eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Chorzów › Modernizacja oprogramowania do zarzadzania gospodarką odpadami komunalnymi - moduł pobierania i przechowywania zdjęć z fotoboxówOgłoszenie z dnia 2019-09-12

Ogłoszenie nr 550191984-N-2019 z dnia 12-09-2019 r.

Chorzów: Modernizacja oprogramowania do zarzadzania gospodarką odpadami komunalnymi - moduł pobierania i przechowywania zdjęć z fotoboxów OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie


Informacje dodatkowe:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Chorzów, Biuro Zamówień Publicznych, Krajowy numer identyfikacyjny 27625530600000, ul. Rynek 1, 41-500 Chorzów, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 324 165 000, e-mail bzp@chorzow.eu, faks 32 4165639, 32 4165640.
Adres strony internetowej (url): https://chorzow.eu/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja oprogramowania do zarzadzania gospodarką odpadami komunalnymi - moduł pobierania i przechowywania zdjęć z fotoboxów
Numer referencyjny RZP.271.701.2019

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego


II.2) Rodzaj zamówienia

Usługi


II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:

NieII.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Modernizacja oprogramowania do zarzadzania gospodarką odpadami komunalnymi - moduł pobierania i przechowywania zdjęć z fotoboxów

II.5) Główny Kod CPV: 72.23.00.00 - Usługi w zakresie rozbudowy oprogramowania


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 67 ust.1 pkt.1 lit.b ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Firma Elte GPS Sp. z o.o. posiada autorskie prawa majątkowe do oprogramowania służącego do zarządzania gospodarką odpadami komunalnymi w mieście, zaś Wydział Usług Komunalnych i Ekologii korzysta z systemu na podstawie licencji od 2017 roku. W obecnej chwili wykorzystywanych jest przez pracowników Wydziału UE 11 licencji programu. Ze względu na specyfikę sposobu rozliczania usług odbierania zmieszanych (niesegregowanych) odpadów komunalnych, świadczonych przez PTS ALBA, wymaganym jest, aby zdjęcia z fotoboxów były pobierane i przechowywane przez okres 2 miesięcy. W tym przypadku nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub zastępcze, gdyż inne programy nie są kompatybilne z eksploatowanym programem do zarządzania gospodarką odpadami komunalnymi w mieście. Użytkownicy muszą korzystać konkretnie z programu do zarządzania gospodarką odpadami komunalnymi w mieście, w innym przypadku uniemożliwiłoby to prawidłową obsługę petentów oraz działanie Wydziału UE. Z uwagi na fakt, iż Elte GPS Sp. z o.o. na mocy postanowień umownych, jak również przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jako uprawniony do dysponowania autorskimi prawami majątkowymi do ww. oprogramowania jest tym samym jedynym podmiotem, który może wykonać przedmiotowe zamówienie. Zgodnie z przepisami czynności, takie jak rozbudowa, modyfikacja, konserwacja, nadzór autorski, serwis oprogramowania, objęte są ochroną prawno-autorską i mieszczą się w granicach uprawnień przysługujących twórcy utworu lub podmiotu, któremu przysługują autorskie prawa majątkowe do oprogramowania. Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi dzieło zależne od pierwotnie stworzonego programu. Uzasadnioną potrzebą zamawiającego jest aktualizacja posiadanego oprogramowania stosownie do potrzeb i zmieniających się przepisów prawa. Istotna jest również kwestia bezpieczeństwa danych osobowych. W tym przypadku nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub zastępcze, gdyż inne programy nie są kompatybilne z eksploatowanym w UE programem do zarządzania gospodarką odpadami komunalnymi w mieście. W zaistniałej sytuacji jedynym trybem, w którym możliwe jest wyłonienie wykonawcy przedmiotowych usług, jest tryb zamówienia z wolnej ręki w oparciu o przesłanki wskazane w art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, w związku z faktem, iż z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych istnieje tylko jeden wykonawca, firma Elte GPS Sp. z o.o., która może zrealizować przedmiotowe zamówienie.


SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:

Elte GPS Sp. z o.o., , ul. Medyczna 13, 30-688, Kraków, kraj/woj. małopolskie


 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.