eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Puck › Wykonanie robót polegających na powtórzeniu robót podobnych do robót realizowanych w ramach zadania"Termomodernizacja budynku C (internat) w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku (PCKZiU), ul. Kolejowa 7, 84-100 Puck oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie."

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2019-02-11

Ogłoszenie nr 550026808-N-2019 z dnia 11-02-2019 r.

Puck: Wykonanie robót polegających na powtórzeniu robót podobnych do robót realizowanych w ramach zadania: "Termomodernizacja budynku C (internat) w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku (PCKZiU), ul. Kolejowa 7, 84-100 Puck oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie." OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie


Informacje dodatkowe:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Puck, Krajowy numer identyfikacyjny 19168639000000, ul. ul. Orzeszkowej 5, 84-100 Puck, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 586 734 202, e-mail org@starostwo.puck.pl, faks 586 734 191.
Adres strony internetowej (url): www.bip.starostwo.puck.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót polegających na powtórzeniu robót podobnych do robót realizowanych w ramach zadania: "Termomodernizacja budynku C (internat) w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku (PCKZiU), ul. Kolejowa 7, 84-100 Puck oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie."
Numer referencyjny WZ.272.2.5.2019

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego


II.2) Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane


II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:

NieII.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: 2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie (powtórzenie) podobnych robót budowlanych, jakie były objęte zamówieniem podstawowym: 1) dociepleniowych, 2) wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, 3) wymiany opraw oświetleniowych, 4) modernizacji instalacji co, 5) modernizacji kotłowni, 6) modernizacji systemu instalacji cwu, 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach do niniejszego zaproszenia do negocjacji: rysunkach, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz przedmiarach robót- Załącznik nr 6 do Zaproszenia.

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV:

45210000-2,

45111100-9,

45410000-4,

45421000-4,

45442100-8,

45320000-6,

45450000-6,

45330000-9,

45331100-7,

45311200-2


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Zamawiający przewidział udzielanie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy, zamówienia w ogłoszeniu o zamówieniu nr Ogłoszenia: 576141-N-2017 z dnia 2017-08-24 r. orz w SIWZ. Zamówienie zostało wszczęte w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego ( udzielenie zamówienia podstawowego, data: 13.10.2017r.) Zamówienie będzie udzielone dotychczasowemu wykonawcy. Roboty budowlane zamówienia z wolnej ręki polegają na powtórzeniu podobnych robót budowlanych zgodnie z zakresem określonym Ogłoszeniu i SIWZ dla zamówienia podstawowego. Zakres robót budowlanych podobnych jest zgodny z przedmiotem zamówienia podstawowego oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości.


SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj


INNE PRZETARGI Z PUCKA

więcej: przetargi w Pucku »Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.