eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Krzywiń › Przebudowa i adaptacja budynku z przeznaczeniem na siedzibę MOPSOgłoszenie z dnia 2019-01-10

Ogłoszenie nr 560006162-N-2019 z dnia 10-01-2019 r.

Krzywiń: Przebudowa i adaptacja budynku z przeznaczeniem na siedzibę MOPS
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 17854 - 2017

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 500289409-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Krzywiń, Krajowy numer identyfikacyjny 41105057000000, ul. ul. Rynek 1, 64010 Krzywiń, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 655 170 525, e-mail umig@krzywin.wokiss.pl, faks 655 170 676.
Adres strony internetowej (url): www.krzywin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa i adaptacja budynku z przeznaczeniem na siedzibę MOPS

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

271.2.2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na realizacji zadania Przebudowa i adaptacja budynku z przeznaczeniem na siedzibę MOPS. Zamówienie obejmuje rozbudowę budynku szkoły o klatkę schodowa z windą przystosowaną dla osób niepełnosprawnych oraz zmiana części pomieszczeń szkoły na ośrodek pomocy społecznej oraz komendę policji, która powstanie na pierwszym piętrze oraz gabinety lekarskie wraz pomieszczeniami pielęgniarek środowiskowych. Dodatkowo w piwnicy przewidziano garaż dla samochodu policji oraz archiwum OPS. Zaprojektowano rozbudowę o klatkę schodową o wymiarach 5,59 m szerokości oraz długości 8,30 m. Wysokość w kalenicy projektowanego budynku 9,11 m, konstrukcja obiektu murowana ze stropami wykonanymi z płyt Smart. Dach jednospadowy o spadku 3° kryty papą termozgrzewalną. Powierzchnia zabudowy: 1) projektowanej - 46,39 m2 2) istniejącej szkoły - 821,57 m2 Powierzchnia użytkowa zmiany sposobu użytkowania: 1) piwnica - 87,99 m2 2) parter - 214,24 m2 3) piętro 1 - 432,44 m2 razem 734,44 m2 Kubatura - 6970,00 m3 Powierzchnia całkowita - 2463,00 m2. PRACE DO WYKONANIA: Ławy i stopy fundamentowe, Ściany zewnętrzne, Ściany wewnętrzne nośne, Słupy żelbetowe, Ścianki działowe systemowe, Strop nad klatką schodową, Nadproża drzwiowe i okienne oraz podciągi, Schody wewnętrzne, Konstrukcja dachu wykonana jako stropodach z płyt panelowych, Pokrycie dachu papą termozgrzewalną, Rynny i rury spustowe i obróbki blacharskie, Posadzki, Izolacje przeciwwilgociowe, Stolarka okienna i drzwiowa, Wykończenia: ścian wewnętrznych i podłóg, W budynku zaprojektowano dźwig dla osób niepełnosprawnych, Wyposażenie budowlano - instalacyjne: Tablica elektryczna, Instalacja odgromowa, Instalacja wodna, Instalacja centralnego ogrzewania, Instalacja wentylacyjna, w projektowanej klatce schodowej kurtyna powietrzna z możliwością ogrzewania pomieszczenia, Instalacja kanalizacji sanitarnej, Instalacja kanalizacji deszczowej- przebudowa, Instalacja teletechniczna - telefoniczna i internetowa. Ponadto w zakres przedmiotu zamówienia objętego zamówieniem wchodzi wykonanie wszelkich innych robót objętych dokumentacją projektową i STWiOR. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - stanowiące załączniki do niniejszej SIWZ, - dokumentacje projektowe - stanowiące załączniki do niniejszej SIWZ, - kosztorysy ofertowe "ślepe" - stanowiące załączniki do niniejszej SIWZ. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na rozbudowie z przebudową budynku szkoły wraz z częściową zmianą sposobu użytkowania na ośrodek pomocy społecznej, posterunek policji i gabinety lekarskie - w zakresie umożliwiającym uzyskanie, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, pozwolenia na użytkowanie budynku zgodnie z jego przeznaczeniem. Prace należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną (projektami budowlanymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, kosztorysami ofertowymi), stanowiącą załącznik do niniejszej specyfikacji. Wykonawca będzie przeprowadzał na własny koszt pomiary i badania materiałów oraz robót zgodnie z zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonych w ST. Na przedmiotowe zadanie Zamawiający wymaga udzielenia co najmniej 3 - letniego okresu gwarancji/rękojmi. UWAGA: Okres gwarancji stanowi kryterium oceny ofert. Wszystkim wskazaniom znaków towarowych, patentów lub pochodzenia występującym w dokumentacji technicznej towarzyszą wyrazy "lub równoważny", co oznacza, że dopuszcza się zastosowanie urządzeń i materiałów nie gorszych niż opisywane w dokumentacji, tj. spełniających wymagania techniczne, funkcjonalne i jakościowe co najmniej takie jak wskazane w dokumentacji projektowej lub lepsze. W przypadku składania oferty, w której wykonawca proponuje rozwiązania równoważne, do oferty należy dołączyć w formie tabeli wykaz proponowanych materiałów, urządzeń itp. równoważnych, a w przypadku rozwiązań równoważnych do opisanych zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt. 2 i ust. 3 ustawy wykonawca zobowiązany jest także wykazać, że oferowane przez niego materiały, urządzenia, sposoby wykonania zamówienia spełniają wymagania zamawiającego. Brak wskazania w ofercie propozycji zastosowania rozwiązań równoważnych oznaczać będzie, że przedmiot zamówienia zostanie wykonany przy zastosowaniu urządzeń, materiałów i sposobów wykonania przyjętych w dokumentacji projektowej. W przypadku, gdy zastosowanie rozwiązania równoważnego wymagać będzie zmiany dokumentacji projektowej, koszty przeprojektowania poniesie wyłącznie Wykonawca i zrealizuje inwestycję w nieprzekraczalnym czasie określonym przez Zamawiającego w SIWZ. Ponadto zakres prac obejmuje: Sporządzenie operatu kolaudacyjnego, na który składa się: 1) dokumentacja powykonawcza 2) obsługa geodezyjna zadania wraz z inwentaryzacją powykonawczą, 3) atesty na materiały i prefabrykaty, 4) protokoły odbioru robót, 5) wymagane dokumenty dotyczące przeprowadzonych przez Wykonawcę badań i sprawdzeń. Technologia wykonania prac: 1. Prace związane z wykonaniem inwestycji należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami prawa budowlanego, przepisami prawa dotyczącymi wymagań technicznych, ochrony środowiska naturalnego, zgodnie z zasadami BHP oraz wiedzą techniczną. UWAGA! Z uwagi na to, iż prace budowlane wykonywane będą również podczas roku szkolnego należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie bezpieczeństwa uczniów i personelu szkoły. 2. Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać odpowiednie atesty, aprobaty i certyfikaty oraz być zgodne z Polskimi Normami. 3. Wykonawca, na własną odpowiedzialność i na swój koszt, winien podjąć wszelkie środki zapobiegawcze wymagane przez rzetelną praktykę budowlaną oraz aktualne okoliczności, aby zabezpieczyć prawa właścicieli posesji sąsiadujących z placem budowy/robót i unikać powodowania tam jakichkolwiek zakłóceń czy szkód. 4. Wykonawca winien zabezpieczyć Zamawiającego przed wszelkimi skutkami finansowymi z tytułu jakichkolwiek roszczeń wniesionych przez właścicieli posesji czy budynków sąsiadujących z placem budowy/robót w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zakłócenia czy szkody. 5. Teren okoliczny należy w sposób trwały zabezpieczyć przed oddziaływaniem robót.


II.4) Główny kod CPV: 45214200-2
Dodatkowe kody CPV:

45111100-9,

45111220-6,

42416100-6,

45260000-7,

45223500-1,

45421152-4,

45400000-1,

45430000-0,

45410000-4,

45431000-7,

45442100-8,

45311200-2,

45330000-9,

45421100-5,

45331200-8

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
Zgodnie z umową - od dnia 6 kwietnia 2017 roku do dnia 30 czerwca 2017 roku oraz zgodnie z aneksem nr 1 od dnia 6 kwietnia 2017 roku do dnia 29 września 2017 roku.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony


SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
07/06/2017

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:
Konieczność wprowadzenia robót dodatkowych, w tym: prac rozbiórkowych, montażu kabin natryskowych, izolacji w łazienkach, sufitów, balustrad i pochwytów na zjeździe do garażu, wymianie okien, możtaż daszku nad wejściem, zabudowa płytami GK szachtów instalacyjnych i stalaży ustępowych, wzmocnienie ścian GK w pomieszczeniach policji, izolacja na łączeniu ława/ściana fundamentowa, zjazd do garażu, demontaż i utylizacja istniejących opraw i instalacji elektrycznej, instalacja alarmowa i monitoring wizyjny, montaż tras kablowych instalacji elektrycznej i niskonapięciowej w korytarzach, instalacja hydrantowa, odwodnienie liniowe przy zjeździe do garażu, przebudowa kanalizacji deszczowej, demontaż instalacji kanalizacji sanitarnej i wodociągowej, montaż pisuarów, montaż instalacji wodociągowej, demontaż instalacji c.o. z robotami murowymi.

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Przyczyny wystąpienia robót dodatkowych: uzupełnienie zakresu robót o brakujące prace, niezgodności z obowiązującymi przepisami, krzywizny istniejących tynków uniemożliwiające prawidłowe ułożenie płytek, odparzanie się istniejących powłok malarskich, podłoże nienadające się do ułożenia warstw posadzkowych i likwidacja progów w drzwiach na klatkę schodową, ukrycie w przestrzeni nad sufitami instalacji elektrycznych, klimatyzacji i wentylacji, zwiększenie dopływu światła, oddzielenie posterunku policji od MOPS, odprowadzenie wód opadowych ze zjazdu do garażu.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.