eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Milicz › Dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby stołówek w jednostkach organizacyjnych Gminy Milicz

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2014-01-09

Milicz: Dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby stołówek w jednostkach organizacyjnych Gminy Milicz
Numer ogłoszenia: 5297 - 2014; data zamieszczenia: 09.01.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 504212 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Milicz, ul. Trzebnicka 2, 56-300 Milicz, woj. dolnośląskie, tel. 71 3804317, faks 71 3841119.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby stołówek w jednostkach organizacyjnych Gminy Milicz.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę artykułów żywnościowych na potrzeby stołówek w jednostkach organizacyjnych Gminy Milicz. Szczegółowy opis artykułów żywnościowych zawiera część szczegółowa formularza oferty (Załącznik Nr 1A do Specyfikacji). Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na następujące Części: Część I - PIECZYWO I WYROBY CUKIERNICZE; Część II - OWOCE I WARZYWA; Część III - NABIAŁ I ARTYKUŁY MLECZARSKIE; Część IV- JAJA KURZE; Część V- MROŻONKI Część VI - RYBY; Część VII - MIĘSO, WĘDLINY; Część VIII - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE. Część IX - DRÓB. UWAGA: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Wymagania określone przez Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia: 2. Dostawa artykułów żywnościowych (w ramach Części I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX) będzie realizowana sukcesywnie, w zależności od potrzeb jednostek, transportem Wykonawcy i na jego koszt do siedziby każdej z niżej wymienionych jednostek organizacyjnych. Jednostki organizacyjne składają zamówienia w formie telefonicznej, faksowej lub elektronicznej, z określeniem zapotrzebowania na produkty i ich ilości (określone w Części I, II, III, IV, V, VI, VII, IX przedmiotowego zamówienia) w dniu poprzedzającym realizację dostaw artykułów żywnościowych do godz. 10:00. Zamówienia, o których mowa w zdaniu poprzednim, winny zostać złożone przez upoważnionego do kontaktów z Wykonawcą pracownika danej jednostki organizacyjnej. Wykonawca obowiązany jest wystawić odrębne faktury VAT dla każdego z podmiotów składających zamówienie. Dostawy będą realizowane sukcesywnie, w zależności od potrzeb odpowiednio: -Część I - PIECZYWO I WYROBY CUKIERNICZE - dostawa codzienna wg zamówienia w dniu poprzedzającym od poniedziałku do piątku, nie później niż do godz. 7.00. - Część II - OWOCE I WARZYWA - nie częściej niż dwa razy w tygodniu wg zamówienia w dniu poprzedzającym od poniedziałku do piątku nie później niż do godz. 7:00. - Część III - NABIAŁ I ARTYKUŁY MLECZARSKIE - dostawa codzienna wg zamówienia w dniu poprzedzającym od poniedziałku do piątku, nie później niż do godz. 7.00 -Część IV- JAJA KURZE - nie częściej raz w tygodniu wg zamówienia w dniu poprzedzającym od poniedziałku do piątku nie później niż do godz. 12:00. - Część V - MROŻONKI - - nie częściej niż dwa razy w miesiącu wg zamówienia w dniu poprzedzającym od poniedziałku do piątku, nie później niż do godz. 12:00. - Część VI RYBY - nie częściej niż dwa razy w miesiącu wg zamówienia w dniu poprzedzającym od poniedziałku do piątku, nie później niż do godz. 12:00. - Część VII - MIĘSO, WĘDLINY - dostawa codzienna (lub wg potrzeb danej jednostki organizacyjnej) zamówienia w dniu poprzedzającym od poniedziałku do piątku, nie później niż do godz. 7:00; - Część VIII - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE - nie częściej niż dwa razy w tygodniu wg zamówienia w dniu poprzedzającym od poniedziałku do piątku nie później niż do godz. 12:00. -Część IX - DRÓB - dostawa codzienna (lub wg potrzeb danej jednostki organizacyjnej) zamówienia w dniu poprzedzającym od poniedziałku do piątku, nie później niż do godz. 7:00. 3. Produkty muszą spełniać normy jakościowe oraz muszą być dostarczone przed upływem połowy okresu pozostałego do ostatniego dnia przydatności do spożycia. Dostawca zobowiązany jest również dostarczyć Zamawiającemu przy każdej dostawie dokument stwierdzający pochodzenie każdego artykułu spożywczego t. j. producenta (hodowcę), daty ważności, nr partii( z wyłączeniem artykułów spożywczych, na których jest już określony producent, data ważności i nr partii). Każdy z produktów powinien być dostarczony w wymaganych przez Zamawiającego opakowaniach. W przypadkach, w których Zamawiający użył nazw własnych dla określenia walorów smakowych produktów, Zamawiający dopuszcza produkty o walorach smakowych takich samych lub wyższych niż wymagane niniejszą Specyfikacją. W przypadku niektórych artykułów wymienionych w zał. nr 1A do formularza ofertowego - w Części VIII - artykuły spożywcze, wymaga się produktów bez konserwantów. Wykonawca powinien zachować odpowiednie warunki transportu i przechowywania dostarczanego towaru. Każda dostawa towaru wymagająca załączenia handlowego dokumentu identyfikacyjnego musi posiadać taki dokument. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć nieodpłatnie pojemniki do przechowywania dostarczonego towaru, przy każdorazowej jego dostawie do siedziby jednostek organizacyjnych, na okres do następnej dostawy. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamawiania mniejszej lub większej ilości towaru niż określona w ofercie. Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego roszczenia odszkodowawcze z tytułu zmniejszenia lub zwiększenia zamówienia. Wykonawca ma obowiązek uznania reklamacji jakości i ilości dostarczanego towaru. Wykonawca w tym samym dniu dostarcza na własny koszt partię towaru, którego jakość lub ilość w ramach reklamacji została zakwestionowana przez przedstawiciela danej jednostki organizacyjnej. 4. Wykaz jednostek organizacyjnych: A) Przedszkole Samorządowe w Miliczu; ul. Grunwaldzka 1, 56-300 Milicz; - NIP: 916-13-13-298 - REGON: 932681228 B) Szkoła Podstawowa im. Juliusza Słowackiego, ul. Szkolna 6; 56-300 Milicz; - NIP: 916-13-13-306 - REGON: 001181831 C) Szkoła Podstawowa we Wziąchowie Wielkim, Wziąchowo Wielkie 47, 56-300 Milicz; - NIP: 916 - 13 - 13 - 281 - REGON: 001181854 D) Szkoła Podstawowa nr 2 i Szkoła Muzyczna I Stopnia, ul. Kopernika 18, 56-300 Milicz; - NIP: 916-12-51-031 - REGON: 000704362 5. Dopuszcza się składanie ofert częściowych, na Część I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII,IX zamówienia. Zamawiający nie wymaga, by Wykonawca złożył ofertę na wszystkie części tzn. na I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII,IX część przedmiotowego zamówienia.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03.22.10.00 - Warzywa 03.22.23.00 - Owoce inne niż tropikalne 15.81.10.00 - Pieczywo 15.33.11.70 - Warzywa mrożone 03.14.25.00 - Jaja 15.50.00.00 - Produkty mleczarskie .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Część I- PIECZYWO I WYROBY CUKIERNICZE

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.12.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 11909,99 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 19052,85

 • Oferta z najniższą ceną: 19052,85 / Oferta z najwyższą ceną: 19052,85

 • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: Część II - OWOCE I WARZYWA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.12.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 74394,34 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 106249,94

 • Oferta z najniższą ceną: 106249,94 / Oferta z najwyższą ceną: 129319,30

 • Waluta: PLN.

Część NR: 3   

Nazwa: Część III - NABIAŁ I ARTYKUŁY MLECZARSKIE

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.12.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PHU MILMLECZ Waldemar Wołyniak, ul. Magazynowa 1, 56-300 Milicz, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 29164,20 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 30831,06

 • Oferta z najniższą ceną: 30831,06 / Oferta z najwyższą ceną: 30831,06

 • Waluta: PLN.

Część NR: 4   

Nazwa: Część IV - JAJA KURZE

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.12.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 5109,26 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 5540,00

 • Oferta z najniższą ceną: 5540,00 / Oferta z najwyższą ceną: 5540,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 5   

Nazwa: CZĘŚĆ 5 - MROŻONKI

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.12.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 6787,99 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 13335,13

 • Oferta z najniższą ceną: 13335,13 / Oferta z najwyższą ceną: 22319,70

 • Waluta: PLN.

Część NR: 6   

Nazwa: Część VI - RYBY

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.12.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 7302,16 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 14705,08

 • Oferta z najniższą ceną: 14705,08 / Oferta z najwyższą ceną: 20359,60

 • Waluta: PLN.

Część NR: 7   

Nazwa: Część VII - MIESO I WĘDLINY

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.12.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 62561,50 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 105850,30

 • Oferta z najniższą ceną: 105850,30 / Oferta z najwyższą ceną: 105850,30

 • Waluta: PLN.

Część NR: 8   

Nazwa: CZĘŚĆ VIII -ARTYKUŁY SPOŻYWCZE

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.12.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 55296,60 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 96705,14

 • Oferta z najniższą ceną: 96705,14 / Oferta z najwyższą ceną: 96705,14

 • Waluta: PLN.

Część NR: 10   

Nazwa: CZĘŚĆ IX - DRÓB

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.12.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 22186,28 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 41134,40

 • Oferta z najniższą ceną: 41134,40 / Oferta z najwyższą ceną: 41134,40

 • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.