eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szczecin › Kompleksowe utrzymanie sieci deszczowej i studni publicznych w Szczecinie w 2019 roku.

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2019-02-08

Ogłoszenie nr 550025657-N-2019 z dnia 08-02-2019 r.

Szczecin: Kompleksowe utrzymanie sieci deszczowej i studni publicznych w Szczecinie w 2019 roku. OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie


Informacje dodatkowe:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Szczecin, Krajowy numer identyfikacyjny 59982400000, ul. pl. Armii Krajowej 1, 70456 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 914 245 102, e-mail bzp@um.szczecin.pl, faks 914 245 104.
Adres strony internetowej (url): www.szczecin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowe utrzymanie sieci deszczowej i studni publicznych w Szczecinie w 2019 roku.
Numer referencyjny BZP/8/19

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego


II.2) Rodzaj zamówienia

Usługi


II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:

NieII.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe utrzymanie sieci deszczowej i studni publicznych w Szczecinie w 2019 roku.

II.5) Główny Kod CPV: 90.00.00.00 - Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 67 ust.1 pkt 1 lit. a ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Uzasadnienie prawne: tryb udzielenia zamówienia publicznego jest realizowany na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 ppkt a)zgodnie, z którym Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi okoliczność polegająca na tym, że dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze- jeżeli nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia. Uzasadnienie faktyczne: System odprowadzania ścieków i wód deszczowych w mieście jest systemem specyficznym pod względem technicznym. Sieć deszczowa nie jest oddzielona od sieci sanitarnej, a część miasta nie posiada w ogóle kanalizacji sanitarnej i funkcjonuje jedynie kanalizacja deszczowa, która spełnia rolę kanalizacji ogólnospławnej. Ze względu na strukturę sieci deszczowej i ogólnospławnej nie ma możliwości jej rozdzielenia i zastosowania rozwiązania alternatywnego, czy zamiennego. Sieć deszczowa i studnie publiczne w mieście wymagają specjalistycznego, systematycznego nadzorowania, konserwowania i remontowania, dlatego nie ma innego alternatywnego rozwiązania czy innego podmiotu świadczącego ww. usługi. Zachodzi konieczność powierzenia jej eksploatacji jednostce specjalistycznej posiadającej doświadczenie w tym zakresie, pełną bazę dokumentacyjną i sprzętową. Jedynym podmiotem świadczącym takie usługi jest ZWiK Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, który jest spółką Gminy Miasto Szczecin, a kapitał zakładowy stanowi aport w postaci majątku m.in. infrastruktury sieci kanalizacyjnej sanitarnej i ogólnospławnej.


SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., , ul. M. Golisza 10, 71-682, Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie


 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.