eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Modernizacja dachu Świątyni Diany w Arkadii. Etap II

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2018-03-30Ogłoszenie nr 538959-N-2018 z dnia 2018-03-30 r.

Muzeum Narodowe w Warszawie: Modernizacja dachu Świątyni Diany w Arkadii. Etap II
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Narodowe w Warszawie, krajowy numer identyfikacyjny 27599000000, ul. Al. Jerozolimskie  3 , 00495   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 226 211 031, e-mail dwronska@mnw.art.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL): www.mnw.art.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
państwowa instytucja kultury

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
bip.mnw.art.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
bip.mnw.art.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć osobiście, pocztą lub przez posłańca / kuriera w siedzibie Zamawiającego.
Adres:
Muzeum Narodowe w Warszawie, Al. Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa pok. 260 (Dział Zamówień Publicznych)


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja dachu Świątyni Diany w Arkadii. Etap II
Numer referencyjny: 11/2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlano-konserwatorskich obejmujących swym zakresem wzmocnienie więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia dachowego w budynku Świątyni Diany w Arkadii koło Nieborowa, na terenie państwowej instytucji kultury jaką jest Muzeum Narodowe w Warszawie oddział Muzeum w Nieborowie i Arkadii (Arkadia, gm. Nieborów, powiat łowicki, województwo łódzkie; nr działki 234/6). Właścicielem działki jest Skarb Państwa, a wieczystym użytkownikiem - Muzeum Narodowe w Warszawie. Budynek Świątyni Diany znajduje się na obszarze Pomnika Historii i jest zabytkiem wpisanym do rejestru zabytków decyzją nr 538/74 z dnia 12.08.1967 r. i jest objęty prawną ochroną konserwatorską. Dokumentacja projektowa dotyczy całej więźby dachowej i wymiany całego pokrycia dachowego, jednak zamówienie dotyczy etapu II obejmującego wzmocnienie więźby dachowej jedynie w przestrzeni połowy dachu od komina do półokrągłego portyku z wejściem do budynku od strony pd.-wsch., (od 10 wiązara do półokrągłej konstrukcji nad portykiem) oraz całkowitą wymianę pokrycia dachowego. 2. Roboty budowlano-konserwatorskie we wskazanym zakresie, prowadzone na podstawie dokumentacji projektowej, programu prac konserwatorskich oraz ekspertyz, obejmą: a) Roboty przygotowawcze: ? przygotowanie terenu budowy, ? urządzenie powierzchni składowisk podzielonych na sekcje dla poszczególnych elementów rozbiórkowych, ? wygrodzenie w sposób widoczny terenu przy świątyni Diany wraz ze składowiskami i wywieszenie tablic informacyjnych o prowadzeniu robót, ? organizacja zaplecza socjalno-bytowego budowy, ? wykonanie konstrukcji zabezpieczającej nad Świątynią chroniącą budynek przed czynnikami atmosferycznymi a w szczególności opadami wraz z wykonaniem uziomu sztucznego dla rusztowań zewnętrznych przyściennych. ? zabezpieczenie roślinności istniejącej tj. krzewów i drzew przed ewentualnymi uszkodzeniami mechanicznymi podczas trwających prac (w przypadku zniszczeń powstałych w trakcie realizacji inwestycji w obrębie roślinności istniejącej Wykonawca zobowiązany jest do poniesienia kosztów związanych z jej odtworzeniem). b) Roboty rozbiórkowe: ? demontaż wszystkich warstw pokrycia dachowego i obróbek blacharskich wraz z rynnami i rurami spustowymi oraz lukarn wentylacyjnych we wskazanym zakresie, ? ostrożny demontaż istniejącego deskowania i ocieplenia połaci w pn.-zach. części dachu w takim zakresie, aby był zapewniony swobodny dostęp do konstrukcji nośnej plafonu z malowidłem Norblina (ocieplenie połaci należy w miarę możliwości ponownie zamontować po zakończeniu prac konserwatorskich kopuły plafonu), ? demontaż drewnianej i stalowej, wtórnej konstrukcji świetlika, ? przeprowadzenie oględzin i demontaż wtórnych dźwigarów jętkowych więźby. Nie uszkodzone lub uszkodzone w stopniu umożliwiającym naprawę wiązary oryginalne, po dokonaniu napraw i zabezpieczeń, należy ponownie zamontować. c) Roboty remontowe i prace konserwatorskie: ? oczyszczenie z uszkodzonego przez owady materiału drzewnego belek wiązarowych i stropowych, wykonanie niezbędnych napraw poprzez obalowanie i flekowanie, przeprowadzenie zabiegów grzybo- i owadobójczych na elementach drewnianych metodą natrysku lub smarowania; przeprowadzenie impregnacji elementów drewnianych, zabezpieczającej przed owadami i grzybami oraz ogniochronnej, ? wykonanie nowej konstrukcji więźby i świetlika, deskowanie połaci dachu i ocieplenie z wełny mineralnej wraz z zabezpieczeniem z folii dachowej zbrojonej, ? wykonanie nowego pokrycia dachu z blachy miedzianej układanej na deskowaniu wraz z membraną separacyjną, ? wykonanie szklenia świetlika szkłem bezpiecznym i zamontowanie żaluzji wentylacyjnych w bocznych ścianach świetlika, ? wykonanie rynny leżącej na półokrągłym fragmencie dachu i półkopule, ? wykonanie rzygaczy, odprowadzających z rynien wodę na teren przy budynku, ? wykonanie nowych obróbek blacharskich ścian świetlika, komina, krawędzi dachu z blachy miedzianej, ? naprawę lukarn wentylacyjnych i montaż w nich miedzianych lamel, ? oczyszczenie, naprawa miejscowych uszkodzeń, wyspoinowanie murów poddasza i górnych powierzchni sklepień ceglanych, naprawa tynków na kominie - na poddaszu i ponad połacią dachu, wykonanie remontu gzymsu dachowego (zakotwienie profilu gzymsowego w murze kotwami wklejanymi, wraz z wykonaniem wylewki stabilizującej wierzch muru), przeprowadzenie zabiegów grzybobójczych na murach metodą natrysku lub smarowania. d) Roboty instalacyjne: ? wykonanie instalacji odgromowej na dachu budynku świątyni Diany (sztyce odgromowe, zwody pionowe podłączone do uziomów prętowych wraz z pomiarami). e) Roboty porządkowe: ? demontaż konstrukcji zabezpieczającej i rusztowań, ? przygotowanie do utylizacji, załadowanie i wywiezienie materiałów rozbiórkowych, ? uporządkowanie terenu budowy, ? przekazanie Zamawiającemu dokumentacji technicznej powykonawczej oraz dokumentacji konserwatorskiej z przebiegu prac (przed, w trakcie i po realizacji zadania). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót stanowiącymi zał. nr 8 do SIWZ, przedmiarach stanowiących załączniki nr 1 do SIWZ oraz projektach stanowiących załączniki nr 2 i 3 do SIWZ. 3. Szczególne warunki przygotowania i realizacji robót a) Ze względu na wartości zabytkowe obiektu jakim jest Świątynia Diany, prace należy prowadzić ze szczególną ostrożnością i starannością, z maksymalnym zachowaniem elementów historycznych. b) Zamawiający oczekuje prowadzenia robót w sposób najmniej uciążliwy dla Zamawiającego i umożliwiający mu prowadzenie jego działalności statutowej. c) Komunikacja oraz wjazd na teren budowy będzie odbywał się po trasie wyznaczonej przez Zamawiającego i uzgodnionych z Wykonawcą na etapie wprowadzenia na budowę. d) Wykonawca jest zobowiązany do wcześniejszego zapoznania się z infrastrukturą na terenie Ogrodu w Arkadii oraz dostosowania środków transportu do istniejących uwarunkowań (wielkość, rodzaj, tonaż pojazdów itp.). e) Do obowiązków Wykonawcy należy utrzymanie w należytym stanie technicznym i estetycznym nawierzchni będących drogami dojazdowymi na teren budowy, które są równocześnie ciągami dla pieszych i zwiedzających Ogród w Arkadii. Wykonawca jest zobowiązany do odtworzenia i doprowadzenia do stanu pierwotnego wszystkich uszkodzonych na skutek użytkowania przez Wykonawcę nawierzchni dróg i ścieżek oraz elementów infrastruktury Ogrodu (w tym także trawników). Zniszczoną na skutek użytkowania przez Wykonawcę nawierzchnię dróg dojazdowych na teren budowy, należy odtworzyć do stanu sprzed rozpoczęcia prac. f) Dopuszcza się możliwość składowania materiałów budowlanych wyłącznie na paletach i przez krótki okres czasu. Lokalizacja składowania materiałów budowlanych na terenie Ogrodu zostanie ustalona z Zamawiającym i Inspektorem Nadzoru. czy jest konieczność tego zapisu? g) Zabrania się parkowania sprzętu budowlanego, składowania materiałów budowlanych, zwłaszcza kruszyw, piasku, betonu i płynnych chemikaliów w zasięgu koron drzew oraz wylewania, opróżniania pojemników po środkach chemicznych na terenie z roślinnością, szczególnie w zasięgu koron drzew oraz w sąsiedztwie stawu. h) Zabezpieczenie roślin, kolidujących z wykonywanymi pracami budowlanymi oraz wszelkie prace związane z realizacją budowy w okolicy drzew i krzewów, będą na bieżąco konsultowane i zgłaszane przedstawicielowi Działu Zieleni Muzeum w Nieborowie i Arkadii i) Zabrania się cięcia gałęzi, konarów drzew a także cięcia, bądź wycinania krzewów w przypadku kolizji z wykonywanymi pracami budowlanymi, bądź w związku z przejazdem pojazdów zaopatrujących teren budowy. Wszelkie kolizje winny być na bieżąco zgłaszane przedstawicielowi Działu Zieleni Muzeum w Nieborowie i Arkadii j) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia na teren budowy kontenera do składowania zanieczyszczeń budowlanych powstałych w trakcie trwania budowy. Wykonawca ponosi koszty usuwania wszelkich zanieczyszczeń powstałych w trakcie wykonywania robót. Teren robót powinien być utrzymywany w czystości. k) Zaplecze socjalno-bytowe budowy znajdować się będzie na terenie wyznaczonym przez Zamawiającego. Wykonawca przygotowuje zaplecze budowy, będzie sprawował dozór na terenie robót i zaplecza oraz będzie ponosił koszty związane z poborem wody i energii dla potrzeb budowy i zaplecza na podstawie odczytów liczników. l) Wykonawca udostępni Zamawiającemu listę pracowników (imiona i nazwiska) oraz listę samochodów (nr rejestracyjne pojazdów) biorących udział w realizacji inwestycji. m) O wszelkich problemach lub odkryciach należy niezwłocznie powiadomić Zamawiającego. 4. Jakiekolwiek odstępstwa od projektu lub zmiany materiałów i technologii należy bezwzględnie uzgodnić z inspektorem nadzoru inwestorskiego w uzgodnieniu z Zamawiającym i zespołem projektowym. Jeżeli Zamawiający określił w SIWZ wymagania z użyciem nazw własnych produktów lub marek producentów (znaki towarowe, patenty lub pochodzenie), to należy traktować wskazane produkty jako wzorcowe. W każdym takim przypadku Zamawiający dopuszcza dostarczenie produktów wzorcowych lub równoważnych, spełniających warunki równoważności. Każdorazowe użycie w projekcie słowa "typu" lub inne wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia uprawnia wykonawcę do zastosowania rozwiązania równoważnego (analogicznie jak przy użyciu sformułowania "lub równoważne"). W przypadku wskazania przez Zamawiającego norm technicznych, Zamawiający dopuszcza, aby oferowany produkt spełniał inne normy pod warunkiem zapewnienia spełnienia wszystkich cech, parametrów, wydajności i funkcjonalności Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

II.5) Główny kod CPV: 45.26.19.00 - Naprawa i konserwacja dachów
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-12-23
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2018-12-23

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wprowadza szczegółowych warunków w powyższym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wprowadza szczegółowych warunków w powyższym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie wprowadza szczegółowych warunków w powyższym zakresie
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Wypełniony i podpisany formularz " Formularz ofertowy" ( wzór załączony do niniejszej siwz - załącznik nr 4 do SIWZ). 2. Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów, jeżeli jest wymagane. 3. Dowód wniesienia wadium - kserokopia. 4. Zgodnie z art. 24 ust. 11 Prawa zamówień publicznych, wykonawcy, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekażą zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Prawa zamówień publicznych. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Każdy wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości 7.000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych). 2. Wadium może być wniesione w następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym zastrzeżeniem, że poręczenie z kasy musi być poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek Zamawiającego: BGK 83 1130 1017 0020 1460 6320 0001 , z dopiskiem "wadium - przetarg nieograniczony - znak sprawy 11/2018". 4. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym do stwierdzenia przez zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez wykonawcę. 5. Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach w oryginale należy załączyć do oferty. 6. Kserokopie dowodu wniesienia wadium należy dołączyć do oferty lub złożyć w sekretariacie Zamawiającego. 7. Wadium musi obejmować okres związania ofertą. 8. Poręczenia bankowe, gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe, poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości muszą nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowiązywać Poręczyciela lub Gwaranta do zapłaty kwoty pieniężnej na pierwsze wezwanie Zamawiającego, w wysokości odpowiadającej kwocie wadium. 9. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 ustawy. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 4 a i ust. 5 ustawy.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60,00
okres gwarancji40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Zmiana umowy może nastąpić w razie zaistnienia następujących okoliczności: a) wydanie decyzji administracyjnej przez organ nadzoru budowlanego lub ochrony środowiska o wstrzymaniu robót w wyniku interwencji obywatela lub organizacji społecznej; b) wystąpienie nieprzewidzianych zjawisk atmosferycznych, (np.: wichury, ulewy, śnieżyce, gradobicie) mogących spowodować zniszczenie robót lub konieczność wstrzymania robót ze względu na zachowanie reżimów technologicznych (temperatura, wilgotność) oraz konserwatorskich; c) w razie konieczności podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, szczególnie zagrażające bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożące powstaniem szkody niewspółmiernie większej niż spowodowana działaniem lub zaniechaniem; d) zaistnienie sytuacji pozwalającej na obniżenie kosztów realizacji zamówienia (np. zmniejszenie zakresu robót lub czynności, zastosowania alternatywnych rozwiązań technologicznych); e) zaistnienie konieczności wykonania robót zamiennych; f) wystąpienia innych szczególnych okoliczności, za które Wykonawca nie jest odpowiedzialny; g) ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT; h) wystąpienia okoliczności określonych w art. 144 ust. 1 ustawy pzp. 3. Warunkiem wprowadzenia zmian do zawartej umowy jest sporządzenie podpisanego przez strony protokołu, określającego przyczyny zmiany oraz potwierdzającego wystąpienie co najmniej jednej z powyższych okoliczności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-04-16, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHPodziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.