eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kielce › Przebudowa V piętra budynku C2 wraz z wykonaniem instalacji klimatyzacji V piętra i strony południowej budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa ŚwiętokrzyskiegoOgłoszenie z dnia 2020-03-16Ogłoszenie nr 523543-N-2020 z dnia 2020-03-16 r.

Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego: Przebudowa V piętra budynku C2 wraz z wykonaniem instalacji klimatyzacji V piętra i strony południowej budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, krajowy numer identyfikacyjny 29101900500000, ul. al. IX Wieków Kielc  3 , 25-516  Kielce, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 41 3421901, e-mail marzena.adamczyk@sejmik.kielce.pl, faks 41 3445265.
Adres strony internetowej (URL): www.swietokrzyskie.pro
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
bip.sejmik.kielce.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Tak
anna.kasprzyk@sejmik.kielce.pl


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty należy złożyć w formie pisemnej w postaci papierowej.
Adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, Budynek C-2, pokój 13 (Kancelaria Urzędu, parter)


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa V piętra budynku C2 wraz z wykonaniem instalacji klimatyzacji V piętra i strony południowej budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego
Numer referencyjny: OK-III.272.1.12.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest: "Przebudowa V piętra budynku C2 wraz z wykonaniem instalacji klimatyzacji V piętra i strony południowej budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego". 2. Charakterystyka obiektu (budynku C2): 1) Budynek C2, w którym będzie realizowane niniejsze zamówienie zlokalizowany jest przy al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, na działce nr 1033/5. 2) Powierzchnia zabudowy: 1 296 m^2, kubatura brutto: 27 864,0 m^3, ilość kondygnacji nadziemnych: 6, wysokość budynku: 21,5 m. 3) Budynek jest wykonany w konstrukcji szkieletowej: składa się z ram żelbetowych prefabrykowanych, wypełnionych ścianami żelbetowymi, prefabrykowanymi - wewnątrz i murowanymi z gazobetonu - z zewnątrz. Ściany działowe stanowiące wypełnienie ram żelbetowych w kierunku poprzecznym murowane. Budynek podpiwniczony, stropy prefabrykowane kanałowe, schody żelbetowe monolityczne, stropodach płaski żelbetowy, wentylowany, nie przełazowy. 4) Połacie dachowe o nachyleniu 5% wykonane z płyt korytkowych na ściankach ażurowych z cegły ceramicznej pełnej. Pokrycie wykonane papą asfaltową. 5) Powyższy budynek w całości użytkowany jest przez zamawiającego. 6) Powierzchnia kondygnacji V piętra budynku C2 wynosi 1 117, 3 m^2, w tym powierzchnia objęta zakresem prac na V piętrze wynosi 1 033,3 m^2. 7) Obecnie na V piętrze budynku C2 znajdują się 23 pomieszczenia biurowe (o różnej powierzchni), 4 sanitariaty, dwa pomieszczenia socjalne, pomieszczenie porządkowe, pomieszczenie po zakładzie fotograficznym, powierzchnie otwarte po salach przyjmowania wniosków paszportowych i wydawania paszportów, hole przywindowe, korytarz. Rzut V piętra z obecnym rozmieszczeniem pomieszczeń zamieszczony jest w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU), stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ. Ponadto w PFU zamieszczone są również rzuty pozostałych kondygnacji budynku C2, na których zaznaczono pomieszczenia z istniejącą instalacją klimatyzacji. 3. Zakres zamówienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie robót na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego - Załącznik nr 1 do SIWZ). Wykonawca ma za zadanie opracować dokumentację a także wykonać wszystkie roboty budowlane wraz z dostarczeniem i zamontowaniem urządzeń w ilości oraz w sposób wskazany w Programie Funkcjonalno-Użytkowym oraz opracowanej przez wykonawcę dokumentacji. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i pozostałe wymagania dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia zawarte zostały w rozdziale III SIWZ oraz w Programie Funkcjonalno - Użytkowym (Załącznik nr 1 do SIWZ). 5. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wskazanych do realizacji zamówienia przy wykonywaniu czynności wskazanych we Wzorze umowy - Dodatek nr 4 do SIWZ. 6. Szczegółowe zasady określające sposób realizacji zamówienia, rozliczeń, oraz wysokość kar umownych zawarte zostały w Dodatku nr 4 do SIWZ - Wzór umowy. 7. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. 8. Zamawiający nie przewiduje: zawarcia umowy ramowej, aukcji elektronicznej, zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

II.5) Główny kod CPV: 45400000-1
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71200000-0
45310000-3
45331200-8
45332200-5
45410000-4
45421130-4
45432100-5


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  7   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, tj. wykażą, iż: 1) Wymagania w zakresie projektowania: w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonali minimum jedną usługę projektową w zakresie instalacji klimatyzacji. 2) Wymagania w zakresie robót budowlanych: w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonali maksimum trzy roboty budowlane w zakresie instalacji klimatyzacji, o łącznej wartości 400 000,00 zł brutto. UWAGA: a) Zgodnie z art. 23 ust. 5 ustawy Pzp, zamawiający określa, iż w przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie lub polegania przez wykonawcę na zasobach podmiotu trzeciego, powyższe warunki zostaną uznane za spełnione, jeżeli wymaganym doświadczeniem w zakresie pkt 1) i 2) wykaże się w całości co najmniej jeden podmiot. Zamawiający nie dopuszcza by wykonawcy sumowali doświadczenie w ramach pkt, o których mowa powyżej, w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu. b) W przypadku, gdy zamówienie obejmuje jednocześnie zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych (w tzw. trybie "zaprojektuj i wybuduj"), które swoim zakresem odpowiada warunkom określonym w pkt 1 i 2 (łącznie) i wykonane zostało w ciągu ostatnich pięciu lat, zamawiający dopuszcza wykazanie takiego zamówienia w wykazie robót, bez konieczności wypełniania wykazu usług. 3) Wymagania dotyczące osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego: a) Dysponują osobami (po jednej osobie dla każdej ze specjalności) posiadającymi uprawnienia do projektowania w specjalnościach: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, architektonicznej, konstrukcyjno- budowlanej. b) Dysponują osobami (po jednej osobie dla każdej ze specjalności) posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi lub projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, konstrukcyjno- budowlanej (osoba z tą specjalnością pełniła będzie funkcję kierownika budowy). UWAGA: 1. Określone wyżej uprawnienia mogą być łączone - tzn. jedna osoba może mieć uprawnienia z więcej niż jednej specjalności. 2. Zamawiający, określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2272 ze zm.). 2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 3. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Wykonawca, aby uzyskać dodatkowe punkty w kryterium "Doświadczenie kierownika budowy" musi wskazać w "Formularzu oferty" niezbędne informacje dotyczące tej osoby, w tym imię i nazwisko, kwalifikacje i doświadczenie.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1. Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu: a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę), b) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę) - oświadczenie ujęte w Dodatku nr 9 do SIWZ albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę), c) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę) oświadczenie ujęte w Dodatku nr 9 do SIWZ. 2. Zamawiający wymaga, aby dokumenty wskazane w pkt 1 sporządzone w języku obcym złożone zostały wraz z tłumaczeniem na język polski. UWAGA 1) Zgodnie z § 14 ust. 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r., w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą. 3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1 lit. a) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - w zakresie określonym w art. 24 ust. 5 pkt 1. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 3, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty powinny być wystawione z zachowaniem wymaganego terminu, wg zasad określonych dla dokumentów wymienionych w pkt 3 niniejszego rozdziału. 5. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 1 lit. a)-c). 6. Zgodnie z art. 26 ust. 6 ustawy wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 700 ze zm.).

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale V pkt 1. lit. B)1) i 2), tj.: a) Wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości (wskazanie wartości jest fakultatywne), przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, wg wzoru wskazanego w wezwaniu oraz w SIWZ (Dodatek nr 6 do SIWZ) oraz załączenia dowodów określających czy usługi te zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę). b) Wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, dat i miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, wg wzoru wskazanego w wezwaniu oraz w SIWZ (Dodatek nr 7 do SIWZ), oraz załączenia dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę). 2. Zamawiający wymaga, aby dokumenty wskazane w pkt 1 sporządzone w języku obcym złożone zostały wraz z tłumaczeniem na język polski. UWAGA 1) Zgodnie z § 14 ust. 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r., w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą. 2) W przypadku złożenia przez wykonawców dokumentów zawierających dane wyrażone w innych walutach niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) obowiązujący w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Wypełniony i podpisany przez wykonawcę Formularz oferty - wg wzoru określonego w Dodatku nr 1 do SIWZ. 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia wykonawców występujących wspólnie (dotyczy również spółki cywilnej) - pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (oryginał lub poświadczona notarialnie kopia). 3. Pełnomocnictwo określające jego zakres - w przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik (oryginał lub poświadczona notarialnie kopia). 4. W przypadku wnoszenia wadium w formie niepieniężnej (rozdział VIII, pkt 2 lit. b - e SIWZ) - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie przez wykonawcę wadium, w wymaganej wysokości. Oryginał dokumentu, potwierdzającego wniesienie przez Wykonawcę wadium, w wymaganej wysokości może zostać załączony do oferty lub może zostać złożony w siedzibie Zamawiającego pok. 13, w oddzielnej kopercie, opisanej zgodnie z instrukcją zawartą w rozdziale X pkt 3 SIWZ z dopiskiem "WADIUM", przed upływem terminu wyznaczonego do składania ofert. 5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu składa wraz z ofertą dokument, o którym mowa w rozdz. V pkt. 3 SIWZ (w szczególności zobowiązanie podmiotu) sporządzony i podpisany przez podmiot trzeci (udostępniający swoje zasoby) - oryginał (składane wraz z ofertą). 6. Na podstawie art. 26 pkt 2f ustawy Pzp Zamawiający wzywa do złożenia wraz z ofertą: Wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, wg wzoru wskazanego w wezwaniu oraz w SIWZ (Dodatek nr 8 do SIWZ) wraz z oświadczeniem, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Ww. wykaz składany jest na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu o którym mowa w rozdziale V pkt 1. lit. B)3).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający żąda wniesienia przez Wykonawców wadium, którego wysokość ustalona została na kwotę: 8 000,00 złotych (słownie złotych: osiem tysięcy 00/100). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2007 r., Nr 42, poz. 275, z późn. zm.). 3. Wadium musi być wniesione przez Wykonawców przed upływem terminu wyznaczonego do składania ofert. 4. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniądza liczy się termin wpływu środków na konto Zamawiającego (moment uznania konta Zamawiającego). 5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego wg danych: Nazwa banku i nr konta Zamawiającego: PKO Bank Polski S.A. 09 1020 2629 0000 9002 0342 7002 Nazwa i adres Zamawiającego: Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce Tytuł wpłaty: Wadium - przetarg nieograniczony na przebudowę V piętra budynku C2 wraz z wykonaniem instalacji klimatyzacji V piętra i strony południowej budynku UMWŚ 6. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 7. Wadium wnoszone w formach, o których mowa w pkt 2 lit b - e musi wskazywać przedmiot zamówienia i zabezpieczać złożoną ofertę przez cały okres związania wykonawcy ofertą. Dokument taki musi zawierać nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie poręczyciela lub gwaranta wypłacenia Zamawiającemu, na pierwsze jego żądanie, kwoty wadium w przypadkach, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy. Oryginał dokumentu, potwierdzającego wniesienie przez Wykonawcę wadium, w wymaganej wysokości może zostać załączony do oferty lub może zostać złożony w siedzibie Zamawiającego pok. 13, w oddzielnej kopercie, opisanej zgodnie z instrukcją zawartą w rozdziale X pkt 3 SIWZ z dopiskiem "WADIUM", przed upływem terminu wyznaczonego do składania ofert. 8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy (pkt 13 lit. a rozdziału VIII SIWZ). 9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11. Zamawiający żądać będzie ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 8, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 12. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwraca wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, w następujących przypadkach: a) zgodnie z art. 46 ust. 4a ustawy - jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej, b) zgodnie z art. 46 ust. 5 ustawy - jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena oferty (brutto)60,00
Gwarancja na wykonane roboty, użyte materiały i dostarczone oraz zamontowane urządzenia20,00
Doświadczenie kierownika budowy20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 1. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian terminu wykonania przedmiotu umowy w następujących okolicznościach: a) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, takie jak: ? klęski żywiołowe; ? warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów; b) wstrzymanie robót przez Zamawiającego; c) zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, itp. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w lit. a, b i c termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w lit. b Zamawiający dopuszcza możliwość zapłaty Wykonawcy dodatkowego wynagrodzenia z tytułu wstrzymania możliwości wykonywania umowy w wysokości pozwalającej na pokrycie dodatkowych uzasadnionych i udokumentowanych kosztów z tego tytułu. Koszty te nie mogą wynikać z bieżącej działalności Wykonawcy (tj. koszty utrzymania przedsiębiorstwa) a jedynie z kosztów dotyczących robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy. 2. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w zakresie sposobu świadczenia Wykonawcy, w następujących przypadkach: 1) zmian technicznych i technologicznych, spowodowanych w szczególności następującymi okolicznościami: a) możliwością zastosowania materiałów lub urządzeń o równym lub lepszym standardzie niż przyjęte w dokumentacji projektowej oraz Programie Funkcjonalno-Użytkowym, pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót, b) możliwością zastosowania technologii wykonania zaprojektowanych robót, pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji, kosztów wykonywanych prac lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy pod warunkiem zachowania jakości na poziomie takim samym jak założono w dokumentacji projektowej lub Programie Funkcjonalno-Użytkowym bądź jej podwyższeniu, c) koniecznością zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub Programie Funkcjonalno-Użytkowym w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu; d) koniecznością zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; e) koniecznością usunięcia sprzeczności w dokumentacji projektowej; f) koniecznością wykonania robót zamiennych w stosunku do rozwiązań przewidzianych w dokumentacji projektowej lub Programie Funkcjonalno-Użytkowym; g) koniecznością uwzględnienia wydanych w toku realizacji robót dodatkowych zaleceń właściwych służb i inspekcji. 2) Przy modyfikacji zakresu świadczenia Wykonawcy, strony wyodrębniają: a) roboty zamienne, przez które rozumie się roboty, które Wykonawca wykona w zamian za roboty zawarte w dokumentacji projektowej, b) roboty zaniechane, przez które rozumie się roboty objęte dokumentacją projektową, a których wykonanie stało się zbędne, c) roboty dodatkowe, przez które rozumie się roboty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, których nie przewidywała dokumentacja projektowa i których nie można było przewidzieć w chwili podpisania umowy, a które wymagają zlecenia w ramach odrębnego zamówienia. 3) Zmiany zakresu świadczenia Wykonawcy, o których mowa w pkt. 2) lit. a) i b), mogą nastąpić wyłącznie w formie aneksu do umowy, którego podstawę stanowić będzie sporządzony przez Wykonawcę protokół konieczności, zaakceptowany przez Inspektora nadzoru i w razie konieczności projektanta. 4) Protokół konieczności może zostać sporządzony wyłącznie po udzieleniu pisemnej zgody Zamawiającego na dokonanie zmiany sposobu świadczenia, na wniosek Wykonawcy. 5) Skierowany do Zamawiającego wniosek Wykonawcy z propozycją zmiany, zawierał będzie: a) opis propozycji zmiany, b) uzasadnienie zmiany, c) rysunki zamienne sporządzone bądź zaakceptowane przez projektanta, jeżeli zmiana wymaga dokonania zmian w projekcie. 6) Przed skierowaniem do Zamawiającego wniosku o dokonanie zmian, Wykonawca winien uzyskać opinię Inspektora nadzoru co do proponowanych zmian, a ponadto w razie konieczności również autora projektu. 7) W przypadku, gdy o dokonanie zmian zakresu świadczenia Wykonawcy, o których mowa w ust 2 pkt. 1) lit. a) i b), wnioskował będzie Zamawiający, Wykonawca dokona wyceny zmiany, która podlegać będzie weryfikacji przez Inspektora nadzoru. Wycena musi opierać się na cenach wynikających z kosztorysu a w razie braku odpowiednich pozycji kosztorysowych na cenach średnich rynkowych określonych na dzień złożenia oferty a w razie niemożności określenia cen na dzień złożenia oferty na dzień wystąpienia zmian zakresu świadczenia Wykonawcy. Ceny materiałów wyznaczone będą na podstawie wydawnictw branży budowlanej np.: wydawnictwa Sekocenbud bądź w razie braku danych w w/w wydawnictwie na podstawie cen wynikających z minimum trzech ofert producentów/ dostawców materiałów będących przedmiotem zmiany. Wybór podstawy wyceny będzie w gestii Zamawiającego. 8) W przypadku zaakceptowania przez Zamawiającego przedłożonej wyceny, zostanie sporządzony protokół konieczności stanowiący podstawę do aneksu do umowy. 9) Zakazuje się Wykonawcy wprowadzania jakichkolwiek zmian w realizowanej umowie bez wyczerpania w/w procedury. 10) Zawarcie umowy na roboty dodatkowe, możliwe będzie po przeprowadzeniu odrębnego postępowania, podstawę którego stanowić będzie protokół konieczności wykonania robót dodatkowych, zaakceptowany przez Zamawiającego, a podpisany przez Wykonawcę, inspektora nadzoru i w razie konieczności projektanta. 3. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w zakresie sposobu organizacji spełnienia świadczenia: a) zmiana ustalonych procedur odbioru, jeśli nie zmniejszy to zasad bezpieczeństwa i nie spowoduje zwiększenia kosztów dokonywania odbiorów, które obciążałyby Zamawiającego. b) zmiana treści dokumentów przedstawianych wzajemnie przez Strony w trakcie realizacji umowy lub sposobu informowania o realizacji umowy. Zmiana ta nie może spowodować braku informacji niezbędnych Zamawiającemu do prawidłowej realizacji umowy. 4. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian terminów płatności wynikających z wszelkich zmian wprowadzanych do umowy, a także zmian samoistnych, o ile nie spowodują konieczności zapłaty odsetek lub wynagrodzenia w większej kwocie Wykonawcy. 5. Ponadto Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian umowy w przypadku: 1) zmiany w sposobie wykonywania przedmiotu umowy gdy wystąpi co najmniej jedna z poniższych sytuacji: a) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań niż wskazane w Programie Funkcjonalno - Użytkowym w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy; b) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań ze względu na zmiany obowiązującego prawa. 2) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z umową; 3) wyłączenia przez Zamawiającego części zadań z przedmiotu zamówienia w przypadku stwierdzenia braku konieczności realizacji robót w zakresie wskazanym w Programie Funkcjonalno-Użytkowym. Wynagrodzenie będzie pomniejszone o wartość wyłączonych prac zgodnie z cenami jednostkowymi wynikającymi z kosztorysu przedstawionego przez Wykonawcę. Wykonawca nie będzie wnosił z tego tytułu żadnych roszczeń. Nie zostaną również zmienione z tego tytułu zobowiązania wobec Zamawiającego; 4) zmiany przepisów prawa lub wprowadzenia nowych przepisów prawa wpływających na wykonanie przedmiotu umowy. W takim przypadku zmiany umowy zostaną ograniczone do zmian koniecznych do dostosowania przedmiotu umowy i dokumentacji do stanu zgodności z prawem. W przypadku, gdy zmiany te wpływają w sposób istotny na koszty wykonania przedmiotu umowy dopuszcza się zwiększenie wynagrodzenia, jednak nie więcej niż o udokumentowany wzrost kosztu jego wykonania związany bezpośrednio ze zmianą przepisów. 6. Zmiany umowy, o których mowa w niniejszym paragrafie mogą być wprowadzone w następującym trybie: 1) W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności, Wykonawca oraz Zamawiający zwróci się do drugiej strony umowy z wnioskiem o dokonanie zmiany umowy, zawierającym stosowne uzasadnienie. Wniosek winien być złożony w formie pisemnej, niezwłocznie i przed wprowadzeniem zmian. 2) Zamawiający po zapoznaniu się z uzasadnieniem i przy uwzględnieniu okoliczności sprawy dokona oceny zasadności zmiany umowy. 7. Wszystkie powyższe postanowienia opisane w niniejszym paragrafie z wyjątkiem ust. 5 pkt 1) do 4) stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 8. Zmiany niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą Stron w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-04-06, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> PL
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHPodziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.