eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Tolkmicko › Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Pogrodziu wraz z zagospodarowaniem terenuOgłoszenie z dnia 2020-03-25Ogłoszenie nr 526661-N-2020 z dnia 2020-03-25 r.

Gmina Tolkmicko: Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Pogrodziu wraz z zagospodarowaniem terenu
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Tolkmicko, krajowy numer identyfikacyjny 17074801100000, ul. Plac Wolności  3 , 82-340  Tolkmicko, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 552316121, e-mail sekretarz@tolkmicko.pl, faks 552316127.
Adres strony internetowej (URL): http://tolkmicko-umig.bip-wm.pl/public/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Pogrodziu wraz z zagospodarowaniem terenu
Numer referencyjny: POŚ.7011.6.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. OPIS TERENU Na terenie objętym inwestycją występuje nieznaczne zróżnicowanie wysokościowe wynoszące ok 0,45m. Nie będzie wymagane przeprowadzenie niwelacji .Teren inwestycji jest niezabudowany . Na granicy w południowo -zachodniej części działki znajduje się ,wykonany z kostki brukowej ,parking .Wzdłuż parkingu nasadzono drzewa iglaste. LOKALIZACJA Działka nr.144/11 przeznaczona pod zabudowę ,położona jest w Pogrodziu . Budynek zlokalizowano na działce zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi . Poziom parteru przyjęto na rzędnej geodezyjnej 0,00= 98,46 m n.p.m UZBROJENIE TERENU W północnym rogu działki Nr 396( poprzedni numer: 144/11) zlokalizowany jest słup wysokiego napięcia. Linia wysokiego napięcia przebiega na wysokości ok. 6 m. wzdłuż północno -wschodniej oraz północno -zachodniej granicy działki . Na działce nie występują żadne sieci uzbrojenia podziemnego. Brak uzbrojenia podziemnego oraz lokalizacja sieci nadziemnych umożliwia bezkolizyjną lokalizację budynku na w/w terenie ,zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI Projektowany budynek oraz urządzenia towarzyszące zostały zlokalizowane na działce Nr 396 (poprzedni numer: 144/11) zgodnie z warunkami decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu . Zaprojektowano budynek o zwartej bryle z wystawką , dwukondygnacyjny ,niepodpiwniczony, z poddaszem nieużytkowym oraz garażem trójstanowiskowym na wozy strażackie . Wykonanie budynku projektuje się w technologii tradycyjnej , murowanej ,przykrytej dachem drewnianym , dwuspadowym o kącie nachylenia połaci 40-o , nad wystawką o spadkach 32-o z lukarnami o spadkach 38-o ,pokrytym dachówką ceramiczną . Na terenie projektowanej działki znajduje się parking z kostki betonowej . Ze względu na jego kolizję z projektowanym budynkiem zaplanowano przeniesienie go do przeciwległej granicy działki. ZAGOSPODAROWANIE TERENU Dojazdy na teren inwestycji odbywać się będą z trzech stron projektowanej działki . Od strony drogi gminnej na działce Nr 394 ( 142/3) zaprojektowano zjazd umożliwiający komunikację z trójstanowiskowym garażem na wozy strażackie. Wielkość zjazdu została dostosowana do potrzeb straży i umożliwia parkowanie pojazdów przed budynkiem remizy . Dojazd do wejścia do kotłowni zlokalizowano od strony drogi asfaltowej znajdującej się na działce nr 401 ( 144/2). Usytuowano tam również miejsce na gromadzenie odpadów stałych . Umożliwia to ich bezkolizyjny odbiór przez stosowne służby. Na terenie projektowanej działki znajduje się parking z kostki brukowej . Przewidziano jego przeniesienie do przeciwległej granicy działki .Dojazd do parkingu zapewniać będzie droga gruntowa przebiegająca przez działki Nr : 397, 399 ( 144/4, 144/10) , oraz398( 143). Kostka betonowa z której został wykonany parking zostanie użyta do wykonania podjazdów do budynku. Projektowany teren utwardzony zostanie z płyt betonowych ażurowych typu Meba. Dojścia do wejść do budynku mają minimalną szerokość 1,93 m i będą wykonane z kostki betonowej typu Pol-bruk identycznej z użytą do wykonania istniejącego parkingu. Zaprojektowano opaskę budynku z polbruku o szerokości 0,50 m. Obecnie wzdłuż istniejącego parkingu nasadzone jest 8 sztuk drzewek iglastych , wysokości nieprzekraczającej 1,70m. Ze względu na kolizję z nowo projektowanym budynkiem przewidziano ich przesadzenie wzdłuż północno- wschodniej granicy działki. ZAOPATRZENIE W WODĘ Zgodnie z warunkami technicznymi WT nr 102/11/13 wydanymi przez Zakład Gospodarki Wodno -Ściekowej w Tolkmicku dostawę wody do projektowanego budynku Remizy Ochotniczej Straży pożarnej w Pogrodziu należy przewidzieć z istniejącej sieci wodociągowej O90mmPVC. Wodę na cele bytowo - gospodarcze do budynku należy doprowadzić przyłączem z rur PE32 PN10 . Włącznie projektowanego przyłącza z rur PE32 PN10 do istniejącej sieci wodociągowej O90mm PVC należy wykonać za pomocą nawiertaki typu NWZ 90/32 ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW SANITARNYCH Zgodnie z warunkami Technicznymi WT nr 102/11/13 wydanymi przez Zakład Gospodarki Wodno-Ściekowej w Tolkmicku odprowadzenie ścieków z projektowanego budynku Ochotniczej Straży Pożarnej należy odprowadzić do projektowanej kanalizacji sanitarnej O200mmPVC. Przyłącze kanalizacji sanitarnej wykonać z rur kielichowych PVC O160mm. Zaprojektowano studnie na zewnątrz budynku z tworzywa sztucznego o średnicy 425mm i z kręgów betonowych o średnicy 1200mm .Przyłącze realizować zgodnie z art. 29a Prawa Budowlanego. ODPROWADZENIE WÓD OPADOWYCH Ze względu na brak w bezpośrednim sąsiedztwie projektowanej działki sieci kanalizacji deszczowej odprowadzanie wód opadowych z dach przewidziano na teren działki. ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ Projektowany budynek zostanie zaopatrzony w energię elektryczną zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci elektroenergetycznej , wydanymi przez Energa - Operator SA Oddział w Elblągu , nr 13/R21/02762 z dnia 6.11.2013r. PROJEKTOWANIE ROZBIÓRKI Na działce znajduje się parking z polbruku gr 8cm ograniczony krawężnikami na ławie betonowej . W związku z kolizją projektowanego budynku ,należy rozebrać istniejące nawierzchnie i wykonać nowy parking na przeciwległej granicy działki .Przewiduje się wykorzystanie kostki z rozbiórki do wykonania nowych ciągów z polbruku. Ilości robót rozbiórkowych - rozbiórka nawierzchni z polbruku -123,64m^2 -rozbiórka krawężników betonowych 20x30 cm na podsypce cem. piaskowej -36m - rozbiórka ław pod krawężniki z betonu - 3m^3 - mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 10cm- 123,64m^2 - mechaniczne rozebranie warstwy odsączającej z piasku o grub. 10 cm- 123,64m^2 - przygotowanie polbruku z rozbiórki do użytku -123,64m^2 PRZYJĘTE ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNE Projektuje się budynek remizy Ochotniczej Straży Pożarnej o zwartej bryle z wystawką , przykryty dachem dwuspadowym z lukarnami . Budynek jest dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony , z poddaszem nieużytkowym oraz trzy stanowiskowym garażem na wozy strażackie . Na parterze przewidziano garaż oraz kotłownię z magazynem opału . Posadzka w pomieszczeniach z wylewki betonowej malowanej farbami antykorozyjnymi alkilowymi (ftalowymi) odpornymi na działanie detergentów oraz olejów mineralnych. Na piętrze znajduje się pomieszczenie socjalne ,aneks kuchenny , toaleta oraz suszarnia węży strażackich z funkcją magazynową. W suszarni zaprojektowano wyłaz w stropie umożliwiający transport węży wprost z garażu. W pomieszczeniu socjalnym posadzka z paneli podłogowych, w pozostałych pomieszczeniach oraz na klatce schodowej z gresu lub terakoty .Na dach budynku projektuje się stelaż do umieszczenia syreny strażackiej o mocy 4 kW. WARUNKI GRUNTOWO -WODNE W związku z występowaniem nasypów niebudowlanych i gruntów słabonośnych w miejscu posadowienia budynku ,należy dokonać wymiany gruntu na pospółkę i zagęścić ją do stopnia minimum ID =0,6. Wymianę należy wykonać na głębokość 3m. , do poziomu występowania gruntów nośnych w postaci piasków średniozagęszczonych o ID =0,5 Zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z dn. 24.09.1998r. W sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych przyjęto dla przedmiotowego terenu II kategorię geotechniczną przy złożonych warunkach gruntowo-wodnych. Poziom odniesienia ( wykończonej posadzki parteru) wynosi 98,46m n.p.m., poziom posadowienia fundamentów zaprojektowano na głębokości - 1.1m względem poziomu odniesienia . Napięte zwierciadło wód gruntowych nawiercono na głębokości ok 3m względem poziomu odniesienia . Zwierciadło ustabilizowało się na wysokości ok 0.2 m poniżej poziomu posadowienia poziom 97.10 m n.p.m. Głębokość przemarzania gruntu dla danego obszaru według normy PN-81/B-03020 wynosi 1.0 m p.p.t. KONSTRUKCJA FUNDAMENTÓW Zaprojektowano posadowienie budynku na stopach żelbetowych oraz na ławach betonowych . Fundamenty posadowione są na głębokości -1.1 m p.p.t. z miejscowym przegłębieniem pod stopy fundamentowe F1. Pod słupami należy wykonać stopy żelbetowe gr. 30 v i 40 cm z betonu B 20 zbrojone stalą AIIIN (B500SP) . Ze stóp należy wypuścić zbrojenie w układzie i średnicach odpowiadających zbrojeniu słupów żelbetowych. Ściany zewnętrzne i wewnętrzne posadowić na ławach fundamentowych o szerokości 60 oraz 80 cm i wysokości 30 cm z betonu B20.Ławy zbroic konstrukcyjnie, podłużnie prętami #12 ze stali AIIIN (B500SPB) i poprzecznie strzemionami O6 ze stali A0 ( St0S) w rozstawie co 30 cm Pręty należy łączyć na długości oraz w miejscach, gdzie spotykają się ławy wzajemnie prostopadłe, na zakład długości 50 cm, tak, aby zapewniona była ciągłość zbrojenia. W narożach budynku, od zbrojenia ław wypuścić bednarkę stanowiące element instalacji odgromowej. Pod drewniane słupki zadaszenia należy wykonać bloki betonowe o wymiarach 44x44x108cm z betonu B20. Bloki zbroic przeciwskurczowo góra i dołem siatką prętów zgrzewanych o średni drutu O6mm i oczku 10x10. W blokach obsadzić konsole do montażu słupków drewnianych. POSADZKA PARTERU Posadzkę parteru wykonać z betonu B25 zbrojonego włóknami polipropylenowymi ( min. 0.6 kg włókien m^3betonu). W części garażowej parteru wykonać płytę grupy 12cm , w pozostałych pomieszczeniach parteru 8cm. Płytę posadzki parteru oddylatować od ścian nośnych styropianem gr. 2 cm. Płytę w części garażowej dylatować w polach 4x4m poprzez napięcie na 23 grubości płyty i wypełnienie masą plastyczną. ŚCIANY Ściany fundamentowe murować z bloczków betonowych z betonu B20 na zaprawie cementowej klasy 10 MPa do wysokości konstrukcji posadzki parteru -0.02 m i ocieplić styrodurem gr.10cm. Ściany zewnętrzne parteru i piętra wykonać jako dwuwarstwowe: Warstwa konstrukcyjna z bloczków gazobetonowych gr.24 cm. Odmiany 700(fb.=5,6 MPa) ,na zaprawie cementowo wapiennej klasy 5MPa Izolacja cieplna ze styropianu gr 15cm. Z wieńców w poziomie stropu nad parterem należy wypuścić zbrojenie słupków w rozstawie co ok. 2.0m. do wysokości górnego poziomu attyki. Słupki połączyć wieńcem 24x24 cm. Ścianki działowe wykonać z cegły dziurawki gr. 12 cm. Na zaprawie cementowo -wapiennej klasy MPa . W celu usztywnienia ścianek działowych parteru należy zwieńczyć je wieńcem w połowie wysokości . Ścianki działowe piętra zwieńczyć u ich szczytu - spód jętek .W spoinie pod ostatnią warstwą bloczków w murze podokiennym , na całej jej długości , układać zbrojenie do spoin wspornych lub w wyżłobieniach wypełnionych zaprawą 2 pręty O 6należy przedłużyć poza otwór okienny o 0.5 m z każdej strony. Szczegóły wykonania ścian wg .rysunków architektonicznych . W miejscu oparcia elementów konstrukcyjnych (podciągów ,nadproża płatwie ) ostatnie dwie warstwy ściany wykonać z cegły ceramicznej pełnej. KOMINY kominy wentylacyjne wykonać z lekkich pustaków keramzytobetonowych o gęstości 850kg/m^3oraz wytrzymałości 5MPa. WIEŃCE Zbrojenie podłużne wieńców należy wykonać z prętów #12 ze stali AIIIN ( B500SP)i poprzecznie strzemionami O6 ze stali A0 (St)S) w rozstawie co 30cm. Pręty należy łączyć na długości oraz w miejscach , gdzie spotykają się wieńce wzajemnie prostopadłe , na zakład długości 50cm. Tak aby zapewniona była ciągłość zbrojenia W ściankach działowych na piętrze zaprojektowano wieńce w poziomie otworów drzwiowych ( spód wieńca=góra otworu). W miejscu otworów drzwiowych należy dogęścić strzemiona do rozstawu co 15 cm. Wysokości i rozmieszczenie wieńców podano na rysunkach . Beton wieńców B20 ,wieńce stropowe betonować razem ze stropem. NADPROŻA W budynku w ścianach zewnętrznych parteru i piętra zaprojektowano nadproża monolityczne z betonu B20 , zbrojone podłużnie prętami#12 ze stali AIIIN(B500SP)i poprzeczne strzemionami O6 iO8 ze stali A0(St0S). Wymiary oraz sposób zbrojenia wg rys. szczegółowych W nadprożach monolitycznych pierwsze strzemie układać w odległości max. 5cm. Od krawędzi podporu. Nadproża w części ścian zewnętrznych oraz wewnętrznych ścianach gr. 12 cm. Zaprojektowano jako prefabrykowane typu L-19. Nadproża prefabrykowane w ścianach zewnętrznych należy dozbroić dwoma prętami #16 ze stali AIIIN. SŁUPY Zaprojektowano słupy żelbetowe wykonane z betonu B20 ( poddasze) i B25 (parter ) zbrojone podłużnie stalą AIIIN (B500SP) i poprzecznie strzemionami ze stali A0 (St0S) AIIIN(B500SP) na długości połączeń zbrojenia głównego słupów z prętami startowymi ze stóp fundamentowych i przy połączeniu słupa z innym elementem konstrukcyjnym (wieniec ,podciąg) należy zagęścić strzemiona zgodnie z rys. szczegółowymi. Do słupa poddasza Sł2,6 należy zamocować konstrukcję stalową pod syrenę alarmową za pomocą wklejenia prętów kotwowych M12. Krawędzie ścian przylegających do słupów ukształtować w formie strzępi. PODCIĄGI W budynku zaprojektowano podciągi żelbetowe monolityczne z betonu B20 ( poddasze) i B25 (parter) zbrojone podłużnie stalą AIIIN(B500SP) i poprzecznie strzemionami ze stali A0 (St0S)i AIIIN(B500SP0 Szczegóły wykonania podciągów znajdują się na rys.konstrukcyjnych. SCHODY Zaprojektowano trzy żelbetowe monolityczne biegi schodowe z betonu B20 o grubości płyty 12 i 16 cm . Biegi zazbrojone zostały prętami #12 ze stali AIIIN (B500SP) w rozstawie co 12,5 i 25 cm oraz prętami rozdzielczymi ze stali A0 (St0S)w rozstawie co 30cm . Zbrojenie najwyższego biegu B3 zakotwić w podciągu .Zaprojektowano dwa żelbetowe monolityczne płyty spocznikowe z betonu B20 o gr . Płyty 12 cm. Płyta najniżej położonego spocznika Pż 1 jest płytą dwuprzęsłową oparta na ścianach i na podciągu . Płytę zbroic górą i dołem prętami #12 ze stali AIIIN (B500SP) w rozstawie co 15 cm. Pręty biegów spocznikowych B1 i B2 wpuścić w płytę na pełną szerokości . Przy kominie wykonać wymian z prętów #16 ze stali AIIIN (B500SP). Płyta drugiego ze spoczników Pż2 płytą jednoprzęsłową opartą na ścianach . Zbrojenie główne dolne i górne płyty stanowią pręty ostatniego biegu schodowego , zbrojenie rozdzielcze stanowią pręty biegu schodowego B2.Szczegóły wykonania i montażu znajdują się na rys. konstrukcyjnych. STROP MIĘDZYKONDYGNACYJNY Nad parterem zaprojektowano stropy z płyty typu FILIGRAN . Wstępnie przyjęta grubość stropu wynosi 20cm. Górny poziom stropu nad parterem wynosi 4,70 m Projekt konstrukcji stropu w w.w technologii wykonuje producent W przypadku wymaganych dodatkowych danych wyjściowych odnoście występujących obciążeń stropów lub innych uzgodnień należy skontaktować się z autorem niniejszego opracowania . Pozostałe szczegóły wykonania i montażu stropu wg projektu i zaleceń producenta KONSTRUKCJA STALOWA POD SYRENĘ ALARMOWĄ Konstrukcję pod syrenę alarmową należy wykonać z rur kwadratowych 80x80x4.5. wszystkie elementy konstrukcji zaprojektowano ze stali konstrukcyjnej S235 , wszystkie połączenia elementów wykonać jako spawane; V dla belek rusztu bezpośrednio pod syrenę spoina pachwinowa a=3mm Elementy stalowe oczyścić do uzyskania stopnia czystości Sa 21/2 i zabezpieczyć dwoma warstwami farby miniowej i trzema warstwami farby chlorokauczukowej .Mocowanie konstrukcji stalowej do słupa żelbetowego wykonać za pomocą wklejenia prętów kotwowych M12 przeznaczonych do obciążeń dynamicznych. Pręt ze stali 8.8 z ocynkiem galwanicznym .Minimalna głębokość kotwienia 95mm, grubość mocowanego elementu 80mm Mocowanie syreny do podstawy wykonać zgodnie z DTR. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączonym projekcie budowlanym.

II.5) Główny kod CPV: 45216121-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45112000-5
45223000-6
45400000-1
45233200-1
45310000-3
45330000-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-05-25

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: 2. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej, Warunkiem udziału w postępowaniu jest: 1) posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 150 000,00 zł (słownie złotych: sto pięćdziesiąt tysięcy 00/100), 2) posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 150 000,00 zł (słownie złotych: sto pięćdziesiąt tysięcy 00/100). Przy ocenie spełniania tego warunku udziału przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) wielkości stanowiące o spełnianiu warunku będą zsumowane z dokumentów składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wartości potwierdzające spełnianie warunku podane w dokumentach w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień wystawienia dokumentu podając datę i kurs.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 3. Zdolności technicznej lub zawodowej, 1) Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykonanie w sposób należyty w okresie ostatnich ośmiu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie: co najmniej jednej (1) roboty budowlanej polegającej na budowie i/lub przebudowie i/lub rozbudowie obiektu kubaturowego wraz z towarzyszącą mu infrastrukturą techniczną, o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł. (słownie złotych : dwieście tysięcy 00/100 ) zł brutto (z VAT) . Wartości podane w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego dla wartości robót budowlanych należy przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień odbioru tych robót budowlanych lub prac projektowych, podając datę i kurs. 2) Warunkiem udziału w postępowaniu jest dysponowanie zespołem osób do realizacji czynności określonych nn. Zamówieniem, a mianowicie: 2.1 Funkcja: kierownik budowy[KB] Wykształcenie: co najmniej - średnie Kwalifikacje zawodowe: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno- budowlanej. Doświadczenie zawodowe: ? minimum 3 letnie doświadczenie licząc od daty uzyskania stosownych uprawnień budowlanych ? doświadczenie w pełnieniu obowiązków kierownika budowy przy realizacji co najmniej jednej (1) roboty budowlanej polegającej na budowie i/lub przebudowie i/lub rozbudowie obiektu kubaturowego. Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, m.in. kierowanie budową lub innymi robotami budowlanymi mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające wymagane uprawnienia budowlane, będące członkami właściwych izb samorządu zawodowego (Dz. U. z 2019r. poz. 1186 ze zm.) Wydanie decyzji w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych w budownictwie nabytych w państwach członkowskich UE oraz wpis do stosownej izby odbywa się po przeprowadzeniu właściwego postępowania weryfikacyjnego przez odpowiedni organ samorządu zawodowego w Polsce na zasadach określonych w ustawie z dnia 18.03.2008 o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016r , poz. 65). UWAGA: 1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących ich stosunków prawnych. 2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-23 i ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej bądź ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w pkt 1 UWAGI, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający będzie żądał, aby wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami bądź 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt. 1. UWAGI.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

5. Oświadczenie lub dokumenty, składane przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego, potwierdzające brak podstaw wykluczenia: a) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; UWAGA: a) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, b) w przypadku wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedmiotowy dokument należy złożyć w odniesieniu do tych podmiotów, c) Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; UWAGA: a) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, b) w przypadku wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedmiotowy dokument należy złożyć w odniesieniu do tych podmiotów, c) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp; UWAGA: a) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, b) w przypadku wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedmiotowy dokument należy złożyć w odniesieniu do tych podmiotów, UWAGA 1: 1. Oświadczenia, o których mowa w pkt VI SIWZ dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. 2. Dokumenty, inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt VI SIWZ, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 3. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 4. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej. 5. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 6. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt VI ppkt 3) i 5) SIWZ, w przypadku: a) wskazania dostępności przedmiotowych oświadczeń lub dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych - Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. W tym przypadku Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów. b) wskazania przedmiotowych oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. UWAGA 2: 1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt VI ppkt 5 poz. 1)-3) SIWZ - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 2. Dokument, o którym mowa w pkt 1 lit. b) UWAGI 2, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 1 lit. a) UWAGI 2, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1 UWAGI 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
3. Oświadczenia lub dokumenty, składane przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu: 1) Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy. W okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. UWAGA: a) Dokument składany jest na potwierdzenie spełniania warunku udziału określonego w pkt V lit. D. ppkt 2, poz. 1) SIWZ. b) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty składa ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie warunku określonego w pkt V lit. D. ppkt 2, poz. 1) SIWZ. c) Wartości potwierdzające spełnianie warunku podane w dokumentach w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień wystawienia dokumentu, podając datę i kurs. d) Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu. 2) Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej. UWAGA: a) Dokument składany jest na potwierdzenie spełniania warunku udziału określonego w pkt V lit. D. ppkt 2, poz. 2) SIWZ. b) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty składa ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie warunku określonego w pkt V lit. D. ppkt 2, poz. 2) SIWZ. c) Wartości potwierdzające spełnianie warunku podane w dokumentach w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień wystawienia dokumentu, podając datę i kurs. d) Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu. 3) Wykaz wykonanych robót wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy. UWAGA: a) Dokument składany jest na potwierdzenie spełniania warunku udziału określonego w pkt V lit. D. ppkt 3 poz. 1) SIWZ. b) Przedmiot wykazanych robót należy podać z taką szczegółowością, która umożliwi Zamawiającemu sprawdzenie spełniania warunku określonego w pkt V lit. D. ppkt 3 poz. 1) SIWZ. c) Wykaz należy sporządzić na druku zgodnie ze wzorem stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR A-8 do SIWZ - WYKAZ ROBÓT. d) Wartości podane w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień odbioru tych robót, podając datę i kurs. e) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty składa ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie warunku określonego w pkt V lit. D. ppkt 3 poz. 1) SIWZ. 4) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. UWAGA: a) Dokument składany jest na potwierdzenie spełniania warunku udziału określonego w pkt V lit. D. ppkt 3 poz. 2) SIWZ. b) Wykaz należy sporządzić na druku zgodnie ze wzorem stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR A-9 do SIWZ - WYKAZ OSÓB. c) W wykazie osób należy podać wymagane informacje dla każdej osoby z taką szczegółowością, która umożliwi Zamawiającemu sprawdzenie spełniania warunku określonego w pkt V lit. D. ppkt 3 poz. 2) SIWZ. d) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wyżej wymieniony dokument Wykonawcy składają wspólnie.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

4. Oświadczenia lub dokumenty, składane przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego potwierdzające spełnianie przez oferowane roboty wymagań określonych przez Zamawiającego: 1) Oświadczenie w zakresie art. 25 ust. 1 pkt 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych UWAGA: a) Treść wymaganego Oświadczenia w zakresie art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje na ZAŁĄCZNIKU NR A-7 do SIWZ. b) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagane oświadczenie Wykonawcy składają wspólnie.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Dokumenty składane przez Wykonawców wraz z ofertą: 1) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie zawierające informacje stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu UWAGA: a) Treść i zakres wymaganego oświadczenia Zamawiającego przekazuje na: ? ZAŁĄCZNIKU NR A-3 do SIWZ - dotyczy spełniania warunków udziału w postępowaniu, ? ZAŁĄCZNIKU NR A-4 do SIWZ - dotyczy przesłanek wykluczenia z postępowania, b) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu. c) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokument ten potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. d) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 2) Dokumenty stanowiące dowód, w szczególności zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - w przypadku Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów. UWAGA: a) Dokumenty mają określać w szczególności: ? zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, ? sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, ? zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, ? czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. b) Zobowiązanie należy złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR A-5 do SIWZ - Zobowiązanie podmiotu. 2. Oświadczenie składane przez wszystkich Wykonawców po otwarciu ofert: 1) Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej UWAGA: a) Wykonawca przedmiotowe oświadczenie przekazuje Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, b) Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może złożyć dokumenty bądź informacje, potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia, c) Oświadczenie należy złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR A-6 do SIWZ. d) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości: 4 000,00 złotych (słownie złotych: cztery tysiące 00/100), Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach, zgodnie z art.45 Ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.: ? w pieniądzu, ? w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, ? w gwarancjach bankowych, ? w gwarancjach ubezpieczeniowych, ? w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt.2 Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019r poz. 310) ? Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy NR 64 8303 1029 0050 0500 2567 0003 w Banku Spółdzielczym Malbork . ? Oryginał wadium wnoszonego w innej formie niż w pieniądzu należy zdeponować w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Tolkmicku. 2. Wykonawca, który nie wniesie wadium na okres związania ofertą zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania. 3. Wadium będzie zwracane na warunkach określonych w art.46 Ustawy Prawo zamówień publicznych. 4. Zamawiający zatrzyma wadium na warunkach określonych w art.46 Ustawy Prawo zamówień publicznych.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Okres gwarancji i rękojmi40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
11. Informacja o przewidywanych zmianach postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy: 1) Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do oferty, na podstawie której dokona wyboru Wykonawcy. 2) Zamawiający określa następujące kategorie zmian w umowie zawartej z Wykonawcą oraz warunki ich wprowadzenia, tj.: a) możliwe zmiany wynagrodzenia Wykonawcy: ? ustawowe zmiany stawki podatku VAT skutkujące zmianą wartości brutto (z VAT) przedmiotu umowy. ? ograniczenie zakresu rzeczowego (tzw. roboty zaniechane) - skutkujące obniżeniem wynagrodzenia Wykonawcy o stosowny do zmian rzeczowych wymiar finansowy. b) zmiany uczestnika/ów procesu budowlanego (w rozumieniu Prawa budowlanego) oraz innych przewidzianych umową osób zespołu Wykonawcy - z przyczyn bieżących uwarunkowań prowadzonej przez Wykonawcę działalności gospodarczej - z zastrzeżeniem dopuszczenia tylko tych zmian, które spełniają warunki SIWZ w zakresie dysponowania przez wykonawcę osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-04-09, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHPodziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.