eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bydgoszcz › Świadczenie usług w zakresie transportu drogowego na terenie działalności RDW Tuchola w 2020r.Ogłoszenie z dnia 2020-02-25Ogłoszenie nr 516315-N-2020 z dnia 2020-02-25 r.

Województwo Kujawsko-Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, krajowy numer identyfikacyjny 9561969539 w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy: Świadczenie usług w zakresie transportu drogowego na terenie działalności RDW Tuchola w 2020r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Kujawsko-Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, krajowy numer identyfikacyjny 9561969539 w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, krajowy numer identyfikacyjny 09236416000000, ul. ul. Dworcowa  80 , 85-010  Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 52 3705717, e-mail zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl, faks 52 3705740.
Adres strony internetowej (URL): https://platformazakupowa.pl/pn/zdw_bydgoszcz
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
https://platformazakupowa.pl/pn/zdw_bydgoszcz


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
https://platformazakupowa.pl/pn/zdw_bydgoszcz


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Tucholi, ul. Przemysłowa 4, 89-500 Tuchola, sekretariat.


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług w zakresie transportu drogowego na terenie działalności RDW Tuchola w 2020r.
Numer referencyjny: ZDW.RDW3.T12.361.05.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA 1. Zamówienie obejmuje świadczenie usług w zakresie transportu drogowego: Usługi winny być wykonywane za pomocą sprzętu obsługiwanego przez osoby zapewnione przez Wykonawcę i spełniającego następujące wymagania minimalne : Część zamówienia nr 1. - ciągnik kołowy + przyczepa niskopodwoziowa - 1 szt. lub sprzęt równoważny wraz z kierowcą posiadającym prawo jazdy wymagane przepisami, - samochód samowyładowczy z HDS-em o ładowności 6÷12 Mg - 1 szt. lub sprzęt równoważny bez kierowcy, - samochód samowyładowczy o ładowności 6÷12 Mg - 1 szt. lub sprzęt równoważny wraz z kierowcą posiadającym prawo jazdy wymagane przepisami, - samochód samowyładowczy o ład. 12÷28 Mg - 1 szt. lub sprzęt równoważny wraz z kierowcą posiadającym prawo jazdy wymagane przepisami, - koparko-ładowarka z łyżką profilową do odtwarzania rowów i ścinki pobocza - 1 szt. lub sprzęt równoważny wraz z operatorem posiadającym uprawnienia do obsługi sprzętu wymagane przepisami, - koparka z łyżką profilową do odtwarzania rowów i ścinki pobocza - 1 szt. lub sprzęt równoważny wraz z operatorem posiadającym uprawnienia do obsługi sprzętu wymagane przepisami, Część zamówienia nr 2. - ciągnik kołowy + przyczepa niskopodwoziowa - 1 szt. lub sprzęt równoważny wraz z kierowcą posiadającym prawo jazdy wymagane przepisami, - samochód samowyładowczy z HDS-em o ładowności 6÷12 Mg - 1 szt. lub sprzęt równoważny bez kierowcy, - samochód samowyładowczy o ładowności 6÷12 Mg - 1 szt. lub sprzęt równoważny wraz z kierowcą posiadającym prawo jazdy wymagane przepisami, - samochód samowyładowczy o ład. 12÷28 Mg - 1 szt. lub sprzęt równoważny wraz z kierowcą posiadającym prawo jazdy wymagane przepisami, - koparko-ładowarka z łyżką profilową do odtwarzania rowów i ścinki pobocza - 1 szt. lub sprzęt równoważny wraz z operatorem posiadającym uprawnienia do obsługi sprzętu wymagane przepisami, - koparka z łyżką profilową do odtwarzania rowów i ścinki pobocza - 1 szt. lub sprzęt równoważny wraz z operatorem posiadającym uprawnienia do obsługi sprzętu wymagane przepisami, 2. Usługi transportowe z załadunkiem i wyładunkiem wykonywane będą na polecenie osoby uprawnionej z Rejonu Dróg Wojewódzkich w Tucholi, w szczególności przy następujących czynnościach: a. wymianie znaków drogowych pionowych , b. remoncie cząstkowym nawierzchni drogowych , c. remoncie chodników , d. wyrównaniu poboczy , e. wycince suchych i chorych drzew , krzewów ,okrzesywaniu drzew , f. porządkowaniu pasa drogowego ze śmieci , g. likwidacji przełomów , h. ustawianiu i wymianie pachołków, i. ustawianiu i wymianie barier drogowych , j. wykonywaniu innych robót wchodzących w zakres bieżącego utrzymania dróg i mostów. 3. Wykonawca dokonując obliczenia ceny za usługi winien wliczyć w nią wszelkie możliwe koszty jakie mogą powstać po jego stronie w związku z wykonywaniem usługi, w szczególności : - koszt paliwa , - koszt świateł ostrzegawczych , błyskowych i ich zamontowanie na pojeździe , - koszt dodatkowego oznakowania drogowego , odblaskowego, - koszt napraw i utrzymania w gotowości technicznej środka transportowego wraz z wyposażeniem, - koszt wynagrodzenia kierowców, przy przyjęciu założenia, że wykonywanie usług może mieć miejsce w ciągu całej doby w niedzielę , święta i dni wolne od pracy , konieczności wyposażenia w podstawową odzież letnią i zimową, oraz zapewnienie kierowcy warunków sanitarnych i socjalnych wymaganych odpowiednimi przepisami, 4. Dodatkowe informacje: 4.1. Środki transportowe wykonujące jakiekolwiek czynności w ramach wykonywanej usługi na drodze powinny być wyposażone w ostrzegawczy sygnał świetlny , błyskowy barwy żółtej , widoczny ze wszystkich stron pojazdu z odległości co najmniej 150 m przy dobrej przejrzystości powietrza. 4.2. Ponadto pojazdy winne być oznakowane w następujący sposób : a) z tyłu pojazdu w zaporę drogową z pasami barwy na przemian biały i czerwony o kwadratach min. 150mm x 150 mm , b) po prawej stronie nad zaporą drogową znak A- 14 ,,roboty na drodze" o boku 900 mm , c) po lewej stronie nad zaporą drogową znak C-10 ,,nakaz jazdy z lewej strony znaku o O 800 mm . 4.3.Środki transportowe powinny odpowiadać warunkom technicznym określonym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia tj. z dnia 27 października 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 2022) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach z dnia 26 czerwca 2012 r. (tj. z dnia 21 kwietnia 2015 r. Dz.U. z 2015, poz. 776) 4.4. Kierowcy powinni posiadać własną odzież roboczą, ochronną i kamizelki ostrzegawcze, oraz być wyposażeni w telefony komórkowe / 1 telefon w każdym pojeździe/ - wszelkie koszty związane z instalacją i eksploatacją ponosi wykonawca. 4.5. Wykonawca podczas wykonywania prac zobowiązany jest do przestrzegania przepisów bhp i p.poż, oraz przepisów ruchu drogowego wynikających z Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym tj. z dnia 9 grudnia 2019 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 110) i ustawy o transporcie drogowym tj. z dnia 14 października 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 2140) 4.6. Wykonawca musi zapewnić podstawienie sprawnego środka transportu/sprzętu wraz z obsługą kierowcy/operatora na każde wezwanie Zamawiającego w ciągu ... godzin od chwili powiadomienia. Powiadomienie ze strony zamawiającego będzie odbywało się za pośrednictwem faxu lub telefonicznego zlecenia przez upoważnionego pracownika Zamawiającego. 4.7. Zakres, czas pracy w okresie obowiązywania umowy będą uzależnione od bieżących potrzeb Zamawiającego. 4.8.W sytuacji awarii środka transportu/sprzętu, Wykonawca natychmiast powiadomi Zamawiającego pisemnie lub telefonicznie podając przyczynę awarii i czas naprawy. W tym czasie do zleconych prac udostępni środek transportu/sprzętu o parametrach równoważnych wg. zaleceń Zamawiającego. 4.9. Wykonawca będzie wystawiał za każdy dzień pracy kartę pracy określającą wykonaną usługę, potwierdzoną przez upoważnionego przedstawiciela Rejonu Dróg Wojewódzkich w Tucholi. 4.10. Wynagrodzenie za usługę będzie płatne na podstawie potwierdzonych kart pracy Wykonawcy przez upoważnione osoby Rejonu Dróg Wojewódzkich w Tucholi. W przypadku samochodu dostawczego, ciągnika kołowego + przyczepy niskopodwoziowej i samochodów samowyładowczych płatność za m-godz będzie stawka w sytuacji postoju pojazdu np. pod załadunek materiałem lub niezbędny postój pojazdu na miejscu prowadzonych robót. Transport materiałów naliczany będzie określoną przez Wykonawcę stawką za km. Praca koparko-ładowarki z łyżką profilową do odtwarzania rowów i ścinki pobocza rozliczana będzie wg potwierdzonego czasu pracy (ilość m-g). 4.11. Zamawiający dopuszcza w razie konieczności pracę sprzętu wymienionego w części zamówienia nr 1 i nr 2 na wszystkich drogach niezależnie od części Teren administrowania dróg wojewódzkich przez RDW Tuchola Część zamówienia nr 1 Nr drogi Nazwa drogi Lokalizacja Długość (km) 237 CZERSK - TUCHOLA - GOSTYCYN - MĄKOWARSKO 7+006÷47+405 40,399 240 CHOJNICE - TUCHOLA - ŚWIECIE 11+243÷45+989 34,746 241 TUCHOLA - SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE -ROGOŹNO 0+000÷28+500 28,500 RAZEM 103,645 Teren administrowania dróg wojewódzkich przez RDW Tuchola Część zamówienia nr 2 Nr drogi Nazwa drogi Lokalizacja Długość (km) 189 JASTROWIE - ZŁOTÓW - WIĘCBORK 33+255÷50+151 16,896 223 Bydgoszcz - Białe Błota 2+800÷6+137 3,337 241 TUCHOLA - SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE - WIĘCBORK - NAKŁO NAD NOTECIĄ - WĄGROWIEC - ROGOŹNO 28+500÷95+309 66,809 242 WIĘCBORK - ŁOBŻENICA - FALMIEROWO 0+000÷8+012 8,012 243 MROCZA - KORONOWO /DROGA 25/ 0+000÷26+374 26,374 246 PATEREK - SAMOKLĘSKI MAŁE - SZUBIN - ŁABISZYN - ZŁOTNIKI KUJAWSKIE - GNIEWKOWO - DĄBROWA BISKUPIA 0+000÷31+911 31,911 247 KCYNIA - SZUBIN 0+000÷17+461 17,461 RAZEM 170,800 3. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji zadania. 4. Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, przewiduje możliwość w pierwszej kolejności dokonania oceny ofert, a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 5. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osoby wykonującej czynności w zakresie realizacji zamówienia, o których mowa w Rozdziale XIV SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 60112000-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
60181000-0
45520000-8


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 250000,00
Waluta:

PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje udzielanie zamówienia, jednakże w wysokości nie większej niż 20% wartości zamówienia podstawowego i polegającego na powtórzeniu podobnych usług zgodnych z przedmiotem zamówienia. Warunkiem udzielenia zamówień, o których mowa w zdaniu pierwszym jest posiadanie środków finansowych na ich wykonanie. Na okoliczność ich wystąpienia, zostanie zawarta umowa w trybie zamówienia z wolnej ręki.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-12-31

II.9) Informacje dodatkowe: Wartość określona w pkt.II.6 nie obejmuje wartości zamówienia o którym mowa w pkt. II.7

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: o zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają: Aktualną licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy na podstawie art.11 ustawy o transporcie drogowym z dnia 14 października 2019r. (t.j. Dz.U. 2019. poz. 2140 z póź, zmian.) lub równoważne uprawnienia wydane w kraju siedziby/zamieszkania
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Wykonawca w celu zweryfikowania przez Zamawiającego jego zdolności do należytego wykonania udzielanego zamówienia oraz oceny spełnienia warunku musi wykazać, iż posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie niższą 100 000,00zł brutto.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1.3.1. W zakresie zdolności technicznej: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym. Wykonawca w celu zweryfikowania przez Zamawiającego jego zdolności do należytego wykonania udzielanego zamówienia oraz oceny spełnienia warunku musi wykazać, iż dysponuje lub będzie dysponował w czasie wykonania umowy (wraz z informacją o podstawie dysponowania): Część zamówienia nr 1. - ciągnik kołowy + przyczepa niskopodwoziowa - 1 szt. lub sprzęt równoważny wraz z kierowcą posiadającym prawo jazdy wymagane przepisami, - samochód samowyładowczy z HDS-em o ładowności 6÷12 Mg - 1 szt. lub sprzęt równoważny bez kierowcy, - samochód samowyładowczy o ładowności 6÷12 Mg - 1 szt. lub sprzęt równoważny wraz z kierowcą posiadającym prawo jazdy wymagane przepisami, - samochód samowyładowczy o ład. 12÷28 Mg - 1 szt. lub sprzęt równoważny wraz z kierowcą posiadającym prawo jazdy wymagane przepisami, - koparko-ładowarka z łyżką profilową do odtwarzania rowów i ścinki pobocza - 1 szt. lub sprzęt równoważny wraz z operatorem posiadającym uprawnienia do obsługi sprzętu wymagane przepisami, - koparka z łyżką profilową do odtwarzania rowów i ścinki pobocza - 1 szt. lub sprzęt równoważny wraz z operatorem posiadającym uprawnienia do obsługi sprzętu wymagane przepisami, - samojezdna zamiatarka uliczna z pojemnikiem - przeznaczona do zamiatania ulic, placów, chodników - 1 szt. lub sprzęt równoważny, Część zamówienia nr 2. - ciągnik kołowy + przyczepa niskopodwoziowa - 1 szt. lub sprzęt równoważny wraz z kierowcą posiadającym prawo jazdy wymagane przepisami, - samochód samowyładowczy z HDS-em o ładowności 6÷12 Mg - 1 szt. lub sprzęt równoważny bez kierowcy, - samochód samowyładowczy o ładowności 6÷12 Mg - 1 szt. lub sprzęt równoważny wraz z kierowcą posiadającym prawo jazdy wymagane przepisami, - samochód samowyładowczy o ład. 12÷28 Mg - 1 szt. lub sprzęt równoważny wraz z kierowcą posiadającym prawo jazdy wymagane przepisami, - koparko-ładowarka z łyżką profilową do odtwarzania rowów i ścinki pobocza - 1 szt. lub sprzęt równoważny wraz z operatorem posiadającym uprawnienia do obsługi sprzętu wymagane przepisami, - koparka z łyżką profilową do odtwarzania rowów i ścinki pobocza - 1 szt. lub sprzęt równoważny wraz z operatorem posiadającym uprawnienia do obsługi sprzętu wymagane przepisami, - samojezdna zamiatarka uliczna z pojemnikiem - przeznaczona do zamiatania ulic, placów, chodników 1 szt. lub sprzęt równoważny 1.3.2. W zakresie zdolności zawodowej: a) Doświadczenie zawodowe: Wykonawca w celu zweryfikowania przez Zamawiającego jego zdolności do należytego wykonania udzielanego zamówienia oraz oceny spełnienia warunku musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - wykonał lub wykonuje należycie przynajmniej 1 usługę (przy czym usługa świadczona była nieprzerwanie przez okres minimum 6 miesięcy) w zakresie usług transportowych w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, o łącznej wartości nie mniejszej niż 50.000,00 zł brutto - dla części zamówienia nr 1, dla części zamówienia nr 2 o łącznej wartości nie mniejszej niż 60.000,00 zł brutto. Należy dołączyć dokument potwierdzający, że usługi zostały wykonane należycie lub są wykonywane należycie. b) Kwalifikacje zawodowe osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia: Dla każdej części zamówienia nr 1 i nr 2 oddzielnie - co najmniej 1 kierowca (2 kierowców w przypadku deklaracji podstawienia drugiego środka transportu) posiadający prawa jazdy wymagane przepisami do kierowania samochodem dostawczym, samowyładowczym o ładowności 6÷12 Mg lub sprzęt równoważny, - co najmniej 1 kierowca posiadający prawa jazdy wymagane przepisami do kierowania ciągnikiem kołowym z przyczepą lub sprzęt równoważny, - co najmniej 1 operator posiadający uprawnienia do obsługi sprzętu wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 19 lutego 2018r. (Dz. U z 2018, poz. 583 z późn. zm) i posiadająca wpis do książki operatora i posiadająca wpis do książki operatora i prawa jazdy wymagane przepisami lub sprzęt równoważny. W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (konsorcjum) warunki z ppkt. 1.1 -1.3. mogą być spełnione łącznie przez składających wspólną ofertę.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

8.2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu: 8.2.1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; 8.2.2. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 8.2.3. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 8.2.4. Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 8.2.5. Oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.2019.1170 t.j.) 8.2.6. Oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności 8.2.7. Oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne 8.2.8. Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu, z zastrzeżeniem zapisów VI pkt. 4 SIWZ. 9. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w: 1) pkt. 8.2.4. - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 2) pkt. 8.2.1., 8.2.2., 8.2.3., składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 10. Dokumenty, o których mowa w pkt 9 pkt. 1) i pkt. 2 litera b) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o których mowa w pkt 9 pkt. 2 litera a) powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem tego terminu. 11. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 9., zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 10. stosuje się. 12. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 12a. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt. 8.2.4, składa dokument, o którym mowa w pkt. 9 pkt. 1 w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt. 10 zdanie pierwsze stosuje się. 12b. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
8.1. W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu: 8.1.1. Wykaz wymaganych w pkt V 1.3.1 narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;; 8.1.2. Wykaz wymaganych w pkt V 1.3.2.a) usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 8.1.3. Wykaz wymaganych w pkt V 1.3.2.b) osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 8.1.4. Oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy. W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (konsorcjum) dokumenty wymienione w VI pkt 8.1.1., - 8.1.4 i 8.1.6 mogą być złożone łącznie przez składających wspólną ofertę. 8.1.5. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. 8.1.6. Aktualna licencja przewoźnika - licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy na podstawie art. 11 ustawy o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2140 z późn. zm.) lub równoważne uprawnienia wydane w kraju siedziby lub zamieszkania wykonawcy.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

13. Ponadto, oprócz oświadczeń stanowiących wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty: 13.1. Wypełniony i podpisany FORMULARZ OFERTY zawierający w szczególności cenę ofertową za przedmiot zamówienia oraz wykaz dotyczący podwykonawstwa wg załącznika nr 1 do SIWZ; 13.2. Wypełniony i podpisany KOSZTORYS OFERTOWY wg załącznika nr 2a lub 2b (w zależności od części zamówienia) do SIWZ 13.3. Zobowiązanie lub inne dokumenty podmiotów oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - w przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów; 13.4. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii; 13.5. Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U.2019.700 t.j.), a wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty. 13.6. W przypadku ustanowienia pełnomocnika do podpisywania oferty winno być dołączone pełnomocnictwo (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) o ile nie wynika ono z innych dokumentów dołączonych do oferty. 13.7. Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązku informacyjnego RODO - zał. 8 do SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Nie
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Gwarantowany czas reakcji od chwili powiadomienia 20,00
Podstawienie drugiego środka transportu o ładowności 6 - 12Mg 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający wymaga zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we wzorze Istotnych Postanowień Umowy będącej załącznikiem nr 6 do niniejszej SIWZ, co Wykonawca potwierdza w formularzu oferty. 2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony dotyczących w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 3. Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy PZP przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: a. Zmiana terminu realizacji zamówienia w przypadku: o zlecanie przez Zamawiającego prac dodatkowych jeżeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu zakończenia realizacji umowy, a których konieczności zlecenia Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili sporządzenia niniejszej specyfikacji i w chwili zawarcia umowy, o prace objęte umową, zostały wstrzymane przez właściwy organ, co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy, o wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji. b. Zmiana podwykonawcy - na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza się zmianę podwykonawcy, wprowadzenie nowego podwykonawcy lub rezygnację z udziału podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia. Zamiana może nastąpić wyłącznie po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału w realizacji przedmiotu zamówienia oraz o braku roszczeń podwykonawcy wobec Wykonawcy z tytułu realizacji robót. Jeżeli zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach którego Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający dopuści zmianę pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazane na etapie postępowania o udzielenie zamówienia przez dotychczasowego podwykonawcę. Zmiany podwykonawcy można dokonać jedynie, jeżeli wykonywanie części robót przez podwykonawcę zostało wskazane przez Wykonawcę w ofercie, c. Zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad przedmiotem umowy, których nie można było przewidzieć w chwili sporządzenia niniejszej specyfikacji i w chwili zawarcia umowy, a których zmiana ma bezpośredni wpływ na wykonanie umowy np. gdyby wskutek wydarzeń losowych osoby wskazane w umowie nie mogły pełnić swoich czynności w okresie obowiązywania umowy, W przypadku osób sprawujących nadzór nad realizacją umowy ze strony Wykonawcy zmiana którejkolwiek z osób musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowana pisemnie przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje zmianę wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób wskazanych w ofercie Wykonawcy, a dokonana zmiana nie spowoduje wydłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy, d. Zmiany prowadzące do likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy, e. Zmiany wynagrodzenia w przypadku: a) zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług (VAT); b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę 4. Zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa wart. 3571 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 - Kodeks Cywilny (Dz.U.2019.1145 t.j. z dnia 2019.06.19) zwanej dalej KC - Jeżeli powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażąco stratą, czego strony nie przewidziały przy zawarciu umowy, sąd może po rozważeniu interesów stron, zgodnie z zasadami współżycia społecznego, oznaczać sposób wykonania zobowiązania, wysokość świadczenia lub nawet orzec o rozwiązaniu umowy. 5. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 6. Natomiast nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Pzp: a. zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana rachunku bankowego); b. zmiana danych teleadresowych.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-03-04, godzina: 09:45,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Oferta musi być sporządzona w języku polskim
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (tj. z dnia 25 października 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2188), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faxu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej - https://platformazakupowa.pl/pn/zdw_bydgoszcz 2. Link do postępowania na stronie : https://platformazakupowa.pl/pn/zdw_bydgoszcz 3. Korzystanie z platformy zakupowej przez Wykonawcę jest bezpłatne. 4. Zamawiający w zakresie pytań technicznych związanych z działaniem systemu prosi o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl pod numer 22 101 02 02, cwk@platformazakupowa.pl 5. SPOSÓB KOMUNIKOWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI (NIE DOTYCZY SKŁADANIA OFERT -oferty są składane w wersji papierowej) 6. Zawiadomienia, zapytania do SIWZ oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/zdw_bydgoszcz i formularza WYŚLIJ WIADOMOŚĆ 7. Komunikacja poprzez Wyślij wiadomość umożliwia dodanie do treści wysyłanej wiadomości plików lub spakowanego katalogu (załączników). Występuje limit objętość plików lub spakowanego katalogu w zakresie całej wiadomości do 1 GB przy maksymalnej ilości 20 plików lub spakowanych katalogów. W sytuacjach awaryjnych np. można skorzystać z adresu e-mail: i.klofczynski@zdw-bydgoszcz.pl 8. Dla wygody dodatkowo Wykonawca otrzyma powiadomienia tj. wiadomość email dotyczące komunikatów w sytuacji gdy zamawiający opublikuje informacje publiczne lub spersonalizowaną wiadomość zwaną prywatną korespondencją. Warunkiem otrzymania powiadomień systemowych platformazakupowa.pl zgodnie z pkt 7 jest wcześniejsze poinformowanie przez Zamawiającego o postępowaniu, złożenie oferty lub wniosku jak i wystosowanie wiadomości przez wykonawcę w obrębie postępowania, na którą otrzyma odpowiedź. 9. Za datę przekazania zawiadomień, zapytań oraz przekazywanie informacji uznaje się kliknięcie przycisku Wyślij wiadomość po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego. 10. Ofertę oraz oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ustawy zmienianej w art. 1 składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. 11. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielnie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 ze zmianami wprowadzonymi Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16.10.2018r. Dz. U. z 2018 r. poz. 1993), zwanym dalej "rozporządzeniem", składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem (w formie pisemnej). 12. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem. 13. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w rozporządzeniu, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 14. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczeń, o których mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca. 15. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwo, Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 16. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą drogi elektronicznej uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu do ich wnoszenia - nie dotyczy dokumentów wymaganych w drodze uzupełnienia. 17. Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 18. Wyjaśnienie treści SIWZ: a. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. b. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. c. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał SIWZ bez ujawnienia źródeł zapytania oraz zamieszcza na stronie internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/zdw_bydgoszcz d. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszego SIWZ a treścią udzielanych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego. e. Przed upływem terminu składania ofert, w uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę treści SIWZ zamawiający udostępnia na stronie internetowej https://platformazakupowa.pl/pn/zdw_bydgoszcz f. Jeżeli w postępowaniu zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający zamieszcza ogłoszenie o dodatkowych informacjach, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowanie do Biuletynu Zamówień Publicznych. g. Pytania i odpowiedzi, zmiany SIWZ, informacje o terminie przedłużenia terminu składania ofert, informacje o odwołaniach dotyczących SIWZ i ogłoszenia zamieszczone zostaną na stronie https://platformazakupowa.pl/pn/zdw_bydgoszcz . PODWYKONAWCY 1. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców przy realizacji zamówienia. 2. W przypadku udziału podwykonawców przy realizacji zamówienia, Zamawiający wymaga wskazania w ofercie części zamówienia których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom (Wykonawca jest zobowiązany wskazać firmę/ firmy dot. podwykonawstwa jedynie w przypadku, gdy na etapie składania ofert są mu one znane) i podania firm (nazw) podwykonawców. W przypadku braku tej informacji, Zamawiający uzna, że Wykonawca sam zrealizuje zamówienie i nie będzie korzystał z podwykonawców przy jego realizacji. 3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom składając Formularz oferty - załącznik nr 1 do SIWZ, zobowiązany jest wypełnić pkt.7. 4. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu - załącznik nr 3 do SIWZ. Pozostałe zapisy dot. podwykonawców znajdują się w XXIV SIWZ. 5. Zamawiający NIE ŻĄDA od Wykonawcy, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, przedstawienia dokumentów w odniesieniu do tych podmiotów (tj. dokumentów wg § 5 pkt 1-9 rozporządzenia ws. dokumentów, dotyczących podwykonawcy któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a.). 6. Zgodnie z art. 36ba, jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia następuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawi oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust.1 - Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania. 7. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 8. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia nastąpi w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 2 ustawy Pzp, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. 9. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 10. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia. KRYTERIA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 1. Zamawiający będzie oceniał oferty nieodrzucone według następujących kryteriów: Nr: Nazwa kryterium: Waga: 1 Cena (Pc) 60% 2 Gwarantowany czas reakcji od chwili powiadomienia (Pt) 20% 3 Podstawienie drugiego środka transportu o ładowności 6 - 12Mg (Pd) 20% 2. Punkty przyznawane za podane w pkt 1 kryteria będą liczone według następujących wzorów: Nr kryterium: Wzór: 1 Oferta z najniższą ceną Pc = -------------------- X 60 pkt Oferta oceniana Kryterium cena będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w Kosztorysie oferty. Zamawiający ofercie o najniższej cenie przyzna 60 punktów, a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza. Liczba punktów w kryterium cena zostanie obliczona na podstawie powyższego wzoru. 2 Gwarantowany czas reakcji od chwili powiadomienia (Pt) 1 godzina - 20 pkt 2 godziny - 17 pkt 3 godziny - 14 pkt 4 godziny - 12 pkt 5 godzin - 10 pkt 6 godzin - 8 pkt 7 godzin - 6 pkt 8 godzin - 4 pkt 9 godzin - 3 pkt 10 godzin - 2 pkt 11 godzin - 1 pkt 12 godzin - 0 pkt Kryterium "Gwarantowany czas reakcji od chwili powiadomienia" będzie rozpatrywany na podstawie czasu reakcji (godziny) od chwili powiadomienia Zamawiającego o poszczególnych usługach zadeklarowanego przez Wykonawcę w pkt. 2 FORMULARZU OFERTY. Przez czas realizacji rozumie się maksymalny czas w którym Wykonawca podstawi sprawny, wymagany w uprzednim wezwaniu Zamawiającego, środek transportu ( sprzęt) z pojazdami towarzyszącymi wraz z kierowcami ( operatorami) na plac siedziby RDW w Tucholi tj, ul. Przemysłowa 4, 89-500 Tuchola, lub w miejsce wskazane w zamówieniu na drogę wojewódzką wymienioną (zał. nr - 9) UWAGA: Najdłuższy możliwy czas reakcji od chwili zawiadomienia o poszczególnych usługach wymagany przez Zamawiającego wynosi 12 godzin, natomiast najkrótszy wynosi 1,0 godzina. Jeżeli wykonawca zaproponuje okres krótszy niż 1,0 godziny czas reakcji od chwili powiadomienia przez Zamawiającego do oceny ofert zostanie przyjęty okres 1,0 godziny i taki zostanie uwzględniony w Umowie z Wykonawcą. Jeśli Wykonawca zaproponuje czas dłuższy niż 12 godziny czasu reakcji od chwili powiadomienia przez Zamawiającego do oceny oferty zostanie przyjęty okres 12 godzin i tak zostanie uwzględniony w Umowie z Wykonawcą. - Wykonawca, który zaoferuje najkrótszy czas (1,0 godziny) otrzyma 20 pkt. - maksymalną liczbę punktów, - Wykonawca, który zaoferuje najmniej korzystny czas( 12 godzin) - otrzymuje 0 pkt. - W przypadki, gdy wszyscy wykonawcy (tj. Wykonawcy, którzy zaproponowali jednakową wartość - 1,0 godzinę, wszyscy otrzymają maksymalną liczbę punktów. - Pozostali Wykonawcy ( tj. Wykonawcy, którzy zaproponowali wartość pośrednią, pomiędzy wartością najkorzystniejszą a mniej korzystną), otrzymują liczbę punktów obliczoną wg. zestawienia W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 20 punktów. UWAGA: Zamawiający wymaga określenia czasu reakcji od chwili wezwania w jednostkach godzinowych z dokładnością do pełnej godziny. 3 Podstawienie drugiego środka transportu o ładowności 6-12Mg (Pd) Kryterium Podstawienie drugiego środka transportu o ładowności 6-12Mg będzie rozpatrywane na podstawie zadeklarowanej przez Wykonawcę w ofercie zdolności podstawienia drugiego środka transportu o ładowności 6-12Mg wraz z kierowcą w miejsce wskazane przez Zamawiającego w SIWZ. Liczba punktów w kryterium Podstawienie drugiego środka transportu o ładowności 6-12Mg została określona w poniższy sposób: Deklaracja Wykonawca podstawienie drugiego środka transportu - TAK - 20 pkt Deklaracja Wykonawca podstawienie drugiego środka transportu - NIE - 0 pkt Jeśli Wykonawca nie określi w formularzu oferty zdolności podstawienia drugiego środka transportu, a z innych dokumentów nie będzie wynikało, że nastąpiła omyłka, oferta zostanie odrzucona, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt.2) ustawy Pzp. 3. Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z powyższymi kryteriami oceny ofert uzyska najwyższą sumę punktów Pc + Pt + Pd spośród ofert nie podlegających odrzuceniu i spełni wszystkie postawione w SIWZ warunki. 4. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawi taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną. 5. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. XVI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE NALEŻY DOPEŁNIĆ PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 1. Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o: 1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 2) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, 3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy Pzp, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, - podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 2. Zamawiający udostępni informacje, o których mowa w pkt 1) powyżej, na stronie internetowej. 3. W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawca co najmniej 3 dni przed podpisaniem umowy przedłoży: a. umowę regulującą współpracę Wykonawców, w której m.in. zostanie określony pełnomocnik uprawniony do kontaktów z Zamawiającym oraz do wystawiania dokumentów związanych z płatnościami, b. oświadczenie Wykonawcy, że na okres realizacji zamówienia będzie dysponował aktualną, opłaconą polisą ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie objętym zamówieniem. 4. W przypadku nie wypełnienia przez Wykonawcę do dnia podpisania umowy warunków formalnych wskazanych w pkt. XV.3 Zamawiający uzna, że Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy. XIX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Środki ochrony prawej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. Sposób postępowania określony jest Dziale VI "Środki ochrony prawnej" Pzp. Odwołanie - zakres oraz sposób postępowania określony jest w art. od 180 do 198 ustawy Pzp. Odwołanie przysługuje wobec czynności: o Określenia warunków udziału w postępowaniu; o Wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; o Odrzucenia oferty odwołującego; o Opisu przedmiotu zamówienia; o Wyboru najkorzystniejszej oferty. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 Ustawy pzp zdanie drugie, albo w terminie 10 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób. Skarga do sądu - zakres oraz sposób postępowania zawarty jest w art. od 198a do 198g ustawy Pzp. KLAUZULA INFORMACYJNA ZWIĄZANA Z WPROWADZENIEM ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 Z DNIA 27 KWIETNIA 2016 R. W SPRAWIE OCHRONY OSÓB FIZYCZNYCH W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH I W SPRAWIE SWOBODNEGO PRZEPŁYWU TAKICH DANYCH ORAZ UCHYLENIA DYREKTYWY 95/46/WE (OGÓLNE ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH) (DZ. URZ. UE L 119 Z 04.05.2016, STR. 1), DALEJ "RODO" A) Klauzula informacyjna związana z RODO. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, informuję, że: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz, tel. 52 37 05 713, e-mail: sekretariat@zdw-bydgoszcz.pl; 2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy jest Pan Witold Antosik tel. 52 37 05 733, e-mail: iod@zdw-bydgoszcz.pl; 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Świadczenie usług w zakresie transportu drogowego na terenie działalności RDW Tuchola w 2020r., numer referencyjny: ZDW.RDW3.T12.361.05.2020 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp. 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy oraz w celu archiwizacji; 6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8. Posiada Pani/Pan: 8.1 Na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 8.2 Na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ; 8.3 Na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ; 8.4 Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9. Nie przysługuje Pani/Panu: 9.1 W związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 9.2 Prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 9.3 Na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. B) Obowiązki wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych wynikających z RODO. 1. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO. W szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4 RODO). 2. Ponadto wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO - załącznik nr 8 do SIWZ.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr: 1Nazwa: Świadczenie usług w zakresie transportu drogowego na terenie działalności RDW Tuchola w 2020r. Część zamówienia nr ......
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA 1. Zamówienie obejmuje świadczenie usług w zakresie transportu drogowego: Usługi winny być wykonywane za pomocą sprzętu obsługiwanego przez osoby zapewnione przez Wykonawcę i spełniającego następujące wymagania minimalne : Część zamówienia nr 1. - ciągnik kołowy + przyczepa niskopodwoziowa - 1 szt. lub sprzęt równoważny wraz z kierowcą posiadającym prawo jazdy wymagane przepisami, - samochód samowyładowczy z HDS-em o ładowności 6÷12 Mg - 1 szt. lub sprzęt równoważny bez kierowcy, - samochód samowyładowczy o ładowności 6÷12 Mg - 1 szt. lub sprzęt równoważny wraz z kierowcą posiadającym prawo jazdy wymagane przepisami, - samochód samowyładowczy o ład. 12÷28 Mg - 1 szt. lub sprzęt równoważny wraz z kierowcą posiadającym prawo jazdy wymagane przepisami, - koparko-ładowarka z łyżką profilową do odtwarzania rowów i ścinki pobocza - 1 szt. lub sprzęt równoważny wraz z operatorem posiadającym uprawnienia do obsługi sprzętu wymagane przepisami, - koparka z łyżką profilową do odtwarzania rowów i ścinki pobocza - 1 szt. lub sprzęt równoważny wraz z operatorem posiadającym uprawnienia do obsługi sprzętu wymagane przepisami, 2. Usługi transportowe z załadunkiem i wyładunkiem wykonywane będą na polecenie osoby uprawnionej z Rejonu Dróg Wojewódzkich w Tucholi, w szczególności przy następujących czynnościach: a. wymianie znaków drogowych pionowych , b. remoncie cząstkowym nawierzchni drogowych , c. remoncie chodników , d. wyrównaniu poboczy , e. wycince suchych i chorych drzew , krzewów ,okrzesywaniu drzew , f. porządkowaniu pasa drogowego ze śmieci , g. likwidacji przełomów , h. ustawianiu i wymianie pachołków, i. ustawianiu i wymianie barier drogowych , j. wykonywaniu innych robót wchodzących w zakres bieżącego utrzymania dróg i mostów. 3. Wykonawca dokonując obliczenia ceny za usługi winien wliczyć w nią wszelkie możliwe koszty jakie mogą powstać po jego stronie w związku z wykonywaniem usługi, w szczególności : - koszt paliwa , - koszt świateł ostrzegawczych , błyskowych i ich zamontowanie na pojeździe , - koszt dodatkowego oznakowania drogowego , odblaskowego, - koszt napraw i utrzymania w gotowości technicznej środka transportowego wraz z wyposażeniem, - koszt wynagrodzenia kierowców, przy przyjęciu założenia, że wykonywanie usług może mieć miejsce w ciągu całej doby w niedzielę , święta i dni wolne od pracy , konieczności wyposażenia w podstawową odzież letnią i zimową, oraz zapewnienie kierowcy warunków sanitarnych i socjalnych wymaganych odpowiednimi przepisami, 4. Dodatkowe informacje: 4.1. Środki transportowe wykonujące jakiekolwiek czynności w ramach wykonywanej usługi na drodze powinny być wyposażone w ostrzegawczy sygnał świetlny , błyskowy barwy żółtej , widoczny ze wszystkich stron pojazdu z odległości co najmniej 150 m przy dobrej przejrzystości powietrza. 4.2. Ponadto pojazdy winne być oznakowane w następujący sposób : a) z tyłu pojazdu w zaporę drogową z pasami barwy na przemian biały i czerwony o kwadratach min. 150mm x 150 mm , b) po prawej stronie nad zaporą drogową znak A- 14 ,,roboty na drodze" o boku 900 mm , c) po lewej stronie nad zaporą drogową znak C-10 ,,nakaz jazdy z lewej strony znaku o O 800 mm . 4.3.Środki transportowe powinny odpowiadać warunkom technicznym określonym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia tj. z dnia 27 października 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 2022) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach z dnia 26 czerwca 2012 r. (tj. z dnia 21 kwietnia 2015 r. Dz.U. z 2015, poz. 776) 4.4. Kierowcy powinni posiadać własną odzież roboczą, ochronną i kamizelki ostrzegawcze, oraz być wyposażeni w telefony komórkowe / 1 telefon w każdym pojeździe/ - wszelkie koszty związane z instalacją i eksploatacją ponosi wykonawca. 4.5. Wykonawca podczas wykonywania prac zobowiązany jest do przestrzegania przepisów bhp i p.poż, oraz przepisów ruchu drogowego wynikających z Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym tj. z dnia 9 grudnia 2019 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 110) i ustawy o transporcie drogowym tj. z dnia 14 października 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 2140) 4.6. Wykonawca musi zapewnić podstawienie sprawnego środka transportu/sprzętu wraz z obsługą kierowcy/operatora na każde wezwanie Zamawiającego w ciągu ... godzin od chwili powiadomienia. Powiadomienie ze strony zamawiającego będzie odbywało się za pośrednictwem faxu lub telefonicznego zlecenia przez upoważnionego pracownika Zamawiającego. 4.7. Zakres, czas pracy w okresie obowiązywania umowy będą uzależnione od bieżących potrzeb Zamawiającego. 4.8.W sytuacji awarii środka transportu/sprzętu, Wykonawca natychmiast powiadomi Zamawiającego pisemnie lub telefonicznie podając przyczynę awarii i czas naprawy. W tym czasie do zleconych prac udostępni środek transportu/sprzętu o parametrach równoważnych wg. zaleceń Zamawiającego. 4.9. Wykonawca będzie wystawiał za każdy dzień pracy kartę pracy określającą wykonaną usługę, potwierdzoną przez upoważnionego przedstawiciela Rejonu Dróg Wojewódzkich w Tucholi. 4.10. Wynagrodzenie za usługę będzie płatne na podstawie potwierdzonych kart pracy Wykonawcy przez upoważnione osoby Rejonu Dróg Wojewódzkich w Tucholi. W przypadku samochodu dostawczego, ciągnika kołowego + przyczepy niskopodwoziowej i samochodów samowyładowczych płatność za m-godz będzie stawka w sytuacji postoju pojazdu np. pod załadunek materiałem lub niezbędny postój pojazdu na miejscu prowadzonych robót. Transport materiałów naliczany będzie określoną przez Wykonawcę stawką za km. Praca koparko-ładowarki z łyżką profilową do odtwarzania rowów i ścinki pobocza rozliczana będzie wg potwierdzonego czasu pracy (ilość m-g). 4.11. Zamawiający dopuszcza w razie konieczności pracę sprzętu wymienionego w części zamówienia nr 1 i nr 2 na wszystkich drogach niezależnie od części Teren administrowania dróg wojewódzkich przez RDW Tuchola Część zamówienia nr 1 Nr drogi Nazwa drogi Lokalizacja Długość (km) 237 CZERSK - TUCHOLA - GOSTYCYN - MĄKOWARSKO 7+006÷47+405 40,399 240 CHOJNICE - TUCHOLA - ŚWIECIE 11+243÷45+989 34,746 241 TUCHOLA - SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE -ROGOŹNO 0+000÷28+500 28,500 RAZEM 103,645 3. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji zadania. 4. Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, przewiduje możliwość w pierwszej kolejności dokonania oceny ofert, a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 5. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osoby wykonującej czynności w zakresie realizacji zamówienia, o których mowa w Rozdziale XIV SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60112000-6, 60181000-0, 45520000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Gwarantowany czas reakcji od chwili powiadomienia 20,00
Podstawienie drugiego środka transportu o ładowności 6 - 12Mg 0,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Świadczenie usług w zakresie transportu drogowego na terenie działalności RDW Tuchola w 2020r. Część zamówienia nr ......
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA 1. Zamówienie obejmuje świadczenie usług w zakresie transportu drogowego: Usługi winny być wykonywane za pomocą sprzętu obsługiwanego przez osoby zapewnione przez Wykonawcę i spełniającego następujące wymagania minimalne : Część zamówienia nr 2. - ciągnik kołowy + przyczepa niskopodwoziowa - 1 szt. lub sprzęt równoważny wraz z kierowcą posiadającym prawo jazdy wymagane przepisami, - samochód samowyładowczy z HDS-em o ładowności 6÷12 Mg - 1 szt. lub sprzęt równoważny bez kierowcy, - samochód samowyładowczy o ładowności 6÷12 Mg - 1 szt. lub sprzęt równoważny wraz z kierowcą posiadającym prawo jazdy wymagane przepisami, - samochód samowyładowczy o ład. 12÷28 Mg - 1 szt. lub sprzęt równoważny wraz z kierowcą posiadającym prawo jazdy wymagane przepisami, - koparko-ładowarka z łyżką profilową do odtwarzania rowów i ścinki pobocza - 1 szt. lub sprzęt równoważny wraz z operatorem posiadającym uprawnienia do obsługi sprzętu wymagane przepisami, - koparka z łyżką profilową do odtwarzania rowów i ścinki pobocza - 1 szt. lub sprzęt równoważny wraz z operatorem posiadającym uprawnienia do obsługi sprzętu wymagane przepisami, 2. Usługi transportowe z załadunkiem i wyładunkiem wykonywane będą na polecenie osoby uprawnionej z Rejonu Dróg Wojewódzkich w Tucholi, w szczególności przy następujących czynnościach: a. wymianie znaków drogowych pionowych , b. remoncie cząstkowym nawierzchni drogowych , c. remoncie chodników , d. wyrównaniu poboczy , e. wycince suchych i chorych drzew , krzewów ,okrzesywaniu drzew , f. porządkowaniu pasa drogowego ze śmieci , g. likwidacji przełomów , h. ustawianiu i wymianie pachołków, i. ustawianiu i wymianie barier drogowych , j. wykonywaniu innych robót wchodzących w zakres bieżącego utrzymania dróg i mostów. 3. Wykonawca dokonując obliczenia ceny za usługi winien wliczyć w nią wszelkie możliwe koszty jakie mogą powstać po jego stronie w związku z wykonywaniem usługi, w szczególności : - koszt paliwa , - koszt świateł ostrzegawczych , błyskowych i ich zamontowanie na pojeździe , - koszt dodatkowego oznakowania drogowego , odblaskowego, - koszt napraw i utrzymania w gotowości technicznej środka transportowego wraz z wyposażeniem, - koszt wynagrodzenia kierowców, przy przyjęciu założenia, że wykonywanie usług może mieć miejsce w ciągu całej doby w niedzielę , święta i dni wolne od pracy , konieczności wyposażenia w podstawową odzież letnią i zimową, oraz zapewnienie kierowcy warunków sanitarnych i socjalnych wymaganych odpowiednimi przepisami, 4. Dodatkowe informacje: 4.1. Środki transportowe wykonujące jakiekolwiek czynności w ramach wykonywanej usługi na drodze powinny być wyposażone w ostrzegawczy sygnał świetlny , błyskowy barwy żółtej , widoczny ze wszystkich stron pojazdu z odległości co najmniej 150 m przy dobrej przejrzystości powietrza. 4.2. Ponadto pojazdy winne być oznakowane w następujący sposób : a) z tyłu pojazdu w zaporę drogową z pasami barwy na przemian biały i czerwony o kwadratach min. 150mm x 150 mm , b) po prawej stronie nad zaporą drogową znak A- 14 ,,roboty na drodze" o boku 900 mm , c) po lewej stronie nad zaporą drogową znak C-10 ,,nakaz jazdy z lewej strony znaku o O 800 mm . 4.3.Środki transportowe powinny odpowiadać warunkom technicznym określonym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia tj. z dnia 27 października 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 2022) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach z dnia 26 czerwca 2012 r. (tj. z dnia 21 kwietnia 2015 r. Dz.U. z 2015, poz. 776) 4.4. Kierowcy powinni posiadać własną odzież roboczą, ochronną i kamizelki ostrzegawcze, oraz być wyposażeni w telefony komórkowe / 1 telefon w każdym pojeździe/ - wszelkie koszty związane z instalacją i eksploatacją ponosi wykonawca. 4.5. Wykonawca podczas wykonywania prac zobowiązany jest do przestrzegania przepisów bhp i p.poż, oraz przepisów ruchu drogowego wynikających z Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym tj. z dnia 9 grudnia 2019 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 110) i ustawy o transporcie drogowym tj. z dnia 14 października 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 2140) 4.6. Wykonawca musi zapewnić podstawienie sprawnego środka transportu/sprzętu wraz z obsługą kierowcy/operatora na każde wezwanie Zamawiającego w ciągu ... godzin od chwili powiadomienia. Powiadomienie ze strony zamawiającego będzie odbywało się za pośrednictwem faxu lub telefonicznego zlecenia przez upoważnionego pracownika Zamawiającego. 4.7. Zakres, czas pracy w okresie obowiązywania umowy będą uzależnione od bieżących potrzeb Zamawiającego. 4.8.W sytuacji awarii środka transportu/sprzętu, Wykonawca natychmiast powiadomi Zamawiającego pisemnie lub telefonicznie podając przyczynę awarii i czas naprawy. W tym czasie do zleconych prac udostępni środek transportu/sprzętu o parametrach równoważnych wg. zaleceń Zamawiającego. 4.9. Wykonawca będzie wystawiał za każdy dzień pracy kartę pracy określającą wykonaną usługę, potwierdzoną przez upoważnionego przedstawiciela Rejonu Dróg Wojewódzkich w Tucholi. 4.10. Wynagrodzenie za usługę będzie płatne na podstawie potwierdzonych kart pracy Wykonawcy przez upoważnione osoby Rejonu Dróg Wojewódzkich w Tucholi. W przypadku samochodu dostawczego, ciągnika kołowego + przyczepy niskopodwoziowej i samochodów samowyładowczych płatność za m-godz będzie stawka w sytuacji postoju pojazdu np. pod załadunek materiałem lub niezbędny postój pojazdu na miejscu prowadzonych robót. Transport materiałów naliczany będzie określoną przez Wykonawcę stawką za km. Praca koparko-ładowarki z łyżką profilową do odtwarzania rowów i ścinki pobocza rozliczana będzie wg potwierdzonego czasu pracy (ilość m-g). 4.11. Zamawiający dopuszcza w razie konieczności pracę sprzętu wymienionego w części zamówienia nr 1 i nr 2 na wszystkich drogach niezależnie od części Teren administrowania dróg wojewódzkich przez RDW Tuchola Część zamówienia nr 2 Nr drogi Nazwa drogi Lokalizacja Długość (km) 189 JASTROWIE - ZŁOTÓW - WIĘCBORK 33+255÷50+151 16,896 223 Bydgoszcz - Białe Błota 2+800÷6+137 3,337 241 TUCHOLA - SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE - WIĘCBORK - NAKŁO NAD NOTECIĄ - WĄGROWIEC - ROGOŹNO 28+500÷95+309 66,809 242 WIĘCBORK - ŁOBŻENICA - FALMIEROWO 0+000÷8+012 8,012 243 MROCZA - KORONOWO /DROGA 25/ 0+000÷26+374 26,374 246 PATEREK - SAMOKLĘSKI MAŁE - SZUBIN - ŁABISZYN - ZŁOTNIKI KUJAWSKIE - GNIEWKOWO - DĄBROWA BISKUPIA 0+000÷31+911 31,911 247 KCYNIA - SZUBIN 0+000÷17+461 17,461 RAZEM 170,800 3. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji zadania. 4. Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, przewiduje możliwość w pierwszej kolejności dokonania oceny ofert, a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 5. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osoby wykonującej czynności w zakresie realizacji zamówienia, o których mowa w Rozdziale XIV SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60112000-6, 60181000-0, 45520000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Gwarantowany czas reakcji od chwili powiadomienia 20,00
Podstawienie drugiego środka transportu o ładowności 6 - 12Mg 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.