eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Sukcesywna dostawa nabiału na potrzeby Ośrodka Szkoleniowo-Konferencyjnego CBA w LucieniuOgłoszenie z dnia 2020-02-25

Ogłoszenie nr 550033908-N-2020 z dnia 25-02-2020 r.

Warszawa: Sukcesywna dostawa nabiału na potrzeby Ośrodka Szkoleniowo-Konferencyjnego CBA w Lucieniu OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie


Informacje dodatkowe:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Centralne Biuro Antykorupcyjne, Krajowy numer identyfikacyjny 14061045400000, ul. Al. Ujazdowskie 9, 00-583 Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 437 13 00, e-mail zamowieniapubliczne@cba.gov.pl, faks 22 437 13 90.
Adres strony internetowej (url): www.cba.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: służby specjalne


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywna dostawa nabiału na potrzeby Ośrodka Szkoleniowo-Konferencyjnego CBA w Lucieniu
Numer referencyjny 17/>PU/2020/EJ

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego


II.2) Rodzaj zamówienia

Dostawy


II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:

NieII.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Sukcesywna dostawa nabiału na potrzeby Ośrodka Szkoleniowo-Konferencyjnego CBA w Lucieniu Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załącznik nr 5 do Zaproszenia "Opis przedmiotu zamówienia

II.5) Główny Kod CPV: 15.50.00.00 - Produkty mleczarskie


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, ponieważ w prowadzonym uprzednio postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego nr sprawy 5/>PU/2020/EJ, w postępowaniu na sukcesywną dostawę nabiału na potrzeby Ośrodka Szkoleniowo-Konferencyjnego CBA w Lucieniu, nie została złożona żadna oferta


SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:

Eurocasch S.A., , ul. Wiśniowa 11, 62-052, Komorniki, kraj/woj. wielkopolskie


 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.