eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Mikołów › Wykonanie 4 sztuk kanałów wentylacyjnych typu "Z" w piwnicy budynku przy ul. Wyszyńskiego 5 w Mikołowie

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2020-02-25

Ogłoszenie nr 550033923-N-2020 z dnia 25-02-2020 r.

Mikołów: Wykonanie 4 sztuk kanałów wentylacyjnych typu "Z" w piwnicy budynku przy ul. Wyszyńskiego 5 w Mikołowie OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie


Informacje dodatkowe:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Lokalowej, Krajowy numer identyfikacyjny 27054706000000, ul. Kolejowa 2, 43-190 Mikołów, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 323 242 600, e-mail zamowienia@zgl.mikolow.eu, faks 323 242 612.
Adres strony internetowej (url): www.zgl.mikolow.eu

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie 4 sztuk kanałów wentylacyjnych typu "Z" w piwnicy budynku przy ul. Wyszyńskiego 5 w Mikołowie
Numer referencyjny ZGL/WR/01/2020

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego


II.2) Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane


II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:

NieII.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA Przedmiotem opracowania jest wykonanie 4 kanałów wentylacyjnych typu "Z" w piwnicy budynku mieszkalnego przy ul. Wyszyńskiego 5 w Mikołowie, w celu ciągłej wentylacji pomieszczeń piwnicznych ZAKRES PRAC Wykonanie 4 sztuk otworów ? 160, o długości 80 cm każdy, w ścianie z piaskowca. Dostawa i montaż w wywierconych otworach 4 "Z" o średnicy 160 mm z rur PCV (długość 2 m, 2 kolana PCV I kratka wentylacyjna).

II.5) Główny Kod CPV: 45.00.00.00 - Roboty budowlane


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 67 ust.1 pkt.1 ppkt.a) ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Uzasadnienie prawne: Art. 67. ust.1 pkt 1 ppkt.a) Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn: a) technicznych o obiektywnym charakterze Uzasadnienie faktyczne: w roku 2019 została zakończona inwestycja pn.Przebudowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul.ks.Kard. Wyszyńskiego 5 w Mikołowie. Aby nie utracić gwarancji na wykonane prace ,Zamawiający musi zlecić wykonanie powyższych prac dotychczasowemu Wykonawcy.


SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:

PPUH "INFO-BUD" Krzysztof Małek , , ul.Kwiatowa 11, 44-218, Rybnik, kraj/woj.


 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.