eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Godów › Zimowe utrzymanie dróg gminnych w Gminie GodówOgłoszenie z dnia 2019-01-30

Ogłoszenie nr 560019179-N-2019 z dnia 30-01-2019 r.

Godów: Zimowe utrzymanie dróg gminnych w Gminie Godów
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 500272624-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Godów, Krajowy numer identyfikacyjny 27625873000000, ul. ul. 1 Maja 53, 44-340 Godów, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 47 65 065, 47 65 063, e-mail przetargi@godow.pl, faks 324 765 100.
Adres strony internetowej (url): www.godow.bip.net.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Zimowe utrzymanie dróg gminnych w Gminie Godów

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

FZ-ZP.271.1.15.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Godów w sołectwach: Godów, Gołkowice, Skrbeńsko, Skrzyszów, Łaziska, Krostoszowice, Podbucze. Zimowe utrzymanie dróg obejmuje w szczególności przygotowanie, gromadzenie oraz przechowywanie materiałów do usuwania śliskości na drogach, usuwanie śniegu z dróg, usuwanie oblodzeń z dróg oraz posypywanie dróg. Do zakresu zimowego utrzymania dróg wchodzi również sprzątanie po okresie zimowych, tj. należy uprzątnąć kruszywa z dróg oraz poboczy. Sprzątanie to nie będzie osobno płatne. Wynagrodzenie za tę usługę należy ująć w cenie oferty. Do posypywania dróg należy używać wyłącznie kruszywo naturalne o uziarnieniu od 2 mm do 4 mm oraz sól drogową dostarczoną przez zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić kruszywo naturalne do posypywania dróg we własnym zakresie. Nie dopuszcza się stosowania odpadów skały płonnej lub przepalonej. Rodzaje i warunki stosowania środków jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 230 poz. 1960) Odśnieżanie dróg należy rozpocząć bez wezwania ze strony Zamawiającego z chwilą wystąpienia opadów śniegu lub zjawisk, które mogą powodować gołoledź czy inne utrudnienia ruchu. Praca powinna być wykonana tak, aby zachować stałą przejezdność dróg. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody, wypadki i kolizje drogowe i inne zdarzenia spowodowane zaniechaniem robót lub na skutek niedostatecznego lub niezgodnego z obowiązującymi przepisami wykonywanie robót. Za bezpieczeństwo ruchu w obrębie odcinków dróg, na których jest prowadzone zimowe utrzymanie od chwili ich rozpoczęcia aż do ostatecznego zakończenia odpowiada Wykonawca. Zamawiający ustalił następujące standardy jakościowe dla drogi utrzymywanej w I standardzie: a) jezdnia powinna być odśnieżania i posypywana na całej długości i szerokości b) czas likwidacji śliskości zimowej nie może przekroczyć 2 godzin od ustania opadów śniegu c) na jezdni nie może zalegać warstwa zajeżdżonego śniegu utrudniająca ruch d) jezdnia powinna być czarna (sucha lub mokra)


II.4) Główny kod CPV: 90620000-9
Dodatkowe kody CPV:

90630000-2,

90610000-6

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
do 30.04.2019

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zapytanie o cenę

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Zimowe utrzymanie dróg gminnych w Gminie Godów - cz. 1 sołectwo Skrzyszów
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 08/11/2018
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

Firma Handlowo-Usługowa Grzegorz Kacprzak , , ul. Dworcowa 7 , 44-352, Czyżowice , kraj/woj. śląskie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 34722.22 pln.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWECZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Zimowe utrzymanie dróg gminnych w Gminie Godów - cz. 2 sołectwo Godów
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 08/11/2018
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

Firma Handlowo - Uslugowa Grzegorz Kacprzak , , ul. Dworcowa 7 , 44-352, Czyżowice, kraj/woj. śląskie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 18518.52 pln.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWECZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Zimowe utrzymanie dróg gminnych w Gminie Godów - cz. 3 sołectwo Gołkowice, Skrbeńsko
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 08/11/2018
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

S.C. HALFAR Henryk, Grzegorz Halfar , , ul. Dworcowa 12 , 44-341, Gołkowice , kraj/woj. śląskie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 46296.30 pln.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWECZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Zimowe utrzymanie dróg gminnych w Gminie Godów - cz. 4 sołectwo Podbucze, Krostoszowice
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 08/11/2018
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

Firma Handlowo - Usługowa Grzegorz Kacprzak , , ul. Dworcowa 7 , 44-352, Czyżowice, kraj/woj. śląskie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 25000.00 pln.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWECZĘŚĆ NR: 5 NAZWA: Zimowe utrzymanie dróg gminnych w Gminie Godów - cz. 5 sołectwo Łaziska
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 08/11/2018
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

Rafał Machnik , , ul. Dworcowa 100 , 44-352, Czyżowice, kraj/woj. śląskie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 16500.00 pln.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
23/01/2019

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:
Podwyższenie wynagrodzenia do 50% wartości zamówienia

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Konieczność zmiany umów spowodowana była okolicznościami, których zamawiający nie był w stanie przewidzieć, tj.złe warunki atmosferyczne, intensywne opady śniegu.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.