eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zabłudów › Dostawy kruszyw do naprawy dróg na terenie gminy Zabłudów

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2020-03-23Ogłoszenie nr 523846-N-2020 z dnia 2020-03-23 r.

Urząd Miejski w Zabłudowie: Dostawy kruszyw do naprawy dróg na terenie gminy Zabłudów
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Zabłudowie, krajowy numer identyfikacyjny 53102200000000, ul. Rynek  8 , 16-060  Zabłudów, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 857 188 100, e-mail gospodarka@zabludow.pl, faks 085 7188100 w. 44.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.um.zabludow.wrotapodlasia.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie
http://bip.um.zabludow.wrotapodlasia.pl/zamowienia-publiczne/przetargi_2020/


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie
http://bip.um.zabludow.wrotapodlasia.pl/zamowienia-publiczne/przetargi_2020/


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty w formie pisemnej należy składać za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
Adres:
Urząd Miejski w Zabłudowie, ul. Rynek 8, 16-060 Zabłudów, Sekretariat, pokój nr 106 (I piętro).


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawy kruszyw do naprawy dróg na terenie gminy Zabłudów
Numer referencyjny: RGK.271.5.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia są dostawy kruszyw do naprawy dróg na terenie gminy Zabłudów. 2. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na poniżej określone zadania i dopuszcza składanie ofert na poszczególne części zamówienia. Zadanie nr 1 - mieszanka kruszywa naturalnego: ilość gwarantowana: 5 000 t., ilość wynikająca z prawa opcji: 2 500 t. Zadanie nr 2 - Piasek: ilość gwarantowana: 800 t., ilość wynikająca z prawa opcji: 400 t. Zadanie nr 3 - kruszywo betonowe z recyklingu: ilość gwarantowana: 4 000 t., ilość wynikająca z prawa opcji: 2 000 t. Zadanie nr 4 - mieszanka kruszywa naturalnego 50% i kamienia łamanego 50% frakcji 4 - 31,5 mm: ilość gwarantowana: 500 t., ilość wynikająca z prawa opcji: 250 t. Zakres prac obejmuje: pozyskanie mieszanki kruszywa naturalnego, piasku, kruszywa betonowego z recyklingu oraz przygotowanie mieszanki 50/50, załadunek, transport do miejsca wbudowania i wyładunek. Zamawiający wymaga aby dostawa kruszywa następowała bezpośrednio z miejsca pozyskania do miejsca wbudowania. 2.1. Zamawiający na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych zastrzega sobie prawo do jednostronnego (w ramach prawa opcji) rozszerzenia zamówienia do ilości wskazanych w pkt 2. Ceny kruszywa w ramach prawa opcji nie ulegną zmianie w stosunku do określonych w Formularzu ofertowym dla zamówienia podstawowego 2.2. Zamówienie opcjonalne nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do jego udzielenia, jak również nie stanowi podstawy do dochodzenia przez Wykonawcę roszczeń odszkodowawczych z tytułu niezrealizowania tego zamówienia. 2.3. Realizacja zamówienia opcjonalnego odbędzie się na podstawie informacji, którą Zamawiający przekaże Wykonawcy pisemnie nie później niż na 7 dni przed skorzystaniem z prawa opcji. 2.4. Decyzja o realizacji lub rezygnacji z zamówienia opcjonalnego jest wyłącznym uprawnieniem Zamawiającego.

II.5) Główny kod CPV: 14212200-2
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
14212120-7
14211000-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne lub zawodowe do należytego wykonania zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że: 1. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał: Zadanie 1 - co najmniej 1 dostawę polegającą na dostawie kruszywa do naprawy dróg o wartości brutto nie niższej niż 60 000,00 zł; Zadanie 2 - co najmniej 1 dostawę polegającą na dostawie kruszywa do naprawy dróg o wartości brutto nie niższej niż 10 000,00 zł; Zadanie 3 - co najmniej 1 dostawę polegającą na dostawie kruszywa do naprawy dróg o wartości brutto nie niższej niż 50 000,00 zł; Zadanie 4 - co najmniej 1 dostawę polegającą na dostawie kruszywa do naprawy dróg o wartości brutto nie niższej niż 30 000,00 zł; oraz załączy dowody określające czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy. Uwaga: W przypadku złożenia oferty na więcej niż 1 zadanie, Zamawiający wymaga wykazania spełniania warunku i przedłożenia dowodów dla każdego zadania odrębnie (w ramach osobnych realizacji). Zamawiający nie dopuszcza sumowania wartości kilku realizacji o mniejszej wartości w celu wykazania spełniania warunku w ramach 1 zadania. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, powyższe warunki musi spełnić w całości 1 z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 2. na potrzeby realizacji przedmiotowego zamówienia będzie dysponował następującym sprzętem: Zadanie 1 - co najmniej 2 samochody ciężarowe z wywrotką o ładowności do 30 ton; Zadanie 2 - co najmniej 1 samochód ciężarowy z wywrotką o ładowności do 30 ton; Zadanie 3 - co najmniej 2 samochody ciężarowe z wywrotką o ładowności do 30 ton; Zadanie 4 - co najmniej 1 samochód ciężarowy z wywrotką o ładowności do 30 ton. Uwaga: W przypadku złożenia oferty na więcej niż 1 zadanie, Zamawiający wymaga wykazania spełniania warunku dla każdego zadania odrębnie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: 1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 3. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 4.1 - składa dokument wystawiony w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 5, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Dokument ten winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert. 4. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 1. 5. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 3, pkt 4.1 i pkt 5, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ. Wykaz dostaw należy przedstawić dla każdego zadania oddzielnie. 2. Wykaz urządzeń technicznych (sprzętu) dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ. Wykaz sprzętu należy przedstawić dla każdego zadania oddzielnie.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Jeżeli uprawnienie do podpisania oferty nie wynika z dokumentu, o którym mowa w pkt 4.1, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień - w oryginale lub poświadczone notarialnie, albo poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię innego dokumentu, z którego będzie wynikało wprost prawo do reprezentacji podmiotu (np. umowa spółki cywilnej, statut itp.). 2. Wykonawcy występujący wspólnie (np. w formie konsorcjum, spółki cywilnej lub innego porozumienia regulującego ich współpracę w celu uzyskania zamówienia) muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika powinien zostać podpisany przez wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie publiczne. Podpisy muszą zostać złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawców. Dokument pełnomocnika należy przedstawić w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. 3. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, w celu oceny czy Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą dokumentów, które określają w szczególności: 3.1. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 3.2. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia; 3.3. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; Zobowiązanie innego podmiotu powinno być podpisane przez osobę/osoby odpowiednio umocowane. Dokumenty poświadczające umocowanie Wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z zobowiązaniem podmiotu trzeciego. 4. Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium. 2. Kwota wadium wynosi: Zadanie 1 - 4 000,00 zł; Zadanie 2 - 650,00 zł; Zadanie 3 - 5 900,00 zł; Zadanie 4 - 900,00 zł 3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku z następujących form: 4.1 pieniądzu, 4.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 4.3 gwarancjach bankowych, 4.4 gwarancjach ubezpieczeniowych, 4.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). 5. Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Zabłudowie, tj.: Podlasko-Mazurski BS Zabłudów 52 8099 0004 0000 0101 2000 0340, z dopiskiem: "Wadium w przetargu nieograniczonym - dostawy kruszyw do naprawy dróg na terenie gminy Zabłudów" a do oferty dołączyć kopię przelewu. 4. Za termin wniesienia wadium uważa się datę wpłynięcia środków na rachunek Zamawiającego. 5. Wadium wniesione w jednej z form, o których mowa w pkt od 4.2 - 4.5. należy złożyć w oryginale w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Zabłudowie w oddzielnej zamkniętej kopercie opisanej zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale X pkt 10 - z dopiskiem "WADIUM", a kopię dołączyć do oferty. 6. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej w ich treści winien znajdować się zapis o tym, że jest ona nieodwołalna, bezwarunkowa od ewentualnych zastrzeżeń Wykonawcy. Zamawiającemu powinno przysługiwać prawo dochodzenia należności zabezpieczonych gwarancją bezpośrednio od wystawcy gwarancji. Niedopuszczalne są zapisy uzależniające zapłatę przez gwaranta sumy gwarancyjnej od wcześniejszego żądania zapłaty należności od Wykonawcy. 7. Wadium powinno obejmować cały okres związania ofertą. 8. Oferta Wykonawcy, która nie będzie zabezpieczona wadium wniesionym we właściwej formie, terminie i kwocie zostanie odrzucona. 9. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 10. Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 11. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 12. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 13. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócił wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 14. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 14.1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 14.2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 14.3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy; 14.4. w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:


Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Termin dostawy40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-03-31, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr: 1Nazwa: mieszanka kruszywa naturalnego
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:ilość gwarantowana: 5 000 t., ilość wynikająca z prawa opcji: 2 500 t. 3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa mieszanki kruszywa naturalnego, piasku, kruszywa betonowego z recyklingu i mieszanki 50/50 (w zależności od zadania), wyładunek w pasie drogowy lub miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 3.2. Miejsca dostarczania kruszyw - drogi na terenie Gminy Zabłudów lub miejsca wskazane przez Zamawiającego. 3.3. Zamawiający wymaga, aby dostarczone kruszywo spełniało wymagania określone odpowiednio w załącznikach nr 7-10 do SIWZ. 3.4. Poszczególne dostawy będą realizowane partiami w minimalnej wydajności 120 t./dziennie dla każdego rodzaju kruszywa po zgłoszeniu przez Zamawiającego miejsca, ilości i terminu dostawy na warunkach określonych w specyfikacji. Zamówienie będzie wysyłane Wykonawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej ewentualnie faksu. Wielkość dostaw będzie wynikała z aktualnych potrzeb Zamawiającego. 3.5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia środkami transportu oraz wbudowania będącymi w jego dyspozycji. 3.6. Do każdej dostawy Wykonawca winien jest dołączyć stosowne dokumenty (np. listy przewozowe, druki Wz, itp. obowiązujące w firmie Wykonawcy i uzgodnione z Zamawiającym) potwierdzające ilość dostarczonego kruszywa na podstawie ważenia przeprowadzonego zalegalizowaną wagą oraz stosowne dokumenty potwierdzające spełnianie przez kruszywo wymagań odnośnie jego jakości. Dokumenty będą przekazywane każdorazowo po zakończeniu dostawy. 3.7. Zamawiający zastrzega sobie prawo wykonywania kontrolnych badań dostarczonych kruszyw. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, iż jakość dostarczonego kruszywa jest niezgodna z przedstawionymi dokumentami potwierdzającymi jego jakość, Wykonawca pokryje koszt kontrolnych badań zleconych przez Zamawiającego natomiast Zamawiający nie dokona zapłaty za dostarczone kruszywo. 3.8. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia kruszywa w terminie określonym w zamówieniu. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany terminu dostawy w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych ewentualnie innych niezależnych od niego okoliczności. 3.9. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontrolnego ważenia wyrywkowo wytypowanych pojazdów. W przypadku stwierdzenia niezgodności z dokumentem przewozowym przedstawionym przez Wykonawcę do rozliczeń ilości kruszywa będzie przyjęta ilość stwierdzona w ważeniu kontrolnym. 3.10. Pozostałe warunki dotyczące wykonania zamówienia zostały określone w projekcie umowy stanowiącym Załącznik Nr 6 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 14212200-2,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Termin dostawy40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Piasek
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:ilość gwarantowana: 800 t., ilość wynikająca z prawa opcji: 400 t. 3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa mieszanki kruszywa naturalnego, piasku, kruszywa betonowego z recyklingu i mieszanki 50/50 (w zależności od zadania), wyładunek w pasie drogowy lub miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 3.2. Miejsca dostarczania kruszyw - drogi na terenie Gminy Zabłudów lub miejsca wskazane przez Zamawiającego. 3.3. Zamawiający wymaga, aby dostarczone kruszywo spełniało wymagania określone odpowiednio w załącznikach nr 7-10 do SIWZ. 3.4. Poszczególne dostawy będą realizowane partiami w minimalnej wydajności 120 t./dziennie dla każdego rodzaju kruszywa po zgłoszeniu przez Zamawiającego miejsca, ilości i terminu dostawy na warunkach określonych w specyfikacji. Zamówienie będzie wysyłane Wykonawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej ewentualnie faksu. Wielkość dostaw będzie wynikała z aktualnych potrzeb Zamawiającego. 3.5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia środkami transportu oraz wbudowania będącymi w jego dyspozycji. 3.6. Do każdej dostawy Wykonawca winien jest dołączyć stosowne dokumenty (np. listy przewozowe, druki Wz, itp. obowiązujące w firmie Wykonawcy i uzgodnione z Zamawiającym) potwierdzające ilość dostarczonego kruszywa na podstawie ważenia przeprowadzonego zalegalizowaną wagą oraz stosowne dokumenty potwierdzające spełnianie przez kruszywo wymagań odnośnie jego jakości. Dokumenty będą przekazywane każdorazowo po zakończeniu dostawy. 3.7. Zamawiający zastrzega sobie prawo wykonywania kontrolnych badań dostarczonych kruszyw. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, iż jakość dostarczonego kruszywa jest niezgodna z przedstawionymi dokumentami potwierdzającymi jego jakość, Wykonawca pokryje koszt kontrolnych badań zleconych przez Zamawiającego natomiast Zamawiający nie dokona zapłaty za dostarczone kruszywo. 3.8. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia kruszywa w terminie określonym w zamówieniu. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany terminu dostawy w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych ewentualnie innych niezależnych od niego okoliczności. 3.9. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontrolnego ważenia wyrywkowo wytypowanych pojazdów. W przypadku stwierdzenia niezgodności z dokumentem przewozowym przedstawionym przez Wykonawcę do rozliczeń ilości kruszywa będzie przyjęta ilość stwierdzona w ważeniu kontrolnym. 3.10. Pozostałe warunki dotyczące wykonania zamówienia zostały określone w projekcie umowy stanowiącym Załącznik Nr 6 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 14211000-3,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Termin dostawy40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3Nazwa: kruszywo betonowe z recyklingu
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:ilość gwarantowana: 4 000 t., ilość wynikająca z prawa opcji: 2 000 t. 3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa mieszanki kruszywa naturalnego, piasku, kruszywa betonowego z recyklingu i mieszanki 50/50 (w zależności od zadania), wyładunek w pasie drogowy lub miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 3.2. Miejsca dostarczania kruszyw - drogi na terenie Gminy Zabłudów lub miejsca wskazane przez Zamawiającego. 3.3. Zamawiający wymaga, aby dostarczone kruszywo spełniało wymagania określone odpowiednio w załącznikach nr 7-10 do SIWZ. 3.4. Poszczególne dostawy będą realizowane partiami w minimalnej wydajności 120 t./dziennie dla każdego rodzaju kruszywa po zgłoszeniu przez Zamawiającego miejsca, ilości i terminu dostawy na warunkach określonych w specyfikacji. Zamówienie będzie wysyłane Wykonawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej ewentualnie faksu. Wielkość dostaw będzie wynikała z aktualnych potrzeb Zamawiającego. 3.5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia środkami transportu oraz wbudowania będącymi w jego dyspozycji. 3.6. Do każdej dostawy Wykonawca winien jest dołączyć stosowne dokumenty (np. listy przewozowe, druki Wz, itp. obowiązujące w firmie Wykonawcy i uzgodnione z Zamawiającym) potwierdzające ilość dostarczonego kruszywa na podstawie ważenia przeprowadzonego zalegalizowaną wagą oraz stosowne dokumenty potwierdzające spełnianie przez kruszywo wymagań odnośnie jego jakości. Dokumenty będą przekazywane każdorazowo po zakończeniu dostawy. 3.7. Zamawiający zastrzega sobie prawo wykonywania kontrolnych badań dostarczonych kruszyw. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, iż jakość dostarczonego kruszywa jest niezgodna z przedstawionymi dokumentami potwierdzającymi jego jakość, Wykonawca pokryje koszt kontrolnych badań zleconych przez Zamawiającego natomiast Zamawiający nie dokona zapłaty za dostarczone kruszywo. 3.8. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia kruszywa w terminie określonym w zamówieniu. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany terminu dostawy w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych ewentualnie innych niezależnych od niego okoliczności. 3.9. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontrolnego ważenia wyrywkowo wytypowanych pojazdów. W przypadku stwierdzenia niezgodności z dokumentem przewozowym przedstawionym przez Wykonawcę do rozliczeń ilości kruszywa będzie przyjęta ilość stwierdzona w ważeniu kontrolnym. 3.10. Pozostałe warunki dotyczące wykonania zamówienia zostały określone w projekcie umowy stanowiącym Załącznik Nr 6 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 14212200-2,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Termin dostawy40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4Nazwa: mieszanka kruszywa naturalnego 50% i kamienia łamanego 50% frakcji 4 - 31,5 mm
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:ilość gwarantowana: 500 t., ilość wynikająca z prawa opcji: 250 t. 3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa mieszanki kruszywa naturalnego, piasku, kruszywa betonowego z recyklingu i mieszanki 50/50 (w zależności od zadania), wyładunek w pasie drogowy lub miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 3.2. Miejsca dostarczania kruszyw - drogi na terenie Gminy Zabłudów lub miejsca wskazane przez Zamawiającego. 3.3. Zamawiający wymaga, aby dostarczone kruszywo spełniało wymagania określone odpowiednio w załącznikach nr 7-10 do SIWZ. 3.4. Poszczególne dostawy będą realizowane partiami w minimalnej wydajności 120 t./dziennie dla każdego rodzaju kruszywa po zgłoszeniu przez Zamawiającego miejsca, ilości i terminu dostawy na warunkach określonych w specyfikacji. Zamówienie będzie wysyłane Wykonawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej ewentualnie faksu. Wielkość dostaw będzie wynikała z aktualnych potrzeb Zamawiającego. 3.5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia środkami transportu oraz wbudowania będącymi w jego dyspozycji. 3.6. Do każdej dostawy Wykonawca winien jest dołączyć stosowne dokumenty (np. listy przewozowe, druki Wz, itp. obowiązujące w firmie Wykonawcy i uzgodnione z Zamawiającym) potwierdzające ilość dostarczonego kruszywa na podstawie ważenia przeprowadzonego zalegalizowaną wagą oraz stosowne dokumenty potwierdzające spełnianie przez kruszywo wymagań odnośnie jego jakości. Dokumenty będą przekazywane każdorazowo po zakończeniu dostawy. 3.7. Zamawiający zastrzega sobie prawo wykonywania kontrolnych badań dostarczonych kruszyw. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, iż jakość dostarczonego kruszywa jest niezgodna z przedstawionymi dokumentami potwierdzającymi jego jakość, Wykonawca pokryje koszt kontrolnych badań zleconych przez Zamawiającego natomiast Zamawiający nie dokona zapłaty za dostarczone kruszywo. 3.8. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia kruszywa w terminie określonym w zamówieniu. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany terminu dostawy w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych ewentualnie innych niezależnych od niego okoliczności. 3.9. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontrolnego ważenia wyrywkowo wytypowanych pojazdów. W przypadku stwierdzenia niezgodności z dokumentem przewozowym przedstawionym przez Wykonawcę do rozliczeń ilości kruszywa będzie przyjęta ilość stwierdzona w ważeniu kontrolnym. 3.10. Pozostałe warunki dotyczące wykonania zamówienia zostały określone w projekcie umowy stanowiącym Załącznik Nr 6 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 14212200-2,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Termin dostawy40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.