eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Świdnica › Wymiana istniejącego oświetlenia ulicznego na oświetlenie energooszczędne na istniejących słupach linii elektroenergetycznej na terenie Gminy ŚwidnicaOgłoszenie z dnia 2019-01-22

Ogłoszenie nr 560013175-N-2019 z dnia 22-01-2019 r.

Świdnica: Wymiana istniejącego oświetlenia ulicznego na oświetlenie energooszczędne na istniejących słupach linii elektroenergetycznej na terenie Gminy Świdnica
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

nieobowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Należy wskazać projekt/program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 608172-N-2018

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

tak
Numer ogłoszenia: 500210645-N-2018

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 500277962-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Świdnica, Krajowy numer identyfikacyjny 89071838900000, ul. ul. Głowackiego 4, 58100 Świdnica, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 074 8523067 w. 24, e-mail przetargi@gmina.swidnica.pl, faks 074 8521226w.400.
Adres strony internetowej (url): http://www.gmina.swidnica.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Wymiana istniejącego oświetlenia ulicznego na oświetlenie energooszczędne na istniejących słupach linii elektroenergetycznej na terenie Gminy Świdnica

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

ZP.271.21.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest "Wymiana istniejącego oświetlenia ulicznego na oświetlenie energooszczędne na istniejących słupach linii elektroenergetycznej na terenie Gminy Świdnica" w ramach zadania pn. "Budowa drogi rowerowej oraz wymiana części oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie Gminy Świdnica w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze Aglomeracji Wałbrzyskiej." 2. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i montaż 632 szt. opraw oświetlenia ulicznego na istniejących słupach linii elektroenergetycznych nN 0,4 kV oraz demontaż istniejących opraw oświetlenia ulicznego. 3. Zamawiający wymaga, aby wszystkie zaoferowane oprawy oświetleniowe posiadały jednolity system sterowania (DALI lub system z możliwością zaprogramowania co najmniej 3-stopniowego programowania albo DALI i system z możliwością zaprogramowania co najmniej 3-stopniowego programowania). 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi projekt wykonawczy. 5. Wyspecyfikowane w projekcie wykonawczym materiały i urządzenia nie są wskazaniem miejsca pochodzenia i producenta, a służą wyłącznie do określenia cech jakościowych, parametrów technicznych oraz estetyki wykonania. Dopuszcza się zastosowanie materiałów i urządzeń innych marek od wyspecyfikowanych w dokumentacji (tj. odpowiedników), pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i wszelkich innych cech jakościowych oraz estetycznych zawartych w dokumentacji. 6. Zamawiający wymaga utylizacji lub przekazania do recyklingu zdemontowanych opraw, przy czym 100 szt. wybranych przez Zamawiającego opraw należy przekazać do depozytu zlokalizowanego na terenie Gminy Świdnica. 7. Zamawiający wymaga udzielenia minimum 60 miesięcy gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia. 8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ. 9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 11. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia.


II.4) Główny kod CPV: 31.52.00.00 - Lampy i oprawy oświetleniowe
Dodatkowe kody CPV:

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
Do dnia 28.12.2018 r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA: Wymiana istniejącego oświetlenia ulicznego na oświetlenie energooszczędne na istniejących słupach linii elektroenergetycznej na terenie Gminy Świdnica
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 20/11/2018
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

LUG LIGHT FACTORY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, , ul. Gorzowska 11, 65-127, Zielona Góra, kraj/woj. lubuskie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 535985.48 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
28/12/2018

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:
Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy na do dnia 07.01.2019 r.

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Wykonawca w dniu 21.12.2018 r. złożył wniosek o wydłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy do dnia 07.01.2019 r. z uwagi na panujące warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie wymiany opraw oświetleniowych. Wymiana opraw dokonywana jest w technologii PPN, tj. prac pod napięciem, a panujące warunki atmosferyczne, tj. opady deszczu oraz silny wiatr uniemożliwiały prowadzenie prac w założonej technologii. Ponadto w trakcie prowadzonych prac stwierdzono rozbieżności dokumentacji projektowej ze stanem faktycznym w miejscowościach Słotwina i Grodziszcze co spowodowało wstrzymanie prac w celu weryfikacji zgłoszonych rozbieżności.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.