eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gliwice › Wykonanie remontów budynków Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego, Oddziału w GliwicachOgłoszenie z dnia 2020-03-31Ogłoszenie nr 526864-N-2020 z dnia 2020-03-31 r.

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Gliwicach: Wykonanie remontów budynków Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego, Oddziału w Gliwicach
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Gliwicach, krajowy numer identyfikacyjny 28836600028000, ul. ul. Wybrzeże Armii Krajowej  15 , 44-102  Gliwice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 2788401, 32 2789198, 32 2789119, 32 2789196, 32 2789193, 32 2789116, 32 2789117, , e-mail przetargi@io.gliwice.pl, , faks -.
Adres strony internetowej (URL): www.io.gliwice.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
instytut badawczy

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.io.gliwice.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
Adres:
Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Gliwicach, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, Budynek Główny Dyrekcji, Parter, Kancelaria pokój nr 134


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie remontów budynków Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego, Oddziału w Gliwicach
Numer referencyjny: DO/DZ-381-1-49/20
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie remontów budynków Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego, Oddziału w Gliwicach, zwanego dalej Zamawiającym. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 odrębne zadania, tj.: Zadanie nr 1 Wymiana pokrycia dachowych budynków: 19,22,1, Hotelu oraz Radioterapii Zadanie nr 2 Remont nawierzchni tarasów budynku A oraz wymiana murka oporowego przy budynku spalarni 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią: ? Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1.1 do SIWZ, ? Dokumentacja fotograficzna - załącznik nr 1.2 do SIWZ, ? Przedmiary Robót - załącznik nr 2 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 45200000-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45400000-1
45100010-8


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: 1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: ? w zakresie zadania nr 1: do 147 dni roboczych licząc od dnia zawarcia umowy, ? w zakresie zadania nr 2: do 84 dni roboczych licząc od dnia zawarcia umowy. Termin realizacji stanowi kryterium oceny ofert zgodnie z treścią rozdziału XVIII SIWZ. 2. Gwarancja. Zamawiający wymaga: 1) gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane na okres co najmniej 5-letniej licząc od daty odbioru końcowego danego zadania - okres gwarancji stanowi kryterium oceny ofert zgodnie z treścią rozdziału XVIII SIWZ, 2) rękojmi za wady na wykonane roboty budowlane na okres 60 miesięcy (5 lat) licząc od daty odbioru końcowego danego zadania. 3. Informacja o możliwości złożenia oferty równoważnej: 1) Przedmiot zamówienia został w niektórych elementach wskazany przez Zamawiającego poprzez podanie standardu (marki handlowej lub jej odpowiednika). Dopuszcza się zatem zastosowanie (zaproponowanie w ofercie) wszelkich równoważnych odpowiedników rynkowych o właściwościach nie gorszych niż wskazane. Wskazane parametry zastosowanego standardu określają istotne minimalne warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe i funkcjonalne, jakie ma spełniać przedmiot zamówienia. Wskazanie marki lub nazwy producenta określa klasę produktu. W ofercie można przyjąć wyroby innych marek i producentów o parametrach technicznych i właściwościach użytkowych odpowiadających wyrobom opisanym w przedmiarach robót. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność względem Zamawiającego za zastosowane materiały. 2) Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp - Wykonawca, który będzie się powoływał w swojej ofercie na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego w przedmiarach robót opisujących niniejsze zamówienie jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Jako takie należy rozumieć rozwiązania o parametrach nie gorszych niż podane przykładowo w dokumentacji. W takim przypadku Wykonawca jest obowiązany uwzględnić w ofercie rozwiązania równoważne i w każdym takim przypadku oznaczyć je słowem "RÓWNOWAŻNE" oraz załączyć do oferty dokumenty uwiarygodniające zgodność cech technicznych, jakościowych lub funkcjonalnych zawartych w rozwiązaniach równoważnych wymaganiom Zamawiającego, zaoferowanych w złożonej ofercie. 3) Niezłożenie przez Wykonawcę w ofercie dokumentów o zastosowaniu rozwiązań równoważnych będzie rozumiane jako ujęcie w kalkulacji ceny oferty materiałów i urządzeń zaproponowanych w przedmiarach robót. 4. Zamawiający nie ogranicza możliwości powierzenia jakiejkolwiek części zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku, Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie (w formularzu Oferta przetargowa załącznik nr 3 do SIWZ) części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy oraz do podania nazwy podwykonawcy. Zlecanie części zamówienia podwykonawcom winno odbywać się na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych. Szczegółowe warunki dotyczące podwykonawstwa robót budowlanych, dostaw i usług w niniejszym postępowaniu Zamawiający określił we Wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ. 5. Personel Wykonawcy - wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp: 1) Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie, na podstawie umowy o pracę. Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem prac remontowych, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy więc, między innymi osób: kierujących pracami, dostawców materiałów budowlanych. 2) Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez niego nie krótszym jednak niż 5 dni roboczych licząc od dnia żądania, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do wglądu kopie umów o pracę zawartych przez Wykonawcę z pracownikami, o których mowa w ust. 1 powyżej. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 3) Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę z pracownikami w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z ust. 2 powyżej będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę. 4) Jeżeli pomimo powyższych wymogów na budowie będzie przebywać osoba nie zatrudniona na podstawie umowy o pracę, co zostanie ustalone przez inspektora nadzoru, Zamawiającego lub jego przedstawicieli, osoba taka będzie musiała opuścić plac budowy, a Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości równowartości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia ww. obowiązku) oraz liczby miesięcy w okresie realizacji umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu - za każdą osobę. Fakt przebywania takiej osoby na budowie musi zostać potwierdzony pisemną notatką sporządzoną przez inspektora nadzoru lub przedstawicieli Zamawiającego. Notatka nie musi być podpisana przez Wykonawcę lub jego przedstawicieli. 6. Ubezpieczenie. 1) Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć na własny koszt umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (delikt, kontrakt, produkt) w zakresie prac objętych przedmiotem zamówienia z sumą gwarancyjną nie niższą 1.000 000,00 zł obejmującą zakresem ochrony: ? szkody w mieniu stanowiącym własność Zamawiającego powstałe w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy, w tym szkody w rzeczach stanowiących przedmiot obróbki, naprawy lub innych czynności oraz w mieniu powierzonym (do wysokości sumy gwarancyjnej), ? włączenie odpowiedzialności za szkody powstałe z wadliwego wykonania robót lub usług, w tym po przekazaniu przedmiotu wykonanej pracy lub usługi w użytkowanie Zamawiającego (do wysokości sumy gwarancyjnej), ? szkody wyrządzone przez podwykonawców Wykonawcy (do wysokości sumy gwarancyjnej), ? szkody osobowe - w tym ochrona pracowników Wykonawcy (do wysokości sumy gwarancyjnej), ? szkody powstałe w następstwie awarii m.in. urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, instalacji gazowych, elektrycznych oraz szkody powstałe na skutek cofnięcia się cieczy z rur systemu kanalizacji (do wysokości sumy gwarancyjnej), ? zakres ubezpieczenia powinien obejmować także szkody w mieniu otaczającym plac prowadzonych robót powstałe wskutek realizacji przedmiotu zamówienia (do wysokości sumy gwarancyjnej), ? OC z tytułu czystych strat finansowych z włączeniem usługi tj. strat nie wynikających ze szkód osobowych lub rzeczowych - limit na jedno i wszystkie zdarzenia w wysokości 200.000,00 zł, ? obowiązywać będzie klauzula reprezentantów w zależności od typu spółki ograniczona do członków zarządu lub komplementariuszy lub wspólników lub partnerów lub osób fizycznych zawierających umowę ubezpieczenia (do wysokości sumy gwarancyjnej), ? z zakresu ubezpieczenia nie będą wyłączone szkody powstałe wskutek wibracji, hałasu, użycia młotów, dźwigów (do wysokości sumy gwarancyjnej). ? OC za szkody w instalacjach naziemnych i podziemnych (do wysokości sumy gwarancyjnej), ? OC podczas prac ładunkowych/rozładunkowych w tym w przedmiocie prac (do wysokości sumy gwarancyjnej). 2) W umowie ubezpieczenia nie mogą mieć zastosowania udziały własne i franszyzy procentowe. Maksymalna wysokość udziału/franszyz nie wyższa niż 1 000,00 zł. 3) Umowa ubezpieczenia powinna gwarantować wypłatę odszkodowania płatnego w walucie polskiej, w kwotach ko~niecznych dla naprawienia poniesionej szkody. 4) Szczegóły dotyczące terminu ważności ubezpieczenia określono we Wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ. 7. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia treści SIWZ. Ze względu na sytuację epidemiologiczną Zamawiający nie przewiduje również wizji lokalnej, do SIWZ załączono dokumentację fotograficzną (załącznik nr 1.2).

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże należyte wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednego zamówienia polegającego na wykonaniu dachu w technologii pokrycia z folii PVC o powierzchni co najmniej 200 m2 w budynku użyteczności publicznej (w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065). Powyższy warunek dotyczy zadania nr 1. Dla zadania nr 2 Zamawiający nie stawia warunku udziału w postępowaniu. W przypadku, gdy Wykonawca dla potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu w zakresie określonym powyższej załączy dokumenty zawierające kwoty wyrażone w walutach innych niż złoty polski, ma obowiązek przeliczyć je na PLN. Do przeliczenia należy zastosować średni kurs walut NBP obowiązujący w dniu: ? zakończenia realizacji zamówienia potwierdzającego posiadanie stosownego doświadczenia, w przypadku, gdy umowa trwa nadal należy przyjąć aktualną datę, w której nastąpiło spełnienie lub przekroczenie wartości, o której mowa w warunku udziału w postępowaniu; ? w przypadku braku publikacji kursów walut NBP obowiązujących w dniach, o których mowa w pkt 1) powyżej, zastosowanie mają kursy ostatnio ogłoszone, przed ww. dniami zgodnie z treścią § 8 pkt 5 Uchwały Nr 51/2002 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 23.09.2002 r. w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych (Dz. Urz. NBP 2013.18). 2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek, o którym mowa w ust. 3 zostanie spełniony jeżeli Wykonawcy ci wykażą łączne jego spełnienie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp (rozdział VI pkt 2 ppkt. 2 SIWZ).

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; Wskazany powyżej wykaz należy przedstawić wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ,
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1) "Oferta Przetargowa" - załącznik nr 3 do SIWZ, 2) oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia - załącznik nr 4 do SIWZ, 3) oświadczenie dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 5 do SIWZ, 4) zobowiązanie podmiotu trzeciego o oddaniu do dyspozycji Wykonawcy zasobów w przypadku, gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp - załącznik nr 7 do SIWZ, 5) pełnomocnictwo/pełnomocnictwa do podpisania oferty i załączników.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena50,00
okres gwarancji 40,00
termin realizacji10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
zgodnie z §17 Wzoru umowy stanowiącego załącznik do SIWZ: §17 ZMIANY POSTANOWIEŃ UMOWY 1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień umownych w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych w ust. 2 poniżej, z uwzględnieniem wnioskowanych warunków ich wprowadzenia. Wszystkie poniższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 2. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy możliwa jest: 1) w razie zmian spowodowanych warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi, w szczególności: a) klęski żywiołowe, b) warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, warunków atmosferycznych, odbiegających od typowych dla danej pory roku, które spowodowałyby niezawinione, niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie w prowadzeniu robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów. Do niesprzyjających warunków zalicza się obfite i długotrwałe opady atmosferyczne, w szczególności śnieg, deszcz, niskie temperatury, huragany itp. utrudniające lub uniemożliwiające realizacje robót, klęski żywiołowe występujące na terenie objętym realizacją umowy. c) działania "siły wyższej", siła wyższa oznacza zdarzenie lub okoliczność, których Strony nie mogły przewidzieć, którym nie mogły zapobiec ani którym nie mogły ani nie mogą przeciwdziałać, a które uniemożliwiają Stronom wykonanie w części lub w całości jego zobowiązań umownych trwale lub w określonym czasie. 2) w razie zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: nadzwyczajnych zdarzeń gospodarczych niezależnych od Zamawiającego, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy, wstrzymanie robót przez Zamawiającego, potrzeby zastosowania nowych rozwiązań technicznych /technologicznych lub materiałowych, 3) w razie konieczności wykonania robót zamiennych niewykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia, realizacji zamówień dodatkowych lub uzupełniających niemożliwych wcześniej do przewidzenia, a które będą niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu niniejszej umowy i uzyskania założonego efektu użytkowego a niemożliwych do wykonania w umownym terminie, 4) w razie powstania potrzeby przeprowadzenia dodatkowych badań lub ekspertyz, warunkujących wykonanie niniejszej umowy, których nie można było przewidzieć w momencie jej zawarcia, 5) w razie zmian będących następstwem działania organów sądowych lub administracyjnych, w szczególności dotyczących: przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń itp., odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji, wydania postanowienia o wstrzymaniu robót budowlanych, konieczności uzyskania wyroku sądowego, lub innego orzeczenia sądu lub organu administracyjnego, którego konieczności nie przewidziano przy zawieraniu umowy, konieczności zaspokojenia roszczeń osób trzecich, w tym grup społecznych lub zawodowych nie artykułowanych lub nie możliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania umowy, 6) w razie potrzeby, niesprzyjające warunki powinny być udokumentowane w Dzienniku budowy i Protokole konieczności potwierdzonych ze strony Zamawiającego, 3. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 2 powyżej, termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak, niż o okres trwania tych okoliczności. 4. W przypadku wydłużenia terminu wykonania umowy, Wykonawca, który wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie innej niż pieniądz zobowiązany jest do przedłużenia terminu jego ważności. 5. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia możliwa jest w razie zmian technologicznych, w szczególności: niedostępności na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w technologii wykonania i odbioru prac remontowych, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu, obiektów budowlanych (bun~kry, fundamenty, ściany szczelne itp.) skutkujących niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych lub materiałowych. 6. W razie konieczności zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub postęp technologiczny, zmiany określone w ust. 5 powyżej będą wprowadzane wyłącznie w zakresie umożliwiającym oddanie przedmiotu umowy do użytkowania, a Zamawiający może ponieść ryzyko zwiększenia wynagrodzenia z tytułu takich zmian wyłącznie w kwocie równej zwiększonym z tego powodu kosztom. Każda ze wskazywanych zmian może być powiązana z obniżeniem wynagrodzenia. 7. W razie wystąpienia konieczności zmiany osób, przy pomocy których Zamawiający realizuje niniejszą Umowę (śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy, reorganizacja lub inne zdarzenia losowe lub inne przyczyny niezależne od Zamawiającego). 8. W razie wystąpienia konieczności zmian osób Wykonawcy, w przypadku gdy Zamawiający uzna, że osoby te nie wykonują należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tych osób, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku Zamawiającego. 9. Zmiana wynagrodzenia możliwa jest: 1) w razie rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie proporcjonalnie pomniejszone, 2) w przypadku konieczności wykonania robót zamiennych nie wykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia, niemożliwych wcześniej do przewidzenia, a które będą niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu niniejszej umowy i uzyskania założonego efektu użytkowego a niemożliwych do wykonania w umownym terminie. Powyższe zmiany będą wprowadzone na podstawie protokołu konieczności i kosztorysu ofertowego/zamiennego 3) w razie zmiany ustawowej stawki podatku VAT na usługi budowlane, z zastrzeżeniem iż w takim przypadku wynagrodzenie brutto Wykonawcy ulegnie zmianie natomiast wynagrodzenie netto pozostanie bez zmian 10. Pozostałe zmiany możliwe są: 1) w razie zmiany w organizacji wykonania przedmiotu umowy, 2) w razie zmian zasad dokonywania odbiorów robót budowlanych jeżeli nie zmniejszy to zasad bezpieczeństwa i nie spowoduje zwiększenia kosztów odbiorów, które obciążałyby Zamawiającego, 3) w przypadku zmiany treści dokumentów przedstawianych wzajemnie przez Strony w trakcie realizacji umowy lub sposobu informowania o realizacji umowy, przy czym zmiana ta nie może spowodować braku informacji niezbędnych Zamawiającemu do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, 11. Nie stanowi zmiany umowy: 1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego Stron), 2) zmiana dokumentów potwierdzających uregulowanie płatności wobec Podwykonawców, 3) zmiana danych teleadresowych Stron. 12. Warunki wprowadzenia zmiany do umowy: 1) Strona występująca o zmianę postanowień niniejszej umowy zobowiązana jest do pisemnego wystąpienia i udokumentowania zaistnienia ich okoliczności, 2) zmiany umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez Strony pod rygorem nieważności na zasadach określonych w art. 144 ustawy - Prawo zamówień publicznych.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-04-21, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> ofertę należy złożyć w języku polskim
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHPodziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.