eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bydgoszcz › Ubezpieczenie majątkowe, odpowiedzialności cywilnej, komunikacyjne i następstw nieszczęśliwych wypadków dla Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2020-04-03Ogłoszenie nr 526156-N-2020 z dnia 2020-04-03 r.

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich: Ubezpieczenie majątkowe, odpowiedzialności cywilnej, komunikacyjne i następstw nieszczęśliwych wypadków dla Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich, krajowy numer identyfikacyjny 00000168900000, ul. al. prof. S. Kaliskiego  7 , 85-796  Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 52 374 92 61, e-mail przetargi@utp.edu.pl, faks 52 374 93 27.
Adres strony internetowej (URL): www.utp.edu.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Uczelnia Publiczna

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
https://platformazakupowa.pl/pn/utp


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Tak
adres
https://platformazakupowa.pl/pn/utp


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
forma pisemna
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy 85-796 Bydgoszcz, Al. prof. S. Kaliskiego 7 Kancelaria Główna bud. A (2.1), pokój 001 (parter)


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ubezpieczenie majątkowe, odpowiedzialności cywilnej, komunikacyjne i następstw nieszczęśliwych wypadków dla Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
Numer referencyjny: AZZP.243.018.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie majątkowe, odpowiedzialności cywilnej, komunikacyjne i następstw nieszczęśliwych wypadków dla Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy. Całość zamówienia została podzielona na 5 zadań (opisane szczegółowo w załączniku nr 7 do SIWZ): Zadanie nr 1: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej; Zadanie nr 2: Ubezpieczenie komunikacyjne; Zadanie nr 3: Ubezpieczenie budowlano-montażowe; Zadanie nr 4: Ubezpieczenie NNW i OC studentów; Zadanie nr 5: Ubezpieczenie OC dronów - działalność szkoleniowa. Miejsce wykonywania usługi: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

II.5) Główny kod CPV: 66510000-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
66516000-0
66514110-0
66516000-3
66512100-3
66515000-3
66519200-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  24   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Okres ubezpieczeniowy poszczególnych zadań wyniesie 24 miesiące. Szczegółowe informacje na temat terminów wykonania zamówienia, w tym okresów ubezpieczenia bądź okresów rozliczeniowych zawarto w odpowiednich dla danego zadania załączniku nr 7 do SIWZ, a także w odpowiednim dla danego zadania wzorze umowy. Dla zadania nr 1 i 5 I okres rozliczeniowy: od 15.05.2020 r do 14.05.2021 r. II okres rozliczeniowy: od 15.05.2021 r. do 14.05.2022 r. Dla zadania nr 2 I okres rozliczeniowy: od 22.11.2020 r. do 21.11.2021 r. II okres rozliczeniowy: od 22.11.2021 r. do 21.11.2022 r. W zadaniu nr 2 ochrona ubezpieczeniowa dla poszczególnych pojazdów mechanicznych będzie, z zastrzeżeniem przepisów powszechnie obowiązującego prawa w przypadku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów, udzielana w okresie 24 miesięcy, liczonym odrębnie dla każdego pojazdu mechanicznego i będzie dzieliła się na dwa następujące po sobie dwunastomiesięczne okresy ubezpieczenia (tożsame z okresami rozliczeniowymi), odrębnie dla każdego pojazdu mechanicznego, zgłoszonego w okresie od 22.11.2020 r. do 21.11.2021 r. do ubezpieczeń w ramach zadania nr 2. Dla zadania nr 3 W zadaniu nr 3 termin wykonywania zamówienia będzie wynosił 24 miesiące od II kwartału 2020 r.- początek terminu uzależniony jest od wyłonienia w odrębnej procedurze wykonawcy robót kontraktowych oraz podpisania właściwej umowy o roboty budowlane. Przewidywany termin podpisania umowy nastąpi w II kwartale 2020 r. Od tego terminu uzależniony jest początek okresu wykonania zamówienia, który wyniesie kolejne 24 miesiące, tj. do II kwartału 2022 r. Dla zadania nr 4 I okres rozliczeniowy: od 01.10.2020 r. do 30.09.2021 r. II okres rozliczeniowy: od 01.10.2021 r. do 30.09.2022 r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie formułuje szczegółowych wymagań w tym zakresie;
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie formułuje szczegółowych wymagań w tym zakresie;
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie formułuje szczegółowych wymagań w tym zakresie;
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1) pełnomocnictwo, jeżeli ofertę podpisuje pełnomocnik (oryginał lub odpis notarialnie poświadczony); 2) pełnomocnictwo upoważniające do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu albo do reprezentowania w niniejszym postępowaniu oraz do zawarcia umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego (oryginał lub odpis notarialnie poświadczony; 3) WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA O udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy mogą się ubiegać wspólnie. W takim przypadku Wykonawcy zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego. Jednocześnie żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek wskazanych w rozdziale VI. W związku z powyższym, oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wzór - załącznik nr 2 do SIWZ) oraz oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (wzór - załącznik nr 5 do SIWZ) składa każdy z Wykonawców oddzielnie. 4) WYKONAWCA ZAGRANICZNY. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokument (dokumenty) wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w niniejszym punkcie, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokumenty sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język polski. 5) oświadczenie wskazujące zakres zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy/podwykonawcom.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:


Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
klauzule fakultatywne40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy: a. zmiana podwykonawcy, na zasadach określonych w pkt. 2 niniejszego rozdziału SIWZ; b. zmiany, które nie mają charakteru istotnego w rozumieniu art. 144 ust. 1e; c. zmiany na zasadach określonych w art. 144 ust.1 pkt 2-4 i 6; d. zmiany przewidziane w §6 wzoru umowy odpowiednio dla każdego zadania (załącznik nr 4a, 4b, 4c, 4d, 4e do SIWZ)
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-04-16, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr: 1Nazwa: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz wskazanych poniżej czynności w trakcie realizacji Umowy: 1.1. czynności administracyjne związane z obsługą Umowy, 1.2. prowadzenie bieżącej korespondencji oraz kontakt telefoniczny i elektroniczny z Ubezpieczającym / Ubezpieczonym w sprawie Umowy a także likwidowanej szkody, 1.3. gromadzenie i analiza informacji o szkodzie, 1.4. przygotowywanie dokumentów ubezpieczeniowych, a także aneksów do tych dokumentów, 1.5. przygotowywanie raportów o szkodowości lub raportów o płatności składki na wniosek Ubezpieczającego lub brokera ubezpieczeniowego. na rzecz Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego opisanej poniżej. Szczegółowy opis zawiera załącznik nr 7 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 66516000-0, 66515000-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Klauzule fakultatywne40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:I okres rozliczeniowy: od 15.05.2020 r do 14.05.2021 r. II okres rozliczeniowy: od 15.05.2021 r. do 14.05.2022 r.


Część nr: 2Nazwa: Ubezpieczenie komunikacyjne
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi ubezpieczenia floty komunikacyjnej w zakresie ryzyk komunikacyjnych Odpowiedzialności Cywilnej, Auto - Casco, Następstw Nieszczęśliwych Wypadków, Auto Szyby oraz Assistance oraz wskazanych poniżej czynności w trakcie realizacji Umowy: 1.1. czynności administracyjne związane z obsługą Umowy, 1.2. prowadzenie bieżącej korespondencji oraz kontakt telefoniczny i elektroniczny z Ubezpieczającym / Ubezpieczonym w sprawie Umowy a także likwidowanej szkody, 1.3. gromadzenie i analiza informacji o szkodzie, 1.4. przygotowywanie dokumentów ubezpieczeniowych, a także aneksów do tych dokumentów, 1.5. przygotowywanie raportów o szkodowości lub raportów o płatności składki na wniosek Ubezpieczającego lub brokera ubezpieczeniowego. na rzecz Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego opisanej poniżej. Szczegółowy opis zawiera załącznik nr 7 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 66514110-0, 66515000-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Klauzule fakultatywne40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:I okres rozliczeniowy: od 22.11.2020 r. do 21.11.2021 r. II okres rozliczeniowy: od 22.11.2021 r. do 21.11.2022 r. W zadaniu nr 2 ochrona ubezpieczeniowa dla poszczególnych pojazdów mechanicznych będzie, z zastrzeżeniem przepisów powszechnie obowiązującego prawa w przypadku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów, udzielana w okresie 24 miesięcy, liczonym odrębnie dla każdego pojazdu mechanicznego i będzie dzieliła się na dwa następujące po sobie dwunastomiesięczne okresy ubezpieczenia (tożsame z okresami rozliczeniowymi), odrębnie dla każdego pojazdu mechanicznego, zgłoszonego w okresie od 22.11.2020 r. do 21.11.2021 r. do ubezpieczeń w ramach zadania nr 2.


Część nr: 3Nazwa: Ubezpieczenie budowlano-montażowe
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi ubezpieczenia ryzyk budowlano - montażowych oraz wskazanych poniżej czynności w trakcie realizacji Umowy: 1.1. czynności administracyjne związane z obsługą Umowy, 1.2. prowadzenie bieżącej korespondencji oraz kontakt telefoniczny i elektroniczny z Ubezpieczającym / Ubezpieczonym w sprawie Umowy a także likwidowanej szkody, 1.3. gromadzenie i analiza informacji o szkodzie, 1.4. przygotowywanie dokumentów ubezpieczeniowych, a także aneksów do tych dokumentów, 1.5. przygotowywanie raportów o szkodowości lub raportów o płatności składki na wniosek Ubezpieczającego lub brokera ubezpieczeniowego. na rzecz Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego opisanej poniżej. Szczegółowy opis zawiera załącznik nr 7 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 66515000-3, 66519200-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Klauzule fakultatywne40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:W zadaniu nr 3 termin wykonywania zamówienia będzie wynosił 24 miesiące od II kwartału 2020 r.- początek terminu uzależniony jest od wyłonienia w odrębnej procedurze wykonawcy robót kontraktowych oraz podpisania właściwej umowy o roboty budowlane. Przewidywany termin podpisania umowy nastąpi w II kwartale 2020 r. Od tego terminu uzależniony jest początek okresu wykonania zamówienia, który wyniesie kolejne 24 miesiące, tj. do II kwartału 2022 r.


Część nr: 4Nazwa: Ubezpieczenie NNW i OC studentów
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi grupowego ubezpieczenia NNW z rozszerzeniem o OC studentów oraz wskazanych poniżej czynności w trakcie realizacji Umowy: 1.1. czynności administracyjne związane z obsługą Umowy, 1.2. prowadzenie bieżącej korespondencji oraz kontakt telefoniczny i elektroniczny z Ubezpieczającym / Ubezpieczonym w sprawie Umowy a także likwidowanej szkody, 1.3. gromadzenie i analiza informacji o szkodzie, 1.4. przygotowywanie dokumentów ubezpieczeniowych, a także aneksów do tych dokumentów, 1.5. przygotowywanie raportów o szkodowości lub raportów o płatności składki na wniosek Ubezpieczającego lub brokera ubezpieczeniowego. na rzecz Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego opisanej poniżej. Szczegółowy opis zawiera załącznik nr 7 do SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 66512100-3,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Klauzule fakultatywne40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:I okres rozliczeniowy: od 01.10.2020 r. do 30.09.2021 r. II okres rozliczeniowy: od 01.10.2021 r. do 30.09.2022 r.


Część nr: 5Nazwa: Ubezpieczenie OC dronów - działalność szkoleniowa
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z działalnością dot. prowadzenia szkoleń z obsługi dronów oraz wskazanych poniżej czynności w trakcie realizacji Umowy: 1.1. czynności administracyjne związane z obsługą Umowy, 1.2. prowadzenie bieżącej korespondencji oraz kontakt telefoniczny i elektroniczny z Ubezpieczającym / Ubezpieczonym w sprawie Umowy a także likwidowanej szkody, 1.3. gromadzenie i analiza informacji o szkodzie, 1.4. przygotowywanie dokumentów ubezpieczeniowych, a także aneksów do tych dokumentów, 1.5. przygotowywanie raportów o szkodowości lub raportów o płatności składki na wniosek Ubezpieczającego lub brokera ubezpieczeniowego. na rzecz Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego opisanej poniżej. Szczegółowy opis zawiera załącznik nr 7 do SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 66516000-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Klauzule fakultatywne40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:I okres rozliczeniowy: od 15.05.2020 r do 14.05.2021 r. II okres rozliczeniowy: od 15.05.2021 r. do 14.05.2022 r.


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj


PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII

więcej: Usługi ubezpieczenia robót inżynieryjnych »Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.