eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Świadczenie usług operatora sieci rozległej WAN ZUS - MPLS - zamówienie uzupełniające do umowy 1067979Ogłoszenie z dnia 2019-02-08

Ogłoszenie nr 550026024-N-2019 z dnia 08-02-2019 r.

Warszawa: Świadczenie usług operatora sieci rozległej WAN ZUS - MPLS - zamówienie uzupełniające do umowy 1067979 OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie


Informacje dodatkowe:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Krajowy numer identyfikacyjny 000017756, ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 667 17 04, e-mail SekretariatDZP@zus.pl, faks 22 667 17 33.
Adres strony internetowej (url): http://www.zus.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Podmiot prawa publicznego


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług operatora sieci rozległej WAN ZUS - MPLS - zamówienie uzupełniające do umowy 1067979
Numer referencyjny TZ/271/8/19

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego


II.2) Rodzaj zamówienia

Usługi


II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:

NieII.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest udzielenie zamówienia na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp (dalej: "zamówienie uzupełniające") do umowy nr 1067979 (TZ/271/15/18) na świadczenie kompleksowych usług operatora sieci rozległej WAN KSI ZUS w okresie od 12.02.2019 r. do czasu uruchomienia nowej infrastruktury tj. do dnia 18.04.2019 r.

II.5) Główny Kod CPV: 72720000-3

Dodatkowe kody CPV:

72318000-7,

72400000-4,

64210000-1


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Podstawa prawna: Art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) - Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług (dalej "zamówienie uzupełniające"). Uzasadnienie faktyczne: Przedmiot zamówienia stanowi zamówienie uzupełniające do Umowy nr 1067979 (TZ/271/15/18) zawartej w dniu 18 października 2018 roku (dalej "zamówienie podstawowe"). Niniejsze zamówienie jest udzielane w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego i polega na powtórzeniu podobnych usług. Zamówienie podstawowe było udzielone w trybie przetargu nieograniczonego. Zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. Wartość niniejszego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu wartości zamówienia podstawowego. Zamówienie polega na świadczeniu tych samych usług co w umowie podstawowej polegających na utrzymaniu symetrycznych łączy WAN MPLS zakończonych dzierżawionymi od Wykonawcy routerami CPE. Usługa świadczona będzie w tych samych lokalizacjach co w umowie podstawowej, dopasowanych do obecnych warunków przepustowości łączy.


SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:

Orange Polska S.A., , Al. Jerozolimskie 160, 02-326, Warszawa, kraj/woj. mazowieckie


 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.