eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › część 1 - przebudowa ul. Poznańskiej we Wrocławiu w celu wykonania budowy miejsc postojowych i doświetlenia przejścia dla pieszych część 2 - remont chodnika i budowy pochylni dla niepełnosprawnych przy ul. Zachodniej 1 we WrocławiuOgłoszenie z dnia 2020-01-27

Ogłoszenie nr 560015561-N-2020 z dnia 27-01-2020 r.

Wrocław: część 1 - przebudowa ul. Poznańskiej we Wrocławiu w celu wykonania budowy miejsc postojowych i doświetlenia przejścia dla pieszych część 2 - remont chodnika i budowy pochylni dla niepełnosprawnych przy ul. Zachodniej 1 we Wrocławiu
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 566046-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

tak
Numer ogłoszenia: 540144705-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510193210-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, Krajowy numer identyfikacyjny 15014200000000, ul. ul. Długa 49, 53-633 Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 0-71 3559076, e-mail uzpnz@zdium.wroc.pl, faks 0-71 3734906, 3550866.
Adres strony internetowej (url): http://bip.zdium.wroc.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

część 1 - przebudowa ul. Poznańskiej we Wrocławiu w celu wykonania budowy miejsc postojowych i doświetlenia przejścia dla pieszych część 2 - remont chodnika i budowy pochylni dla niepełnosprawnych przy ul. Zachodniej 1 we Wrocławiu

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

TXU/TRP/171 /2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest: część 1 - przebudowa ul. Poznańskiej we Wrocławiu w celu wykonania budowy miejsc postojowych i doświetlenia przejścia dla pieszych część 2 - remont chodnika i budowy pochylni dla niepełnosprawnych przy ul. Zachodniej 1 we Wrocławiu 2. Opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku do SIWZ.


II.4) Główny kod CPV: 45.20.00.00 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Dodatkowe kody CPV:

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
część 1 - 4 miesiące od daty zawarcia umowy część 2 - 2,5 miesiąca od daty zawarcia.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: część 2 - remont chodnika i budowy pochylni dla niepełnosprawnych przy ul. Zachodniej 1 we Wrocławiu
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 13/09/2019
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

PW RADPOL sp. z o.o, , Ludwika Solskiego 4A/6, 52-416, Wrocław, kraj/woj.

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 134099.28 PL.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
22/01/2020

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:
Zakres zamówienia dodatkowego: a) rozebranie 40 m 2 nawierzchni ze starych połamanych płytek chodnikowych 50x50x7 z wywozem i utylizacją, b) wyprofilowanie podłoża i ułożenie nowych płyt betonowych 50x50x7 na podsypce cementowo - piaskowej na powierzchni 40 m 2 .

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Uzasadnienie wprowadzenia zmian: - konieczność wykonania robót dodatkowych - protokół konieczności nr 2/2019 z dnia 17.12.2019r., - protokół z negocjacji z dnia 17.12.2019r., - pismo Fundacji SENSOR z dnia 20.11.2019r., - pismo Departamentu Prezydenta Wrocławia z dnia 6.12.2019r.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj


INNE PRZETARGI Z WROCŁAWIA

więcej: przetargi w Wrocławiu »Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.