eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bytom › Wyposażenie pracowni w Szkole Podstawowej nr 16 w BytomiuOgłoszenie z dnia 2019-02-11

Ogłoszenie nr 550026959-N-2019 z dnia 11-02-2019 r.

Bytom: Wyposażenie pracowni w Szkole Podstawowej nr 16 w Bytomiu OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu:
"Bytomska szkoła = pewność i gwarancja wysokiej jakości kształcenia" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego - dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego - dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego - konkurs.


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie


Informacje dodatkowe:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Bytom reprezentowana przez Prezydenta Miasta, Krajowy numer identyfikacyjny 00000000000000, ul. ul. Parkowa 2, 41-902 Bytom, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 322 836 301, e-mail zamowienia@um.bytom.pl, faks 322 836 344.
Adres strony internetowej (url):

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wyposażenie pracowni w Szkole Podstawowej nr 16 w Bytomiu
Numer referencyjny PA.271.2.2.2019

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego


II.2) Rodzaj zamówienia

Dostawy


II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:

NieII.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia pracowni szkolnych w postaci sprzętu komputerowego do Szkoły Podstawowej nr 16 im. Marii Konopnickiej, ul. Rataja 3, 41-905 Bytom wraz z wniesieniem do wskazanego pomieszczenia.

II.5) Główny Kod CPV: 30.20.00.00 - Urządzenia komputerowe


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający przeprowadził postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego podzielonego na 4 części (nr sprawy PA.271.1.48.2018), w którym na części 1, 3 i 4 do wyznaczonego terminu składania ofert nie złożono żadnej oferty. Postępowanie w zakresie części od 1, 3 i 4 zostało unieważnione w dniu 21 grudnia 2018 r. na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. Zamawiający zamierza udzielić zamówienia z wolnej ręki bez istotnej zmiany pierwotnych warunków, tj. z wykorzystaniem dokumentów opracowanych w unieważnionym przetargu w zakresie części 4. Uzasadnienie prawne: Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego nie zostały złożone żadne oferty, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.


SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:

BADPIXEL Maciej Szczechowski, kontakt@badpixel.biz, ul. Chorzowska 27C, 41-902, Bytom, kraj/woj. śląskie


 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.