eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Chrzanów › Rozbudowa Cmentarza Komunalnego w ChrzanowieOgłoszenie z dnia 2020-02-05

Ogłoszenie nr 560021004-N-2020 z dnia 05-02-2020 r.

Chrzanów: Rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Chrzanowie
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 61076-2017

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

tak
Numer ogłoszenia: 72755-2017, 75674-2017, 79994-2017, 81461-2017

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 104618-2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Chrzanów, Krajowy numer identyfikacyjny 276257943, ul. Aleja Henryka 20, 32-500 Chrzanów, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. +48 (32)7585101, e-mail zp@chrzanow.pl, faks +48(32)6233786.
Adres strony internetowej (url): www.chrzanow.pl (zakładka: Urząd Miejski / Zamówienia Publiczne)

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Chrzanowie

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

ZP.271.19.2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana pn. "Rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Chrzanowie" w zakresie: 1. Roboty demontażowe i rozbiórkowe: 1) demontaż wskazanych istniejących nawierzchni utwardzonych; 2) demontaż wskazanych elementów uzbrojenia terenu; 3) demontaż wskazanych istniejących fragmentów ogrodzeń; 4) niwelacja wskazanych części terenu; 5) częściowa wycinka istniejącej zieleni niskiej i wysokiej; 6) demontaż/rozbiórka innych elementów uzbrojenia terenu nie ujawnionych na mapach w przypadku ich kolizji z projektowanym zagospodarowaniem terenu; 2. Roboty budowlane: 1) budowa dwóch nowych budynków: o budynku zaplecza sanitarno - administracyjnego; o budynku zaplecza sanitarnego; 2) budowa nawierzchni utwardzonych w postaci nowych ciągów komunikacyjnych; 3) budowa nawierzchni utwardzonych w postaci nowych placów; 4) budowa nawierzchni biologicznie czynnych; 5) budowa miejsc czasowego gromadzenia odpadów stałych wraz z osłoną i zadaszeniem; 6) budowa nowych ogrodzeń; 7) montaż elementów małej architektury (ławki, kosze na odpadki, zdroje); 8) wykonanie nowych nasadzeń zieleni wysokiej; 9) wykonanie nowych nasadzeń zieleni niskiej; 10) budowa zewnętrznego oświetlenia ciągów komunikacyjnych oraz terenu; 11) budowa niezbędnego uzbrojenia terenu w postaci instalacji: o elektroenergetycznej; o wodociągowej; o kanalizacji sanitarnej; o kanalizacji deszczowej; 12) budowa przyłącza wodociągowego; 13) budowa przyłącza kanalizacyjnego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, przedmiar robót oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) - załącznik nr 1a do SIWZ. Wszystkie zastosowane materiały muszą być nowe, posiadać odpowiednie i wymagane atesty oraz aprobaty techniczne dopuszczające je do stosowania w budownictwie. Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. WAŻNE: Wykonawca zobowiązany jest dostosować tryb pracy do warunków panujących na cmentarzu, w taki sposób, aby nie utrudniać korzystania z cmentarza oraz normalnej pracy związanej z obiektem w szczególności podczas ceremonii pochówkowych. Wykonawca składający ofertę na powyższe zadania zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 1.000.000,00 zł na okres co najmniej realizacji zamówienia, tj. od daty podpisania umowy do 20 października 2019 r.


II.4) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:

45100000-8,

45200000-9,

45300000-0,

45400000-1

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
Zamówienie realizowane będzie od daty podpisania umowy do 18 października 2019 r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA: Rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Chrzanowie
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 05/07/2017
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

KRISBUD Sp. z o.o., , ul. 22 lipca 58, 32-540, Trzebinia, kraj/woj. małopolskie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 3777632.13 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
16/10/2019

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:
zmiana terminu realizacji zamówienia - 20.12.2019 r.

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Zmiana umowy dokonana z przyczyn niezależnych od zamawiającego ze względu na brak przyłączeń do sieci elektroenergetycznych oraz sieci wodociągowej wynikających z opóźnień realizacyjnych gestorów sieci lub ich działaniami mającymi na celu modernizację posiadanych zasobów dystrybucyjno-przemysłowo-przepływowych.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.