eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Opole › Roboty instalacyjne w budynku "Dom samotnej matki z dzieckiem" w miejscowości Zopowy, ul. Zamkowa 1, powiat głubczycki - 2 zadania częściowe.

Treść lub zakres tego przetargu uległy zmianie. Zobacz opublikowaną do tego przetargu poprawkę.Ogłoszenie z dnia 2020-03-27Ogłoszenie nr 527436-N-2020 z dnia 2020-03-27 r.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Opolu: Roboty instalacyjne w budynku "Dom samotnej matki z dzieckiem" w miejscowości Zopowy, ul. Zamkowa 1, powiat głubczycki - 2 zadania częściowe.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Opolu, krajowy numer identyfikacyjny 36784953800113, ul. 1-go Maja   6 , 45-068  Opole, woj. opolskie, państwo Polska, tel. (77) 400-09-41, , e-mail zamowienia.publiczne.opole@kowr.gov.pl, , faks -.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.kowr.gov.pl/zamowienia/zamowienia-publiczne-na-podstawie-pzp
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
państwowa osoba prawna

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
http://bip.kowr.gov.pl/zamowienia/zamowienia-publiczne-na-podstawie-pzp


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
http://bip.kowr.gov.pl/zamowienia/zamowienia-publiczne-na-podstawie-pzp


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
KOWR OT Opole, ul. 1 Maja 6, 45-068 Opole


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty instalacyjne w budynku "Dom samotnej matki z dzieckiem" w miejscowości Zopowy, ul. Zamkowa 1, powiat głubczycki - 2 zadania częściowe.
Numer referencyjny: Postępowanie nr OP.WOP.ZP.9.2020.RB
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Roboty instalacyjne w budynku "Dom samotnej matki z dzieckiem" w miejscowości Zopowy, ul. Zamkowa 1, powiat głubczycki - 2 zadania częściowe. Zamówienie zostało podzielone na 2 części zamówienia, tj.: Zadanie częściowe nr 1: Remont instalacji elektrycznej i telewizyjnej w budynku "Dom samotnej matki z dzieckiem" w miejscowości Zopowy ul. Zamkowa 1, powiat głubczycki. Zadanie częściowe nr 2: Remont instalacji centralnego ogrzewania w budynku "Dom samotnej matki z dzieckiem" w miejscowości Zopowy ul. Zamkowa 1, powiat głubczycki. A.Wymóg zatrudnienia pracowników na umowę pracę - dotyczy zadań częściowych nr 1 i 2: 1. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 Kodeksu pracy, tj w szczególności.: ? osoby na stanowiskach robotniczych wykonujące roboty (fizyczne) budowlane i instalacyjne dot. instalacji elektrycznych - wymóg dotyczy zadania częściowego nr 1; ? osoby na stanowiskach robotniczych wykonujące roboty (fizyczne) budowlane i instalacyjne dot. instalacji c.o. - wymóg dotyczy zadania częściowego nr 2; 2. Wykonawca lub podwykonawca zatrudni wyżej wymienione osoby na okres od rozpoczęcia prac będących przedmiotem zamówienia do momentu zgłoszenia ich Zamawiającemu do odbioru. W przypadku, rozwiązania stosunku pracy przez pracownika lub przez pracodawcę przed zakończeniem tego okresu, wykonawca będzie obowiązany do zatrudnienia na to miejsce innej osoby. 3. Jeżeli oferta zostanie złożona przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą (samozatrudnienie), która części czynności wskazane przez Zamawiającego, a wymagające zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wykonuje samodzielnie, to wymóg Zamawiającego nie będzie miał zastosowania tylko do tej osoby. 4. Jeżeli oferta zostanie złożona przez spółkę osobową, w której wspólnicy będą samodzielnie świadczyli pracę w zakresie części czynności określonych przez Zamawiającego, to wymóg Zamawiającego nie będzie miał zastosowania tylko do tych osób. 5. Uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania wymagań określonych w pkt 1 nin. ustępu oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały opisane w § 9 wzoru umowy - załącznik nr 7 do siwz. 6. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zostanie wezwany przez Zamawiającego do złożenia dokumentów, o których mowa w rozdziale XVII ust. 17.5. siwz 3.1. Pozostałe informacje: 1. Równoważność materiałów: 1) nazwy handlowe materiałów użyte w dokumentach przetargowych i dokumentacji technicznej winny być traktowane jako definicje standardu, a nie jako konkretne nazwy handlowe zastosowanych materiałów, 2) zastosowane w dokumentacji projektowej nazwy handlowe, marki zaprojektowanych materiałów, urządzeń, innych są niezbędne do należytego wykonania zamówienia. W związku z powyższym dla właściwego opisania przedmiotu zamówienia niezbędne jest zastosowanie nazw handlowych. Wszystkie wymienione marki należy rozumieć wzory, marki referencyjne i mogą mieć zastosowanie inne równoważne materiały, urządzenia o nie gorszych parametrach i właściwościach technicznych, które zachowują minimum te same parametry, co wymienione w dokumentacji projektowej i STWIORB. Po uzgodnieniu z Zamawiającym, Wykonawca robót budowanych może zastosować inne równoważne materiały budowlane, urządzenia itp. 3) jeśli w dokumentach składających się na opis przedmiotu zamówienia, wskazany jest konkretny materiał, wyrób lub urządzenie, należy to traktować jako wytyczną technicznojakościową i zamawiający w odniesieniu do wskazanych wprost w dokumentacji technicznej parametrów, czy danych (technicznych lub jakichkolwiek innych), identyfikujących pośrednio lub bezpośrednio materiał, wyrób lub urządzenie dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w w/w dokumentacji. Jako rozwiązania równoważne, należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych, a znajdujących się w dokumentacji technicznej. 4) zgodnie z orzeczeniem KIO z dnia 20 grudnia 2016 r. (sygn. akt. KIO 2312/16) "jako rozwiązania równoważne należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych a znajdujących się w dokumentacji. Jeżeli Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w dokumentacji, ale nie podaje minimalnych parametrów, które by tę równoważność potwierdzały - wykonawca obowiązany jest zaoferować produkt o właściwościach zbliżonych, nadający się funkcjonalnie do zapotrzebowanego zastosowania. 2. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia do obowiązków Wykonawcy, których wykonanie Wykonawca uwzględni w cenie oferty należy również, w szczególności: 1) realizacja robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, 2) dostawa urządzeń i materiałów wykorzystywanych do wykonania przedmiaru zamówienia na własny koszt i ryzyko, 3) uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich wymagalnych uzgodnień (jeżeli są wymagane) i odbiorów, 4) przeprowadzenie wszelkich niezbędnych przepisami prawa oraz specyfiką funkcjonowania Zamawiającego, prób, badań i odbiorów, rozruchów technologicznych, których pozytywny wynik jest warunkiem dokonania pozytywnego odbioru technicznego robót i sprawnego funkcjonowania budynku, 5) wykonania na swój kosz i ryzyko w okresie gwarancji napraw serwisowych z uwzględnieniem w szczególności kosztów dojazdu, robocizny, dostawy i wymiany części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych, usunięcia i utylizacji wymienionych elementów, 6) wykonania na swój koszt i ryzyko w okresie gwarancji przeglądów technicznych o innych czynności serwisowych, wynikających w instrukcji użytkowania oraz obowiązujących przepisów i norm pranych z uwzględnieniem w szczególności kosztów dojazdu, robocizny, dostawy i wymiany części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych, usunięcia i utylizacji wymienionych elementów. 3. Realizowane prace powinny spełniać wymagania obowiązujących przepisów, norm oraz być zgodne z zasadami sztuki budowlanej. 4. Wykonawca we własnym zakresie utrzyma należyte oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy. 5. Wykonawca zobowiąże się w podpisanej przez strony umowie (rozdział XI umowy), do udzielenia gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia, która będzie wynosić co najmniej 24 miesięcy. Wykonawca może zaproponować dłuższy okres gwarancji, na zasadach opisanych w rozdziale XVI siwz. 6. Dołączony do SIWZ przedmiar robót nie stanowi podstawy wykonania zamówienia, służy wyłącznie jako materiał pomocniczy do sporządzenia przez Wykonawcę ceny oferty. 7. Przed złożeniem oferty zalecana jest wizja w terenie i w razie wątpliwości lub braków w dokumentacji, złożenie pisemnego zapytania. 8. W przypadku stwierdzenia przez wykonawców podczas wizji lokalnej konieczności wykonania prac niewymienionych w dokumentacji technicznej, a niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia i mających wpływ na cenę oferty, zaleca się przed złożeniem oferty do pisemnego zapytania złożonego w trybie art. 38 ust. 1 ustawy Pzp.

II.5) Główny kod CPV: 45300000-0
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45310000-3
45311000-0
45317300-5
45311100-1
53112000-2
45331000-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: 5.1. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia wynosi - dotyczy zadań częściowych nr 1 i 2: minimalny: 60 dni od dnia podpisania umowy; maksymalny: 90 dni od dnia podpisania umowy. 5.2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia będzie liczony na podstawie zasad określonych w Kodeksie Cywilnym. 5.3. Wykonawca w druku oferty deklaruje termin wykonania zamówienia, który ma się mieścić w przedziale o którym mowa w ust. 5.1. 5.4. Zadeklarowanie terminu krótszego lub dłuższego niż podany powyżej spowoduje odrzucenie oferty na podst. art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy Pzp.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek ten Zamawiający uzna za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże Zamawiającemu, że dysponuje: a) kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - warunek dotyczy zadania częściowego nr 1, Minimalne wymagania: posiadanie uprawnień do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania, których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w/w specjalności umożliwiające zrealizowanie przedmiotowego zamówienia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że powyższy warunek udziału w postępowaniu dot. zadania częściowego nr 1 spełnia w całości co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. b) kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych - - warunek dotyczy zadania częściowego nr 2; Minimalne wymagania: posiadanie uprawnień do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania, których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w/w specjalności umożliwiające zrealizowanie przedmiotowego zamówienia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że powyższy warunek udziału w postępowaniu dot. zadania częściowego nr 2 spełnia w całości co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

2) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) wykaz osób odpowiedni do danego zadania częściowego (załącznik nr 5A/5B do siwz), skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami,
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

7.2. W zw. z art. 22a ust. 2 wykonawca wraz z ofertą składa zobowiązanie innego podmiotu (załącznik nr 6 do siwz) - w przypadku powoływania się przez Wykonawcę na zasoby innych podmiotów w celu spełnienia warunku o którym mowa w rozdziale VI ust. 6.1. pkt 1) siwz. Załącznik nr 6 do siwz stanowi jedynie propozycję treści zobowiązania, która ma pomóc Wykonawcy w wypełnieniu przesłanek o których mowa w ust. 6.1. pkt .1) rozdziału VI siwz. 1) w celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności: ? zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; ? sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; ? zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; ? czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena brutto60,00
termin realizacji20,00
okres gwarancji20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
20.1. Zamawiający przewiduje poza okolicznościami wymienionymi w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, możliwość wprowadzenia zmian do postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 20.2. Dopuszcza się zmianę umownego terminu w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z następujących okoliczności: 1) wystąpienia niemożliwych do przewidzenia warunków atmosferycznych, co spowodowało brak możliwości kontynuowania robót (wstrzymanie wykonania robót). Poprzez niemożliwe do przewidzenia warunki atmosferyczne należy rozumieć utrzymujące się przez okres co najmniej 10 dni warunki odmienne od warunków atmosferycznych występujących na terenie budowy w danym miesiącu w ostatnich 2 latach liczonych od dnia upływu terminu składania ofert, 2) opóźnienia innych inwestycji lub robót budowlanych prowadzonych przez Zamawiającego lub innych zamawiających, które to inwestycje lub roboty kolidują z wykonaniem robót objętych Umową, co uniemożliwia Wykonawcy terminowe wykonanie Umowy, 3) opóźnienia Zamawiającego w wykonaniu jego zobowiązań wynikających z Umowy lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa, co uniemożliwia terminowe wykonanie Umowy przez Wykonawcę, 4) opóźnienia organów administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych, uzgodnień lub innych aktów administracyjnych, których wydanie jest niezbędne dla dalszego wykonywania robót przez Wykonawcę, a opóźnienie organów nie wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 5) opóźnienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnień, opinii, aprobat od podmiotów trzecich, które to opóźnienie powstało z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, a powoduje brak możliwości wykonywania robót, co ma wpływ na termin wykonania Umowy, 6) wstrzymania wykonania Umowy przez Zamawiającego z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, o ile takie działanie powoduje, że nie jest możliwe wykonanie Umowy w dotychczas ustalonym terminie, 7) wystąpienia na terenie budowy niewybuchów, niewypałów lub znalezisk archeologicznych, które wymagały wstrzymania wykonania robót budowlanych przez Wykonawcę, 8) wystąpienia awarii na terenie budowy, za którą odpowiedzialności nie ponosi Wykonawca, skutkującej koniecznością wstrzymania wykonania robót budowlanych przez Wykonawcę, 9) wystąpienia niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów w stosunku do danych wynikających z dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego, co spowodowało wstrzymanie wykonania robót budowlanych, zmianę dokumentacji projektowej lub wykonanie robót dodatkowych lub zamiennych, 10) wystąpienia okoliczności uprawniających do zmiany przedmiotu Umowy, o których mowa powyżej, jeżeli okoliczności te mają wpływ na termin wykonania Umowy, 11) zmiany po upływie składania ofert powszechnie obowiązujących przepisów prawa, które miały wpływ na możliwość wykonania Umowy w terminie w niej ustalonym, 12) wystąpienia warunków siły wyższej - przez którą należy rozumieć wystąpienie zdarzeń i okoliczności, na które strony nie mają wpływu i przed którymi nie mogły się zabezpieczyć, w tym w szczególności pożaru, zalania, wojny, zamieszek, epidemii i innych klęsk żywiołowych - które uniemożliwiły wykonanie Umowy w dotychczas ustalonym terminie, 13) aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na zmianę obowiązujących przepisów, warunków uniemożliwiających prowadzenie robót, bezpieczeństwa pracy, a także zmian wynikających z innych nieprzewidywalnych istotnych okoliczności, których wprowadzenie będzie korzystne dla Zamawiającego; 14) przekroczenia terminu w przekazaniu placu budowy przez Zamawiającego, - termin Umowy może ulec zmianie o czas, w jakim wyżej wskazane okoliczności wpłynęły na termin wykonania Umowy przez Wykonawcę, to jest uniemożliwiły Wykonawcy terminową realizację przedmiotu Umowy, 20.3. Dopuszczalna jest zmiana przedmiotu zamówienia poprzez zmianę zakresu robót budowlanych przewidzianych w dokumentacji projektowej lub technicznej w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z następujących okoliczności: 1) konieczności wykonania robót zamiennych, których wykonanie ma na celu prawidłowe zrealizowanie przedmiotu zamówienia, a konieczność ich wykonania wynika z wad dokumentacji projektowej/technicznej 2) konieczności wykonania robót zamiennych niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy, które nie zostały przewidziane w dokumentacji projektowej/technicznej przekazanej przez Zamawiającego 3) zmiany w dokumentacji projektowej wykonane z inicjatywy Zamawiającego ze względu na stwierdzone, co spowoduje konieczność wykonania robót zamiennych, 4) zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie których prowadzone są roboty budowlane objęte Umową, powodujące zmianę dotychczasowego zakresu robót przewidzianego w dokumentacji projektowej, 20.4. Dopuszczalna jest zmiana zakresu robót budowlanych poprzez ich ograniczenie w sytuacji, gdy wykonanie niektórych robót okazało się zbędne, zmieniły się okoliczności związane z wykonaniem Umowy lub wykonanie poszczególnych robót nie leży w interesie publicznym lub Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że zakres robót nie może ulec zmianie o więcej niż 30% zakresu rzeczowego lub finansowego przedmiotu zamówienia. W tym przypadku wynagrodzenie Wykonawcy zmniejsza się odpowiednio w stosunku do zmniejszonego zakresu robót na podstawie cen z kosztorysu ofertowego złożonego przez Wykonawcę przed podpisaniem umowy - powyższy zapis dotyczy zamówień z wynagrodzeniem ryczałtowym w którym Wykonawca złożył kosztorys. 20.5. Dopuszczalna jest zmiana przedmiotu Umowy, w szczególności zmiana sposobu wykonania przedmiotu Umowy, zakresu robót, lokalizacji robót w sytuacji: 1) wystąpienia innych warunków geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych niż te wskazane przez Zamawiającego w dokumentacji projektowej/technicznej, powodujących konieczność zmiany sposobu wykonania przedmiotu Umowy, 2) wystąpienia na terenie budowy niewybuchów, niewypałów lub znalezisk archeologicznych, które uniemożliwiają lub utrudniają wykonanie robót na warunkach przewidzianych w Umowie. 20.6. Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robót lub materiałów, części, urządzeń przewidzianych w dokumentacji projektowej/technicznej jeżeli w wyniku rozwoju technicznego lub technologicznego możliwe jest wykonanie robót przy zastosowaniu innej technologii lub materiałów, które: 1) podwyższą jakość wykonanych robót, 2) zmniejszą koszty realizacji Umowy lub koszty eksploatacji, 3) pozwolą na skrócenie terminu wykonania Umowy lub 4) pozwolą na wydłużenie okresu eksploatacji robót po ich zakończeniu. 20.7. Dopuszczalna jest zmiana przedmiotu Umowy - zmiany technologiczne, materiałowe, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z następujących okoliczności: 1) zmiana technologii wykonania robót lub materiałów, części, urządzeń przewidzianych w dokumentacji projektowej/technicznej w przypadku niedostępności odpowiednich surowców lub materiałów na rynku budowlanym albo zaniechania/zaprzestania lub wycofania produkcji materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej/technicznej, co utrudnia możliwość wykonania przedmiotu Umowy, tj. w szczególności powoduje opóźnienie w postępie robót, a Wykonawca, pomimo zachowania należytej staranności, nie mógł temu zapobiec, 2) konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, technologicznych niż wskazane dokumentacji projektowej/technicznej w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, 3) zmiana dokonana na podstawie art. 23 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane w zakresie zmian rozwiązań projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy, 4) Zmiany, które zostały dokonane podczas wykonywania robót i nie powodują odstąpienia w sposób istotny od zatwierdzonego projektu/dokumentacji technicznej lub warunków pozwolenia na budowę w ramach art. 36a ust. 5a ustawy Prawo budowlane, spełniając zapis art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane. 20.8. Dopuszcza się zmianę osób odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia z zastrzeżeniem, że wprowadzona zmiana nie może skutkować zmianą wykonawcy zamówienia: 1) zmiana osób przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami o których mowa w SIWZ, ustawie Prawo budowlane lub innych przepisach powszechnie obowiązujących, 2) zmiany kluczowego personelu Wykonawcy lub Zamawiającego na skutek zdarzeń losowych, zmian kadrowo-personalnych, utraty wymaganych uprawnień, utraty stanowiska. Zmiana kluczowego personelu Wykonawcy może nastąpić wyłącznie pod warunkiem okazania uprawnień co najmniej równoważnych, 3) wprowadzenie dodatkowego personelu Wykonawcy lub podwykonawcy z przyczyn o obiektywnym charakterze, zaakceptowanych przez Zamawiającego pod warunkiem spełnienia warunków w zakresie nie mniejszym niż wymagane w SIWZ, 4) zmiana koordynatora lub osób odpowiedzialnych za nadzór nad prawidłowym wykonywaniem zamówienia po stronie Zamawiającego. 20.9. Dopuszczalna jest zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku: 1) konieczności wykonania robót dodatkowych, zamiennych lub innych nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej, a których wykonanie jest konieczne na podstawie ust. 20.3, albo w przypadku ograniczenia zakresu robót przewidzianych w Umowie, 2) zmiany technologii wykonania robót lub materiałów zastosowanych do ich realizacji, 3) spełnienia się innych okoliczności uprawniających do zmiany Umowy, o których mowa w ust. 20.6 i 20.7 Umowy i jeżeli mają one wpływ na wysokość wynagrodzenia. W takim wypadku zmiana wynagrodzenia jest dopuszczalna w zakresie, w jakim zmiany te mają wpływ na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy. 20.10. Wysokość wynagrodzenia ze względu na zmianę przedmiotu Umowy, o której mowa w ust. 20.9 zostanie ustalona na podstawie kosztorysu złożonego przez Wykonawcę przed podpisaniem umowy. 20.11. Jeżeli nie jest możliwe ustalenie zmiany wysokości wynagrodzenia zgodnie z ust. 20.10, w szczególności rodzaje robót lub materiałów nie występują w kosztorysie ofertowym lub z innych przyczyn ustalenie wysokości wynagrodzenia nie jest możliwe, wynagrodzenie jest ustalone na podstawie kosztorysu dodatkowego Wykonawcy, który zostanie przygotowany zgodnie z poniższymi zasadami: 1) ceny jednostkowe będą odzwierciedlać realną wartość robót z uwzględnieniem zysku nie wyższego niż 15%, 2) ceny jednostkowe będą nie wyższe niż ceny rynkowe odpowiadające zakresowi robót lub zmienianych materiałów, 3) kosztorys będzie uwzględniać ceny nie wyższe niż ceny jednostkowe wynikające z ogólnie dostępnych cenników, np. SEKOCENBUD. 20.12. Zamawiający może wnieść zastrzeżenia do kosztorysu dodatkowego Wykonawcy, do których Wykonawca powinien ustosunkować się w terminie 10 dni od dnia przekazania uwag przez Zamawiającego. 20.13. W razie sporu Stron co do wysokości wynagrodzenia, Strony mogą powołać niezależnego kosztorysanta, który dokona wyceny zakresu robót i materiałów z zastrzeżeniem, że wycena odbędzie się z zachowaniem zasad przewidzianych w ust. 20.10 i 20.11 powyżej. Koszt wynagrodzenia kosztorysanta ponoszą Strony w równych częściach. 20.14. Dopuszcza się zamianę pozostałych zapisów umowy, w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności, w przypadku wystąpienia następujących okoliczności: 1) Zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 2) zmian istotnych przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego powodujących konieczność dostosowania przedmiotu zamówienia do zmiany przepisów, które nastąpiły w trakcie realizacji zamówienia; 3) wprowadzenie przez Wykonawcę podwykonawcy pomimo deklaracji w ofercie wykonania zamówienia siłami własnymi, 4) ustawowa zmiana stawki podatku VAT, 5) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony; 6) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ, 7) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno - organizacyjną umowy (np. zmiana rachunku bankowego, umowy, zmiana adresu, itp.) 8) wydłużenie okresu gwarancji lub rękojmi o dowolny okres. 9) zmiana treści umowy jest korzystna dla Zamawiającego, 20.15. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający dopuszcza zgodę, nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody przez Zamawiającego. 20.16. Każda ze Stron Umowy może zawnioskować o zmianę umowy. 20.17. W przypadku wystąpienia okoliczności skutkujących koniecznością zmiany umowy z przyczyn, o których mowa wyżej, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiającego. W celu dokonania zmiany Umowy Strona o to wnioskująca zobowiązana jest do złożenia drugiej Stronie propozycji zmiany. 20.18. Wniosek o zmianę Umowy powinien zawierać co najmniej: 1) zakres proponowanej zmiany, 2) opis okoliczności faktycznych uprawniających do dokonania zmiany, 3) podstawę dokonania zmiany, to jest podstawę prawną wynikającą z przepisów Ustawy lub postanowień Umowy, 4) informacje i dowody potwierdzające, że zostały spełnione okoliczności uzasadniające dokonanie zmiany Umowy. 20.19. Dowodami są wszelkie dokumenty, które uzasadniają dokonanie proponowanej zmiany, w tym w szczególności: 1) w odniesieniu do zmiany przedmiotu Umowy: a) orzeczenie sądu powszechnego lub administracyjnego, a także decyzja organu administracji publicznej skutkujące koniecznością dokonania zmiany przedmiotu Umowy, b) dokument potwierdzający wady lub nieścisłości opisu przedmiotu zamówienia, c) analiza rynku potwierdzająca brak lub istotne ograniczenie dostępności materiałów, surowców, produktów lub sprzętu niezbędnych do wykonania Umowy, d) dokument potwierdzający obiektywne trudności w uzyskaniu materiałów, surowców, produktów lub sprzętu niezbędnych do wykonania Umowy, takie jak w szczególności oferty lub korespondencja z podmiotem trzecim (np. dystrybutorem, producentem, dostawcą, usługodawcą), e) dokument potwierdzający zmiany w strukturze organizacyjnej Zamawiającego lub grupy kapitałowej, do której należy, 2) w odniesieniu do zmiany terminu wykonania Umowy lub poszczególnych świadczeń: a) wniosek o wydanie orzeczenia, decyzji, opinii, dokonanie uzgodnień itp., wraz z orzeczeniem, decyzją organu lub urzędową notatką służbową, lub innym dokumentem określającym szczególne wymogi dotyczące realizacji umowy (np. wytyczne gestorów sieci), które potwierdzają wystąpienie opóźnienia, b) dokument potwierdzający istnienie lub zgłoszenie roszczeń osób trzecich wpływających na termin realizacji Umowy lub poszczególnych świadczeń, c) orzeczenie sądu powszechnego lub administracyjnego, a także decyzja organu administracji publicznej skutkujące wstrzymaniem realizacji Umowy lub poszczególnych świadczeń, d) raport meteorologiczny za odpowiedni okres, w którym wystąpiły warunki atmosferyczne skutkujące opóźnieniem realizacji Umowy lub poszczególnych świadczeń, e) dokument potwierdzający wystąpienie opóźnień w realizacji innych przedsięwzięć, które wpływają na termin realizacji Umowy lub poszczególnych świadczeń, f) dokument potwierdzający wystąpienie okoliczności, których Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem Umowy, a które wpływają na termin wykonania Umowy lub poszczególnych świadczeń, g) dokument potwierdzający, że dokonanie zmian przedmiotu Umowy ma wpływ na termin wykonania Umowy lub poszczególnych świadczeń, 3) w odniesieniu do zmiany wynagrodzenia: a) dokument potwierdzający zmianę kosztu Wykonawcy wynikającą ze zmiany przedmiotu lub terminu wykonania Umowy (np. oferty dostawców, usługodawców, dystrybutorów lub producentów sprzętu, lub innych podmiotów oferujących świadczenia, których nabycie stanie się niezbędne wskutek dokonania proponowanej zmiany), b) dokument potwierdzający konieczność uiszczenia dodatkowych danin publicznoprawnych, opłat administracyjnych, sądowych itp., które muszą zostać poniesione przez Wykonawcę w związku ze zmianą Umowy, 20.20. W przypadku sporu pomiędzy Stronami co do treści wniosku o zmianę lub zasadności jej dokonania - w szczególności w odniesieniu do wpływu okoliczności będących podstawą do zmiany na realizację Umowy - Strony mogą powołać eksperta lub zespół ekspertów w celu uzyskania niezależnej opinii na temat spornych zagadnień. Ekspert lub zespół ekspertów jest powoływany za zgodą Zamawiającego i Wykonawcy. Koszt opinii eksperta lub zespołu ekspertów ponosi Strona wnioskująca o zmianę, chyba że z treści opinii wynikać będzie jednoznacznie, że stanowisko Strony wnioskującej o zmianę umowy było prawidłowe - w takim przypadku koszty opinii ponosi druga Strona. Koszty związane z opinią eksperta lub zespołu ekspertów nie uprawniają do zmiany wynagrodzenia Umowy. 20.21. Wniosek Wykonawcy o dokonanie zmiany umowy musi być uzasadniony a okoliczności, na które powołuje się Wykonawca muszą być udokumentowane. 20.22. Z okoliczności stanowiących podstawę zmiany do umowy Wykonawca sporządzi protokół, który zostanie podpisany przez strony umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-04-24, godzina: 09:45,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr: 1Nazwa: Remont instalacji elektrycznej i telewizyjnej w budynku "Dom samotnej matki z dzieckiem" w miejscowości Zopowy ul. Zamkowa 1, powiat głubczycki.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1) Roboty budowlane dotyczą poniższych instalacji: ? przeciwpożarowy główny wyłącznik prądu, ? rozdzielnice elektryczne, wewnętrzne linie zasilające, ? oświetlenia ogólnego, ? wymianę opraw zewnętrznych szt. 3, ? gniazd wtykowych 230V ogólnych, gniazd siłowych 400V, ? przepięciowej, wyrównania potencjałów, uziemienia, ? telewizyjnej R/TV/SAT wraz z zabudową zbiorczej instalacji antenowej dla całego obiektu. 2) Do zadań wykonawcy należy również: ? sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia, ? sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia, ? sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, ? badania i pomiary instalacji uziemiającej, ? badania i pomiary instalacji R/TV/SAT, ? wykonanie dokumentacji powykonawczej z protokołami pomiarowymi, ? prowadzenie dziennika budowy. 3) Potwierdzeniem wykonania robót będzie protokół zdawczo - odbiorczy wykonania robót. 4) Szczegółowy zakres robót został opisany w: a) Projekcie wykonawczym - załącznik nr 8A do siwz, b) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (stwiorb) - załącznik nr 8B do siwz, c) przedmiarze robót- załącznik nr 8C do siwz, d) pozostałe informacje o przedmiocie umowy zostały zawarte we wzorze umowy - załącznik nr 7A do siwz,
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45300000-0, 45300000-0, 45311000-0, 45317300-5, 45311100-1, 53112000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena brutto60,00
termin realizacji20,00
okres gwarancji20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:5.1. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia wynosi - dotyczy zadań częściowych nr 1 i 2: minimalny: 60 dni od dnia podpisania umowy; maksymalny: 90 dni od dnia podpisania umowy. 5.2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia będzie liczony na podstawie zasad określonych w Kodeksie Cywilnym. 5.3. Wykonawca w druku oferty deklaruje termin wykonania zamówienia, który ma się mieścić w przedziale o którym mowa w ust. 5.1. 5.4. Zadeklarowanie terminu krótszego lub dłuższego niż podany powyżej spowoduje odrzucenie oferty na podst. art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy Pzp.


Część nr: 2Nazwa: Remont instalacji centralnego ogrzewania w budynku "Dom samotnej matki z dzieckiem" w miejscowości Zopowy ul. Zamkowa 1, powiat głubczycki.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1) Ogólny zakres robót obejmuje: ? Demontaż istniejącej instalacji c.o. ? Montaż nowych grzejników, ? Montaż nowych zaworów termostatycznych, ? Montaż zaworów odcinających na powrocie każdego grzejnika, ? Montaż stalowych rurociągów c.o. ? Wykonanie regulacji instalacji c.o. ? Montaż naczyń wzbiorczych, ? Montaż wymiennika ciepła, ? Montaż zaworów regulacyjnych 2) Do zadań wykonawcy należy również: ? Wykonanie próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania o średnicy nominalnej 15, 22 i 28 mm w budynku - płukanie instalacji, czynności przygotowawcze i zakończeniowej do wykonania próby, ? Wykonanie próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania o średnicy nominalnej 15, 22 i 28 mm w budynku - próba wodna ciśnieniowa, ? prowadzenie dziennika budowy. 3) Potwierdzeniem wykonania robót będzie protokół zdawczo - odbiorczy wykonania robót. 4) Szczegółowy zakres robót został opisany w: a) Projekcie wykonawczym - załącznik nr 9A, e) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (stwiorb) - załącznik nr 9B, b) przedmiarze robót- załącznik nr 9C, c) pozostałe informacje o przedmiocie umowy zostały zawarte we wzorze umowy - załącznik nr 7B.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45300000-0, 45331000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena brutto60,00
termin realizacji20,00
okres gwarancji20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:5.1. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia wynosi - dotyczy zadań częściowych nr 1 i 2: minimalny: 60 dni od dnia podpisania umowy; maksymalny: 90 dni od dnia podpisania umowy. 5.2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia będzie liczony na podstawie zasad określonych w Kodeksie Cywilnym. 5.3. Wykonawca w druku oferty deklaruje termin wykonania zamówienia, który ma się mieścić w przedziale o którym mowa w ust. 5.1. 5.4. Zadeklarowanie terminu krótszego lub dłuższego niż podany powyżej spowoduje odrzucenie oferty na podst. art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy Pzp.


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.