eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rawicz › Wymiana utwardzenia powierzchni podwórza przy Przedszkolu nr 1 w RawiczuOgłoszenie z dnia 2019-01-11

Ogłoszenie nr 560006876-N-2019 z dnia 11-01-2019 r.

Rawicz: Wymiana utwardzenia powierzchni podwórza przy Przedszkolu nr 1 w Rawiczu
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 610899-N-2018

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

tak
Numer ogłoszenia: 500212706-N-2018

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 500244259-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Przedszkole Nr 1 im. Akademia Króla Stasia, Krajowy numer identyfikacyjny 41142179800000, ul. Wały Powstańców Wlkp. 2, 63-900 Rawicz, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 655 467 369, e-mail przedszkole1@rawicz.eu, faks 655 467 369.
Adres strony internetowej (url): www.przedszkole1rawicz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Przedszkole

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Wymiana utwardzenia powierzchni podwórza przy Przedszkolu nr 1 w Rawiczu

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

P-1.211.1.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie utwardzenia powierzchni podwórza wraz z rozbiórką i wykonaniem nowego ogrodzenia wewnętrznego przy Przedszkolu nr 1 im. Akademia Króla Stasia, ul. Wały Powstańców Wlkp. 2 w Rawiczu zgodnie z zakresem rzeczowym określonym w przedmiarze robót i kosztorysie zerowym oraz zapisami wynikającymi z niniejszej SIWZ wraz z załącznikami. 2. Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje roboty budowlane polegające w szczególności na: 1) wykonaniu robót rozbiórkowych wraz z wywiezieniem gruzu, 2) wykonaniu nowej nawierzchni z kostki brukowej betonowej oraz płyt chodnikowych, 3) rozebraniu istniejącego ogrodzenia z sitki na słupkach stalowych oraz wykonanie nowego ogrodzenia, 4) wykonaniu montażu ławek oraz stojaków rowerowych, 5) wykonaniu trawników, 6) usunięciu żywopłotu, 7) wykonaniu innych prac towarzyszących prawidłowemu wykonaniu zadania, w tym wywiezienie z terenu budowy resztek budowlanych pozostałych po zakończonych robotach 3. Szczegółowy zakres zamówienia, stanowiący opis przedmiotu zamówienia określony został za pomocą: 1) zatwierdzonej dokumentacji projektowej wraz z wydanymi decyzjami, uzgodnieniami, opiniami, warunkami, pozwoleniami, 2) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, 3) przedmiaru robót wraz z kosztorysem zerowym (UWAGA: Rozliczenie ryczałtowe inwestycji. Zakres prac do wykonania w ramach niniejszego zamówienia określa załączony przedmiar wraz z kosztorysem zerowym. Przedmiar robót / kosztorys zerowy ma charakter orientacyjny - stanowi jedynie dokument pomocniczy w celu ustalenia ceny ofertowej. Wykonawca sam dokona oceny ostatecznego zakresu prac w oparciu o dokumentację projektową i wizję w terenie). stanowiących integralną część niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wymienione dokumenty zamieszczone są na stronie internetowej Zamawiającego www.przedszkole1rawicz.pl, (zakładka: przetargi). 4. Stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy, Zamawiający, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących wskazane niżej czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 917): - roboty polegające na wykonaniu robót nawierzchniowych, - roboty polegające na wykonaniu robót ziemnych. 1) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane wyżej czynności w trakcie realizacji zamówienia, oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 2) Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane wyżej czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej określonej w umowie. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane wyżej czynności. 3) Zamawiający, w przypadku uzasadnionych wątpliwości, uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane wyżej czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 4) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane wyżej czynności przez wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy lub wezwać Wykonawcę do przedłożenia: a) poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopii umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: imię i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę, stanowisko powinny być możliwe do zidentyfikowania; b) zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzającego opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; c) poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopii dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 5. Przedmiotowa inwestycja jest prowadzona przy zabytku tj. przy zespole willowym - obecnie siedziba Przedszkola nr 1, wpisanym do rejestru zabytków pod numerem rejestru 208/Wlkp/A, w Rawiczu przy ul. Wały Powstańców Wlkp. 2 (działka nr ewidencyjny 237). 6. Zamawiający zaleca dokonania wizji lokalnej w celu zapoznania się z terenem przeznaczonym pod realizację inwestycji. Koszt dokonania wizji lokalnej ponosi Wykonawca. 7. Wykonawca przy realizacji robót budowlanych w ramach zaoferowanej ceny ofertowej zobowiązany będzie do: 1) stosowania wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu na zasadach określonych w ustawie z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 1570), 2) prowadzenia robót budowlanych zgodnie z wydanymi uzgodnieniami, decyzjami, warunkami, opiniami itp., zatwierdzonym projektem oraz obowiązującymi przepisami, w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu ludzi i mienia, przez pracowników o odpowiednich kwalifikacjach i uprawnieniach, pod nadzorem osób dozoru Wykonawcy, posiadających uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, 3) właściwego zabezpieczenia i oznakowania terenu objętego zamówieniem oraz placu budowy, 4) załatwienia wszelkich formalności w imieniu Zamawiającego wynikających z wydanych decyzji, uzgodnień itp, 5) sporządzenie dokumentacji powykonawczej (w tym inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej - 3 egz. do zdania Zamawiającemu), jak również zgłoszenie jej w ośrodku geodezyjnym, 6) ustanowienie kierownika budowy, posiadającego odpowiednie i wymagane przepisami Prawa budowlanego uprawnienia i kwalifikacje; kierownik budowy zobowiązany jest do uczestnictwa w naradach budowy organizowanych przez Zamawiającego we wcześniej uzgodnionych terminach, 7) ubezpieczenie terenu objętego zamówieniem z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej, ponoszenia kosztów szkód wynikłych w czasie wykonywania robót, jak również ponoszenie odpowiedzialności za wszelkie zdarzenia powstałe z tej przyczyny (posiadanie ważnej i opłaconej polisy ubezpieczeniowej w okresie realizacji zamówienia i przedstawienie jej Zamawiającemu na każde jego wezwanie w terminie 2 dni od dnia wezwania), 8) organizacji i zagospodarowania terenu objętego zamówieniem oraz zaplecza budowy oraz w razie potrzeby wykonanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126), 9) powstałe podczas prowadzenia robót odpady zagospodaruje Wykonawca, a utylizację należy przeprowadzić zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 ze zm.) a jej koszt uwzględnić w cenie ofertowej, 10) odpowiedniego oznakowania terenu na czas prowadzenia robót, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, 11) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, pomiarów, badań i odbiorów (zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót) oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej, 12) utrzymanie placu budowy (naprawy, woda, energia elektryczna, telefon, dozorowanie budowy itd), 13) wykonywania robót budowlanych przy czynnym obiekcie, w godzinach pracy przedszkola. Prace pomocnicze związane z utrudnieniami i kosztami wynikającymi z wykonywania robót podczas pracy przedszkola oraz właściwe zabezpieczenie i oznakowanie terenu objętego zamówieniem ciążą na Wykonawcy. Zamawiający może na prośbę Wykonawcy wyrazić zgodę, aby niektóre prace były wykonywane po godzinach pracy przedszkola, jak również w soboty, 14) za szkody wynikłe w czasie prowadzenia robót, jak również za wszelkie zdarzenia powstałe z tej przyczyny odpowiedzialny jest Wykonawca robót, 15) po zakończeniu robót doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego, demontaż obiektów tymczasowych oraz uporządkowanie całego terenu zajętego na prowadzenie robót; 16) udzielenia rękojmi i gwarancji jakości na wykonane roboty i wbudowane materiały, zgodnie ze złożoną ofertą (od 36 - 60 miesięcy). 8. Dokumenty będące podstawą realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego powinny być traktowane jak wzajemnie się objaśniające, z zachowaniem wymienionych poniżej kolejności, w celach interpretacji ważności zapisów: 1) Umowa i SIWZ, 2) Dokumentacja projektowa wraz z załącznikami, 3) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, 4) Przedmiar robót / kosztorys, 5) Oferta Wykonawcy. 9. Przy wykonawstwie oraz odbiorze robót objętych niniejszym zamówieniem obowiązywać będą zasady i wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót, jak również ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych określonych w: 1) dokumentacji projektowej wraz z załącznikami, 2) Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 3) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr P-1.211.1.2018 wraz z załącznikami, 4) obowiązujących normach, 5) przedmiarze robót / kosztorysie. 10. Wymienione w dokumentacji projektowej / zgłoszeniowej, kosztorysie i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót wyroby budowlane powinny spełniać wymagania wynikające z Polskich Norm przenoszących normy europejskie PN-EN (normy zharmonizowane). Jeżeli jakakolwiek Polska Norma przenosząca normy europejskie nie została wymieniona w tych dokumentach, a ma zastosowanie dla wyrobu przewidzianego do wbudowania, obowiązkiem Wykonawcy jest zastosowanie tej normy. 11. Mogące występować w dokumentacjach projektowych / zgłoszeniowych, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót lub dokumentacji kosztorysowej wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę zostały użyte wyłącznie w celu wskazania założonego standardu przyjętych rozwiązań i stanowią warunek równoważności dla rozwiązań zamiennych. Należy każdorazowo przyjąć, że wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważny". Zamawiający informuje, że dopuszcza składanie ofert równoważnych w zakresie wskazanych znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jednakże zachowane muszą być normy, standardy i parametry techniczne jakimi charakteryzują się wymagane przez Zamawiającego materiały, które zagwarantują realizację robót zgodnie z wydanymi decyzjami, uzgodnieniami itp. Przedstawione parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum techniczne i jakościowe oczekiwane przez Zamawiającego i będą stanowiły podstawę oceny ewentualnych ofert równoważnych. Oferowane przez Wykonawców proponujących materiały równoważne muszą mieć parametry nie gorsze niż wskazane w materiałach przetargowych - patrz dokumentacja projektowa - tabela elementów równoważnych dla projektu remontu zagospodarowania terenu przy Przedszkolu nr 1 w Rawiczu. W celu potwierdzenia, że Wykonawca oferuje towar o takich samych lub lepszych parametrach w odniesieniu do wyrobu określonego przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty jego szczegółowej specyfikacji itp. Na podstawie załączonych dokumentów Zamawiający stwierdzi, czy proponowany produkt jest równoważny i odpowiada wymaganiom Zamawiającego. Zaoferowanie wyrobu sprzecznego z powyższymi wymaganiami skutkować będzie odrzuceniem oferty. W przypadku braku załączenia do oferty dokumentów, o których wyżej mowa Zamawiający uznaje, że Wykonawca proponuje materiał określony zgodnie z dokumentacjami projektowymi, itd. 12. Załączone do dokumentacji projektowej zdjęcia: ławek parkowych i stojaka na rowery mają charakter wyłącznie poglądowy, służący do zaprezentowania oczekiwanego/proponowanego przez Zamawiającego wyglądu elementów małej architektury. Kolorystyka ławek i stojaków do uzgodnienia z Zamawiającym. 13. Zamawiający zastrzega sobie prawo wystąpienia do autorów ww. dokumentacji projektowej o opinię na temat oferowanych materiałów. Opinia ta może stanowić podstawę do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o przyjęciu materiałów równoważnych albo odrzuceniu oferty z powodu braku równoważności. 14. Wybrany Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania Zamawiającemu w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy, kosztorysu ofertowego opracowanego metodą kalkulacji szczegółowej w wersji papierowej oraz elektronicznej (w wersji ATH), na bazie którego została skalkulowana cena oferty.


II.4) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:

45111000-8,

45432120-1,

45233200-1,

45112710-5

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
Zgodnie z umową podstawową nr P-1.211.1.2018 z dnia 02.10.2018 roku: 1. Termin rozpoczęcia wykonania przedmiotu umowy ustala się na 02 października 2018 roku. 2. Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy ustala się do 10 grudnia 2018 roku.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA: Wymiana utwardzenia powierzchni podwórza przy Przedszkolu nr 1 w Rawiczu
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 02/10/2018
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

Usługi Sprzętem Budowlanym Krzysztof Rogala , biuro@skrogala.pl , Sobiałkowo 140 , 63-910, Miejska Górka , kraj/woj. wielkopolskie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 175563.27 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
05/12/2018

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Zgodnie z art. 144 ust. 1 Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: pkt 3) zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
Załącznikiem do niniejszego ogłoszenia o zmianie umowy jest protokół konieczności sporządzony w dniu 12.11.2018 roku, zawierający szczegółowy opis konieczności wykonania robót dodatkowych oraz przyczyn ich wystąpienia.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.