eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rybnik › Badania lekarskie strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych Miasta Rybnika.

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2011-02-17

Rybnik: Badania lekarskie strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych Miasta Rybnika.
Numer ogłoszenia: 55935 - 2011; data zamieszczenia: 17.02.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Rybnik , ul. B. Chrobrego 2, 44-200 Rybnik, woj. śląskie, tel. 032 4223011, faks 032 4224124.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rybnik.eu

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Badania lekarskie strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych Miasta Rybnika..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są:1) Badania lekarskie członków ochotniczych straży pożarnych (OSP) m. Rybnika zgodnie z zakresem badań określonych w załączniku do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie przeprowadzania okresowych bezpłatnych badań lekarskich członka ochotniczej straży pożarnej biorącego bezpośredni udział w działaniach ratowniczych (Dz. U. z 2009 r. Nr 210 poz. 1627).Badania obejmują:§ badania lekarskie członków ochotniczych straży pożarnych (OSP) m. Rybnika biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych polegających na walce z pożarami, klęskami żywiołowymi oraz innymi miejscowymi zagrożeniami przy pomocy specjalistycznego sprzętu, w tym również sprzętu ochrony dróg oddechowych, udział w szkoleniach ratowniczych, zawodach sportowo-pożarniczych oraz ćwiczeniach ratowniczych - wg potrzeb,§ badania pomocnicze w tym badania laboratoryjne,§ dodatkowe badania lub konsultacje lekarzy posiadających specjalizację, gdy lekarz prowadzący badania poszerzy zakres stwierdzając, że jest to niezbędne dla prawidłowej oceny stanu zdrowia badanej osoby.2) Badania lekarskie członków ochotniczych straży pożarnych (OSP) m. Rybnika uprawniające do kierowania pojazdem uprzywilejowanym zgodnie z zakresem badań lekarskich określonych w art. 122 ust. 2 oraz psychologicznych zgodnie z art. 124 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.Badania obejmują badania strażaków kierowców OSP m. Rybnika uprawnionych do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych - wg potrzeb,3) Badania wysokościowe - wg potrzeb,4) Badania podatności na ukąszenia przez szerszenie, osy itp. - wg potrzeb w wyjątkowych sytuacjach.Badaniami objęci będą strażacy oraz strażacy-kierowcy Ochotniczych Straży Pożarnych Miasta Rybnika. Przewidywana ilość osób do wykonania badań to około 100 strażaków biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych oraz ok. 15 strażaków-kierowców OSP wymagających orzeczenia lekarskiego i orzeczenia psychologicznego zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.Rzeczywista liczba osób skierowanych na badania będzie wynikać z faktycznych potrzeb Zamawiającego.Szczegółowy opis znajduje się w SIWZ.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.10.00.00 - Usługi ochrony zdrowia .

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.03.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia oferty wadium.

III.2) ZALICZKI

  • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

  • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

    • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.rybnik.eu
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Rybnika, ul. Bolesława Chrobrego 2, Wydział Zamówień Publicznych.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.02.2011 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miasta Rybnika, ul. Bolesława Chrobrego 2, pok. 302.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.