eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bydgoszcz › Wykonanie usługi kompleksowego sprzątania pomieszczeń biurowych wraz z utrzymaniem czystości wokół posesji K-P OW NFZ w Bydgoszczy, w Toruniu i we WłocławkuOgłoszenie z dnia 2020-01-22

Ogłoszenie nr 560013078-N-2020 z dnia 22-01-2020 r.

Bydgoszcz: Wykonanie usługi kompleksowego sprzątania pomieszczeń biurowych wraz z utrzymaniem czystości wokół posesji K-P OW NFZ w Bydgoszczy, w Toruniu i we Włocławku
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 529757-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510111270-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Kujawsko-Pomorki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, Krajowy numer identyfikacyjny 15817985001360, ul. Łomżyńska 33, 85-863 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 523 252 702, e-mail beata.nitka@nfz-bydgoszcz.pl, faks 523 252 709.
Adres strony internetowej (url): www.nfz.bydgoszcz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Podmiot prawa publicznego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Wykonanie usługi kompleksowego sprzątania pomieszczeń biurowych wraz z utrzymaniem czystości wokół posesji K-P OW NFZ w Bydgoszczy, w Toruniu i we Włocławku

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

WAG.261.1.2.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

I. Sprzątanie terenu przed budynkiem w Bydgoszczy, ul. Słowackiego 3. II. Sprzątanie obiektu biurowego w Bydgoszczy, ul. Łomżyńska 33. III. Sprzątanie obiektu biurowego Delegatura w Toruniu, ul. Szosa Chełmińska 30. IV. Sprzątanie obiektu biurowego Delegatura we Włocławku, ul. Kilińskiego 16. Usługa sprzątania "na żądanie". Usługa mechanicznego czyszczenia i konserwowania podłóg we wszystkich obiektach, wykonywana na zlecenie Zamawiającego. Usługa mycia okien od zewnątrz i daszków zewnętrznych oraz świetlika i konstrukcji patio wewnątrz budynku w Bydgoszczy przy ul. Łomżyńskiej 33 wykonywane na zlecenie Zamawiającego


II.4) Główny kod CPV: 90.91.00.00 - Usługi sprzątania
Dodatkowe kody CPV:

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
1.06.2019 - 31.05.2020

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony


SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
30/12/2019

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:
zmiana umowy spowodowana okolicznościami, których zamawiajacy, działając z należytą starannością , nie mógł przewidzieć. Wartość zmiany nie przekracza 50 % wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. Zmiana cen jednostkowych wynagrodzenia netto.

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę - ogłoszona ponad 3 miesiące po zawarciu umowy bazowej. Wzrost wynagrodzenia odbiegający od planowanego w 05.2019 r. oraz od dynamiki wzrostu wynagrodzenia w latach poprzednich.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
Nie dokonano zmiany całkowitej wartości umowy.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.