eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Klucze › Modernizacja auli szkoły w KluczachOgłoszenie z dnia 2019-01-11

Ogłoszenie nr 560006519-N-2019 z dnia 11-01-2019 r.

Klucze: Modernizacja auli szkoły w Kluczach
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 542373-N-2018

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

tak
Numer ogłoszenia: 500089398-N-2018

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 500110316-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Klucze, Krajowy numer identyfikacyjny 53776300000, ul. ul. Partyzantów 1, 32310 Klucze, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 326 428 508, e-mail klucze@gmina-klucze.pl, faks 326 428 052.
Adres strony internetowej (url): www.gmina-klucze.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Modernizacja auli szkoły w Kluczach

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

ZP.271.10.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Zakres planowanych prac: - budowa sufitu podwieszanego płyt akustycznych zgodnie z projektem, - zabudowa akustyczna ściany zachodniej z okładziny płyt akustycznych i pełnych gipsowo - kartonowych, - przebudowa sceny z wymianą okładziny drewnianej na nową drewnianą wraz z cyklinowaniem i malowaniem, - budowa antresoli na zapleczu sceny o konstrukcji drewnianej. Wszystkie elementy drewniane zabezpieczyć do EI30 klasy odporności ogniowej . - cyklinowanie parkietu widowni, zabezpieczenie ogniochronnie i przeciwgrzybicznie. Malowanie lakierem nawierzchniowym, . Wierzchnią powłokę malarską powinna charakteryzować: wysoka odporność na ścieranie, udar i zarysowania, przeznaczony do powierzchni drewnianych, intensywnie eksploatowanych, do obiektów użyteczności publicznej oraz powinna być antypoślizgowa i trudno. - montaż rolet okiennych materiałowe (tkaninę o 100% zaciemnieniu.), wielkogabarytowe o wymiarach 2,5 x 2,9m, - przebudowa instalacji elektrycznych, nagłośnienia, zgodnie z projektem - montaż systemu podnoszonej dekoracji oraz wymiana kotar scenicznych, oraz: - wymiana pokrycia dachowego wraz z dociepleniem wełną mineralną, - remont instalacji odgromowej, wpustów dachowych i obróbek blacharskich, - wymiana rur spustowych wewnątrz budynku, Szczegółowy zakres robót: Szczegółowy zakres robót został określony w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, oraz załącznikach do SIWZ ( projekt budowlany, przedmiary robót). Wyżej wymienione dokumenty są zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego: www.gmina-klucze.pl - link BIP - Przetargi, a także są dostępne w siedzibie Zamawiającego - Urząd Gminy Klucze ul. Partyzantów 1, 32-310 Klucze pok. Nr 305. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach do SIWZ: - Przedmiar robót załącznik nr 5 do SIWZ, - Dokumentacja Budowlana załącznik nr 6 do SIWZ,


II.4) Główny kod CPV: 45400000-1
Dodatkowe kody CPV:

45453000-7,

45310000-3

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
od 14.05.2018r do 15.10.2018r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA: Modernizacja auli szkoły w Kluczach
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 14/05/2018
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

P.P.H.U EURO-MAR Tomasz Marcinkowski, euro.mar@vp.pl, Kolbark ul. Źródlana 46, 32-310, Klucze, kraj/woj. małopolskie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 553957.05 pln.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
12/10/2018

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp:
zmiana wynagrodzenia.

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
zmiana wynagrodzenia nie przekraczająca 15 % , wzrost o 73 806,82 zł

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.