eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Olsztyn › Remont fragmentów nawierzchni dróg i placów wewnętrznych z infrastrukturą podziemną w kompleksie wojskowym Morąg - postępowanie nr 103/RBOgłoszenie z dnia 2019-01-10

Ogłoszenie nr 560005836-N-2019 z dnia 10-01-2019 r.

Olsztyn: Remont fragmentów nawierzchni dróg i placów wewnętrznych z infrastrukturą podziemną w kompleksie wojskowym Morąg - postępowanie nr 103/RB
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 609659-N-2018

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 500235085-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie, Krajowy numer identyfikacyjny 510698342, ul. Saperska 1, 10-073 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. +48261321600, e-mail rziolsztyn.zamowienia@ron.mil.pl, faks +48261321689.
Adres strony internetowej (url):

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Jednostka organizacyjna MON

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Remont fragmentów nawierzchni dróg i placów wewnętrznych z infrastrukturą podziemną w kompleksie wojskowym Morąg - postępowanie nr 103/RB

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

103/RB

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest remont fragmentów nawierzchni dróg i placów wewnętrznych z infrastrukturą podziemną w kompleksie wojskowym Morąg. W ramach zamówienia należy wykonać: roboty drogowe: roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, roboty betonowe, roboty nawierzchniowe (asfalt, kostka), prace transportowe; roboty sanitarne: budowa sieci kanalizacji deszczowej. Szczegółowo przedmiot zamówienia opisano w załącznikach nr 2, 3, 4, 6, 7, 8 do SIWZ; 2. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: 14-300 Morąg , ul. Wojska Polskiego 16 - kompleks wojskowy Morąg, 21 WOG w Elblągu. 3. Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot umowy: minimum 36 - maksimum 60 miesięcy; 4. Okres rękojmi: 60 miesięcy - wg art. 568 § 1 K.C.


II.4) Główny kod CPV: 45233142-6
Dodatkowe kody CPV:

45332300-6,

45233200-1,

45232452-5

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
do dnia 10.12.2018 roku

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA: Remont fragmentów nawierzchni dróg i placów wewnętrznych z infrastrukturą podziemną w kompleksie wojskowym Morąg - postępowanie nr 103/RB
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 01/10/2018
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

Stacon TiS Duszak Sp. J. , , ul. Ogrodowa 5, 07-420, Kadzidło, kraj/woj. mazowieckie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 1990000.00 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
21/12/2018

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:
zmiana zakresu prac oraz zmiana terminu wykonania umowy z dnia 10.12.2018 r. na dzień 21.12.2018 r.

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Konieczność zaniechania części robót ze względu na brak możliwości odprowadzenia wód opadowych ze znacznych fragmentów remontowanego placu manewrowego oraz wykonania robót zamiennych zgodnie z Protokołem robót zaniechanych, zamiennych z dnia 07.12.2018 roku

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.