eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Nowogard › Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy około 1 MWp na działkach 66/8, 66/9, 66/10 obręb Słajsino, gm. Nowogard na potrzeby Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami zlokalizowanego na działce 66/10Ogłoszenie z dnia 2020-02-21Ogłoszenie nr 515005-N-2020 z dnia 2020-02-21 r.

Celowy Związek Gmin R-XXI: Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy około 1 MWp na działkach 66/8, 66/9, 66/10 obręb Słajsino, gm. Nowogard na potrzeby Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami zlokalizowanego na działce 66/10
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu
Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy około 1 MWp na działkach 66/8, 66/9, 66/10 obręb Słajsino, gm. Nowogard na potrzeby Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami zlokalizowanego na działce 66/10

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Celowy Związek Gmin R-XXI, krajowy numer identyfikacyjny 81254669600000, ul. Plac Wolności  5 , 72-200  Nowogard, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 91 5791920; 5791950, , e-mail czg@nowogard.pl, czg.ksiegowosc@nowogard.pl, faks 91 5791953,5791955.
Adres strony internetowej (URL): http://www.czg.nowogard.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
związek międzygminny

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
http://bip.gminy.pomorzezachodnie.pl/zamowienia.dhtml, czg.nowogard.ibip.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
http://bip.gminy.pomorzezachodnie.pl/zamowienia.dhtml , czg.nowogard.ibip.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
oferty w formie pisemnej, min. poczta tradycyjna, osobiście, przez posłańca
Adres:
Celowy Związek Gmin R-XXI, Słajsino 30, 72-200 Nowogard, sekretariat


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy około 1 MWp na działkach 66/8, 66/9, 66/10 obręb Słajsino, gm. Nowogard na potrzeby Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami zlokalizowanego na działce 66/10
Numer referencyjny: IZ.271.6.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest budowa i rozruch oraz uruchomienie instalacji fotowoltaicznej o mocy około 1,0 MWp (+/-5%) składającej się z około 3180 modułów o mocy jednostkowej minimum 300 Wp, posadowionych na gruncie na dedykowanej konstrukcji wsporczej. Ponadto przedmiotem zamówienia jest wykonanie dróg dojazdowych technicznych oraz ogrodzenie terenu ogrodzeniem modułowym z siatki stalowej i oświetlenie lampami LED przystosowanymi do współpracy z systemami monitoringu wizyjnego. Zasilanie lamp LED należy realizować z zabudowanych na terenie inwestycji rozdzielnic AC. Należy zbudować odrębny, równoległy do aktualnie wykorzystywanego w Regionalnym Zakładzie Gospodarowania Odpadami w Słajsinie system monitoringu wizyjnego. Punkty kamerowe obejmujące zasięgiem teren inwestycji należy montować na słupach oświetleniowych na wysokości 7m. Zamawiający wymaga, aby, zgodnie z zasadami współfinansowania, tj. umożliwienie odprowadzania do sieci elektroenergetycznej operatora systemu dystrybucyjnego nadwyżek wygenerowanej energii elektrycznej i jej odsprzedaży, układ sterowania we współpracy z układem kontroli mocy oraz układem pomiarowym dostosowywał moc instalacji fotowoltaicznej do aktualnego zapotrzebowania zakładu na moc, a nadwyżki wyprodukowanej energii były przekazywane poprzez stację Sn i układ opomiarowania do zakładu energetycznego (operatora Enea). Zadaniem układu kontrolno-pomiarowego i monitorowania powinno być nadążne sterowanie fotowoltaicznym generatorem energii elektrycznej w sposób dopuszczający do przepływu nadmiaru energii elektrycznej w kierunku na sieć elektroenergetyczną operatora systemu dystrybucyjnego. Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez wykonawcę każdego certyfikowanego i dopuszczonego do stosowania układu sterowania, realizującego wyżej opisaną funkcję odprowadzania do sieci elektroenergetycznej operatora systemu dystrybucyjnego nadwyżek wygenerowanej energii elektrycznej, który będzie przyjęty przez niego. Po stronie wykonawcy pozostaje uzgodnienie, z operatorem systemu dystrybucyjnego, systemu wymaganych zabezpieczeń dla zastosowanego przez wykonawcę wyżej opisanego układu sterowania, przy czym po stronie wykonawcy pozostaje zabudowanie tego systemu zabezpieczeń. Teren inwestycji należy zaopatrzyć w wodę użytkową do mycia paneli PV. Wodę od przyłącza należy rozprowadzić za pomocą instalacji zewnętrznej wykonanej z PE oraz przewidzieć punkty przyłączeniowe węży na terenie całej instalacji. Ponadto należy wykonać nasadzenia zieleni mającej docelowo stanowić barierę wizualną dla projektowanej instalacji. Podstawowe parametry instalacji fotowoltaicznej wraz z konstrukcją wsporczą: - Moc całkowita: około 1000,0 kWp - Powierzchnia zabudowy/ powierzchnia pod instalacją fotowoltaiczną: 4934,9 m2 - Maksymalna wysokość konstrukcji wsporczej: 2,7 m - Odległość między stelażami: od 7 do 7,5 m Minimalny okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia liczony od daty podpisania protokołu odbioru wynosi 60 miesięcy, z tym że gwarancja na panele fotowoltaiczne wynosi: - 12 lat na wady ukryte produktu, - 25 lat gwarancji na 80% katalogowej mocy nominalnej. Minimalne gwarantowane wskaźniki stabilności parametrów pracy instalacji w zakresie uzysku energetycznego w okresie eksploatacji (inaczej: gwarancja wydajności lub liniowa gwarancja spadku mocy) wynoszą: - 97% mocy znamionowej po pierwszym roku eksploatacji; - 92% mocy znamionowej po dziesiątym roku eksploatacji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania stawiane wykonawcy oraz warunki realizacji przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz projekt umowy stanowiące załączniki do SIWZ. Przedmiar stanowiący element dokumentacji projektowej ma charakter wyłącznie pomocniczy W przypadku wystąpienia w treści SIWZ i załącznikach do SIWZ nazw producentów produktów lub rozwiązań, wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła pochodzenia lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę lub producenta, wskazane normy, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne i należy czytać je jako takie lub równoważne pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych, pod warunkiem, że zapewnią one uzyskanie parametrów nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ. Poprzez pojęcie materiałów i urządzeń równoważnych należy rozumieć materiały gwarantując realizację robót zgodnie z projektem oraz zapewniające uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Równoważne produkty i urządzenia muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem. Wykonawca, który zaoferuje produkty oraz urządzenia równoważne wymagające zmiany posiadanych decyzji, będzie musiał w ramach wykonania zamówienia w imieniu zamawiającego uzyskać wymagane decyzje własnym staraniem i kosztem, gwarantując jednocześnie wykonanie zamówienia w terminie wynikającym z SIWZ. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez zamawiającego jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
09331200-0
09332000-5
45311000-0
45311200-2
45223200-8


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2021-01-11   lub zakończenia: 2020-11-30
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2021-01-11 2021-11-30

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: 5.1.1.1. Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 2.000.000 złotych 5.1.1.2. Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 2.000.000 złotych
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 5.1.2.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończyli co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy co najmniej 400 kWp włączoną do sieci dystrybucyjnej. 5.1.2.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować w okresie wykonywania zamówienia i skierują do jego realizacji następujące osoby: 1). Osoba przewidziana do pełnienia funkcji Kierownika budowy posiadająca: - wykształcenie wyższe techniczne, - uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, - minimum 5 letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót, - szczególne doświadczenie zawodowe, tj. kierowanie co najmniej jedną budową instalacji fotowoltaicznej o mocy min. 400 kWp. 2). Osoba przewidziana do pełnienia funkcji Kierownika robót posiadająca: - uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności sieci i instalacje sanitarne bez ograniczeń, - minimum 2 letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót. 3). Osoba przewidziana do pełnienia funkcji Instalatora OZE posiadająca ważny certyfikat Urzędu Dozoru Technicznego w zakresie systemów fotowoltaicznych Przez uprawnienia należy rozumieć uprawnienia wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dn. 11 września 2014 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które uprawniają do pełnienia tych funkcji oraz zrzeszona we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t. j. Dz. z 2016 r. poz.1725 ze zm.) lub spełniająca warunki, o których mowa w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.), tj. osoba, której odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych lub spełniającą wymogi, o których mowa w art. 20a ustawy z dnia 7 15.12.2000 r, o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa ("świadczenie usług transgranicznych"), UWAGA: Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji przez jedną osobę w przypadku posiadania przez nią kilku rodzajów wymaganych przez zamawiającego uprawnień. UWAGA: W przypadku, gdy wartości określone w warunkach udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji finansowej i ekonomicznej zostaną wyrażone w walutach obcych to do oceny spełniania warunków zostaną przeliczone na PLN według średniego kursu NBP danej waluty do PLN z dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne (zał nr 9) albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; 2) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp; Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (zał. nr 6), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, 2) dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 2.000.000 złotych, 3) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku opisanego w pkt 5.1.2.1. SIWZ, wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty,(zał nr 4) 4) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku opisanego w pkt 5.1.2.2 SIWZ, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (zał nr 5).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

1) karty techniczne paneli fotowoltaicznych i falowników.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie: 60 000,00 zł (słownie złotych: sześćdziesiąt tysięcy) 2. Wadium może być wniesione w następujących formach:. a) pieniądzu b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości . 3. Wadium w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego Bank Pekao S.A. o. Nowogard 88 1240 3927 1111 0010 9014 5606. 4. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na ww. rachunku bankowym. 5. Za datę wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania rachunku zamawiającego. 6. W ofercie należy wskazać numer rachunku, na który należy zwrócić wadium. 7. Wadium wnoszone w gwarancjach lub poręczeniach należy zdeponować w siedzibie zamawiającego w sekretariacie, CZG R-XXI, Słajsino 30, 72-200 Nowogard, lub złożyć wraz z ofertą najpóźniej w terminie składania ofert. Uwaga! Gwarancję należy zaadresować na adres statutowy CZG R-XXI, to jest: Celowy Związek Gmin R-XXI, Plac Wolności 5, 72-200 Nowogard Uwaga! Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą, począwszy od daty składania ofert. 8. Z treści gwarancji i poręczeń, musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz zamawiającego kwoty określonej w gwarancji: Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. Jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, pełnomocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, co spowoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 9. Zamawiający zwraca wadium, zgodnie z zapisami art. 46 ustawy Pzp.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
okres gwarancji20,00
stabilność parametrów pracy modułów20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności. 2. Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku udokumentowanego wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 1) Zmiana terminu realizacji zamówienia: a) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczególności: - klęskami żywiołowymi, - warunkami atmosferycznymi odbiegającymi od typowych dla danej pory roku, uniemożliwiającymi prowadzenie prac, przeprowadzanie prób, sprawdzeń oraz dokonywanie odbiorów; b) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: - wstrzymanie prac przez Zamawiającego; - konieczność usunięcia błędów - zmiana terminów realizacji przedmiotu zamówienia wynikająca ze zmian w harmonogramie realizacji projektu, zmian do umowy o dofinansowanie projektu, lub wytycznych do projektu wydanych przez instytucję zarządzającą. c) zmiany będące następstwem działania organów administracji i innych podmiotów o kompetencjach zbliżonych do organów administracji, w szczególności eksploatatorów infrastruktury, w szczególności: - przekroczenie zakreślonych przez prawo lub regulaminy, a jeśli takich regulacji nie ma - typowych w danych okolicznościach, terminów wydawania przez organy administracji lub inne podmioty decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.; - wydanie przez operatora sieci energetycznej wtp w terminie uniemożliwiającym wykonanie umowy w zakreślonym terminie; - odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę; - odmową udzielenia Zamawiającemu dofinansowania Projektu; - zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie Projektu lub wytycznych dotyczących realizacji Projektu; - inną okolicznością prawną, ekonomiczna lub techniczną skutkującą niemożliwością wykonania lub nienależytym wykonaniem umowy zgodnie z siwz; - zmiany zakresu rzeczowego lub finansowego realizowanego Projektu; - koniecznością dostosowanie treści niniejszej Umowy do zasad przewidzianych w umowie o dofinansowanie podpisanej w ramach RPOWZ; - zmiany w umowie o dofinansowanie podpisaną w ramach RPOWZ; - zmiany ostatecznego terminu wykonania przedmiotu umowy wynikająca z rezygnacji przez Zamawiającego z części prac; - zmiany wynagrodzenia, w sytuacji kiedy jest to korzystne dla Zamawiającego lub wynika z obowiązującej stawki podatku od towarów i usług VAT; - nałożenia przez instytucje udzielające dofinansowania dodatkowych nie przewidzianych uprzednio zobowiązań; W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt. 1)a) - c), termin realizacji zamówienia może również ulec odpowiedniej zmianie o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. 2) Pozostałe zmiany spowodowane następującymi okolicznościami: a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z siwz b) zmiana obowiązującej stawki VAT; c) zmiana sposobu rozliczania przedmiotu umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie lub wytycznych dotyczących realizacji projektu w ramach RPO WZ. d) zmniejszenie wartości wynagrodzenia Wykonawcy w następstwie konieczności wyłączenia z realizacji elementów przedmiotu umowy e) kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty pracami; w takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie lub usunięcie kolizji. 3) Zmiany obowiązujących przepisów Prawa a) W przypadku pkt. 2)b zmiana stawki VAT dotyczyć będzie wynagrodzenia wykonawcy, w części, jakiej dotyczą te zmiany przepisów. b) W przypadku pkt. 2) c zmiany dostosują sposób rozliczeń lub płatności do wymogów zmienionej umowy o dofinansowanie lub nowych wytycznych dotyczących realizacji projektu. Wszystkie powyższe postanowienia w punktach 1), 2), 3) stanowią katalog zmian, na które Strony mogą wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-10-12, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> PL
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHPodziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.