eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wieliczka › Modernizacja kompleksu zamkowego Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka

Treść lub zakres tego przetargu uległy zmianie. Zobacz opublikowaną do tego przetargu poprawkę.Ogłoszenie z dnia 2020-03-27Ogłoszenie nr 526779-N-2020 z dnia 2020-03-27 r.

Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka: Modernizacja kompleksu zamkowego Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka, krajowy numer identyfikacyjny 27608000000000, ul. ul. Zamkowa  8 , 32-020  Wieliczka, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 012 2783266, 4221947, e-mail podziemne@muzeum.wieliczka.pl, faks 122 783 028.
Adres strony internetowej (URL): www.muzeum.wieliczka.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
https://bip.malopolska.pl/muzeumwieliczka/


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Tak
https://bip.malopolska.pl/muzeumwieliczka/


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w formie elektronicznej.
Adres:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce, 32-020 Wieliczka, ul. Daniłowicza 12 , sekretariat, pok. 205


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja kompleksu zamkowego Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka
Numer referencyjny: AZ-271-02/2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych przy realizacji inwestycji mającej na celu Modernizację kompleksu zamkowego Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią pkt. 3.2-3.8, 3.11 SIWZ. 3. Szczegółowy zakres robót objętych przedmiotem zamówienia określa dokumentacja projektowa szczegółowo opisana w pkt. 3.2.2. i 3.4.4. SIWZ oraz Opis lokalizacji, opis ogólny terenu oraz cel inwestycji, stanowiący złącznik nr 5 do SIWZ. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia, jego realizacji i sposobu rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym zostały zawarte we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ. 4. Zamawiający informuje, że część dokumentacji projektowej tj.: projekty wykonawcze stanowiące Załącznik nr 6C do SIWZ, oraz część dokumentacji obejmującej koncepcję wystawy stałej stanowiące Załączniki nr 13B-13D do SIWZ, stanowią informacje niejawne. Z uwagi na powyższe dostęp do w/w dokumentacji projektowej (załącznik nr 6C SIWZ) oraz załączniki 13B-13D do SIWZ udostępnionej na stronie internetowej został zabezpieczony hasłem (kod dostępu). Hasło dostępu do niejawnej części dokumentacji projektowej otrzymają wykonawcy po przesłaniu do zamawiającego oryginału podpisanej umowy o zachowaniu poufności stanowiącej Załącznik nr 4 do SIWZ w formie pisemnej. Do umowy należy dołączyć aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo CEIDG i adres poczty elektronicznej, na który zostanie przesłany kod do plików. Po otrzymaniu umowy Zamawiający prześle Wykonawcy drogą mailową kod dostępu, który umożliwi pobranie dokumentu ze strony internetowej.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45453000-7
45210000-2
45231400-9
45233200-1
45310000-3
45311100-1
45312100-8
45314310-7
45314320-0
45314300-4
32410000-0
45314000-1
32234000-2
45312200-9
42961100-1
51900000-1
48000000-8
45330000-9
45331200-8
45351000-2
45212350-4
45262700-8
45443000-4
45453000-7


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  12   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: 1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia do 12 miesięcy (do 52 tygodni), licząc od dnia podpisania umowy., 2. Pozostałe etapy objęte prawem opcji będą realizowane w terminach wskazanych poniżej z zastrzeżeniem, iż każdy z nich liczony będzie od momentu przekazania decyzji o skorzystaniu przez Zamawiającego z prawa opcji, o którym mowa w pkt. 3.6.3.-3.6.4. SIWZ: 2.1. Etap II - EIIB2 - do 5 miesięcy, 2.2. Etap III - EIIB3 - do 9 miesięcy,

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: W tym zakresie Zamawiający wymaga, aby wykonawca był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjna nie mniejsza niż 1 000 000,00 zł.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca: 1.1. w okresie ostatnich pięciu (5) lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, należycie wykonał, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył: 1.1.1. co najmniej dwa (2) zamówienia (umowy) obejmujące wykonanie robót budowlanych polegających na budowie lub przebudowie lub remoncie budynku lub budynków. Wykonane prace powinny obejmować co najmniej wykonanie robót budowlano-konstrukcyjnych, robót elektrycznych, robót telekomunikacyjnych, robót sanitarnych i centralnego ogrzewania, w tym:. (1) Co najmniej jedna z tych robót winna być zrealizowana w obiekcie kubaturowym wpisanym do rejestru zabytków lub rejestru o podobnym charakterze prowadzonego przez organy ustanowione w tym celu w innych państwach, o wartości nie mniejszej niż 10 000 000,00 zł brutto; (2) Co najmniej jedna z tych robót winna być zrealizowana w obiekcie kubaturowym o kubaturze co najmniej 10 000m3. Przez rejestr zabytków Zamawiający przyjmuje rejestr zabytków w rozumieniu ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami lub analogiczny do rejestru zabytków sposobu ochrony zabytków prowadzony przez organy ustanowione w tym celu w państwach obcych. 1.2. dysponował osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia. W tym zakresie Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował co najmniej: 1.2.1. jedną (1) osobą - kierownikiem budowy, spełniającym łącznie następujące minimalne wymagania: 1.2.1.1. posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, 1.2.1.2. posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w obiektach nieruchomych wpisanych do rejestru, zgodnie z art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003r o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 1.2.1.3. przynależy do właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (legitymuje się aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa), 1.2.1.4. posiada co najmniej 5 letnie doświadczenie (licząc od momentu uzyskania uprawnień do kierowania robotami przy zabytkach tj. po uzyskaniu kwalifikacji, o której mowa w pkt. 1.2.1.2. (pkt. 5.1.2.2.1.2 SIWZ), doświadczenie zawodowe (liczone jako suma przepracowanych miesięcy) w nadzorowaniu lub kierowaniu robotami budowlanymi przy obiektach budowlanych wpisanych do rejestru zabytków z zastrzeżeniem, że doświadczenie to obejmuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej 12 miesięczną aktywność zawodową (liczone jako suma przepracowanych miesięcy) w opisanym powyżej zakresie w kierowaniu lub nadzorowaniu robót dotyczących wykonania: robót budowlano-konstrukcyjnych, robót elektrycznych, robót telekomunikacyjnych, robót sanitarnych i centralnego ogrzewania, w czasie ostatnich pięciu (5) lat przynajmniej jedna z robót powinna być zrealizowana w budynku użyteczności publicznej, na kwotę 8 000 000 ,00 zł (słownie: osiem milionów) PLN brutto 1.2.2. jedną (1) osobą - Kierownikiem robót elektrycznych, spełniającym łącznie następujące minimalne wymagania: 1.2.2.1. posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; 1.2.2.2. przynależy do właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (legitymuje się aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa); 1.2.2.3. posiada co najmniej 3 letnie doświadczenie (licząc od momentu uzyskania uprawnień do kierowania robotami lub ich nadzorowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - liczone jako suma przepracowanych miesięcy) w pełnieniu funkcji kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych z zastrzeżeniem, że doświadczenie to obejmuje w okresie ostatnich dwóch lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej 12 miesięczną aktywność zawodową (liczone jako suma przepracowanych miesięcy) w opisanym powyżej zakresie. 1.2.2.4. posiada doświadczenie w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych zdobyte w trakcie co najmniej 1 realizacji robót w obiekcie wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji. 1.2.3. jedną (1) osobą - Kierownikiem robót telekomunikacyjnych, spełniającym łącznie następujące minimalne wymagania: 1.2.3.1. posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, 1.2.3.2. przynależy do właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (legitymuje się aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa); 1.2.3.3. posiada co najmniej 3 letnie doświadczenie (licząc od momentu uzyskania uprawnień do kierowania robotami lub ich nadzorowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych - liczone jako suma przepracowanych miesięcy) w pełnieniu funkcji kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych z zastrzeżeniem, że doświadczenie to obejmuje w okresie ostatnich dwóch lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej 12 miesięczną aktywność zawodową (liczone jako suma przepracowanych miesięcy) w opisanym powyżej zakresie. 1.2.3.4. posiada doświadczenie w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych zdobyte w trakcie co najmniej 1 realizacji robót w obiekcie wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji. 1.2.4. jedną (1) osobą - Kierownikiem robót sanitarnych - spełniającym łącznie następujące minimalne wymagania: 1.2.4.1. posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, 1.2.4.2. przynależy do właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (legitymuje się aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa); 1.2.4.3. posiada co najmniej 3 letnie doświadczenie (licząc od momentu uzyskania uprawnień do kierowania robotami lub ich nadzorowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych - liczone jako suma przepracowanych miesięcy) w pełnieniu funkcji kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych z zastrzeżeniem, że doświadczenie to obejmuje w okresie ostatnich dwóch lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej 12 miesięczną aktywność zawodową (liczone jako suma przepracowanych miesięcy) w pełnieniu funkcji kierownika robót sanitarnych. 1.2.4.4. posiada doświadczenie w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych zdobyte w trakcie co najmniej 1 realizacji robót w obiekcie wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji. 1.2.5. jedną (1) osobą - Kierownikiem robót drogowych, spełniającym łącznie następujące minimalne wymagania: 1.2.5.1. posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynierii drogowej ograniczonym zakresie, 1.2.5.2. przynależy do właściwej izby samorządu zawodowego, (legitymuje się aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa); 1.2.5.3. posiada co najmniej 3 letnie doświadczenie (licząc od momentu uzyskania uprawnień do kierowania robotami lub ich nadzorowania w specjalności inżynieryjnej drogowej - liczone jako suma przepracowanych miesięcy) w pełnieniu funkcji kierownika robót w specjalności inżynieryjnej drogowej z zastrzeżeniem, że doświadczenie to obejmuje w okresie ostatnich dwóch lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej 12 miesięczną aktywność zawodową (liczone jako suma przepracowanych miesięcy) w pełnieniu funkcji kierownika robót drogowych. 1.2.6. jedną (1) osobą - Kierownikiem prac konserwatorskich i restauratorskich, spełniającym łącznie następujące minimalne wymagania: 1.2.6.1. posiada tytuł zawodowy magistra uzyskany w zakresie specjalności dotyczącej konserwacji i restauracji elementów i detali architektonicznych lub konserwacji zabytków; 1.2.6.2. posiada kwalifikacje i praktykę określone w art. 37a ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o Ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 1.2.6.3. posiada co najmniej 5-cio letnie doświadczenie (licząc od momentu uzyskania tytułu zawodowego magistra po ukończeniu właściwych studiów wyższych i praktyki wskazanej w art. 37a ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o Ochronie zabytków i opiece nad zabytkami) doświadczenie zawodowe (liczone w latach od momentu uzyskania uprawnień) w kierowaniu lub nadzorowaniu pracami konserwatorskimi i restauratorskimi w obiektach wpisanych do rejestru zabytków. 1.2.7. jedną (1) osobą - Kierownikiem badań architektonicznych, spełniającym łącznie następujące minimalne wymagania: 1.2.7.1. posiada uprawnienia do kierowania badaniami architektonicznymi przy zabytkach wpisanych do rejestru, zgodnie z art. 37d ustawy z dnia 23 lipca 2003r o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 1.2.7.2. posiada co najmniej 5-cio letnie doświadczenie (nabyte po uzyskaniu uprawnień do kierowania badaniami architektonicznymi przy zabytkach tj. po uzyskaniu uprawnień, o których mowa w pkt. 1.2.7.1. (pkt. 5.1.2.2.7.1. SIWZ) doświadczenie zawodowe (liczone w latach od momentu uzyskania uprawnień) w kierowaniu lub nadzorowaniu badaniami architektonicznymi w obiektach wpisanych do rejestru zabytków. 1.2.8. Zamawiający dopuszcza łączenie przez jedną osobę nie więcej niż dwóch funkcji, o których mowa w pkt. 1.2.2.1 - 1.2.2.5. (pkt. 5.1.2.2.1 - 5.1.2.2.5.SIWZ) 1.2.9. Uprawnienia budowlane, o których mowa w niniejszej SIWZ powinny być zgodne z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. 1.2.10. Za osoby posiadające ww. kwalifikacje uznaje się również osoby, które nabyły ww. uprawnienia przy zabytkach nieruchomych we wskazanym wyżej zakresie w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i której na mocy odrębnych przepisów przysługuje prawo do świadczenia usług transgranicznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wykształcenie i tytuły zawodowe, mogą być uzyskane poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli są one uznawane za równorzędne z wykształceniem i tytułami zawodowymi uzyskanymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów. Doświadczenie zawodowe, może być nabyte poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o ile dotyczy prac konserwatorskich, prac restauratorskich, badań konserwatorskich lub badań architektonicznych, prowadzonych przy zabytkach wpisanych do inwentarza muzeum lub zaliczanych do jednej z kategorii, o których mowa w art. 14 a ust 2 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 1.2.11. Wszystkie osoby, o których mowa w pkt. 1.2.2.1. - 1.2.2.7. (pkt. 5.1.2.2.1. - 5.1.2.2.7. SIWZ) muszą posługiwać się językiem polskim zarówno w mowie jak i piśmie tj. w sposób umożliwiający realizację obowiązków wynikających z umowy lub w przypadku braku znajomości języka polskiego w powyższym zakresie, Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt do zapewnienia tłumacza języka polskiego w celu stałego tłumaczenia w kontaktach pomiędzy Zamawiającym a personelem Wykonawcy. 1.2.12. Wymieniony w pkt. 1.2.2.1. - 1.2.2.7. (pkt. 5.1.2.2.1. - 5.1.2.2.7. SIWZ) skład personelu Wykonawcy należy traktować jako minimalne wymagania Zamawiającego i nie wyczerpuje on całości personelu niezbędnego dla rzetelnego wypełnienia obowiązków Wykonawcy. 1.2.13. Ilekroć w opisie warunków udziału w postępowaniu jest mowa o uprawnieniach, to w przypadku osób będących obywatelami krajów członkowskich Unii Europejskiej oznacza to decyzję w sprawie uznania wymaganych kwalifikacji do wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia - zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej .
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: 1. Jeżeli wymagane kwoty w dokumentach wymienionych w pkt 6.4.5.1., 6.4.5.2. i 6.4.5.3. SIWZ, wyrażone będą w innej walucie niż PLN, Zamawiający dokona ich przeliczenia na PLN według średniego kursu NBP na dzień, w którym opublikowano ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, Narodowy Bank Polski nie opublikuje tabeli kursów walut, Zamawiający przyjmie kurs przeliczeniowy według ostatniej tabeli kursów NBP, opublikowanej przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji ekonomicznej lub finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, po spełnieniu warunków określonych w art. 22a PZP. 3. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie, o którym mowa w zdaniu poprzednim wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1. Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13), 14) i 21) PZP, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 2. Oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności, 3. Oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, 4. Oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, 5. Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) PZP, 6. Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 7. Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa: 8.1. w pkt. 1 powyżej (pkt. 6.4.1.1. SIWZ) , składa informację z odpowiedniego rejestru albo w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13), 14) i 21) PZP. Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 8.2. w pkt. 5 powyżej (pkt. 6.4.1.5 SIWZ), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 8.3. w pkt. 6 - 7 powyżej (pkt. 6.4.1.6. - 6.4.1.7. SIWZ), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Dalsze uregulowania w zakresie podmiotów zagranicznych zawarto w pkt. 6.4.3. i 6.4.4. SIWZ.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca ubezpieczony jest od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 000 000,00 zł.; 2. wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu (5) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, wraz z dowodami określającymi czy roboty budowlane wykazane ww. wykazie zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty te zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. 2.1. Dowodami, o których mowa powyżej, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Wzór wykazu będzie przekazany przez Zamawiającego wraz z wezwaniem, o którym mowa w pkt. 6.4. SIWZ. 3. wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu osób będzie przekazany przez Zamawiającego wraz z wezwaniem, o którym mowa w 6.4. SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13) i 14) PZP oraz art. 24 ust. 1 pkt 16)-20) PZP lub ust. 5 PZP, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 1.1. W okolicznościach wskazanych w pkt 1 powyżej (pkt. 6.2. SIWZ), Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia pkt. II p.pkt 2) oświadczenia, o którym mowa w pkt. 6.1. SIWZ oraz do złożenia wraz z ofertą dowodów, o których mowa w pkt 1 powyżej (pkt. 6.2. SIWZ). 1.2. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające przedstawione dowody, o których mowa w pkt. 1 powyżej (pkt. 6.2. SIWZ). 2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 PZP, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia będzie udostępniony przez Zamawiającego na stronie internetowej wraz z informacją z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 PZP. 3. Zobowiązanie, o którym mowa w pkt. 6.3. SIWZ (jeżeli dotyczy),

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
Oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości: 250 000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy zł 00/100 groszy), zgodnie z pkt. 8 SIWZ.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:


Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60,00
okres gwarancji15,00
termin wykonania25,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian zostały określone w § 23 wzoru umowy (załącznik nr 3 do SIWZ)
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zm.), dalej "RODO", Zamawiający informuję, że: 1.1. Administratorem danych osobowych jest: Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce, 32-020 Wieliczka, ul. Zamkowa 8. tel. 12 278 32 66, e-mail: sekretariat@muzeum.wieliczka.pl 1.2. Z Inspektorem Ochrony Danych w Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka można kontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@muzeum.wieliczka.pl 1.3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Modernizacja kompleksu zamkowego Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka" prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. 1.4. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8, art. 96 ust. 3, art. 96 ust 3 lit. a) oraz art. 96 ust 3 lit b) PZP, a przypadku zawarcia umowy o dofinansowanie także w oparciu o zawartą przez Beneficjenta (Zamawiającego) umowę o dofinansowanie. 1.5. Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a przypadku zawarcia umowy o dofinansowanie zgodnie z tą umową. 1.6. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 1.7. Wykonawca posiada: 1.7.1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do przekazanych danych osobowych, z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Zamawiającego w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawo dostępu do przekazanych danych osobowych, jest wykonywane w drodze żądania skierowanego do Zamawiającego. 1.7.2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia przekazanych danych osobowych (Skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników). W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez zamawiającego w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawo do sprostowania lub uzupełnienia przekazanych danych osobowych, jest wykonywane w drodze żądania skierowanego do Zamawiającego. 1.7.3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego) oraz z zastrzeżeniem, że wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. 1.7.4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie przekazanych danych osobowych dotyczących wykonawcy narusza przepisy RODO. 1.8. Wykonawcy nie przysługuje: 1.8.1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, 1.8.2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, 1.8.3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania przekazanych danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 1.9. Dane osobowe zebrane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego będą przetwarzane w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem.
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-04-24, godzina: 10:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHPodziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.