogłoszenie z dnia 2019-02-08

Ogłoszenie nr 560025079-N-2019 z dnia 08-02-2019 r.

Gdów: "Dowóz uczniów w roku szkolnym 2018/2019 i opieka w czasie dowozu do szkół, przedszkoli na terenie Gminy Gdów oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek specjalnych wraz z zapewnieniem opieki podczas dowozu"
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 500188888-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Gdowie, Krajowy numer identyfikacyjny 00053501400000, ul. Rynek 40, 32420 Gdów, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 0-12 288 94 40; 0-12 251 41 66, e-mail urzad@gdow.pl, faks 0-12 251 40 05.
Adres strony internetowej (url): www.gdow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

"Dowóz uczniów w roku szkolnym 2018/2019 i opieka w czasie dowozu do szkół, przedszkoli na terenie Gminy Gdów oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek specjalnych wraz z zapewnieniem opieki podczas dowozu"

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

IPZ.IV.ZP-15.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

"Dowóz uczniów w roku szkolnym 2018/2019 i opieka w czasie dowozu do szkół, przedszkoli na terenie Gminy Gdów oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek specjalnych wraz z zapewnieniem opieki podczas dowozu"Okres świadczenia usługi : od 3 września 2018 r. do 21 czerwca 2019 r. (185 dni nauki)


II.4) Główny kod CPV: 60.10.00.00 - Usługi w zakresie transportu drogowego
Dodatkowe kody CPV:

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
od 3 września 2018 r. do 21 czerwca 2019 r. (185 dni nauki)

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie z wolnej ręki


SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
31/01/2019

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:
zmiana tras dowozów

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
zmiana miejsca realizacji nauki przez uczniów

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.