eGospodarka.pl
wiadomość od św. Mikołaja

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Dobrodzień › "Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych na drogach gminnych Gminy Dobrodzień".

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2018-03-12Ogłoszenie nr 530174-N-2018 z dnia 2018-03-12 r.

Gmina Dobrodzień: "Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych na drogach gminnych Gminy Dobrodzień".
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu
nie dotyczy.

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: nie dotyczy.
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: nie dotyczy.
Informacje dodatkowe: nie dotyczy.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dobrodzień, krajowy numer identyfikacyjny 15139863000000, ul. Plac Wolności  1 , 46380   Dobrodzień, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 343 575 100, e-mail przetargi@dobrodzien.pl, faks 034 3575100 w. 30.
Adres strony internetowej (URL): http://www.bip.dobrodzien.pl
Adres profilu nabywcy: nie dotyczy.
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne nie dotyczy.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
nie dotyczy.

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
http://www.bip.dobrodzien.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie
http://www.bip.dobrodzien.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie
nie dotyczy.


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres
nie dotyczy.


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w postaci elektronicznej, podpisane odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
Adres:
Urząd Miejski w Dobrodzieniu, Plac Wolności 1, 46-380 Dobrodzień, SEKRETARIAT - pokój nr 106.


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
nie dotyczy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: "Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych na drogach gminnych Gminy Dobrodzień".
Numer referencyjny: RG.271.4.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
nie dotyczy.
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
2


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych na drogach gminnych Gminy Dobrodzień". Niniejsze zamówienie zostało podzielone na 2 części, tj: - część nr 1 zamówienia: "Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych emulsją asfaltową i grysami oraz remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych mieszankami mineralno-asfaltowymi z wycinaniem krawędzi oraz bez wycinania krawędzi." - część nr 2 zamówienia: "Remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowych na drogach gminnych kamieniem bazaltowym."

II.5) Główny kod CPV: 45233142-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45200000-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

nie dotyczy.
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 1. W ramach części nr 1 zamówienia Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zwaną w dalszej części "ustawą Pzp"., tj. polegających na remontach cząstkowych nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i grysami oraz mieszankami mineralno-asfaltowymi z wycinaniem krawędzi oraz bez ich wycinania na drogach gminnych Gminy Dobrodzień, o następującym zakresie rzeczowym robót do wykonania: - remonty cząstkowe nawierzchni emulsją asfaltową i grysami, - remonty cząstkowe nawierzchni masą asfaltobetonową z wycinaniem krawędzi, - remonty cząstkowe nawierzchni masą asfaltobetonową bez wycinania krawędzi. 2. W ramach części nr 2 zamówienia Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Pzp, tj. polegających na remontach cząstkowych nawierzchni tłuczniowych na drogach gminnych Gminy Dobrodzień tłuczniem bazaltowym, o następującym zakresie rzeczowym robót do wykonania: - remonty cząstkowe nawierzchni tłuczniowych - głębokość wyboi 5 cm, - remonty cząstkowe nawierzchni tłuczniowych - głębokość wyboi 10 cm. W/w zamówienia zostaną udzielone na warunkach określonych w ustawie Pzp, w trybie zamówienia z wolnej ręki, z uwzględnieniem poniższych zasad i czynników cenotwórczych: 1) Ceny jednostkowe dla powtarzających się podobnych robót budowlanych będą przyjęte z wybranej oferty na zamówienie podstawowe. 2) Podobne powtarzające się roboty budowlane, dla których w wybranej ofercie na zamówienie podstawowe nie wskazano cen jednostkowych, będą wyliczone w kosztorysie metodą szczegółową, przy zastosowaniu KNR, KNNR i kalkulacji własnych z uzgodnionymi wielkościami nakładów rzeczowych. 2.1) Stawki robocizny kosztorysowej (R-g) oraz wielkości narzutów: Kosztów pośrednich (Kp), Zysku i Kosztów zakupu (Kz), będą przyjęte jak dla wybranej oferty złożonej na zamówienie podstawowe. 2.2) Narzuty będą liczone wg formuł: Kp: % od R-g + S; Zysk: % od R-g + S + Kp; Kz: % od M (materiałów). 2.3) Jeżeli w wybranej ofercie na zamówienie podstawowe formuły liczenia narzutów Kp, Zysku i Kz będą inne niż zapisane w punkcie 2.2, to w kosztorysie na podobne powtarzające się roboty budowlane należy przyjąć sposób liczenia narzutów jak dla zamówienia podstawowego. 2.4) Ceny materiałów będą przyjmowane wg średnich cen bez Kosztów zakupu z aktualnego na dzień opracowania wydawnictwa Sekocenbud. W przypadku braku cen w Sekocenbudzie cena będzie przyjęta z faktury/rachunku zakupu (cena po upuście, jeżeli taka na fakturze/rachunku widnieje). Do cen materiałów będzie doliczany narzut Kz. 2.5) Ceny sprzętu będą przyjmowane wg cen najmu z aktualnego na dzień opracowania wydawnictwa Sekocenbud. Do cen sprzętu przyjętych z wydawnictwa Sekocenbud będzie naliczany narzut Kp i Zysku. W przypadku braku cen sprzętu w Sekocenbudzie cena zostanie przyjęta z faktury/rachunku najmu. Do cen sprzętu przyjętych z faktury najmu nie będą doliczane żadne narzuty1). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Przypisy: 1) J. Rokicki, M. Zastrzeżyński, Zamówienia uzupełniające, "Przetargi Publiczne" 2016, nr 11.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-11-30
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2018-11-30

II.9) Informacje dodatkowe: 1) Szczegółowy zakres robót oraz sposób ich wykonania określony jest w dołączonych do SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( zwanej dalej "SIWZ" ) przedmiarach robót (załączniki nr 5 i 7 do SIWZ) oraz w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (załączniki nr 6 i 8 do SIWZ) dotyczących każdej z wymienionych części. 2) Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę. Zamawiający wymaga (w ramach każdej części zamówienia) na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących bezpośrednie czynności w realizacji prac. W szczególności n/w czynności w ramach realizacji umowy powinny być wykonywane przez wszystkie osoby zatrudnione na umowę o pracę, tj.: - wykonujące prace fizyczne, - operatorzy sprzętu, - kierowcy, - wykonujące prace bitumiarskie. W trakcie realizacji zamówienia (w ramach każdej części zamówienia) Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane powyżej czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania w/w wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania w/w wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. Szczegółowy sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust 3a ustawy Pzp, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia (w ramach każdej części zamówienia) zawarte są w wzorach umów (załączniki nr 9 i 10 do SIWZ). 3) Zamawiający nie przewiduje wymagań, związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: W przypadku warunków udziału w postępowaniu dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe nie dotyczy.
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: W przypadku warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej, Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe nie dotyczy.
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: W przypadku warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji technicznej lub zawodowej. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: nie dotyczy.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

I) OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ - załącznik nr 4 do SIWZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź inne informacje, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Potwierdzeniem braku podstawy do wykluczenia z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp będzie również złożenie oświadczenia o braku przynależności do żadnej grupy kapitałowej wraz z ofertą. Uwaga !: 1. Jakakolwiek zmiana sytuacji Wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie Wykonawcy. 2. W przypadku Wykonawców wspólnie składających ofertę, dokumenty o których mowa w punkcie I - zobowiązany jest złożyć każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę. 3. W przypadku złożenia tylko jednej ważnej i w terminie złożonej oferty, Wykonawca składający jedyną ofertę w niniejszym postępowaniu nie ma obowiązku złożenia dokumentów o których mowa w punkcie I. II) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Oświadczenie, zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ (oświadczenie z art. 25a ustawy Pzp).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
nie dotyczy.

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

nie dotyczy.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1) FORMULARZ OFERTOWY (Załącznik nr 1 do SIWZ). Uwaga ! - Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia przez Wykonawcę załączników na innych drukach, pod warunkiem, że będą one odpowiadać treści druków załączonych do SIWZ. 2) Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy(-ów) ubiegającego(-cych) się o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie. 3) Upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty, do poświadczania dokumentów za zgodność z oryginałem oraz do parafowania stron należy dołączyć do oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów rejestrowych Wykonawcy. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
1. Oferta dot. części nr 1 zamówienia musi być zabezpieczona wadium w wysokości 3 000,00 zł, a oferta dot. części nr 2 zamówienia musi być zabezpieczona wadium w wysokości 2 000,00 zł. 1.1. Wadium może być wniesione w: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r., poz. 110). 1.2. Termin wnoszenia wadium upływa w dniu: 27.03.2018 r. o godzinie 9,00. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na nr konta: BS Leśnica o/ Dobrodzień 57 8907 1047 2005 4000 0765 0005 Powyższy rachunek Banku Spółdzielczego w Leśnicy Oddział Dobrodzień jest rachunkiem nie oprocentowanym. Wadium w tej formie uważa się za wniesione w sposób prawidłowy, gdy środki pieniężne wpłyną na konto Zamawiającego przed upływem terminu składnia ofert. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie innej niż pieniądz, oryginały dokumentów, o których mowa wyżej należy złożyć niezłączony do oferty, natomiast do oferty należy załączyć ich kserokopię. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie w miejscu składania ofert, a jego kserokopia w ofercie. Wniesienie wadium w formie innej niż pieniądz poprzez złożenie dokumentu w odrębnej kopercie dołączonej do oferty jest równoznaczne z wniesieniem go przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem złożenia oferty przed terminem składania ofert. Gwarancja zapłaty wadium winna być bezwarunkowa i płatna na pierwsze żądanie oraz powinna podlegać prawu polskiemu i być realizowana w Polsce. UWAGA: Termin ważności gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą, tj. 30 dni. (od 27.03.2018 r do 25.04.2018 r.).


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
nie dotyczy.


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
nie dotyczy.


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
nie dotyczy.


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:
nie dotyczy.
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
nie dotyczy.
Informacje dodatkowe:
nie dotyczy.
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
nie dotyczy.
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: nie dotyczy.
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: nie dotyczy.
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: nie dotyczy.
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): nie dotyczy.
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: nie dotyczy.
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: nie dotyczy.
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
nie dotyczy.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
1) cena (Kc)60,00
2) okres udzielonej gwarancji jakości i rękojmi za wady (Kg)40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
nie dotyczy.
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
nie dotyczy.
Informacje dodatkowe
nie dotyczy.

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
nie dotyczy.
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
nie dotyczy.
Wstępny harmonogram postępowania:
nie dotyczy.
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
nie dotyczy.

Informacje dodatkowe:
nie dotyczy.
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
nie dotyczy.
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:
nie dotyczy.
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

nie dotyczy.

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

nie dotyczy.

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

nie dotyczy.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

nie dotyczy.

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

nie dotyczy.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

nie dotyczy.


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

nie dotyczy.


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

nie dotyczy.


Informacje dodatkowe:

nie dotyczy.

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian zostały wskazane w istotnych dla Zamawiającego postanowieniach umowy (w ramach każdej części zamówienia), zawartych w załączonych do SIWZ wzorach umów (załączniki nr 9 i 10 do SIWZ).
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
nie dotyczy.
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
nie dotyczy.
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-03-27, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
nie dotyczy.
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> oferty muszą być sporządzane w języku polskim.
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Zamawiający wyznacza następującą osobę do porozumiewania się z Wykonawcami, w sprawach dotyczących niniejszego postępowania: Marek Kochel (tel. 034 3575100 wew. 36, faks: 034 3575100 wew. 30 oraz e-mail: m.kochel@dobrodzien.pl).

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr: 1Nazwa: "Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych emulsją asfaltową i grysami oraz remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych mieszankami mineralno-asfaltowymi z wycinaniem krawędzi oraz bez wycinania krawędzi."
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres rzeczowy robót do wykonania w ramach części nr 1 zamówienia jest następujący: - remont nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i grysami (800 m2), - remont nawierzchni bitumicznej masą asfaltobetonową (3550 m2).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233142-6, 45200000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
nie dotyczy.
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
1) cena (Kc)60,00
2) okres udzielonej gwarancji jakości i rękojmi za wady (Kg)40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:1)Szczegółowy zakres robót oraz sposób ich wykonania określony jest w dołączonych do SIWZ przedmiarze robót (załączniki nr 5 do SIWZ) oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (załączniki nr 6 do SIWZ. 2)Istotne dla Zamawiającego postanowienia umowy, zawiera załączony do SIWZ wzór umowy (załącznik nr 9 do SIWZ).


Część nr: 2Nazwa: "Remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowych na drogach gminnych kamieniem bazaltowym."
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres rzeczowy robót do wykonania w ramach części nr 2 zamówienia jest następujący: - remont nawierzchni tłuczniowych przy głębokości wyboi 5 cm (900 m2), - remont nawierzchni tłuczniowych przy głębokości wyboi 10 cm (5200 m2).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233142-6, 45200000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
nie dotyczy.
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
1) cena (Kc)60,00
2) okres udzielonej gwarancji jakości i rękojmi za wady (Kg)40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:1)Szczegółowy zakres robót oraz sposób ich wykonania określony jest w dołączonych do SIWZ przedmiarze robót (załączniki nr 7 do SIWZ) oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (załączniki nr 8 do SIWZ. 2)Istotne dla Zamawiającego postanowienia umowy, zawiera załączony do SIWZ wzór umowy (załącznik nr 10 do SIWZ).


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.