eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Subskrypcja bazy UpToDate na lata 2019-2021 na potrzeby Biblioteki Głównej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2019-02-08

Ogłoszenie nr 550026075-N-2019 z dnia 08-02-2019 r.

Warszawa: Subskrypcja bazy UpToDate na lata 2019-2021 na potrzeby Biblioteki Głównej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie


Informacje dodatkowe:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawski Uniwersytet Medyczny, Krajowy numer identyfikacyjny 000288917, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 225720366, 225720373, e-mail aez@wum.edu.pl, azp@wum.edu.pl, faks 225720363.
Adres strony internetowej (url): www.wum.edu.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Uczelnia publiczna


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Subskrypcja bazy UpToDate na lata 2019-2021 na potrzeby Biblioteki Głównej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
Numer referencyjny AEZ/S-011/2019

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego


II.2) Rodzaj zamówienia

Usługi


II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:

NieII.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Subskrypcja bazy UpToDate na lata 2019-2021 na potrzeby Biblioteki Głównej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w terminie od dnia zawarcia umowy do 31.12.2021 r., na warunkach określonych we Wzorze umowy.

II.5) Główny Kod CPV: 48610000-7

Dodatkowe kody CPV:

72320000-4


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 67 ust.1 pkt 1 lit. a) i b) ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Uzasadnienie prawne: art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a) i b) ustawy Pzp: przedmiot zamówienia może być świadczony tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze oraz z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów oraz nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia. Uzasadnienie faktyczne: Zgodnie z oświadczeniem wystawionym przez firmę UpToDate Inc. z siedzibą przy 230 Third Avenue, Waltham MA 02451, USA (w załączeniu), Wykonawca ABE-IPS Sp. z o. o., z siedzibą w Warszawie, 02-134, ul. 1 Sierpnia 6 bud. D, Polska, jest wyłącznym dystrybutorem bazy danych UpToDate wersja Anywhere on line, uprawnionym do oferowania i sprzedaży subskrypcji ww. bazy danych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Podjęcie decyzji jest celowe, ponieważ poprzez dostęp do narzędzia adresowanego do lekarzy klinicystów, zawierającego obszerne kompendium informacji na temat wszelkich stanów patologicznych (łączna liczba opracowań wynosi ponad 10.500 i pokrywa praktycznie wszystkie specjalności medyczne) ww. baza stanowi jedno z podstawowych i niezbędnych źródeł wiedzy dla studentów i pracowników Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Baza danych UpToDate umożliwia lekarzom dostęp do najnowszej wiedzy opracowanej przez wybitne autorytety w swoich specjalnościach, dostęp do diagnoz oraz terapii poszczególnych chorób. Wszystkie monografie są przygotowywane w oparciu o przegląd 460 podstawowych czasopism medycznych, własne doświadczenia redaktorów i autorów prac oraz wskazania narodowych komitetów. Opracowania spełniają kryteria "evidence-based" wypracowane przez grupę Cochrane.


SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.