eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jelenia Góra › Poprawa infrastruktury dla potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych Domu Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" w Jeleniej GórzeOgłoszenie z dnia 2019-01-10

Ogłoszenie nr 560005805-N-2019 z dnia 10-01-2019 r.

Jelenia Góra: Poprawa infrastruktury dla potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych Domu Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" w Jeleniej Górze
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 500233462-N-2018

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 500240078-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Jelenia Góra, Krajowy numer identyfikacyjny 23082152300000, ul. Pl. Ratuszowy 58, 58500 Jelenia Góra, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 075 7546101, 75 46 201, e-mail ratusz_um@jeleniagora.pl, faks 075 7546159, 7546204.
Adres strony internetowej (url): www.jeleniagora.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Poprawa infrastruktury dla potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych Domu Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" w Jeleniej Górze

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

IZP-Z.271.51.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z dostosowaniem infrastruktury Domu Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" dla potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych w zakresie likwidacji barier architektonicznych i przystosowania wejścia do budynku (przebudowa schodów, budowa pochylni, montaż barierek), przystosowanie parkingu dla osób niepełnosprawnych oraz przebudowa wjazdu i placu manewrowego w ramach ochrony przeciwpożarowej.


II.4) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:

45111291-4,

45111300-1,

45223500-1,

45233140-2

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
Umowa została zawarta na okres od 04.11.2018 r. do 31.11.2018 r. i przedłużona niniejszym aneksem do 28.12.2018 r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie z wolnej ręki


SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
21/11/2018

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:
zmiana terminu zakończenia umowy do 28.12.2018 r.

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Po wykonaniu rozbióki betonowej nawierzchni drogi dojazdowej stwierdzono, że odsłonięte podłoże gruntowe ma niestabilny charakter. Badania gruntu pod drogą dojazdową wykazały, że grunt nie ma wymaganej nośności, co uniemożliwia prawidłowe ułożenie nawierzchni drogowej. Konieczna jest wymiana gruntu na przebadanym terenie na powierzchni ok. 250 m2 i głębokości gruntu ok. 1,10 m.Wyłącznie na tak przygotowanym podłożu będzie można kontynuować roboty drogowe.Wobez powyższego konieczna jest zmiana terminu zakończenia umowy z 30.11.2018 do 28.12.2018 r.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.