eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rogoźno › Remont alejek Placu Powstańców Wielkopolskich w RogoźnieOgłoszenie z dnia 2020-03-27Ogłoszenie nr 527433-N-2020 z dnia 2020-03-27 r.

Gmina Rogoźno: Remont alejek Placu Powstańców Wielkopolskich w Rogoźnie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rogoźno, krajowy numer identyfikacyjny 57079142500000, ul. ul. Nowa  2 , 64-610  Rogoźno, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 67 26 84 400, e-mail um@rogozno.pl, faks 67 26 18 075.
Adres strony internetowej (URL): www.rogozno.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.bip.rogozno.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.bip.rogozno.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
osobiście, pocztą tradycyjną, kurierem itp.
Adres:
Urząd Miejski w Rogoźnie, ul. Nowa 2 64-610 Rogoźno


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont alejek Placu Powstańców Wielkopolskich w Rogoźnie
Numer referencyjny: INTZ.271.12.2020.AP
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Remont alejek Placu Powstańców Wielkopolskich w Rogoźnie Zamówienie przewiduje wymianę istniejącej nawierzchni placu wykonanej z betonowej kostki brukowej na nawierzchnię wykonaną z połączenia betonowych płytek chodnikowych w wymiarach 50x50x7 koloru szarego z kostką granitową surowo łupaną 4/6 cm kolor strzegomski szary. Zadanie polega na odtworzeniu stanu pierwotnego przy zastosowaniu innych wyrobów budowlanych. Charakterystyczne parametry obiektu pozostają bez zmian. Wykaz robót: - Roboty rozbiórkowe: nawierzchni bitumicznej, frezowanie nawierzchni bitumicznej, rozbiórka krawężników betonowych 15x30, rozebranie obrzeży betonowych, rozebranie ław betonowych, rozbiórka chodników z betonowej kostki brukowej wraz z rozbiórką podbudowy. - Roboty ziemne: wykonanie ław pod krawężniki z oporem, montaż krawężników granitowych 15x30x100, montaż obrzeży betonowych 8x30x100, montaż krawężników graniowych łukowych. - Odtworzenie nawierzchni jezdni: wykonanie podbudowy z chudego betonu, wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej pochodzącej z rozbiórki, oczyszczenie nawierzchni bitumicznej, skropienie nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową, wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC11. - Nawierzchnia chodnika: wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem, wykonanie podbudowy z chudego betonu, wykonanie nawierzchni chodnikowych z płytek 50x50x7 na podsypce piaskowo-cementowej, wykonanie nawierzchni chodnikowej z kostki granitowej surowo łupanej 4/6 na podsypce cementowo-piaskowej, ułożenie 20 mb aroty średnicy 110 pod nawierzchnią chodnika.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45233140-2
45233222-1


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2020-06-22

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku lub wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonawca wykonał: a) min. 2 roboty budowlane polegające na wykonaniu nawierzchni dróg, placów, parkingów, chodników utwardzonych o łącznej wartości tych robót co najmniej 100 000,00 zł brutto. Wymagane zakresy mogą być spełnione łącznie, tj. nie muszą dotyczyć każdej ze wskazanych robót. Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego wykazu wykonanych robót budowlanych i dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami tymi są referencje/poświadczenia bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie będzie w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty, na zasadzie spełnia/nie spełnia. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innego lub innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany będzie udowodnić, iż będzie dysponował wiedzą i doświadczeniem niezbędnym do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji prawa korzystania z ich wiedzy i doświadczenia na okres realizacji zamówienia. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż dysponuje następującymi osobami: a) Kierownik budowy, posiadający uprawnienia budowlane uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń, posiadający co najmniej 2-letnie doświadczenie w sprawowaniu samodzielnych funkcji w budownictwie; Ocena spełniania warunku nastąpi w oparciu o oświadczenie i dokumenty, które Wykonawca złoży w ofercie, ocena nastąpi według formuły spełnia - nie spełnia Zgodnie z art. 22a ust. 1 i 2 ustawy PZP Wykonawca może polegać na zasobach innego lub innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków prawnych. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany będzie udowodnić, iż będzie dysponował osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji tych zasobów na potrzeby i okres realizacji przedmiotu zamówienia. Wymagane uprawnienia budowlane powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 290 ze zmianami) oraz z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz. 1278) lub ważne odpowiadające im kwalifikacje, nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, upoważniające do kierowania robotami w zakresie objętym niniejszym zamówieniem. UWAGA! W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy z konsorcjantów musi wykazać samodzielnie, iż nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek określonych przez Zamawiającego. W przypadku polegania przez Wykonawcę na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów - na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp - Zamawiający wymaga również wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania względem tych podmiotów (i złożenia względem nich odpowiednich dokumentów zgodnie z rozdz. VII ust. 1 SIWZ) Również w przypadku powierzenia przez Zamawiającego części zamówienia do wykonania podwykonawcom, na zdolnościach lub sytuacji których Wykonawca nie polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, - Zamawiający wymaga wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania względem tych podwykonawców (i złożenia względem nich odpowiednich dokumentów zgodnie z rozdz. VII ust. 1 SIWZ). UWAGA! Ze względu na specyfikę zamówienia w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - warunki dot. doświadczenia, wyodrębnione w ust. 3.2. musi spełnić w całości samodzielnie przynajmniej jeden z konsorcjantów - ale w zakresie każdego z punktów a) i b), tzn. Zamawiający wymaga, aby jeden podmiot legitymował się doświadczeniem obejmującym całość robót wskazanych odrębnie w punkcie a) i odrębnie w punkcie b). W pozostałych przypadkach Zamawiający dopuszcza swobodne łączenie potencjału konsorcjantów dla wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Tak

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

a) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w niniejszym podpunkcie. b) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy Pzp wykonawca zobowiązany jest złożyć - w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp - oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, według wzoru stanowiącego Załącznik do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zgodnie z art. 4 pkt. 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 369 z późn. zm.) przez grupę kapitałową rozumie się wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
3.1.sytuacji ekonomicznej lub finansowej - zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku lub wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 3.2.zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie wiedzy i doświadczenia - zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonawca wykonał: a) min. 2 roboty budowlane polegające na wykonaniu nawierzchni dróg, placów, parkingów, chodników utwardzonych o łącznej wartości tych robót co najmniej 100 000,00 zł brutto. Wymagane zakresy mogą być spełnione łącznie, tj. nie muszą dotyczyć każdej ze wskazanych robót. Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego wykazu wykonanych robót budowlanych i dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami tymi są referencje/poświadczenia bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie będzie w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty, na zasadzie spełnia/nie spełnia. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innego lub innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany będzie udowodnić, iż będzie dysponował wiedzą i doświadczeniem niezbędnym do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji prawa korzystania z ich wiedzy i doświadczenia na okres realizacji zamówienia. 3.3.zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie dysponowania osobami, które będą skierowane do realizacji zamówienia - Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż dysponuje następującymi osobami: a) Kierownik budowy, posiadający uprawnienia budowlane uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń, posiadający co najmniej 2-letnie doświadczenie w sprawowaniu samodzielnych funkcji w budownictwie; Ocena spełniania warunku nastąpi w oparciu o oświadczenie i dokumenty, które Wykonawca złoży w ofercie, ocena nastąpi według formuły spełnia - nie spełnia Zgodnie z art. 22a ust. 1 i 2 ustawy PZP Wykonawca może polegać na zasobach innego lub innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków prawnych. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany będzie udowodnić, iż będzie dysponował osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji tych zasobów na potrzeby i okres realizacji przedmiotu zamówienia. Wymagane uprawnienia budowlane powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 290 ze zmianami) oraz z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz. 1278) lub ważne odpowiadające im kwalifikacje, nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, upoważniające do kierowania robotami w zakresie objętym niniejszym zamówieniem. UWAGA! W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy z konsorcjantów musi wykazać samodzielnie, iż nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek określonych przez Zamawiającego. W przypadku polegania przez Wykonawcę na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów - na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp - Zamawiający wymaga również wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania względem tych podmiotów (i złożenia względem nich odpowiednich dokumentów zgodnie z rozdz. VII ust. 1 SIWZ) Również w przypadku powierzenia przez Zamawiającego części zamówienia do wykonania podwykonawcom, na zdolnościach lub sytuacji których Wykonawca nie polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, - Zamawiający wymaga wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania względem tych podwykonawców (i złożenia względem nich odpowiednich dokumentów zgodnie z rozdz. VII ust. 1 SIWZ). UWAGA! Ze względu na specyfikę zamówienia w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - warunki dot. doświadczenia, wyodrębnione w ust. 3.2. musi spełnić w całości samodzielnie przynajmniej jeden z konsorcjantów - ale w zakresie każdego z punktów a) i b), tzn. Zamawiający wymaga, aby jeden podmiot legitymował się doświadczeniem obejmującym całość robót wskazanych odrębnie w punkcie a) i odrębnie w punkcie b). W pozostałych przypadkach Zamawiający dopuszcza swobodne łączenie potencjału konsorcjantów dla wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60,00
Gwarancja40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zgodnie z art. 144 Ustawy Pzp Zamawiający przewiduje zmianę zawartej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy - na zasadach określonych we wzorze umowy. 2. Zmiany umowy nie dotyczą poprawienia błędów i oczywistych omyłek słownych, literowych i liczbowych, zmiany układu graficznego umowy lub numeracji jednostek redakcyjnych, nie powodujące zmiany celu i istoty umowy; 3. Zamawiający zastrzega jednocześnie, że zmiany postanowień umowy mogą być wprowadzone w razie zaistnienia okoliczności, o których mowa powyżej, jedynie po akceptacji zmian i wyrażeniu zgody na ich wprowadzenie przez Inspektora nadzoru oraz Zamawiającego. 4. W przypadku gdy zmiany proponuje Wykonawca, warunkiem ich dokonania jest złożenie przez Wykonawcę wniosku zawierającego co najmniej: a) opis propozycji zmiany, b) uzasadnienie zmiany, c) obliczenie kosztów zmiany zgodnie z zasadami określonymi w umowie, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy, d) opis wpływu zmiany na harmonogram rzeczowo-finansowy i termin wykonania umowy. 5. Wprowadzone zmiany postanowień zawartej umowy na realizację niniejszego zamówienia publicznego, wymagają podpisania przez strony aneksu do umowy. 6. Podpisanie aneksu wydłużającego termin realizacji przedmiotu zamówienia możliwe będzie jedynie wówczas, gdy Wykonawca najpóźniej w dniu jego podpisania przedłoży dokumenty potwierdzające przedłużenie ubezpieczeń i zabezpieczeń wymaganych w ramach zawartej umowy - na czas wynikający z przedłużenia.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
14. Tajemnica przedsiębiorstwa: a) W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: "Informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1010 ze zmianami)" i dołączone do oferty, zaleca się, aby były trwale, oddzielnie spięte. Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Wykonawca zastrzegając tajemnicę przedsiębiorstwa powinien nie później niż w terminie składania ofert zastrzec, które informacje nie mogą być udostępnione i wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Pzp. b) Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. W sytuacji, gdy Wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych lub odrębnych przepisów, informacje te będą podlegały udostępnieniu na takich samych zasadach jak pozostałe niezastrzeżone dokumenty. c) Stwierdzenie w ofercie, że dane informacyjne stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa bez dokonania wskazania, nie stanowi podstawy do utajnienia tych dokumentów. d) Wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczących: o Nazwy (firmy) oraz adresu Wykonawcy, o Ceny oferty, o Terminu wykonania zamówienia, o Okresu gwarancji, o Warunków płatności zawartych w ofercie.
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-04-17, godzina: 09:45,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHPodziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.