eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Hrubieszów › Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 850 Tomaszów Lubelski - Alojzów w miejscowości Sabaudia od km 1+260 do km 2+260Ogłoszenie z dnia 2019-01-22

Ogłoszenie nr 560013230-N-2019 z dnia 22-01-2019 r.

Hrubieszów: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 850 Tomaszów Lubelski - Alojzów w miejscowości Sabaudia od km 1+260 do km 2+260
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 584919-N-2018

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 500291765-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie Rejon Dróg Wojewódzkich w Hrubieszowie, Krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Grabowiecka , 22500 Hrubieszów, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. , e-mail rdw.hrubieszow@zdw.lublin.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): https://zdw.bip.lubelskie.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Samorządowa jednostka budżetowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 850 Tomaszów Lubelski - Alojzów w miejscowości Sabaudia od km 1+260 do km 2+260

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

R3.ST.14.2018.rp

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 850 Tomaszów Lubelski - Alojzów w miejscowości Sabaudia km. 1+260,00 do km. 2+260,00 w tym: 1. Element Roboty Przygotowawcze. 1.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, 1.2 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni, średnice drzew 10-35ocm, 1.3 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni, średnice drzew 36-50ocm, 1.4 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek, 1.5 Roboty remontowe, frezowanie nawierzchni bitumicznej z transportem do m. Tyszowce ul. Wielka na Teren Obwodu Drogowego Tyszowce, 1.6 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, zawory wodociągowe i gazowe. 2. Element Ciąg pieszo-rowerowy. 2.1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, 2.2 Warstwy odsączające (mechaniczne zagęszczenie), 2.3 Podbudowy z kruszyw łamanych z kruszywa niezwiązanego C90/3 0/31,5 mm, 2.4 Nawierzchnie z mieszanek mineralno bitumicznych (warstwa wiążąca), AC16W, 2.5 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), AC11S, 2.6Obrzeża betonowe, 30x8ocm, podsypka cementowo-piaskowa, wypełnienie spoin zaprawą cementową, 2.7 Ścieki z elementów betonowych 60x50x15, podsypka cementowo-piaskowa, podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem. 3. Element Chodniki. 3.1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, 3.2 Warstwy odsączające (mechaniczne zagęszczenie), 3.3 Podbudowy z gruntu stabilizowanego, 3.4 Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6ocm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara, 3.5 Obrzeża betonowe, 30x8ocm, podsypka cementowo-piaskowa, wypełnienie spoin zaprawą cementową, 3.6 Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe wystające 20x30ocm, ława betonowa C8/10, podsypka cementowo-piaskowa. 4. Element Zjazdy. 4.1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, 4.2 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10ocm, 4.3 Nawierzchnie z mieszanek mineralno bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4ocm, AC11S. 5 Element Zatoki autobusowe. 5.1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, 5.2 Warstwy odsączające (mechaniczne zagęszczenie), grubość po zagęszczeniu 10ocm, 5.3 Podbudowy z gruntu stabilizowanego, warstwa po zagęszczeniu 10ocm, 5.4 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10ocm, 5.5 Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 8ocm, podsypka z grysu 2/5mm z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa. 6. Element Nawierzchnia DW 850. 6.1 Skropienie nawierzchni asfaltem, 6.2 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa profilująca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu min 2ocm,AC16W, 6.3 Skropienie nawierzchni asfaltem, 6.4 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4ocm, AC16W, 6.5 Nawierzchnie z mieszanek mineralno bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4ocm, AC11S. 7.Element Odwodnienie. 7.1 Oczyszczanie rowów i przepustów z namułu, przepust Fi 1,0 lub 1,25om, grubość namułu do 50% jego średnicy, 7.2 Oczyszczanie rowów i przepustów z namułu,rowy, z wyprofilowaniem dna i skarp, grubość namułu 20ocm, 7. 3 Przepusty rurowe pod zjazdami rury HDPE fi 40, 7.4 Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych 1-otworowych fi100- wydłużenie istniejących przepustów, 7.5 Ścieki z elementów betonowych, podsypka cementowo-piaskowa, prefabrykat o grubości 15ocm, 7.6 Studzienki ściekowe z gotowych elementów, uliczna betonowa, Fio500omm z osadnikiem bez syfonu, wraz z rurą PP fi 160 długości 3m. 8. Element UBR. 8.1 Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych, Fio50omm, 8.2 Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3om2, 8.3 Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową, linie segregacyjne i krawędziowe przerywane, malowanie mechaniczne zgodnie z PSOR, 8.4 Barierki U-12a - zgodnie z PSOR, 8.5 Oznakowanie aktywne przejść dla pieszych. 9. Element Roboty wykończeniowe. 9.1Pobocze z kruszywa łamanego, w-wa grubości 15cm, 9.2 Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, 9.3 Humusowanie i obsianie skarp, humus grubości 5ocm. 10. Inne. 10.1 Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza wykonanych robót.


II.4) Główny kod CPV: 45233000-9
Dodatkowe kody CPV:

45100000-8,

45111300-1,

45111200-0,

45233220-7,

45233221-4,

45233290-8,

45233292-2

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
Od dnia 04-10-2018 do dnia 30-11-2018, Aneksem Nr 5 z dnia 11-01-2019 termin wykonania przedłużony do dnia 07-01-2019

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony


SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
11/01/2019

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:
Zmiana terminu wykonania zamówienia do dnia 07-01-2019

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Niesprzyjające warunki pogodowe uniemożliwiające prowadzenie robót zgodnie z SST

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.