eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Opracowanie i wydanie e-magazynu oraz wydań papierowych magazynu informacyjnego "Fundusze Europejskie na Mazowszu" RPO WM 2014-2020

Treść lub zakres tego przetargu uległy zmianie. Zobacz opublikowaną do tego przetargu poprawkę.Ogłoszenie z dnia 2020-03-26Ogłoszenie nr 526988-N-2020 z dnia 2020-03-26 r.

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych: Opracowanie i wydanie e-magazynu oraz wydań papierowych magazynu informacyjnego "Fundusze Europejskie na Mazowszu" RPO WM 2014-2020
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu
Europejski Fundusz Społeczny

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, krajowy numer identyfikacyjny 14094497100000, ul. ul. Jagiellońska  74 , 03-301  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 0-22 542 20 00, e-mail m.kosior@mazowia.eu, faks 0-22 698 31 57.
Adres strony internetowej (URL): http://www.mazowia.eu
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
http://bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
http://bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Zamawiający wymaga przesłania ofert wyłącznie w formie pisemnej
Adres:
siedziba Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, u. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa, parter, Biuro podawcze


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie i wydanie e-magazynu oraz wydań papierowych magazynu informacyjnego "Fundusze Europejskie na Mazowszu" RPO WM 2014-2020
Numer referencyjny: WZP/WIPFE/U-332-11/20
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie i wydanie e-magazynu oraz wydań papierowych magazynu informacyjnego "Fundusze Europejskie na Mazowszu" RPO WM 2014-2020. Przedmiot zamówienia składa się z dwóch publikacji w zakresie: 1) Zaprojektowania, zredagowania, przygotowania i opublikowania 4 numerów magazynów informacyjnych w wersji elektronicznej (e-magazyn) wraz z promocją informacji w nich zawartych w Internecie; 2) Zaprojektowania, zredagowania, przygotowania, druk, dystrybucja oraz dostawa do siedziby Zamawiającego 3 wydań magazynu informacyjnego z wykorzystaniem m.in. materiałów i treści niepublikowanych w wydaniu elektronicznym, oraz tych które zostały opracowane do wydania elektronicznego (e-magazynu), ale przeredagowanych do wydania drukowanego (np. krótszy, bardziej przekrojowy tekst, mniejsza liczba zdjęć, wykresów, grafik itp.); 3) Zaprojektowania, wykonania, uruchomienia i hostingu strony internetowej, na której będą dostępne e-magazyny; 4) Działań promocyjnych związanych z wydaniami e-magazynu - kampania w Internecie; 2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi Załącznik nr 2; 3. Zamawiający nie wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1040, z późn. zm.) osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia; 4. Zamawiający nie określa w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją zamówienia, które obejmują aspekty gospodarcze, środowiskowe, społeczne, związane z innowacyjnością lub zatrudnieniem; 5. Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych (poniżej 214.000,00 euro)

II.5) Główny kod CPV: 79822500-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
79961000-8
79970000-4
79824000-6
79342200-5


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 150048,00
Waluta:

PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  13   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
13

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczególnych warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie oraz nie wymaga od Wykonawców złożenia innych środków dowodowych niż oświadczenie, o którym mowa w pkt 17.1.1) SIWZ
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczególnych warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie oraz nie wymaga od Wykonawców złożenia innych środków dowodowych niż oświadczenie, o którym mowa w pkt 17.1.1) SIWZ
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy P.z.p., w szczególności dotyczące: zdolności technicznej lub zawodowej: 1. Wykonawca, który w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje) należycie co najmniej po 2 usługi odpowiadające swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. usługi, które polegają lub polegały na: a) opracowaniu i wydaniu publikacji informacyjno-promocyjne wykonanej w wersji papierowej, o wartości nie mniejszej niż 50.000,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych brutto); oraz b) opracowaniu i wydaniu multimedialnego e-wydania informacyjno-promocyjnego, o wartości nie mniejszej niż 10.000,00 zł brutto (słownie: dziesięć tysięcy złotych brutto); c) UWAGA: Zamawiający dopuszcza wykazanie spełnienia powyższych warunków za pomocą co najmniej 2 usług polegających na opracowaniu i wydaniu publikacji informacyjno-promocyjnej, spełniającej ww. wymagania, zarówno w wersji papierowej, jak również w wersji elektronicznej, wzbogaconej o dodatkowe elementy multimedialne, o łącznej wartości co najmniej 60.000,00 zł brutto każda z usług (słownie: sześćdziesiąt tysięcy zł brutto). Przez elementy multimedialne Zamawiający rozumie osadzenie w publikacji takich form jak: audio; wideo, animacje, obrazy, teksty; d) Każda publikacja informacyjno-promocyjna mus mieć charakter periodyku/ wydania cyklicznego i obejmować łącznie opracowanie merytoryczne, graficzne, wykonanie zdjęć, tabel, infografik i skład publikacji, której objętość poszczególnych numerów wynosiła minimum 20 stron (wraz z okładką) o nakładzie co najmniej 1000 egzemplarzy (dla wersji papierowej) lub e-mailingu doco najmniej 1000 odbiorców (dla wersji elektronicznej). Zamawiający nie dopuszcza e-wydania w postaci PDF lub PPS. Publikacja ciągła rozumiana jest jako wydawana sukcesywnie w następujących po sobie lub aktualizowanych częściach, oznaczonych numerycznie i/ lub chronologicznie. Waga strony dla wydania w wersji elektronicznej traktowana będzie jako 1 strona formatu A4 posiadająca ok. 1800 znaków, w tym spacje i znaki interpunkcyjne; 2. Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - Wykonawca zobowiązany jest wykazać, ze dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, o kwalifikacjach zawodowych, doświadczeniu i wykształceniu niezbędnym do wykonania zamówienia, odpowiadającymi warunkom określonym w poniższej tabeli: 1) Redaktor naczelny (co najmniej 1 osoba): Wskazana osoba (a w przypadku wskazania więcej niż 1 osoby - każda ze wskazanych osób): a) w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert przez okres co najmniej 8 miesięcy w sposób ciągły realizowała zadania na stanowisku redaktora naczelnego wydawnictwa prasowego ; b) w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania, uczestniczyła w co najmniej 2 projektach, z których każdy polegał pełnym nadzorze wykonawczym nad opracowaniem i wydaniem publikacji informacyjno-promocyjnej o tematyce Unii Europejskiej, funduszy unijnych oraz o procesie pozyskiwania środków unijnych lub środków pozyskiwanych z innych źródeł zewnętrznych; objętość każdej publikacji nie mniejsza niż 20 stron wraz z okładką (każda z wersji); nakład każdej publikacji co najmniej 1 000 egzemplarzy (wersja papierowa) lub mailing do co najmniej 1 000 odbiorców (wersja elektroniczna). Waga strony dla wydania w wersji elektronicznej traktowana będzie jako 1 strona formatu A4 posiadająca ok. 1 800 znaków, w tym spacje i znaki interpunkcyjne; 2) Dziennikarz / Autor (dziennikarz prasowy) / współautor artykułów (co najmniej 3 osoby): Każda ze wskazanych osób: a) w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert była autorem/współautorem co najmniej 4 artykułów o tematyce Unii Europejskiej, funduszy unijnych oraz o procesie pozyskiwania środków unijnych lub środków pozyskiwanych z innych źródeł zewnętrznych; 3) Grafik komputerowy (co najmniej 1 osoba): Wskazana osoba (a w przypadku wskazania więcej niż 1 osoby - każda ze wskazanych osób): a) w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wykonywała usługi polegające na opracowaniu graficznym i składzie komputerowym materiałów informacyjnych w postaci co najmniej 4 numerów publikacji ciągłej o charakterze informacyjno-promocyjnym i objętości co najmniej 16 stron; 4) Fotograf (co najmniej 1 osoba): Wskazana osoba (a w przypadku wskazania więcej niż 1 osoby - każda ze wskazanych osób): a) w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert realizowała zadania w charakterze fotografa współpracującego z wydawnictwem prasowym, przy czym w tym okresie wykonała co najmniej 6 sesji fotograficznych, z których 4 zostały wykorzystane w publikacji prasowej; 5) Korektor wydawniczy (co najmniej 1 osoba): Wskazana osoba (a w przypadku wskazania więcej niż 1 osoby - każda ze wskazanych osób): a) w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wykonywała usługi w zakresie korekty językowej co najmniej 4 numerów publikacji ciągłej o charakterze informacyjno-promocyjnym i objętości co najmniej 16 stron; 6) UWAGA: Zamawiający dopuszcza możliwość połączenia funkcji/roli redaktora naczelnego oraz autora/dziennikarza prasowego. W powyższym przypadku wskazana osoba musi spełniać wszystkie warunki określone w powyższej tabeli w poz. 1 i poz. 2; 7) Z wyjątkiem wskazanej wyżej możliwości, Zamawiający nie dopuszcza łącznia innych funkcji/ról, tj. jedna osoba nie może pełnić więcej niż jednej funkcji w zamówieniu. Wykonawca może wskazać więcej osób niż wymagane minimum; 8) W przypadku wskazania więcej niż jednej osoby, każda z osób musi spełniać wymagania określone dla danej roli. W związku z pozacenowym kryterium oceny ofert "Doświadczenie Zespołu redakcyjnego", o którym mowa w pkt 26.2.2) SIWZ, Wykonawca może otrzymać punkty za doświadczenie redaktora naczelnego oraz dziennikarzy/autorów (dziennikarzy prasowych), Wykonawca zobowiązany jest wskazać informacje niezbędne do prawidłowego ustalenia, która oferta zostanie oceniona najwyżej oraz załączyć stosowane dokumenty do oferty lub/i przedstawić
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: 1. Ocena spełniania powyższych warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana [->]wg formuły: spełnia - nie spełnia; 2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych; 3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia; 4. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia; 5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane; 6. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy; 7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w pkt 14.3 SIWZ, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub; 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt 14.3 SIWZ; 8. Zamawiający nie dopuszcza wykazania spełnienia warunku, o którym mowa w pkt 14.1.1) SIWZ, na podstawie art. 22a ust. 1 ustawy P.z.p. Jak wynika z art. 22a ust. 1 ustawy P.z.p., uprawnienie to nie obejmuje warunku posiadania uprawnień. W tym zakresie Zamawiający wymaga wykazania spełnienia wskazanego warunku bezpośrednio od Wykonawcy ubiegającego się o zamówienie publiczne; 9. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia; 10. W przypadku, o którym mowa w pkt 14.10 SIWZ, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; 11. Wykonawca, którego ofertę oceniono jako najkorzystniejszą, na wezwanie Zamawiającego przedłoży w terminie 5 dni od dnia wezwania dokument pełnomocnictwa zawierający w szczególności wskazanie: postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego Pełnomocnika oraz zakres jego umocowania, obejmujący przede wszystkim: 1) reprezentowanie Konsorcjum w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 2) zaciąganie w imieniu Konsorcjum zobowiązań; 3) złożenie oferty wspólnie; 4) prowadzenie korespondencji i podejmowanie zobowiązań związanych z postępowaniem o zamówienie publiczne; 12. Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany w imieniu wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym Wykonawcę ustanowionego jako Pełnomocnika i przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawcy; 13. W zakresie dotyczącym uprawnień wystarczającym do uznania spełniania warunku udziału w postępowaniu którego przedmiotem zamówienia są różne rodzaje dostaw lub/i usług, za właściwe należy uznać, gdy uprawnienie posiadał będzie co najmniej jeden z Konsorcjantów, który będzie realizował tę część zamówienia z którym wiąże się obowiązek posiadania uprawnień; 14. W przypadku oceny spełniania warunków przetargowych przez podmioty występujące wspólnie, warunki te będą zsumowane w celu łącznej oceny. Potencjał podmiotów występujących wspólnie powinien odpowiadać zdolności do wykonania zamówienia pojedynczego Wykonawcy, zdolność podmiotów występujących wspólnie do wykonania przedmiotu zamówienia nie może być mniejsza niż Wykonawcy, który samodzielnie ubiega się o udzielenie zamówienia; 15. Nie dopuszcza się uczestnictwa danego Wykonawcy w więcej niż jednym podmiocie występującym wspólnie; 16. Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia, zgodnie z art. 36a ust. 2 ustawy P.z.p., z zastrzeżeniem pkt 14.9 SIWZ; 17. Celem wstępnego potwierdzenia spełnienia warunków, o których mowa w pkt 14 SIWZ oraz w celu wstępnego wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w pkt 16 SIWZ, Zamawiający żąda złożenia: 1) aktualnego na dzień składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu, składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy P.z.p., wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ; 2) aktualnego na dzień składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oświadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy P.z.p., wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ; 18. Numery załączników dokumentów wymienionych powyżej są zgodne z numeracją wskazana w SIWZ; 19. W celu umożliwienia porównania ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ zachowano numerację poszczególnych elementów z SIWZ

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawca, którego ofertę oceniono jako najkorzystniejszą, na wezwanie Zamawiającego przedłoży w terminie 5 dni od dnia wezwania następujące oświadczenia i dokumenty (z zastrzeżeniem oświadczenia, o którym mowa w pkt 17.4.1) SIWZ): 1) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy P.z.p., wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do SIWZ; a) Wykonawca składa ww. oświadczenie w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy P.z.p.; b) Wraz ze złożeniem powyższego oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą, biorącym udział w tym samym zamówieniu, nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia; c) Jeżeli ww. oświadczenie jest niekompletne, zawiera błędy lub budzi wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do jego złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania - art. 26 ust. 3 ustawy P.z.p. W przypadku nie przedłożenia przez Wykonawcę ww. oświadczania w ww. terminie Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy P.z.p.; 2) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy P.z.p.; a) W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności powyższego dokumentu, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazany przez Wykonawcę dokument. Zamawiający może również samodzielnie pobrać dokumenty dostępne w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, nawet jeżeli Wykonawca nie wskaże na możliwość jego pobrania, jeżeli Zamawiający dysponuje wiedzą na temat możliwości samodzielnego pozyskania danego dokumentu; b) Samodzielnie pobrane wydruki komputerowe aktualnych informacji o podmiotach wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego oraz zaświadczeń z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej posiadają status dokumentu oryginalnego w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane i nie wymagają potwierdzenia "za zgodność z oryginałem"

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji Wykonawca, którego ofertę oceniono jako najkorzystniejszą, na wezwanie Zamawiającego przedłoży w terminie 5 dni od dnia wezwania następujące oświadczenia i dokumenty: 1) wykaz dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ; a) w razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, o których mowa w powyższym wykazie budzą wątpliwości Zamawiającego lub gdy z poświadczenia lub innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego dostawy lub usługi były lub miały być wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu; b) jeżeli załączony wykaz zostanie przedstawiony z uwzględnieniem kwot w walucie innej, niż polska, Zamawiający przeliczy kwoty w określonej walucie zagranicznej na polskie złote wg średniego kursu NBP na dzień składnia ofert. Jeżeli w dniu składania ofert, NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. średni kurs; c) przepis dotyczący możliwości złożenia oświadczeń własnych Wykonawcy ma charakter wyjątkowy i powinien być interpretowany ściśle, co przeczy praktyce dowolnego zastępowania poświadczeń oświadczeniami Wykonawcy. W przypadku złożenia przez Wykonawcę własnego oświadczenia, Wykonawca jest również zobowiązany do złożenia wyjaśnień w zakresie przyczyn o obiektywnym charakterze uzasadniających złożenie w ofercie oświadczenia Wykonawcy o należytym wykonaniu zamówienia; 2) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ; a) Wykonawca jest zobowiązany do wyszczególnienia, która ze wskazanych osób miała być oceniona w ramach kryterium oceny ofert dla danej roli/funkcji
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
Zamawiający nie wymaga składania dodatkowych oświadczeń lub dokumentów w celu wykazania spełnienia kryteriów selekcji

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

Zamawiający nie wymaga składania oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia: 1) Formularza ofertowego, zawierającego m.in. informacje niezbędne do oceny oferty Wykonawcy w ramach pozacenowych kryteriów oceny ofert - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ; a) osoby, na temat których informacje zostaną wskazane w Formularzu oferty, muszą spełniać warunki udziału w postępowaniu. Ponadto osoby te muszą zostać wyszczególnione w Załączniku nr 7 do SWIZ -Wykazie osób, składanym na wniosek Zamawiającego. Zakres informacji dotyczących danej osoby musi zostać podany zgodnie z wymaganiami określonymi w każdym dokumencie; 2) aktualnego na dzień składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu, składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy P.z.p., wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ; 3) aktualnego na dzień składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oświadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy P.z.p., wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ; 2. Oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt 17.2 - 17.4 SIWZ, będą badane pod względem formalno-prawnym, pod względem ich aktualności, a także, czy informacje w nich zawarte potwierdzają spełnianie wymagań Zamawiającego w tym zakresie zgodności ze stanem faktycznym, w szczególności w zakresie zgodności złożonych oświadczeń lub dokumentów z oświadczeniami składanymi na podstawie pkt 17.1 SIWZ; 3. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcy(om) realizację części zamówienia, Zamawiający żąda wskazania części zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy Podwykonawcy(om) i podania przez Wykonawcę nazw (firm) Podwykonawców w treści dokumentu, o których mowa w pkt 17.2 SIWZ; 4. W przypadku gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu przez te podmioty dołącza do oferty oświadczenie, o którym mowa w pkt 17.1.1) SIWZ oraz na wezwanie Zamawiającego dla każdego z tych podmiotów załącza dokumenty w celu potwierdzenia, że ww. podmioty nie podlegają wykluczeniu z postępowania. Wykonawca składa dokumenty i oświadczenia określone w pkt 17.4.2) SIWZ dotyczące tych podmiotów; 5. W przypadku gdy Wykonawca zadeklarował powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom, w celu potwierdzenia, że ww. podmioty nie podlegają wykluczeniu z postępowania, dołącza do oferty oświadczenie, o którym mowa w pkt 17.1.2) SIWZ oraz na wezwanie Zamawiającego dla każdego z tych podmiotów załącza dokumenty i oświadczenia w zakresie określonym w pkt 17.4.2) SIWZ dotyczące tych Podwykonawców; 6. W przypadku podmiotów występujących wspólnie (Konsorcjum, spółka cywilna) każdy z uczestników musi załączyć do oferty oświadczenia, o których mowa w pkt 17.1.2) SIWZ oraz na wezwanie Zamawiającego dokumenty określone w pkt 17.4.2) SIWZ. Pozostałe dokumenty i oświadczenia przedkłada ustanowiony Wykonawca - Pełnomocnik jako wspólne; 7. Jeżeli powierzenie Podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane lub usługi następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy P.z.p., lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy; 8. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego Podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy; 9. Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia; 10. Jeżeli Zamawiający uzna, iż jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów; 11. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy P.z.p., oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy P.z.p., lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania; 12. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania; 13. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy P.z.p.; 14. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r., poz. 700, z późn. zm.); 15. Zgodnie z treścią art. 24aa ustawy P.z.p. Zamawiający może, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Powyższy przepis stanowi transpozycję do polskiego porządku prawnego art. 56 ust. 2 Dyrektywy 2014/24/UE, w świetle którego w procedurach otwartych instytucje Zamawiające mogą podjąć decyzję o rozpatrzeniu ofert przed sprawdzeniem, że nie ma podstaw wykluczenia, i przed weryfikacją spełnienia kryteriów kwalifikacji; 16. Procedura, o której mowa w pkt 17.18 SIWZ, polega zatem na tym, że Zamawiający w toku czynności oceny ofert nie dokonuje podmiotowej oceny wszystkich Wykonawców (ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw do wykluczenia), nie badając nawet wszystkich wstępnych oświadczeń Wykonawców, składanych w szczególności w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia. W pierwszej kolejności Zamawiający dokonuje oceny ofert pod kątem przesłanek odrzucenia oferty, o których mowa w art. 89 ust. 1 ustawy P.z.p. oraz kryteriów oceny ofert opisanych w SIWZ, po czym dopiero wyłącznie w odniesieniu do Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza (uplasowała się na najwyższej pozycji rankingowej), dokonuje oceny podmiotowej Wykonawcy, tj. bada oświadczenie wstępne, a następnie żąda przedłożenia dokumentów w trybie art. 26 ust. 1 lub 2 ustawy P.z.p.; 17. W postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadami określonymi w art. 24aa (tzw. "procedura odwrócona") stosownie do treści art. 26 ust. 3 ustawy P.z.p., jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy P.z.p., lub złożone oświadczenie jest niekompletne, zawiera błędy lub budzi wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do złożenia, uzupełnienia lub poprawienia ww. oświadczenia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo jego złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania; 18. Należy zauważyć, iż w przypadku "procedury odwróconej" wskazany przepis będzie miał zastosowanie w odniesieniu do braku, niekompletności czy błędów dotyczących oświadczenia, o którym mowa art. 25a ust. 1 ustawy P.z.p., jedynie do Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza. Tym samym, w sytuacji gdy Wykonawca ten do oferty nie dołączy w/w oświadczenia, bądź też złoży oświadczenie, które jest niekompletne lub zawiera błędy, zamawiający wezwie tego Wykonawcę w trybie przewidzianym w art. 26 ust. 3 ustawy P.z.p. do jego uzupełnienia, ale dopiero na etapie, gdy ustali, która z ofert jest najwyżej oceniona. Powyższe wynika z celu przyświecającego regulacji art. 24aa ustawy P.z.p., który to cel sprowadza się do maksymalnego przyspieszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; 19. Numery załączników dokumentów wymienionych powyżej są zgodne z numeracją wskazaną w SIWZ; 20. W celu umożliwienia porównania ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ zachowano numeracje poszczególnych elementów z SIWZ

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena 20,00
Doświadczenie zespołu redakcyjnego 35,00
Efekt działań promocyjnych 45,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający przewiduje zmianę w zakresie: a) zmiany osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia i były wskazane w ofercie Wykonawcy, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy; b) dodania osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia i nie były wskazane w ofercie Wykonawcy, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy; 2. Warunkiem zmiany wskazanej w pkt 1 lit. a) jest wystąpienie okoliczności lub zdarzenia losowego uniemożliwiającego danej osobie wykonywanie czynności wynikających z zawartej umowy lub utrata uprawnień do wykonywania takich czynności (jeżeli dotyczy), czego Zamawiający i Wykonawca nie mogli przewidzieć wcześniej; 3. Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego o konieczności zmiany osoby lub dodania osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia; 4. Powiadomienie o konieczności zmiany lub dodania osoby musi mieć formę pisemną lub e-mailową; 5. Powiadomienie o konieczności zmiany osoby musi zawierać minimalnie: imię i nazwisko, pełnioną funkcję oraz przyczynę braku możliwości realizacji zadań przez daną osobę. Wraz z powyższą informacją Wykonawca zobowiązany jest zaproponować minimum jedną inną osobę, która będzie realizowała zadania w zastępstwie oraz powiadomić Zamawiającego o posiadanych kwalifikacjach i doświadczeniu wskazanej osoby; 6. Powiadomienie o konieczności dodania osoby musi zawierać minimalnie: imię i nazwisko, proponowaną funkcję, wykaz kompetencji i doświadczenia wskazanej osoby; 7. W przypadku zmiany lub dodania osób stanowiących "zespół redakcyjny", wskazane osoby muszą posiadać wiedzę, umiejętności i doświadczenie nie gorsze niż osoby wskazane w ofercie. Poprzez stwierdzenie "wiedzę, umiejętności i doświadczenie nie gorsze" Zamawiający rozumie osoby, które w przyjętych kryteriach otrzymałyby nie mniej punktów niż osoby wskazane przez Wykonawcę w treści oferty; 8. W przypadku zmiany osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia w sytuacji braku akceptacji zaproponowanej kandydatury przez Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia kolejnych kandydatur (w terminie 3 dni kalendarzowych), aż do uzyskania akceptacji Zamawiającego tak, aby zadanie było realizowane wyłącznie przez osoby spełniające wszystkie wymagania Zamawiającego oraz w liczbie opisanej w dziale V "Informacje uzupełniające" ust. 1 Załącznika nr 2 do SIWZ; 9. W przypadku dodania osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia w sytuacji braku akceptacji zaproponowanej kandydatury przez Zamawiającego, Wykonawca może przedstawić kolejne kandydatury, aż do uzyskania akceptacji Zamawiającego tak, aby zadanie było realizowane wyłącznie przez osoby spełniające wszystkie wymagania Zamawiającego; 10. Zmiana osoby lub dodanie osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia nie będzie powodować zwiększenia ceny za realizację przedmiotu zamówienia, nie może również wpłynąć na termin i jakość realizowanych usług; 11. W związku z faktem, iż umowa zostanie zawarta na okres dłuższy niż 12 miesięcy, Zamawiający dopuszcza, iż zmianie może ulec wynagrodzenie Wykonawcy. Zmiana wynagrodzenia należnego Wykonawcy zostanie wprowadzona w przypadku zmiany: a) stawki podatku od towarów i usług; b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych; 12. Zmiana wynagrodzenia należnego Wykonawcy zostanie wprowadzona jeżeli wskazane wyżej zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę; 13. Zamawiający nie przewiduje innych istotnych zmian do zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wskazanych w art. 144 ust. 1 pkt 2 - 6 ustawy P.z.p.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-04-15, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> PL
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający nie przewiduje: 1) zawarcia umowy ramowej; 2) dynamicznego systemu zakupów; 3) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej; 4) zwrotu kosztów udziału w postępowaniu - wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz złożeniem oferty ponosi Wykonawca, niezależnie od wyników postępowania z wyjątkiem unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego na podstawie art. 93 ust. 4 ustawy P.z.p, kiedy to Wykonawcom, którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty; 5) możliwości przedstawienia informacji zawartych w ofercie w postaci katalogu elektronicznego lub dołączenia katalogu elektronicznego do oferty; 6) możliwości dokonania rozliczeń z Wykonawcą w walutach obcych; 2. W uzupełnieniu informacji wskazanej w pkt IV.2.2 niniejszego ogłoszenia Zamawiający informuje, że szczegółowe informacje na temat kryteriów oceny ofert dla każdej części przedmiotu zamówienia opisano w pkt 26.2 SIWZ; 3. Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 39 ustawy P.z.p.; 4. Dokumentacja dotycząca przedmiotowego postępowania została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: http://bip.mazowia.eu/zamówienia-publiczne/; 5. Zamawiający nie określa standardów jakościowych odnoszących się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia, jak również nie określa w jaki sposób koszty cyklu życia zostały uwzględnione w opisie przedmiotu zamówienia; 6. W celu umożliwienia porównania Ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ, zachowano numerację poszczególnych elementów z SIWZ; 7. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 15.04.2020 r., o godz. 10:30 w siedzibie Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa, II piętro, pokój 240; 5. W uzupełnieniu informacji wskazanej w pkt IV.2.2 niniejszego ogłoszenia Zamawiający informuje, że szczegółowe informacje na temat kryteriów oceny ofert opisano w pkt 26.2 SIWZ; 6. Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 39 ustawy P.z.p.; 7. Dokumentacja dotycząca przedmiotowego postępowania została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: http://bip.mazowia.eu/zamówienia-publiczne/; 8. Zamawiający nie określa standardów jakościowych odnoszących się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia, jak również nie określa w jaki sposób koszty cyklu życia zostały uwzględnione w opisie przedmiotu zamówienia

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHPodziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.