eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Konin › Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na: "Przebudowę obiektów mostowych w ciągu drogi krajowej nr 92 na Trasie Warszawskiej w Koninie".

Treść lub zakres tego przetargu uległy zmianie. Zobacz opublikowaną do tego przetargu poprawkę.Ogłoszenie z dnia 2020-03-27Ogłoszenie nr 527506-N-2020 z dnia 2020-03-27 r.

Zarząd Dróg Miejskich w Koninie: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na: "Przebudowę obiektów mostowych w ciągu drogi krajowej nr 92 na Trasie Warszawskiej w Koninie".
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Miejskich w Koninie, krajowy numer identyfikacyjny 36311886100000, ul. Zakładowa  4 , 62-510  Konin, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 63 240 24 50, , e-mail zamowienia@zdm-konin.pl, awrzesinska@zdm-konin.pl, faks 63 240 24 51.
Adres strony internetowej (URL): www.zdm-konin.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.zdm-konin.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Pisemnie: 1) osobiście, 2) za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 ze zm.), 3) za pośrednictwem posłańca
Adres:
Zarząd Dróg Miejskich w Koninie ul. Zakładowa 4, 62-510 Konin; Biuro Obsługi Interesanta


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na: "Przebudowę obiektów mostowych w ciągu drogi krajowej nr 92 na Trasie Warszawskiej w Koninie".
Numer referencyjny: ZDM.IV.ZP.221.10.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na: "Przebudowę obiektów mostowych w ciągu drogi krajowej nr 92 na Trasie Warszawskiej w Koninie", w zakresie: 1) Opracowanie koncepcji dwóch wariantów przebudowy. 2) Opracowanie ekspertyz technicznych dla istniejących obiektów mostowych (wraz z analizą i wykorzystaniem opracowań będących w posiadaniu ZDM Konin w zakresie n.w. obiektów): - obiekt nr 10 - wiadukt - obiekt nr 11 - wiadukt - obiekt nr 12 - most - obiekt nr 13 - most - obiekt nr 14 - wiadukt - obiekt nr 15 - wiadukt 3) Projekt budowlany i wykonawczy przebudowy obiektów mostowych dla I klasy obciążeń z uwzględnieniem: - projektu budowlanego i wykonawczego branży drogowej przebudowy Trasy Warszawskiej na odcinkach zapewniających prawidłowe połączenie obiektów z drogą w zakresie: - zmiany przekroju drogowego na przekrój uliczny (obecnie Trasa Warszawska stanowi odcinek drogi krajowej nr 92 klasy Gp, posiada przekrój drogowy, dwujezdniowy z czterema pasami ruchu i umocnionymi poboczami), wraz z przyjęciem docelowej kategorii ruchu KR5. - wykonania ciągu pieszo-rowerowego po wschodniej stronie obiektów mostowych nr 11, 13 i 15. - wykonania badań podłoża gruntowego i konstrukcji nawierzchni jezdni. - inwentaryzacji istniejącej zieleni i projektu zieleni. - projektu docelowej organizacji ruchu. - projektu kanału technologicznego dla urządzeń infrastruktury podziemnej. - projektu przebudowy istniejących urządzeń infrastruktury nie związanych z potrzebami ruchu drogowego w tym projekt przebudowy ciepłociągu wraz z konstrukcją wsporczą wzdłuż obiektu nr 12. 4) Wykonanie niezbędnych badań geotechnicznych podłoża gruntowego wraz z opracowaniem dokumentacji geologiczno - inżynierskiej. 5) Projekt budowlany i wykonawczy kanalizacji deszczowej. 6) Projekt budowlany i wykonawczy oświetlenia oraz iluminacji obiektów nr 12 i 13. 7) Aktualizacja map sytuacyjno - wysokościowych w skali 1:500. 8) Mapy ewidencji gruntów wraz z wypisami z rejestru gruntów oraz projekty podziału nieruchomości. 9) Przedmiary robót oraz kosztorysy inwestorskie dla każdej branży. 10) Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla każdej branży. 2. W ramach opracowywanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wykonawca zobowiązany jest do: 1) Uzyskania wszystkich niezbędnych decyzji, opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na przebudowę lub ZRID Trasy Warszawskiej wraz z obiektami mostowymi, w tym między innymi: a) Uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia; b) Opracowania raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, jeżeli w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko zostanie stwierdzona konieczność jego wykonania; c) Uzyskania pozwolenia wodno-prawnego na odprowadzenie wód opadowych z pasa drogowego oraz przebudowę mostów; d) Uzyskania warunków przyłączenia do kanalizacji deszczowej z Zarządu Dróg Miejskich w Koninie; e) Uzyskanie warunków przebudowy od gestorów sieci; f) Uzyskania warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej ENERGA - OPERATOR S.A. oraz warunków przebudowy oświetlenia ulicznego z podmiotu o nazwie Oświetlenie Uliczne i Drogowe Kalisz; g) Uzgodnienia ZUDP; h) Wykonania niezbędnych badań geotechnicznych podłoża gruntowego wraz z opracowaniem dokumentacji geologiczno - inżynierskiej; i) Wystąpienia w imieniu Zamawiającego o wydanie decyzji o pozwoleniu na przebudowę lub ZRID; j) Wystąpienia w imieniu Zamawiającego o wydanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę; k) Przygotowania dokumentacji budowlanej i wykonawczej w wersji elektronicznej, w formacie PDF oraz w wersji edytowalnej. Zamawiający udostępnia: Załącznik nr 7 do SIWZ - Plan orientacyjny; Załącznik nr 8 do SIWZ- Karty obiektów mostowych nr 10, 11, 12, 13, 14, 15. 3. Szczegółowe warunki i zasady realizacji zamówienia określone są w Projekcie Umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ. 4. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy. Okres gwarancji wynosi 5 lat i liczy się od dnia dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy (podpisania protokołu). Uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji za wady opracowania wygasają w stosunku do Wykonawcy wraz z wygaśnięciem odpowiedzialności wykonawcy robót z tytułu rękojmi za wady robót wykonanych na podstawie tej dokumentacji. 5. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na wykonany przedmiot umowy. Okres rękojmi wynosi minimum 24 miesiące i liczy się od dnia dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy (podpisania protokołu). Zamawiający przewiduje przedłużenie okresu rękojmi zgodnie z kryterium oceny ofert (rozdz. XV SIWZ).

II.5) Główny kod CPV: 71.32.00.00 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-12-23
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2020-12-23

II.9) Informacje dodatkowe: Termin realizacji zamówienia. Od dnia podpisania umowy do dnia 23.12.2020 r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1) Potencjał kadrowy Wykonawca musi mieć do dyspozycji osoby legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, doświadczeniem i wykształceniem, odpowiednimi do stanowisk jakie zostaną im powierzone. Minimalne wymagania dla osób realizujących zamówienie: a) Projektant drogowy - min. 1 osoba, która wykonała w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania jeden projekt budowlany budowy lub przebudowy drogi co najmniej klasy G, o długości min. 1,0 km. Wymagania dla projektanta drogowego: o wykształcenie wyższe techniczne, o uprawnienia budowlane projektowe w zakresie projektowania dróg bez ograniczeń. b) Sprawdzający branży drogowej - min. 1 osoba, która w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania wykonała sprawdzenie jednego projektu budowlanego budowy lub przebudowy drogi co najmniej klasy G, o długości min. 1,0 km. Wymagania dla sprawdzającego branży drogowej: o wykształcenie wyższe techniczne, o uprawnienia budowlane projektowe w zakresie projektowania dróg bez ograniczeń. c) Projektant mostowy - min. 1 osoba, która w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania wykonała jeden projekt budowlany obiektu mostowego klasy obciążeń A o rozpiętości teoretycznej min. 100 m i długości przęsła min. 20 m. Wymagania dla projektanta mostowego: o wykształcenie wyższe techniczne, o uprawnienia budowlane projektowe w zakresie projektowania mostów bez ograniczeń. d) Sprawdzający branży mostowej - min. 1 osoba, która w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania wykonała sprawdzenie jednego projektu budowlanego obiektu mostowego klasy obciążeń A o rozpiętości teoretycznej min. 100 m i długości przęsła min. 20 m. Wymagania dla sprawdzającego branży mostowej: o wykształcenie wyższe techniczne, o uprawnienia budowlane projektowe w zakresie projektowania mostów bez ograniczeń. UWAGA: dopuszcza się możliwość łączenia funkcji: - projektanta drogowego z funkcją projektanta mostowego przy zachowaniu wymagań zawartych w pkt. a) i c). - sprawdzającego branży drogowej z funkcją sprawdzającego branży mostowej przy zachowaniu wymagań zawartych w pkt. b) i d). e) Projektant specjalności sieci i instalacje elektryczne i energetyczne - min. 1 osoba. Wymagania dla projektanta specjalności sieci i instalacje elektryczne i energetyczne: o wykształcenie wyższe techniczne, o uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń. f) Sprawdzający branży instalacyjnej w zakresie sieci i instalacje elektryczne i energetyczne - min. 1 osoba. Wymagania dla sprawdzającego specjalności sieci i instalacje elektryczne i energetyczne: o wykształcenie wyższe techniczne, o uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń. g) Projektant branży teletechnicznej - min. 1 osoba. Wymagania dla projektanta teletechnicznej: o wykształcenie wyższe techniczne, o uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń. h) Sprawdzający branży teletechnicznej - min. 1 osoba. Wymagania dla sprawdzającego branży teletechnicznej: o wykształcenie wyższe techniczne, o uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń. i) Projektant branży instalacyjnej w zakresie sieci wod-kan i c.o. - min. 1 osoba. Wymagania dla projektanta branży sieci wod-kan i c.o.: o wykształcenie wyższe techniczne, o uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych oraz kanalizacyjnych bez ograniczeń. j) Sprawdzający branży sieci wod-kan i c.o. - min. 1 osoba. Wymagania dla sprawdzającego branży sieci wod-kan i c.o.: o wykształcenie wyższe techniczne, o uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych oraz kanalizacyjnych bez ograniczeń. k) Projektant branży gazowej - min. 1 osoba. Wymagania dla projektanta branży gazowej: o wykształcenie wyższe techniczne, o uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci gazowych bez ograniczeń. l) Sprawdzający branży gazowej - min. 1 osoba. Wymagania dla sprawdzającego branży gazowej: o wykształcenie wyższe techniczne, o uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci gazowych bez ograniczeń. UWAGA: dopuszcza się możliwość łączenia funkcji: - projektanta branży instalacyjnej w zakresie sieci wod-kan i co z funkcją projektanta branży gazowej przy zachowaniu wymagań zawartych w pkt. i) i k). - sprawdzającego branży instalacyjnej w zakresie sieci wod-kan i co z funkcją sprawdzającego branży gazowej przy zachowaniu wymagań zawartych w pkt. j) i l). Projektantowi drogowemu i mostowemu, sprawdzającemu branży drogowej i mostowej - osobom wymienionym w punktach a ÷ d - w przypadku gdy uzyskali oni uprawnienia projektowe w latach 1994 ÷ 2003 - uznane będą uprawnienia projektowe budowlane w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń (lub innej wymienionej w ustawie Prawo budowlane z tego okresu), przy zachowaniu spełnienia przez daną osobę warunku w projektowaniu dróg opisanego: dla projektanta drogowego w pkt a), dla sprawdzającego branżę drogową w pkt b) lub projektowaniu obiektów mostowych: dla projektanta mostowego w pkt c), dla sprawdzającego branżę mostową w pkt d). Przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, o których mowa w ustawie Prawo budowlane. 2) Wymagana ilość zrealizowanych usług. Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał: - co najmniej jeden projekt budowlany i wykonawczy dla budowy lub przebudowy drogi co najmniej klasy G o długości min. 1 km, oraz: - co najmniej jeden projekt budowlany i wykonawczy oraz obiektu mostowego klasy obciążeń A o rozpiętości teoretycznej min. 100 m i długości przęsła min. 20 m. 2. W przypadku warunku zdolności technicznej lub zawodowej, w zakresie dysponowania osobami skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, Zamawiający uznaje odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2272).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, na zasadach określonych w art. 23 ustawy PZP. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia dla potwierdzenia spełniania warunków opisanych w ust. 1 SIWZ Rozdział III, Zamawiający będzie oceniał łącznie ich zdolność techniczną lub zawodową. Wykonawca na podstawie art. 22a ustawy Pzp może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. W tym celu wykonawca wraz z ofertą przedstawia Zamawiającemu oryginał zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zamawiający oceni czy udostępnione wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający zbada również czy wobec podmiotu udostępniającego zasoby na podstawie art. 22a ustawy PZP nie zachodzą przesłanki wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13-22 i ust. 5 pkt 1 ustawy PZP. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu, o którym mowa w Rozdz. III ust. 4 SIWZ, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający wezwie Wykonawcę do: a) zastąpienia tego podmiotu innym podmiotem lub podmiotami lub b) zobowiązania się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w Rozdz. III ust. 1 SIWZ Podmiot, który udostępnia na podstawie art. 22a ustawy PZP zasoby takie jak wykształcenie, kwalifikacje zawodowe lub doświadczenie zobowiązany jest do realizacji usług w zakresie, jakim udostępnia wykonawcy zdolności, o których mowa powyżej.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia określonych przez Zamawiającego w Rozdziale IV SIWZ Wykonawca na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w art. 26 ust. 2 ustawy Pzp w terminie nie krótszym niż 5 dni składa aktualne na dzień złożenia oświadczenia i dokumenty: - odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; przy czym Wykonawca nie musi składać tego dokumentu jeżeli Zamawiający ma możliwość jego samodzielnego pobrania zgodnie z art. 26 ust 6 ustawy Pzp; W przypadku składania oferty wspólnej, dokumenty i oświadczenia, o których mowa w Rozdziale V w ust. 5 SIWZ muszą złożyć (oddzielnie) wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w Rozdziale III ust. 1 SIWZ, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w Rozdziale V ust. 5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdz. V ust. 5 SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w Rozdz. V ust. 8, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ. W przypadku składania oferty wspólnej, oświadczenie to muszą złożyć wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. Uwaga! Proszę nie dołączać oświadczenia do oferty ! W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału określonych przez Zamawiającego w rozdziale III SIWZ wykonawca na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w art. 26 ust. 2 ustawy PZP, w terminie nie krótszym niż 5 dni składa aktualne na dzień złożenia oświadczenia i dokumenty tj.: wykaz usług - o których mowa w Rozdziale III ust. 1 pkt 1.3 ppkt. 2 SIWZ wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu , dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane. dowody określające, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, , a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy. wykaz osób, o których mowa w Rozdziale III ust. 1 pkt 1.3 ppkt. 1 SIWZ skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, doświadczenia a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1 Wypełniony Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ. 2 Formularz cenowy zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ. 3 Wykaz doświadczenia projektanta w branży drogowej - zgodnie z Załącznikiem nr 9 do SIWZ. 4 Wykaz doświadczenia projektanta w branży mostowej - zgodnie z Załącznikiem nr 10 do SIWZ. 5 Oryginał zobowiązania innego podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca zgodnie z art. 22a, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, 6 Stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu; o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia Umowy w sprawie.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 15000,00 zł Szczegółowe wymagania dotyczące wadium - Rozdział VI SIWZ


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Okres rękojmi20,00
Doświadczenie projektanta w branży drogowej10,00
Doświadczenie projektanta w branży mostowej10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wszelkie postanowienia zawiera Projekt umowy stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ. 2. Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy. 3. Zakazuje się zmian postanowień niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy poza przypadkami określonymi w Projektach Umów oraz poza dopuszczalnymi zmianami wynikającymi z przepisów ustawy PZP.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-04-10, godzina: 10:45,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
Klauzula informacyjna z art. 13 RODO. 1) Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej "RODO", Zamawiający informuje osoby fizyczne, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskuje w związku z ich udziałem w niniejszym postępowaniu, że: - administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Koninie, ul. Zakładowa 4, 62 - 510 Konin, kontakt : kontakt@zdm-konin.pl, telefon: 63 240 24 50. - kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - aan@onet.eu, - Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na: "Przebudowę obiektów mostowych w ciągu drogi krajowej nr 92 na Trasie Warszawskiej w Koninie", numer postępowania ZDM.IV.ZP.221.10.2020 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, - odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ), dalej "ustawa Pzp", - Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną Zarządu Dróg Miejskich w Koninie, przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, - obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp, - w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO, - posiada Pani/Pan: - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*, - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **, - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, - nie przysługuje Pani/Panu: - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 2) W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 3) Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia niniejszego postępowania, * Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. **Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 4) Wykonawca zobowiązany jest wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie wyłączenie, o którym mowa w art. 13 ust. 4 RODO. 5) Wykonawca zobowiązany jest wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art.14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. Zamawiający żąda od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. Wykonawca jest zobowiązany wnieść zabezpieczenie należytego wykonania Umowy najpóźniej do dnia podpisania Umowy, w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie. Szczegóły dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy - Rozdział VII SIWZ

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHPodziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.