eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Toruń › Dostarczenie i posadzenie 284 szt. drzew wraz z ich trzyletnią pielęgnacją.Ogłoszenie z dnia 2020-02-25Ogłoszenie nr 515263-N-2020 z dnia 2020-02-25 r.

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia: Dostarczenie i posadzenie 284 szt. drzew wraz z ich trzyletnią pielęgnacją.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia, krajowy numer identyfikacyjny 59690300000000, ul. ul. Wały gen. Sikorskiego  8 , 87-100  Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 566 118 713, e-mail bzp@um.torun.pl, faks 566 118 622.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.torun.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.bip.torun.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.bip.torun.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Urząd Miasta Torunia, ul. Wały gen. Sikorskiego 8, Biuro Ogrodnika Miejskiego, ul. Wały gen. Sikorskiego 12, 87-100 Toruń


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostarczenie i posadzenie 284 szt. drzew wraz z ich trzyletnią pielęgnacją.
Numer referencyjny: 13/2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonania zadania pn.: "Wykonanie nasadzeń drzew na terenie Torunia - etap I" w następującym zakresie: 1) dostarczenie i posadzenie roślin w lokalizacjach, gatunkach, ilościach i parametrach zgodnych opisem zawartym we wzorze umowy i załączniku nr 1do umowy - w terminie do dnia 30.04.2020r., 2) pielęgnacja wszystkich posadzonych roślin, zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej, w tym w szczególności: a) w okresie spoczynku (listopad - marzec) - przegląd drzew 2 razy w miesiącu (w pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca), naprawa i uzupełnianie opalikowania drzew, poprawa i uzupełnianie wiązań, pionizowanie, kontrola wilgotności podłoża (w razie potrzeby podlewanie rano w ilości 50l/drzewo); b) w okresie wegetacji (kwiecień - październik) - podlewanie 2 razy w tygodniu w ilości 50l/drzew (rano lub wieczorem) przy zastosowaniu worków do kropelkowego podlewania typu treegator (montaż do 15.04. każdego roku pielęgnacji, demontaż worków do 15.11. każdego roku pielęgnacji), pielenie mis drzew min. 2 razy w miesiącu (w pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca) w przypadku drzew posadzonych w trawniku pielenie dotyczy tylko wykorowanej misy wokół drzewa wraz z odcięciem brzegów od trawnika, w przypadku drzew posadzonych w misach chodników należy wypielić całą nieutwardzoną powierzchnię, uzupełnianie ściółki do grubości 5 cm, naprawa i uzupełnianie opalikowania drzew, poprawa i uzupełnianie wiązań, pionizowanie, usuwanie odrostów, cięcia, nawożenie drzew wieloskładnikowym nawozem rozpuszczalnym w wodzie zaaplikowanym wraz z podlewaniem drzew w ilości zgodnej z zaleceniami producenta (w kwietniu), w razie potrzeb zwalczanie szkodników i patogenów; - w terminie do dnia 30.04.2023r. 2. Szczegółowa lokalizacja nasadzeń wskazana zostanie na etapie wykonywania przedmiotu umowy przez przedstawiciela Zamawiającego. 3. Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia określa wzór umowy wraz z załącznikami do niego. 4. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 PZP oraz postawienia zastrzeżeń, o których mowa w art. 36 a ust. 2 ustawy. 5. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę, przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia, osób wykonujących wskazane poniżej czynności związane wykonaniem usługi w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia: osób wykonujących czynności fizyczne związane z nasadzeniami i pielęgnacją roślin oraz obsługą mechanicznego sprzętu ogrodniczego Szczegóły dotyczące wymagań zatrudnienia na podstawie umowy o pracę zawarte zostały we wzorze umowy, stanowiącym załącznik do SIWZ

II.5) Główny kod CPV: 77.31.00.00 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2023-04-30

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: dotyczy każdej z części: Wykonawcy muszą wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w sposób należyty wykonali co najmniej dwie usługi dotyczące nasadzeń drzew o wartości minimum 20 000,00 zł brutto łącznie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 2. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; d) czy podmioty, na zdolnościach, których wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizują roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 3. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (zestawienie złożonych ofert), przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 4. Wypełniony formularz oferty - załącznik nr 2 wraz z tabelami (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do wzoru umowy) dla każdej z części, dla której wykonawca składa swoją ofertę. 5. Dowód wniesienia wadium (oryginał ) 6. Oświadczenia: - oświadczenie Wykonawcy, które z informacji zawartych w ofercie na stronach od .... do .... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. W przypadku zastrzeżenia informacji przez wykonawcę zobowiązany jest on wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Brak powyższego oświadczenia oznaczał będzie, że dokumenty składające się na ofertę nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa (Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy ). - Wykonawca na podstawie art. 36b ust. 1 ustawy składa oświadczenie jaką część zamówienia zamierza powierzyć podwykonawcom wraz z podaniem firm podwykonawców. Oświadczenie składane w przypadku zamiaru korzystania z podwykonawców - załącznik nr 7.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
Wadium w wysokości: : część 1: 1 300 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta złotych 00/100) cześć 2: 1 850 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset pięćdziesiąt złotych 00/100) część 3: 950 zł (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt złotych 00/100) część 4: 1650 zł (słownie: jeden tysiąc sześćset pięćdziesiąt złotych 00/100) część 5: 1550 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset pięćdziesiąt złotych 00/100) powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Okres ważności wadium powinien być zgodny z terminem związania ofertą. Wadium może być wniesione w następujących formach: a) pieniądzu - na konto UMT nr62 1160 2202 0000 0003 3943 1400 z adnotacją: wadium: 13/2020: przetarg nieograniczony na dostarczenie i posadzenie 284 szt. drzew wraz z ich trzyletnią pielęgnacją na terenie miasta Torunia. Za datę wniesienia wadium przyjmuję się datę jego wpływu na konto Zamawiającego. b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 110 ze zm.).


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena oferty60,00
czas reakcji (w godzinach) na wezwanie do podlania roślin (min. 12 godzin maks. 36 godzin)40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje następujące możliwości dokonania zmian w umowie w przypadkach: 1) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy: a) w wyniku zmiany stawki podatku od towarów i usług, wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów, b) w wyniku zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie art.2 ust.3-5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, c) w wyniku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w wyniku zmiany wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne d) w wyniku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę; 2) inne: a) zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy - w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, w tym w szczególności podwyższenia temperatury powietrza, uniemożliwiających prawidłowe i zgodne ze sztuką ogrodniczą posadzenie roślin. Termin wykonania przedmiotu umowy może ulec przedłużeniu o czas niezbędny do wykonania przedmiotu umowy w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania niekorzystnych warunków atmosferycznych i czas niezbędny do posadzenia roślin, b) wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia - w takim przypadku nastąpi dostosowanie postanowień umowy, stosownie do wprowadzonego zakresu zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, c) zmiany nazwy, siedziby stron umowy, oraz innych danych identyfikacyjnych, d) zmiany danych osobowych, e) zmiany osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad przedmiotem umowy, f) wystąpienia omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy, g) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego, h) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron,
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-03-06, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr: 1Nazwa: na dostarczenie i posadzenie drzew wraz z ich trzyletnią pielęgnacją
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Dostarczenie i posadzenie wskazanych gatunków (o określonym obwodzie/wysokości) drzew wraz z ich trzyletnią pielęgnacją w następujących lokalizacjach: 1. Zespół Szkół Nr 26: klon czerwony, 12-14 cm 3 szt., jarząb pospolity 12-14 cm 2 szt., 2. Pas drogowy ul. Bema: lipa drobnolistna 16-18 cm 9 szt., 3. Zieleniec przy ul. Chmielnej: brzoza brodawkowata, 12-14 cm 15szt., magnolia parasolowata 12-14 cm 1 szt., robinia akacjowa 12-14 cm 3 szt., wiśnia ozdobna 12-14 cm 2 szt., 4. Pas drogowy ul. Bema: jarząb szwedzki 16-18 cm 7 szt., 5. Pas drogowy ul. Gagarina:,kasztanowiec czerwony 16-18 cm 4 szt., 6. Pas drogowy ul. Zamenhofa: klon zwyczajny 18-20 cm 3 szt.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 77310000-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2023-04-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena oferty60,00
czas reakcji (w godzinach) na wezwanie do podlania roślin (min. 12 godzin maks. 36 godzin) 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Dostarczenie i posadzenie drzew wraz z ich trzyletnią pielęgnacją.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostarczenie i posadzenie wskazanych gatunków (o określonym obwodzie/wysokości) drzew wraz z ich trzyletnią pielęgnacją w następujących lokalizacjach: 1. Skwer Strzałowa/Artyleryjska: klon polny 12-14 cm 14 szt., brzoza brodawkowata 12-14 cm 31 szt., sosna pospolita min. 2 cm/min. 150 cm 8 szt., 2. Teren rekreacyjny Włocławska/Zdrojowa: klon zwyczajny `Globosum´ 10-12 cm 3 szt. 3. Pas drogowy ul. Nieszawskiej: klon zwyczajny 18-20 cm 20 szt.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 77310000-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2023-04-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena oferty60,00
czas reakcji (w godzinach) na wezwanie do podlania roślin (min. 12 godzin maks. 36 godzin) 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3Nazwa: Dostarczenie i posadzenie drzew wraz z ich trzyletnią pielęgnacją.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostarczenie i posadzenie wskazanych gatunków (o określonym obwodzie/wysokości) drzew wraz z ich trzyletnią pielęgnacją w następujących lokalizacjach: 1. Przedszkole Miejskie Nr 16: lipa szerokolistna `Fastigiata´ 12-14 cm 2 szt., 2. Żłobek Miejski Nr 1: sosna czarna min. 2 cm/min. 150 cm 4 szt., 3. Żłobek Miejski Nr 3: lipa drobnolistna `Rancho´ 14-16 cm 6 szt., sosna czarna min. 2 cm/min. 150 cm 2 szt., 4. Zieleniec przy ul. Świętopełka: wierzba płacząca 12-14 cm 1 szt., magnolia parasolowata 12-14 cm 1 szt., robinia akacjowa 12-14 cm 1 szt., wiśnia ozdobna 12-14 cm 1 szt., 5. Plac zabaw przy ul. Gościnnej: sosna czarna min. 2 cm/min. 150 cm 8 szt., 6. Pas drogowy ul. Kościuszki: lipa srebrzysta 16-18 cm 3 szt., 7. Pas drogowy ul. Lelewela: lipa srebrzysta 16-18 cm 2 szt., 8. Pas drogowy ul. Grudziądzkiej: lipa srebrzysta 16-18 cm 8 szt., 9. Pas drogowy ul. PCK: lipa srebrzysta 16-18 cm 2 szt.,
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 77310000-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2023-04-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena oferty60,00
czas reakcji (w godzinach) na wezwanie do podlania roślin (min. 12 godzin maks. 36 godzin)40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4Nazwa: Dostarczenie i posadzenie drzew wraz z ich trzyletnią pielęgnacją.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostarczenie i posadzenie wskazanych gatunków (o określonym obwodzie/wysokości) drzew wraz z ich trzyletnią pielęgnacją w następujących lokalizacjach: 1. Teren zieleni przy ul. Przy Skarpie - na wysokości posesji 23D-G: klon jawor 18-20 cm 16 szt., 2. Pas drogowy przy ul. Konstytucji 3 Maja - na wysokości budynku nr 29: klon zwyczajny 18-20 cm 5 szt., 3. Pas drogowy ul. Skłodowskiej-Curie: głóg pośredni `Paul´sScarlet´ 14-16 cm 10 szt., 4. Pas drogowy ul. Skłodowskiej - Curie: klon zwyczajny `Globosum´ 14-16 cm 6 szt., 5. Pas rozdzielający jezdnie ul. Skłodowskiej - Curie: robinia akacjowa `Umbraculifera´ 14-16 cm 27 szt.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 77310000-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2023-04-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena oferty60,00
czas reakcji (w godzinach) na wezwanie do podlania roślin (min. 12 godzin maks. 36 godzin)40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 5Nazwa: Dostarczenie i posadzenie drzew wraz z ich trzyletnią pielęgnacją.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostarczenie i posadzenie wskazanych gatunków (o określonym obwodzie/wysokości) drzew wraz z ich trzyletnią pielęgnacją w następujących lokalizacjach: 1. Teren przy ul. Kilińskiego 9: jarząb pospolity `Fastigiata´ 14-18 cm 1 szt., 2. Teren zieleni przy ul. Długiej 45: klon pospolity 18-20 cm 4 szt., 3. Pas drogowy przy pl. ToMiTo: lipa drobnolistna 18-20 cm 4 szt. , 4. Teren przy ul. Ogrodowej 10 - przy ogrodzeniu SP Nr 24: robinia akacjowa 12-14 cm 3 szt., 5. Teren przy skrzyżowaniu ulic Reja/Krasińskiego: klon pospolity 18-20 cm 1 szt., 6. Teren zieleni przy ul. Gagarina 138A - przy placu zabaw: jarząb szwedzki 14-18 cm 6 szt., 7. Teren zieleni przy ul. Strzałowej 13: klon pospolity `Globosum´ 14-16 cm 3 szt., 8. Teren przy ul. Drzymały 15: brzoza brodawkowata 10-12 cm 2 szt., 9. Teren za ekranami Trasy Średnicowej przy ul. Sczanieckiego 10: kasztanowiec zwyczajny 8-20 cm 8 szt., 10. Pas drogowy przy ul. Dekerta 2a: robinia akacjowa `Umbraculifera´ 14-18 cm 2 szt., 11. Teren zielony przy ul. Sobieskiego 53 - przy wiadukcie: kasztanowiec zwyczajny 18-20 cm 1 szt., 12. Teren przy ul. Wiązowej 30 - naprzeciwko Galerii AMC: wiąz polny 18-20 cm 2 szt., 13. Teren przy ul. Bema 44-58 - przy parkingu sklepu KAUFLAND: robinia akacjowa `Umbraculifera´ 14-18 cm 10 szt., 14. Teren Przedszkola Miejskiego Nr 15 przy ul. Bażyńskich 22: kasztanowiec zwyczajny 18-20 cm 5 szt., 15. Pas drogowy ul. Polskiego Czerwonego Krzyża: lipa drobnolistna 18-20 cm 2 szt.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 77310000-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2023-04-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena oferty60,00
czas reakcji (w godzinach) na wezwanie do podlania roślin (min. 12 godzin maks. 36 godzin)40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.