eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bydgoszcz › Usługa prania i dezynfekcji na potrzeby sześciu jednostek organizacyjnych SW Okręgu Bydgoskiego. Nr sprawy 1/Dkw/2019

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2019-03-05Ogłoszenie nr 520958-N-2019 z dnia 2019-03-05 r.

Areszt Śledczy: Usługa prania i dezynfekcji na potrzeby sześciu jednostek organizacyjnych SW Okręgu Bydgoskiego. Nr sprawy 1/Dkw/2019
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Tak


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Podmiot
Areszt Śledczy w Bydgoszczy, ul. W.Jagiellońskie 4, 85-128 Bydgoszcz, REGON: 091393218
Zakład Karny w Bydgoszczy - Fordonie, ul. Rynek 8, 85-790 Bydgoszcz, REGON: 000319612,
Zakład Karny w Potulicach, ul. Al. Parkowa 1, 89-120 Potulice, REGON: 000319635,
Zakład Karny w Inowrocławiu, ul. Narutowicza 46, 88-100 Inowrocław, REGON: 341562768,
Zakład Karny w Koronowie, ul. Bydgoska 27, 86-010 Koronowo, REGON: 000319629
Zakład Karny we Włocławku, ul. Bartnicka 10, 87-809 Włocławek, REGON:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Areszt Śledczy, krajowy numer identyfikacyjny 91393218000000, ul. ul. Wały Jagiellońskie  4 , 85-128  Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 052 5855252, 5855303, e-mail dkw_bydgoszcz@sw.gov.pl, faks 525 855 300.
Adres strony internetowej (URL): www.sw.gov.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne www.zp.sw.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Jednostka organizacyjna więziennictwa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 144.000 euro, na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1986 z późn. zm.) w imieniu i na rzecz Jednostek Organizacyjnych Służby Więziennej, w imieniu których Areszt Śledczy w Bydgoszczy przeprowadza niniejsze postępowanie (wykaz stanowi załącznik nr 1 do projektu umowy oraz informacje co do miejsca i terminów dostaw zamieszcza rozdział III w siwz).

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie
www.zp.sw.gov.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie
www.zp.sw.gov.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferta musi być złożona w formie pisemnej pod rygorem nieważności: osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub posłańca.
Adres:
Areszt Śledczy ul. Wały Jagiellońskie 4 85-128 Bydgoszcz, sekretariat


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Tak
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa prania i dezynfekcji na potrzeby sześciu jednostek organizacyjnych SW Okręgu Bydgoskiego. Nr sprawy 1/Dkw/2019
Numer referencyjny: DKW.2232.1.2019.JM
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia są sukcesywne świadczenia usługi prania i dezynfekcji wraz z odbiorem na potrzeby sześciu jednostek organizacyjnych okręgu bydgoskiego przez okres 12 miesięcy.

II.5) Główny kod CPV: 98310000-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
98311000-6
98312000-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 609079,25
Waluta:

PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  12   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1) na potwierdzenie spełniania warunku, o którym mowa w rozdziale IV ust. 1 lit. c SIWZ Zamawiający wymaga przedłożenia wykazu wykonanych usług na zasadach określonych poniżej - wykazu wykonanych usług, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - 1 usługę polegającą na praniu i dezynfekcji na podstawie nie więcej niż 4 umów na łączną kwotę o wartości minimum 200 000,00 PLN brutto wskazanej w rozdziale IV ust. 1 lit. c, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy. o w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; o jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda przedłożenia dokumentów: a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 uPzp; b) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. c) oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu (w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert).

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Oświadczenie wstępnie potwierdzające spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ. Zamawiający wymaga przedłożenia wykazu wykonanych usług na zasadach określonych poniżej - wykazu wykonanych usług, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - 1 usługę polegającą na praniu i dezynfekcji na podstawie nie więcej niż 4 umów na łączną kwotę o wartości minimum 200 000,00 PLN brutto wskazanej w rozdziale IV ust. 1 lit. c, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy. o w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; o jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 uPzp, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). - Zgodnie z § 2 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów - jeżeli wykaz, oświadczenie lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty, budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane lub usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów w tym zakresie.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Reklamacja40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
ROZDZIAŁ XIX DOPUSZCZALNE ZMIANY UMOWY - (wzór umowy § 12) 1. Dopuszczalne zmiany postanowień zawartej umowy oraz określenie warunków tych zmian: 1) Strony przewidują możliwość istotnych zmian umowy w stosunku do treści oferty w przypadku, gdy: a. nastąpi obniżenie ceny; b. nastąpi zwiększenie rabatu; c. nastąpią zmiany osób wskazanych przez strony do realizacji umowy; d. umowa nie zostanie zrealizowana do wartości brutto w terminie jej obowiązywania - czas trwania umowy może zostać wydłużony aż do wyczerpania wartości brutto, jednak nie dłużej niż o 3 miesiące. e. zaistnieje potrzeba lub konieczność zmiany treści umowy w związku z wymogami wynikającymi z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (dalej jako: ,,RODO"). 2) Poza okolicznościami wskazanymi powyżej zakazuje się między innymi następujących zmian niniejszej umowy skutkujących: a. zmianą ogólnego charakteru umowy, w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu; b. wprowadzeniem warunków, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści; c. naruszeniem równowagi ekonomicznej umowy na korzyść wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie; d. znacznym rozszerzeniem lub zmniejszeniem zakresu świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy; e. zastąpieniem wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą. 3) Wykonawca powinien wykazać Zamawiającemu okoliczności uzasadniające dokonanie zmiany umowy. Zamawiający ma w tym zakresie prawo żądania przedłożenia przez Wykonawcę odpowiednich wyjaśnień, oświadczeń lub innych dokumentów które pozwolą Zamawiającemu ocenić zasadność zmiany umowy. 4) Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności. 5) Zmiana umowy z naruszeniem przepisów art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych podlega unieważnieniu.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Nie udostępnia się informacji o charakterze poufnym.
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 2. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W wypadku, gdy Wykonawca nie wykaże zasadności zastrzeżenia informacji, informacje te zostaną odtajnione. 3. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 uPzp. 4. Wykonawca zobowiązany jest do jednoznacznego oznaczenia tej części oferty, która stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa wraz z dokumentem potwierdzającym, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany jako wyrażenie zgody na ujawnienie całości dokumentów na zasadach określonych w ustawie. 5. Wszelkie dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy muszą być specjalnie oznakowane i zaleca się, aby były spięte oddzielnie, np.: w skoroszycie miękkim.
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-03-14, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Jezyk polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: 2019-04-12 okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ROZDZIAŁ XXII OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 str. 1), dalej "RODO" informuję, że: 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Aresztu Śledczego z siedzibą przy ul. Wały Jagiellońskie 4 tel. 52/ 5855215. 2) Współadministratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Zamówień Publicznych, ul. Postępu 17a, 02 - 676 Warszawa, reprezentowany przez Prezesa UZP - względem osób fizycznych, od których dane osobowe pozyskał w toku kontroli, 3) Krajowa Izba Odwoławcza, ul. Postępu 17 a, 02 - 676 Warszawa, reprezentowana przez Prezesa KIO -m względem osób fizycznych od których dane osobowe pozyskał w ramach wniesionych środków ochrony prawnej; 4) Inspektor ochrony danych IOD e-mail: as_bydgoszcz@sw.gov.pl, tel. 52/5855205. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit.c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: na usługę prania i dezynfekcji, Nr sprawy: 1/Dkw/2019 w kategorii dane zwykłe, dane wrażliwe, o których mowa w art. 9 i lub 10 RODO; 5) Do przetwarzania danych osobowych w kategorii dane wrażliwe dotyczące wyroków skazujących, o których mowa w art. 10 RODO, dopuszczone są wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie administratora danych. Osoby takie są ponadto zobowiązane do zachowania tych danych w poufności; 6) W odniesieniu do danych osobowych w kategorii dane wrażliwe dotyczące wyroków skazujących, o których mowa w art. 10 RODO, Zamawiający będzie udostępniał te dane jedynie w sytuacji, w której ujawnienie jest niezbędne w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej. Po upływie terminu na skorzystanie ze środków ochrony prawnej albo w przypadku gdy o dostęp do dokumentów zawierających te dane ubiegają się podmioty, którym nie przysługuje prawo do korzystania ze środków ochrony prawnej Zamawiający będzie udostępniał dane osobowe zawarte w ww. dokumentach po ich odpowiednim spseudonimizowaniu; 7) Protokół postępowania wraz z załącznikami jest jawny, z wyłączeniem danych, o których mowa w art. 9 ust 1 RODO, zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; 8) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane, zgodnie z art. 97 ust 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat do dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy( chyba ze niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania : dochodzenie roszczeń lub inny obowiązek wymagany przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego; 9) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynika z ustawy Pzp; - w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; - Pani/Pana dane osobowe będą /nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji miedzynarodowej; 10) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z póź. zm.), dalej "ustawa Pzp"; 11) Posiada Pani/Pan : - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; Jeżeli podanie informacji o Pani/Pana danych wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie Pani/Pana żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; W przypadku Pani/Pana danych osobowych zamieszczonych przez Zamawiającego w biuletynie Zamówień Publicznych prawo do Pani/Pana danych jest wykonywane w drodze żądania skierowanego do Zamawiającego, przy czym za wdrożenie wszelkich proporcjonalnych środków organizacyjnych i technicznych, aby przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w BZP odbywało się zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, odpowiedzialny jest Prezes UZP; - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; Realizacja tego prawa nie może prowadzić do zmiany wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zmiany postanowień umowy ani nie może naruszyć integralności protokołu i załączników do niego. W przypadku Pani/Pana danych osobowych zamieszczonych przez Zamawiającego w Biuletynie Zamówień Publicznych prawo dostępu do Pani/Pana danych jest wykonywane w drodze żądania skierowanego do Zamawiającego, przy czym za wdrożenie wszelkich proporcjonalnych środków organizacyjnych i technicznych, aby przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w BZP odbywało się zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, odpowiedzialny jest Prezes UZP. - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust 2 RODO; - prawo do wniesienia skargi do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy dotyczący ochronę danych osobowych. 12) Nie przysługuje Pani/Panu: - w związku z art. 17 ust 3 lit. B,d lub e RODO - prawo do usunięcia danych osobowych; - prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO; - prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w art. 21 RODO, gdyż postawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust 1 lit. c RODO. UWAGA: W przypadku udostępniania Zamawiającemu przez podmiot biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia danych osobowych swoich pracowników, zleceniodawców, pełnomocników, członków zarządu, wspólników współpracowników, kontrahentów, dostawców, benificjentów rzeczywistych lub innych osób - Zamawiający wnosi o poinformowanie tych osób o danych administratora Zamawiającego, o danych IOD o celach przetwarzania, kategoriach danych, odbiorcach i przetwarzaniu danych osobowych na zasadach określonych powyżej

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHPodziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.