eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ostrołęka › Wykonanie obsługi laboratoryjnej dla zadania inwestycyjnego pn. "Podniesienie stanu technicznego drogi powiatowej Nr 4403W (na terenie Gminy Goworowo, powiatu Ostrołęckiego) w ramach poprawy jakości połączenia subregionalnej struktury komunikacyjnej z siecią TEN-T w ramach RPO WM-RIT" polegająca naRozbudowa drogi powiatowej Nr 4403W od dr. 8-Turzyn-Brańszczyk-Niemiry-Knurowiec-Długosiodło-Goworowo-Ostrołęka od km 18+208 do km 24+238Ogłoszenie z dnia 2019-01-11

Ogłoszenie nr 560007032-N-2019 z dnia 11-01-2019 r.

Ostrołęka: Wykonanie obsługi laboratoryjnej dla zadania inwestycyjnego pn. "Podniesienie stanu technicznego drogi powiatowej Nr 4403W (na terenie Gminy Goworowo, powiatu Ostrołęckiego) w ramach poprawy jakości połączenia subregionalnej struktury komunikacyjnej z siecią TEN-T w ramach RPO WM-RIT" polegająca na: Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4403W od dr. 8-Turzyn-Brańszczyk-Niemiry-Knurowiec-Długosiodło-Goworowo-Ostrołęka od km 18+208 do km 24+238
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

nieobowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Należy wskazać projekt/program: Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Os priorytetowa VII-Rozwój regionalnego systemu transportowego, działanie 7.1 Infrastruktura drogowa.

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 570920_N-2017

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

tak
Numer ogłoszenia: 500021684-N-2017

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 500054618-N-2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Ostrołęcki - Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce, Krajowy numer identyfikacyjny 55067093800000, ul. ul. Lokalna 2, 07410 Ostrołęka, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 029 7602653 w. 39, e-mail zdpo-ka@wp.pl, faks 297 602 621.
Adres strony internetowej (url): www.zdp.ostroleka.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Wykonanie obsługi laboratoryjnej dla zadania inwestycyjnego pn. "Podniesienie stanu technicznego drogi powiatowej Nr 4403W (na terenie Gminy Goworowo, powiatu Ostrołęckiego) w ramach poprawy jakości połączenia subregionalnej struktury komunikacyjnej z siecią TEN-T w ramach RPO WM-RIT" polegająca na: Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4403W od dr. 8-Turzyn-Brańszczyk-Niemiry-Knurowiec-Długosiodło-Goworowo-Ostrołęka od km 18+208 do km 24+238

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

DT.252.I.26.2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie obsługi laboratoryjnej dla zadania inwestycyjnego pn. "Podniesienie stanu technicznego drogi powiatowej Nr 4403W (na terenie Gminy Goworowo, powiatu Ostrołęckiego) w ramach poprawy jakości połączenia subregionalnej struktury komunikacyjnej z siecią TEN-T w ramach RPO WM-RIT" polegająca na: Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4403W od dr. 8-Turzyn-Brańszczyk-Niemiry-Knurowiec-Długosiodło-Goworowo-Ostrołęka od km 18+208 do km 24+238 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 2.1 Badania mieszanek mineralno-asfaltowych (MMA). - Skład granulometryczny MMA. - Zawartość asfaltu. - Zawartość wolnych przestrzeni w MMA. - Gęstość MMA wg PN-EN 12697-5. - Gęstość objętościowa MMA wg PN-EN 12697-6. 2.2 Badania konstrukcji nawierzchni. - Odwierty w konstrukcji nawierzchni. - Wskaźnik zagęszczenia w warstwie nawierzchni. - Zawartość wolnych przestrzeni w warstwie nawierzchni. - Badania równości podłużnej (planograf) i poprzecznej (łata). - Badania właściwości przeciwpoślizgowych. - Badania ugięć konstrukcji nawierzchni. 2.3 Badania podbudów podatnych (z kruszywa łamanego). - Skład granulometryczny kruszyw. - Określenie nośności warstwy podbudowy . 2.4 Badania podłoża gruntowego oraz kruszywa na warstwy odsączające, odcinające itp. - Skład granulometryczny kruszyw, gruntu. - Wskaźnik różnoziarnistości. - Wskaźnik zagęszczenia warstwy podłoża, nasypu. - Wskaźnik piaskowy. 2.5 Badania betonów i prefabrykatów drogowych (krawężnik, obrzeże, płyta chodnikowa, kostka brukowa). - Badanie wytrzymałości na łamanie (krawężniki, obrzeża). - Badanie wytrzymałości betonu na ściskanie. - Badanie odporności na wodę i mróz betonów i prefabrykatów betonowych. - Badanie wytrzymałości na rozłupywanie (kostki brukowe). 2.6 Badania znakowania poziomego dróg - Badanie odblasku (współczynnik R L ) wg PN-EN 1436 + A1:2008 oraz PN-EN 1463-1:2009. 2.7 OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA BADAŃ. - Zgodnie z wymaganiami obowiązujących Norm, Specyfikacji Technicznych oraz Wytycznych WT1, WT2, WT4 i WT5 z 2010 r. - Na wezwanie telefoniczne przez Zamawiającego, zgodnie z zadeklarowanym czasem reakcji w ofercie. - Przekazanie wyników badań składu granulometrycznego i zawartości asfaltu w mieszankach mineralno-asfaltowych w maksymalnym terminie 10 dni od otrzymania próbki do badania, a pozostałe badania w maksymalnym terminie 14 dni od daty zakończenia badań, pomiarów. - Ilość poszczególnych badań podana w załączonym kosztorysie jest wartością orientacyjną. Zamawiający w przypadku niewykorzystania limitu badań może zlecić dodatkowe lub inne badania nie przekraczające kwoty umowy. - Niezbędne obciążenie (samochód ciężarowy) do badań nośności nawierzchni (ugięcia i badania VSS) organizuje we własnym zakresie Wykonawca (Laboratorium Drogowe). 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera, przedmiar robót, stanowiący załącznik do niniejszej SIWZ. (Uwaga! Przedmiar robót stanowi tylko podstawę informacyjną zgodnie z zapisami rozdziału XIII opis sposobu obliczenia ceny) 4. Wszystkie wskazane w dokumentacji SIWZ znaki towarowe, nazwy lub pochodzenie należy rozumieć jako przykładowe i rozpatrywać łącznie z wyrazem /równoważny/ pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach. 5. Zamawiający działając na podstawie art. 29 ust. 3a w związku z art.36 ust. 2 pkt 8a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę, wykonujące niezbędne czynności w trakcie realizacji zamówienia z wyłączeniem kadry kierowniczej, inżynierów oraz pracowników administracji. Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę pracowników wykonujących badania laboratoryjne. Zatrudnienie winno nastąpić na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę, w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.) lub właściwych przepisów państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ.


II.4) Główny kod CPV: 71.90.00.00 - Usługi laboratoryjne
Dodatkowe kody CPV:

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
26.06.2018 r. zmieniona Aneksem Nr 1/2018 z dnia 26.06.2018 r. do dnia 31.07.2018 r. i Aneksem Nr 2/2018 z dnia 30.07.2018 r. do dnia 31.08.2018 r. , Aneksem Nr 3/2018 z dnia 30.08.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA: Wykonanie obsługi laboratoryjnej dla zadania inwestycyjnego pn. "Podniesienie stanu technicznego drogi powiatowej Nr 4403W (na terenie Gminy Goworowo, powiatu Ostrołęckiego) w ramach poprawy jakości połączenia subregionalnej struktury komunikacyjnej z siecią TEN-T w ramach RPO WM-RIT" polegająca na: Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4403W od dr. 8-Turzyn-Brańszczyk-Niemiry-Knurowiec-Długosiodło-Goworowo-Ostrołęka od km 18+208 do km 24+238
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 25/10/2017
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o. o. , pbdim@pbdim.com.pl, Mińsk Mazowiecki, 05-300, Mińsk Mazowiecki, kraj/woj. mazowieckie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 45955.00 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE

nie dotyczySEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
14/12/2018

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:
Zmiana terminu realizacji umowy do dnia 15.06.2019 r. Zmiany zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu oraz SIWZ

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce, zwraca się z prośbą o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu realizacji umowy na obsługę laboratoryjną do dnia 15.06.2019 roku, przy rozbudowie drogi powiatowej nr 4403 W od dr. 8 Turzyn - Brańszczyk- Niemiry - Knurowiec - Długosiodło - Goworowo - Ostrołęka. W uzasadnieniu informujemy, że Powiat Ostrołęcki podpisał umowę z Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów Sp. z o. o. z Mińska Mazowieckiego na obsługę laboratoryjną przy rozbudowie drogi powiatowej nr 4403W od dr. 8 Turzyn - Brańszczyk - Niemiry - Knurowiec - Długosiodło - Ostrołęka od km 18+208,00 do km 24+238,00. Termin wykonania przedmiotu umowy po Aneksie upływa z dniem 31.12.2018 roku. Wydłużenie terminu w pełnieniu nadzoru inwestorskiego jest wynikiem nie wywiązania się Wykonawcy robót Przedsiębiorstwa - Robót Drogowo - Mostowych "OSTRADA" z Ostrołęki z terminem realizacji inwestycji. Należy zaznaczyć, że inwestycja jest dotowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Okoliczność, która powstała jest niezależna od Wykonawcy obsługi laboratoryjnej a wynika z braku właściwej organizacji na budowie, zaangażowania i opóźnień po stronie Wykonawcy robót drogowych. Zarząd Powiatu Ostrołęckiego w dniu 14.12.2018 r. wyraził zgodę na przedłużenie terminu realizacji umowy Nr 194/2017 z dnia 24.10.2017r. do dnia 15.06.2019 r. Zmiana została dokonana na podstawie paragrafu 14 ust. 3 umowy.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
nie dotyczy

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.