eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sulejów › Utworzenie ośrodka edukacji artystycznej, kulturalnej i regionalnej w gminie Sulejów - budowa świetlicy wiejskiej w standardzie plus energetycznym w miejscowości Klementynów według formuły zaprojektuj i wybudujOgłoszenie z dnia 2019-02-08Ogłoszenie nr 512380-N-2019 z dnia 2019-02-08 r.

Gmina Sulejów: Utworzenie ośrodka edukacji artystycznej, kulturalnej i regionalnej w gminie Sulejów - budowa świetlicy wiejskiej w standardzie plus energetycznym w miejscowości Klementynów według formuły zaprojektuj i wybuduj
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu
"Utworzenie ośrodka edukacji artystycznej, kulturalnej i regionalnej w gminie Sulejów - budowa świetlicy wiejskiej w standardzie plusenergetycznym w miejscowości Klementynów" w ramach operacji typu "Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne" w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich: objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sulejów, krajowy numer identyfikacyjny 59064832700000, ul. ul. Konecka  42 , 97330   Sulejów, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 446 102 500, e-mail zamowienia@sulejow.pl, faks 446 162 551.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.sulejow.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.bip.sulejow.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Pisemnie za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
Urząd Miejski w Sulejowie, 97-330 Sulejów, ul. Konecka 42 (sekretariat Urzędu)


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Utworzenie ośrodka edukacji artystycznej, kulturalnej i regionalnej w gminie Sulejów - budowa świetlicy wiejskiej w standardzie plus energetycznym w miejscowości Klementynów według formuły zaprojektuj i wybuduj
Numer referencyjny: ZP.271.7.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz budowa budynku ośrodka edukacji artystycznej, kulturalnej i regionalnej w gminie Sulejów - budynek w standardzie plus energetycznym, w miejscowości Klementynów, gmina Sulejów w ramach zadania inwestycyjnego Utworzenie ośrodka edukacji artystycznej, kulturalnej i regionalnej w gminie Sulejów - budowa świetlicy wiejskiej w standardzie plus energetycznym w miejscowości Klementynów. 2. Zadanie związane jest z realizacją operacji typu "Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne" w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich: objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 3. Na potrzeby niniejszego postępowania stosuje się następujące definicje: 1) Zaprojektuj i wybuduj - rozumie się, że Wykonawca wyłoniony z przetargu wykonuje dokumentacje projektowo - kosztorysową w oparciu o PFU, wskazówki Zamawiającego, wniosek aplikacyjny i Studium Wykonalności oraz zrealizuje obiekt budowlany zgodnie z wymaganiami zamawiającego i na podstawie wykonanej dokumentacji projektowo - kosztorysowej. 2) PFU - Program Funkcjonalno Użytkowy zawierający założenia projektowe, realizacyjne, techniczne i technologiczne na podstawie którego Wykonawca wykona dokumentację projektowo - kosztorysową. 3) Wykonawcę - uważa się osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego. 4) Ustawa, u.p.z.p. - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych. 5) Postępowanie - należy przez to rozumieć postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i Warunków Technicznych oraz innych dokumentów stanowiących załącznik do warunków jak i SIWZ. 6) Zamówienie - należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został opisany w SIWZ i Warunkach Technicznych. 7) Oferta - należy rozumieć Formularz oferty i wszystkie inne dokumenty, które Wykonawca dostarczył wraz z Formularzem oferty. 8) Umowa - należy rozumieć umowę na realizację przedmiotu zamówienia w rozumieniu przepisów prawa polskiego w szczególności przepisów ustawy Kodeks cywilny, Prawa budowlanego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 9) Ośrodek - rozumiemy projektowany i zrealizowany budynek ośrodka edukacji artystycznej, kulturalnej i regionalnej w gminie Sulejów - budynek w standardzie plus energetycznym, w miejscowości Klementynów, gmina Sulejów zlokalizowany Klementynów, gmina Sulejów, dz. nr 15, obr. 0001, jedn. ewid. 101009_5 Adelinów-Klementynów. 10) Zagospodarowanie terenu - rozumiemy place, ciągi piesze, zieleń, mała architekturę, oświetlenie terenu, przyłącza, instalacje zewnętrzne które wykonane będą w miejscowości Klementynów, gmina Sulejów, dz. nr 15, obr. 0001, jedn. ewid. 101009_5 Adelinów-Klementynów. 4. Realizacja zadania w/g zasady zaprojektuj i wybuduj w skład, którego wchodzą: - prace projektowo - kosztorysowe, - roboty budowlane, - roboty instalacyjne, - zagospodarowanie terenu, w tym przeniesienie placu zabaw. 5. Przedmiotem postępowania przetargowego jest realizacja zadania w/g zasady zaprojektuj i wybuduj wraz uzyskaniem decyzji celu publicznego, pozwolenia na budowę i decyzji o pozwoleniu na użytkowanie polegającego na: a/ część projektowa: - wykonaniu dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku Ośrodka wraz z niezbędnymi przyłączami i instalacjami wewnętrznymi, zagospodarowaniem terenu z pozyskaniem decyzji celu publicznego i decyzji o pozwoleniu na budowę, b/ część wykonawczo - realizacyjna: - budowa nowego budynku Ośrodka wraz niezbędnymi przyłączami i instalacjami wewnętrznymi, zagospodarowaniem terenu oraz uzyskaniem decyzji na użytkowanie obiektu i certyfikatu potwierdzającego zakładaną szczelność powietrzną budynku na poziomie nie gorszym niż 0,3 h-1 potwierdzonym próbą szczelności po zakończeniu prac budowlanych oraz dla uzyskanie certyfikatów, decyzji na użytkowanie dla innych elementów zamówienia, na które wymagana będzie taka decyzja. Dokładny opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w programie funkcjonalno - użytkowym, który stanowi podstawę do projektowania i realizacji projektu (budowie Ośrodka) i do osiągnięcia efektu ekologicznego, energooszczędności wynikającego z wniosku aplikacyjnego oraz pozostałych opracowaniach stanowiących załącznik do niniejszej specyfikacji i warunków technicznych. 6. Część projektowa. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej Ośrodka edukacji artystycznej, kulturalnej i regionalnej w gminie Sulejów - budynek w standardzie plus energetycznym, w miejscowości Klementynów, gmina Sulejów oraz budowa budynku Ośrodka na podstawie wykonanej i zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji, która otrzyma wszystkie niezbędne decyzje. Projektowany budynek Ośrodka powinien osiągnąć po wybudowaniu zakładaną szczelność powietrzną budynku na poziomie nie gorszym niż 0,3 h-1 potwierdzonym próbą szczelności po zakończeniu prac budowlanych. Oznacza to, że w skali roku budynek będzie produkował więcej energii elektrycznej niż jej zużywał. Żeby uzyskać powyższy standard budynek musi być budynkiem wysoko energooszczędnym (pasywnym) o wysokiej szczelności powietrznej zewnętrznej powłoki budynku. W efekcie budynek będzie zużywał o ok.80-90% mniej energii na cele grzewcze niż budynek standardowy. Ponadto budynek jest planowany jako budynek demonstracyjny. Zakłada się, że budynek będzie pierwszą w Polsce świetlicą wiejską o standardzie plus energetycznym. Parametry projektowanego budynku: a/ powierzchnia netto: 199,40m^2, b/ powierzchnia zabudowy: 243,06m^2, c/ kubatura: 1230,14 m^3, d/ wysokość budynku w świetle WT(§6 i §212.5) [6] wynosi 6,60 m - jest to budynek niski /N/, e/ liczba kondygnacji: 1 + poddasze techniczne o średniej wysokości mniejszej niż 2m, f/ zużycie energii użytkowej na cele grzewcze: <= 15kWh/(m2rok), g/ sposób ogrzewania/chłodzenia: powietrzny poprzez system wentylacyjny, h/ Szczelność powietrzna: <= 0,3h-1. W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać również projekty: a/ przyłącza wodociągowego, b/ szamba, c/ przyłącza energetycznego, d/ zagospodarowania terenu w tym obsługi komunikacyjnej. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania projektów budowlanych i wykonawczych dla instalacji (które tego wymagają) dla n/w instalacji wewnętrznych: * instalacja wody zimnej wraz z instalacją przeciwpożarową, * instalacja wentylacji mechanicznej lub klimatyzacja, * instalacja c.o. wraz z węzłem cieplnym + technologia kotłowni, * instalacja wody ciepłej, * instalacja sanitarna, * instalacja komputerowa , * instalacja elektryczna i oświetlenia ogólnego, * instalacja oświetlenia zewnętrznego, * instalacja fotowoltaiczna, * instalacja odgromowa, * instalacje nagłośnienia w budynku, * instalacje oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, * instalacja siły (rozdzielnice elektryczne, główny wyłącznik prądu, instalacja gniazd wtykowych ogólnych), * instalacja alarmu przeciwpożarowego SAP wraz z centralką, instrukcją bezpieczeństwa pożarowego oraz wykazem sprzętu p.poż.. * instalacja alarmowa z monitoringiem wewnętrznym i zewnętrznym. Przy projektowaniu obiektu Ośrodka należy uwzględnić istniejące zagospodarowanie terenu. Oświetlenie całego obiektu energooszczędne z zastosowaniem najnowszych elementów technicznych i technologicznych. Wszystkie projekty muszą być wykonane zgodnie z Programem Funkcjonalno Użytkowym, otrzymanymi warunkami technicznymi, uzgodnione branżowo oraz z Zamawiającym. Wszystkie zaprojektowane instalacje, a później zrealizowane muszą spełniać normy i obowiązujące przepisy oraz być wystarczające dla funkcjonowania obiektu Ośrodka oraz spełniać warunki energooszczędności w tym obiekt musi uzyskać certyfikatu potwierdzającego zakładaną szczelność powietrzną budynku na poziomie nie gorszym niż 0,3 h-1 potwierdzonym próbą szczelności po zakończeniu prac budowlanych. W rozwiązaniach projektowych należy: - zadbać o ochronę cieplną budynku, przyjmując przy racjonalnych rozwiązaniach najniższe współczynniki przenikania ciepła dla przegród zewnętrznych oraz wykluczyć powstawanie mostków termicznych, - zachować obowiązujące normy, - zadbać o niskie koszty eksploatacji obiektu, - zapewnić bezpieczeństwo korzystania z obiektu, - zapewnić bezpieczny i bezkolizyjny ruch użytkowników obiektu (ze szczególnym zwróceniem uwagi na osoby niepełnosprawne) w ciągach komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, - przestrzegać przepisów dotyczących ochrony przed hałasem i komfortu akustycznego. Dokumentacja projektowo - kosztorysowa winna zawierać: * projekty budowlano - wykonawcze (dla każdej branży) - 5 egz. wersji papierowej, 1 egz. wersji elektronicznej; * przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie (dla każdej branży) - po 2 egz. wersji papierowej, 1 egz. wersji elektronicznej; * STWiORB (dla każdej branży) - po 2 egz. + wersja elektroniczna; * karty katalogowe proponowanych materiałów i urządzeń, które będą materiałami i urządzeniami poglądowymi oraz przykładowymi i będzie je można zastąpić materiałami i urządzeniami równoważnymi (podać parametry proponowanych materiałów i urządzeń). Wykonawca przedstawi dwie różne koncepcje konstrukcyjnie i materiałowe wraz z szacunkowymi kosztami wykonania obiektu budowlanego do analizy i uzgodnienia z Zamawiającym. Szczegółowy zakres dokumentacji zostanie ustalony po wyłonieniu Wykonawcy. Konstrukcja, układ budynku Ośrodka, układ pomieszczeń musi być zaprojektowany zgodnie z PFU oraz z ustaleniami z Zamawiającym. Budynek Ośrodka ma posiadać układ i konstrukcję dachu z rozwiązaniami umożliwiającymi bezpieczne i szybki usuniecie śniegu i łatwe odprowadzenie wód opadowych . Należy jednak zaproponować jak najlepsze i najbardziej ekonomiczne rozwiązania dla takiego typu dachu. W ramach wykonania dokumentacji projektowej do obowiązków Wykonawcy należy: a) Zakup mapy d/c projektowych b) Wykonanie dwóch koncepcji do wyboru dla Zamawiającego; c) Uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego; d) Wykonanie badań geotechnicznych dla planowanej inwestycji; e) Uzyskania wszystkich niezbędnych uzgodnień dla dokumentacji projektowej koniecznych do uzyskania pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia; f) Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę; g) Złożenie odpowiednich wniosków oraz uzyskanie, w imieniu Zamawiającego wszelkich decyzji administracyjnych, warunków, uzgodnień niezbędnych do realizacji robót budowlanych, a w szczególności uzgodnień np.: branżowych, ZUDP, rzeczoznawców, PPIS, BHP, ds. ppoż.; h) Dokonywanie wszelkich zmian, uzupełnień, wyjaśnień itp. dokumentacji projektowej w trakcie postępowania administracyjnego związanego z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, i) W przypadku istotnych zmian przepisów lub warunków technicznych niezależnych od Zamawiającego, wniesienia nieodpłatnie poprawek i korekt do dokumentacji w okresie trwania gwarancji; j) Przedstawiania do akceptacji Zamawiającego proponowanych urządzeń i technologii oraz zorganizowania w siedzibie Zamawiającego przynajmniej 4 narad roboczo - technicznych, na których zostaną omówione proponowane rozwiązania techniczne i technologiczne dla opracowywanej dokumentacji; k) Dokonania w ramach wynagrodzenia umownego zmian projektowych w związku ze zmianami w przepisach prawa powstałych po przekazaniu prac projektowych, a przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia wykonania robót niewymagających uzyskania pozwolenia na budowę.; l) Dokonania w ramach wynagrodzenia umownego jednej aktualizacji kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiarów. Dokumentacja projektowa, o której mowa wyżej zostanie sporządzona w sposób i w zakresie umożliwiającym uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę oraz będzie zgodna z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej. UWAGA: Projektowany budynek Ośrodka musi spełniać wszystkie wymogi zawarte w PFU, wniosku aplikacyjny i studium wykonalności (zostaną one udostępnione wykonawcy po podpisaniu umowy) oraz w wytycznych programu, z którego zadanie będzie dofinansowane. Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia, Wykonawca przedstawi szczegółowy harmonogram realizacji prac projektowych. Wszystkie decyzje, uzgodnienia Wykonawca uzyskuje w imieniu Zamawiającego. W tym celu Zamawiający po podpisaniu umowy na realizacje przedmiotu zamówienia udzieli Wykonawcy stosownego upoważnienia i pełnomocnictwa. Opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w programie funkcjonalno - użytkowym oraz pozostałych opracowaniach stanowiących załącznik do niniejszej specyfikacji. Uwagi i wytyczne do projektowania. Projekt budowlany i wykonawczy należy opracować zgodnie z: * Ustawą z dn. 07.07.1994r.Prawo Budowlane; * Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; * Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, art. 29 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych; * Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno- użytkowym; * Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 03.07.2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego; * Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 16.06.2003r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony ppoż.; * Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 21.04.2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów * Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 16.06.2003r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę i dróg pożarowych; * Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, innymi obowiązującymi przepisami; * Obowiązującymi wytycznymi dla programu z którego będzie dofinansowanie dla realizacji zadania; * Obowiązującymi normami i zasadami wiedzy techniczne. UWAGA: Wykaz wyżej wymienionych przepisów prawnych i norm należy traktować jako informacyjny - prace projektowe należy oprzeć na aktualnych przepisach i normach oraz na podstawie wytycznych Zamawiającego i dokumentów stanowiących załączniki do niniejszych warunków. Wszystkie projekty muszą być wykonane zgodnie z otrzymanymi PFU i warunkami technicznymi, uzgodnione branżowo oraz z Zamawiającym. Wszystkie zaprojektowane instalacja muszą spełniać normy i obowiązujące przepisy oraz być wystarczające dla funkcjonowania obiektu. Ponadto wszystkie prace projektowe muszą być uzgadniane i akceptowane przez Zamawiającego. Projekty wykonawcze. Projekty wykonawcze należy opracować z bardzo dużym uszczegółowieniem rozwiązań, jednoznacznym określeniem parametrów technicznych i standardów wykończenia. Dokumentacja winna zawierać: optymalne rozwiązania technologiczne, konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe oraz wszystkie niezbędne zestawienia ze szczegółowym opisem (np. stolarki okiennej, drzwiowej, grzejników, itp.), rysunki szczegółów i detali wraz z dokładnym opisem i podaniem wszystkich niezbędnych parametrów pozwalających na identyfikację materiału, urządzenia, informacje na temat zagrożeń występujących w trakcie prowadzenia robót oraz o konieczności opracowania planu "BIOZ" ( PB i PW). Projekty wykonawcze należy opracować jedynie dla branż, dla których takie projekty są wymagane i w których projekty te są niezbędne do realizacji zadania np. konstrukcje. Kosztorys. Należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno -użytkowym w podziale jak przedmiary robót. Przedmiar robót. Należy wykonać w oparciu o KNNR, KNR, KSNR (z zachowaniem kolejności stosowania katalogów) z opisem robót w kolejności technologicznej ich wykonania, z podaniem ilości jednostek przedmiarowych robót wynikających z dokumentacji projektowej w podziale na etapy realizacji zadania oraz podstaw do ustalania cen jednostkowych robót i nakładów rzeczowych (nr katalogu, tablicy, kolumny). Zakres i sposób opracowania przedmiarów określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004r. Przedmiary poza ww. winny zawierać: wyliczenia dla poszczególnych pozycji robót, z których wynikać będą ilości przypadające na poszczególne pomieszczenia, kondygnacje; nakłady z tytułu robót demontażowych, transportu, utylizacji odpadów (ilości w tonach) oraz wszystkie inne nakłady mające wpływ na ryczałtowy koszt realizacji robót. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Należy opracować na podstawie dokumentacji projektowej i winna zawierać w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. Zakres i sposób jej opracowania określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004r. Opracowanie charakterystyki energetycznej budynków. Opracowanie charakterystyki energetycznej budynków zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6 listopada 2008 roku w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącego samodzielną całość techniczno - użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej. Opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla wszystkich zakresów wchodzących w zakres zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Korespondencja dotycząca wszystkich spraw związanych z przedmiotem zamówienia (wystąpienia z wnioskami o wydanie warunków technicznych, wystąpienia o uzgodnienia i weryfikacje dokumentacji itp.) musi być przekazywana na bieżąco do wiadomości Zamawiającego. 7. Część wykonawczo realizacyjna - budowa nowego budynku Ośrodka W ramach tego zakresu zamówienia dotyczącego realizacji, Wykonawca zobowiązany jest do wybudowania obiektu na podstawie wykonanej i zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej oraz posiadanej decyzji o pozwoleniu na budowę. Budowany budynek ośrodka musi spełniać minimalne n/w parametry: a/ powierzchnia netto: 199,40m^2, b/ powierzchnia zabudowy: 243,06m^2, c/ kubatura: 1230,14 m^3, d/ wysokość budynku w świetle WT(§6 i §212.5) [6] wynosi 6,60 m - jest to budynek niski /N/, e/ liczba kondygnacji: 1 + poddasze techniczne o średniej wysokości mniejszej niż 2m, f/ zużycie energii użytkowej na cele grzewcze: <= 15kWh/(m2rok), g/ sposób ogrzewania/chłodzenia: powietrzny poprzez system wentylacyjny, h/ Szczelność powietrzna: <= 0,3h-1. Wykonawca w ramach tego przedmiotu umowy wykona, zamontuje: - wyposażenie stałe łazienek i wc (umywalki, baterie umywalkowe, muszle klozetowe ze spłuczką) dostosowane dla osób niepełnosprawnych i dzieci, - wyposażenie stałe korytarzy w tym oświetlenie energooszczędne i ewakuacyjne wraz z systemem wizualnym ewakuacji (piktogramy), - wyposażenie i elementy p.poż. (hydranty, oświetlenie ewakuacyjne, gaśnice itp.), - oświetlenie wewnętrzne budynku Ośrodka - energooszczędne spełniające wymogi projektu, We wszystkich pomieszczeniach obiektu okładziny ścienne, sufitów i sufitów podwieszanych należy wykonać z materiałów niepalnych lub niezapalnych, nie kapiących i nie odpadających pod wpływem ognia oraz spełniających wymogi i normy dotyczące energooszczędności. Wszystkie w/w elementy wykonane winny być zgodnie z dokumentacją projektową wykonaną na podstawie warunków technicznych, PFU stanowiących załącznik do niniejszych warunków. Wykonanie przyłączy. W ramach realizacji po stronie Wykonawcy jest wykonanie przyłączy wody, ks, kd, elektrycznego, telekomunikacyjnego, internetowego oraz innych wynikających z PFU Wykonanie instalacji. wymienionych w części projektowej niniejszych warunków oraz wynikających z projektów opracowanych na podstawie koncepcji, a niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania obiektu. Wykonanie zagospodarowania terenu. Wykonawca wykona zagospodarowanie terenu (dojścia, dojazd do obiektu, nasadzenia, trawniki, oświetlenie zewnętrzne) na podstawie opracowanej i zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej oraz zgodnie z PFU w tym przeniesienie istniejącego placu zabaw w miejsce uzgodnione z Zamawiającym. 8. Podział kosztów. Wynagrodzenie wykonawcy związane z realizacją zadania podzielone zostaną w następujący sposób: - Po wykonaniu dokumentacji projektowej - kosztorysowej, wszystkimi instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi, zagospodarowaniem terenu i uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę - płatność w ciągu 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z załączonym do niej protokołem zdawczo - odbiorczym przekazania dokumentacji projektowej i pozwoleniem na budowę. - Płatność za budowę budynku ośrodka wraz z zagospodarowaniem terenu działki przyłączami, instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi ciągami pieszymi, i zagospodarowaniem - w ciągu 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT, wystawianej cyklicznie co 1 miesiąc, na podstawie załączonego protokołu odbioru częściowego robót i sprawozdania technicznego. Płatność za realizację nastąpi do wysokości maksymalnie 90% wartości robót netto + należny VAT po bezusterkowym odbiorze końcowym robót. Płatność 10% wynagrodzenia netto + należy VAT nastąpi i przekazaniu przez Wykonawcę Zamawiającemu decyzji na użytkowanie obiektu oraz uzyskaniu certyfikatu potwierdzającego zakładaną szczelność powietrzną budynku na poziomie nie gorszym niż 0,3 h-1 potwierdzonym próbą szczelności. 9. Zajęcie pasa drogowego. W przypadku, gdy roboty prowadzone będą w pasach drogowych, przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest do opracowania na własny koszt projektu organizacji ruchu (w projekcie musi być uwzględnione etapowanie robót), który zostanie uzgodniony z instytucjami wymaganymi przez prawo. Ponadto obowiązkiem Wykonawcy, będzie uzgodnienie z Zarządcą dróg terminów i sposobów zajmowania pasa drogowego w celu realizacji przedsięwzięcia. Opłaty związane z zajęciem pasa drogowego leża po stronie Wykonawcy. Sprawy związane z umieszczeniem w pasie drogowym urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi oraz opłaty z tym związane leżą po stronie Zamawiającego. 10. Odbiory i płatności. Płatność za wykonanie dokumentacji projektowej będzie jednorazowa po zakończeniu i odbiorze prac projektowych na podstawie faktury wystawionej w oparciu o protokół zdawczo odbiorczy. Zamawiający dokona zapłaty w terminie do 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury. Za wykonanie robót budowlanych - realizację projektu - Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe zgodnie ze złożoną ofertą do przetargu. Płatność będzie odbywała się fakturami częściowymi (wystawianymi co 1 miesiąc), wystawianymi na podstawie protokołów odbioru wykonanych robót oraz zgodnie z ich faktycznym zaawansowaniem, potwierdzonych przez inspektora lub inspektorów nadzoru. Łączna wartość faktur częściowych przed odbiorem końcowym nie może przekroczyć 90% kwoty wynagrodzenia netto + obowiązujący podatek VAT. Pozostała kwota wynagrodzenia netto + obowiązujący podatek VAT płatna będzie po dokonaniu odbioru końcowego, dostarczenia przez Wykonawcę decyzji na użytkowanie obiektu i spisaniu protokołu zakończenia realizacji umowy i certyfikatu potwierdzającego zakładaną szczelność powietrzną budynku na poziomie nie gorszym niż 0,3 h-1 potwierdzonym próbą szczelności. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury w ciągu 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury, protokołu odbioru robót, decyzji na użytkowanie obiektu i protokołu zakończenia realizacji umowy. Zapłata faktur Wykonawcy za roboty budowlane, które były wykonane przez Podwykonawców/ Konsorcjantów nastąpi po dostarczeniu oświadczenia o dokonanych płatnościach i dowodu zapłaty na rzecz Podwykonawców / Konsorcjantów. W przypadku niedostarczenia dowodu zapłaty i oświadczenia Podwykonawcy/Konsorcjanta, Zamawiający zastrzega sobie prawo wstrzymania płatności dla Wykonawcy. Odbiór robót Roboty budowlane będą podlegały następującym etapom odbioru: a/ odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu - odbiór robót, które w dalszym procesie realizacji nie będą widoczne, b/ odbiorowi częściowemu - po zakończeniu realizacji elementów robót lub obiektów wyspecyfikowanych w umowie lub po wykonaniu poszczególnych etapów robót budowlanych wyspecyfikowanych w szczegółowym harmonogramie robót, c/ odbiorowi końcowemu - po całkowitym zakończeniu robót składających się na przedmiot umowy na podstawie oświadczenia kierownika budowy i po dostarczeniu Zamawiającemu na dwa tygodnie przed wyznaczonym terminem odbioru końcowego odpowiednich dokumentów między innymi: * inwentaryzacji powykonawczej + szkice, * oryginałów dzienników budowy z potwierdzeniem Inspektora nadzoru i kierownika budowy o zakończeniu robót, * dokumentacji powykonawczej, * protokołów pomiarów i sprawdzeń, * kompletu kart gwarancyjnych na dostarczone i zamontowane urządzenia, * certyfikatów legalności oprogramowania, * świadectwa charakterystyki energetycznej budynku * certyfikatów, aprobat technicznych, deklaracji zgodności lub świadectw dopuszczenia do obrotu na zastosowane materiały i zamontowane urządzenia, * protokołów robót odtworzeniowych w pasach drogowych oraz terenów, na których wykonywane były roboty, * oświadczenie Kierownika Budowy o wykonaniu przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową pozwoleniami na budowę, przepisami i obowiązującymi normami, * dokumentacji fotograficznej w formie elektronicznej i papierowej z realizowanych zadań, * zakres rzeczowy robót na poszczególne zadania, * instrukcji eksploatacji obiektu wraz ze szczegółowym wykazem elementów obiektu, wyposażenia oraz terminów wykonywania robót konserwacyjnych lub wykonywania przeglądów tych elementów, d/ odbiorowi przedmiotu umowy - po całkowitym zakończeniu robót projektowych i budowlanych składających się na przedmiot zamówienia i dostarczeniu Zamawiającemu decyzji na użytkowanie obiektu i certyfikatu potwierdzającego zakładaną szczelność powietrzną budynku na poziomie nie gorszym niż 0,3 h-1 potwierdzonym próbą szczelności. Na ta okoliczność sporządzony będzie stosowny protokół odbioru przedmiotu umowy i przekazania decyzji na użytkowanie obiektu. e/ odbiorowi po upływie okresu rękojmi i gwarancji. Odbiory przeprowadzane będą przy udziale Zamawiającego, Użytkownika, w obecności Wykonawcy. Odbiór ostateczny przeprowadzony zostanie po zakończeniu okresu gwarancji i rękojmi (przy udziale Użytkownika, Wykonawcy i Zamawiającego) oraz po usunięciu wszystkich ujawnionych wad. Do obowiązku Wykonawcy należy prowadzenie dokumentacji fotograficznej (wraz z datami) dotyczącej realizowanych zadań i przekazanie jej w formie elektronicznej po zakończeniu przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego. 11. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 21 dni od daty zawarcia umowy przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji szczegółowy Harmonogram Rzeczowo - Finansowy dla zakresu objętego przedmiotem niniejszej Umowy wraz z Harmonogramem Dostaw Sprzętu wraz z Oprogramowaniem. Harmonogram Rzeczowo - Finansowy musi określać szczegółowe terminy realizacji poszczególnych czynności w ujęciu tygodniowym i miesięcznym. 12. Harmonogram Rzeczowo - Finansowy musi również zawierać podział na prace projektowe, roboty budowlane, dostawę sprzętu i szkolenia oraz określać wartość Wynagrodzenia Wykonawcy dla tego zakresu w układzie miesięcznym 13. Do opisu przedmiotu zamówienia stosuje się nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień. 14. Zamawiający informuje, że okres gwarancji wynosi minimum 3 lata - jest to jedno z kryteriów oceny ofert. 15. Zamawiający informuje, że okres rękojmi wynosi 5 lat. 16. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy: a. rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: wykonywanie prac fizycznych związanych z robotami budowlanymi, operatorów sprzętu, b. sposobu dokumentowania zatrudnienia osób oraz uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a: dane osób (imię i nazwisko oraz stanowisko pracy) wykonujących czynności wskazane w lit. a zostaną ujęte w formie wykazu i przekazane Zamawiającemu w terminie 10 dni od daty zawarcia umowy. Powyższy obowiązek wykonawcy dokumentowania zatrudnienia osób obejmuje także pracowników podwykonawców i dalszych podwykonawców, Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania zamówienia w celu weryfikacji, czy osoby wykonujące czynności przy realizacji zamówienia są osobami wskazanymi przez wykonawcę; c. na wezwanie Zamawiającego Wykonawca musi przedstawić umowę/y zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę, zakres obowiązków i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; d. sankcje z tytułu niespełnienia wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a: Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo naliczenia Wykonawcy kar umownych, a w przypadku dwukrotnego nie wywiązania się ze wskazanych obowiązków, niezależnie od prawa naliczenia kary umownej, również prawo odstąpienia od umowy.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71000000-8
71200000-0
71300000-1
71220000-6
71240000-2
71320000-7
71221000-3
71242000-6
71322000-1
45100000-8
45200000-9
45300000-0
45400000-1
45111291-4
45212300-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-09-30

II.9) Informacje dodatkowe: Termin wykonania zamówienia ustala się od daty zawarcia umowy do 30.09.2019 r., w tym: a) koncepcja wielobranżowa wraz z szacunkowym kosztorysem i zestawieniem materiałów do 30.04.2019r., b) zakończenie robót budowlanych do 30.08.2019 r. c) uzyskanie pozwolenia na użytkowanie oraz certyfikatu potwierdzającego zakładaną szczelność powietrzną budynku na poziomie nie gorszym niż 0,3 h-1 potwierdzonym próbą szczelności po zakończeniu prac budowlanych do 30.09.2019 r. d) pełnienie nadzoru autorskiego do dnia zakończenia realizacji inwestycji. UWAGA: Przed wystąpieniem o pozwolenie na budowę Wykonawca musi złożyć projekt budowalny do akceptacji Zamawiającego.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań co do potwierdzania spełniania tego warunku. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań co do potwierdzania spełniania tego warunku. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że: 1. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, tzn.: - w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie co najmniej jedną robotę budowlaną, której przedmiotem była budowa budynku użyteczności publicznej o kubaturze min. 1 200,00 m^3 i projektowanej szczelności powietrznej budynku na poziomie nie gorszym niż 0,4 h-1 w standardzie plus energetycznym wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie oraz certyfikatem potwierdzającym zakładaną szczelność powietrzną budynku oraz - w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie co najmniej jedną dokumentację projektowo-kosztorysową w zakresie budynku użyteczności publicznej o kubaturze min. 1 200,00 m^3 i projektowanej szczelności powietrznej budynku na poziomie nie gorszym niż 0,4 h-1 w standardzie plus energetycznym wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. 2. dysponują osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, tj.: osobami posiadającymi uprawnienia projektowe w zakresie objętym zamówieniem oraz zaświadczenie z właściwej OIIB lub OIA stwierdzające przynależność? do izby w tym: w zakresie projektowania: a. branża budowlana - projektant z uprawnieniami w specjalności architektonicznej w zakresie sporządzania projektów architektoniczno - budowlanych w odniesieniu do architektury obiektów, b. branża budowlana - projektant z uprawnieniami w specjalności konstrukcyjno - budowlanych w zakresie sporządzania projektów architektoniczno - budowlanych w odniesieniu do konstrukcji obiektów, d. branża instalacyjna - projektant z uprawnieniami budowlanymi w zakresie sporządzania projektów w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych w odniesieniu do instalacji wewnętrznych i przyłączy zewnętrznych sieci, e. branża elektryczna - projektant z uprawnieniami budowlanymi w zakresie sporządzania projektów w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych w odniesieniu do instalacji wewnętrznych i przyłączy zewnętrznych sieci elektrycznej, f. branża telekomunikacyjna - projektant z uprawnieniami budowlanymi w zakresie sporządzania projektów w specjalności telekomunikacyjnej w odniesieniu do instalacji wewnętrznych i przyłączy do budynków. oraz w zakresie robót budowlanych: a. Kierownik Budowy - osoba posiadająca uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie bez ograniczeń zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane i Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń w zakresie do kierowania robotami budowlanymi; b. Kierownik Robót Instalacyjnych - uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie bez ograniczeń zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane i Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które uprawniają do pełnienia tych funkcji w odpowiednim zakresie; c. Kierownik Robót Budowlanych - uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie bez ograniczeń zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane i Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń w zakresie do kierowania robotami budowlanymi; d. Kierownik Robót Elektrycznych - uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie bez ograniczeń zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane i Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które uprawniają do pełnienia tych funkcji w odpowiednim zakresie; e. Kierownik Robót Telekomunikacyjnych - uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie bez ograniczeń zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane i Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robót w specjalności z zakresu telekomunikacji w zakresie elektronika i telekomunikacja Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji przez wskazane osoby, które będą wykonywać niniejsze zamówienie, pod warunkiem, że osoba ta spełnia łącznie wymagania dla każdej z łączonych funkcji, z wyjątkiem przypadków określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane i Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Dla wszystkich wyżej wymienionych uprawnień Zamawiający dopuści odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, z którego pochodzi dana osoba, które w zakresie objętym zamówieniem pozwalać będą na pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w ww. specjalnościach. Uprawnienia, o których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub ważne odpowiadające im kwalifikacje, nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające do projektowania w zakresie objętym niniejszym zamówieniem. W przypadku Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się również kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art.12 a ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. W przypadku osób będących obywatelami państw członkowskich UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich (EFTA)-stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym - prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium RP winno być potwierdzone odpowiednią decyzją o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub prawa do świadczenia usług transgranicznych. Dopuszcza się uprawnienia równoważne (w zakresie koniecznym do wykonania przedmiotu zamówienia) - dla osób, które posiadają uprawnienia uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Wskazane powyżej osoby muszą posiadać biegłą znajomość języka polskiego lub w przypadku, gdy wskazane osoby nie posiadają biegłej znajomości języka polskiego, Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, co najmniej jednego tłumacza na okres i dla potrzeb realizacji umowy. Wskazane powyżej osoby muszą posiadać biegłą znajomość języka polskiego lub w przypadku, gdy wskazane osoby nie posiadają biegłej znajomości języka polskiego, Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, co najmniej jednego tłumacza na okres i dla potrzeb realizacji umowy.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Zamawiający wykluczy z niniejszego postępowania Wykonawcę, o którym mowa w: 1) art. 24 ust. 1 Pzp, 2) art. 24 ust. 5 pkt 1, 8 Pzp. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16 i 20 Pzp może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych,które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. 3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające przedstawione dowody. 4. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 Pzp, przed wykluczeniem Wykonawcy, Zamawiający zapewnia temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. 5. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania przetargowego. 6. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji z otwarcia ofert powinien przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23) Pzp. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu. 7. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 8. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 9. Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 10. Oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (wzór dokumentu zawarty jest w Załączniku nr 7 do SIWZ).

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty (wg załącznika nr 3a do siwz); Wykonawca wykaże wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, roboty budowlanej, której przedmiotem była budowa budynku użyteczności publicznej o kubaturze min. 1 200,00 m^3 i projektowanej szczelności powietrznej budynku na poziomie nie gorszym niż 0,4 h-1 w standardzie plus energetycznym wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie oraz certyfikatem potwierdzającym zakładaną szczelność powietrzną budynku; 2. Wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty (wg Załącznika nr 3b do SIWZ) potwierdzające należyte wykonanie co najmniej jednej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie budynku użyteczności publicznej o kubaturze min. 1 200,00 m^3 i projektowanej szczelności powietrznej budynku na poziomie nie gorszym niż 0,4 h-1 w standardzie plus energetycznym wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. 3. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wg załącznika nr 4 do siwz) wraz z załączeniem stosownych dokumentów: uprawnień, zaświadczenia o przynależności do OIIB, OIA. WAŻNE: aktualna przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa wymagana będzie na dzień podpisania umowy. 4. Dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego w celu wykazania spełniania w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu - jeżeli Wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Formularz ofertowy (wg załącznika nr 1). 2. Pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań. Musi być załączone w oryginale albo załączone jako kopia pełnomocnictwa uwierzytelniona notarialnie (jeśli dotyczy). 3. Pisemne zobowiązania innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy realizacji zamówienia (jeśli dotyczy). 4. Dowód wniesienia wadium wraz ze wskazaniem rachunku bankowego, na który Zamawiający winien zwrócić wadium (w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
1. W niniejszym postępowaniu Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 1.1. Wadium ustala się w wysokości 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100). 1.2. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 25.02.2019 r. do godz. 13.00. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 110, 650, 1000, 1669 z późn. zm.). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy Ziemi Piotrkowskiej Oddział Paradyż Filia Sulejów nr konta 68 8973 0003 0020 0031 0082 0051 z adnotacją: "wadium nr sprawy ZP.271.7.2019" 4. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą. 5. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 6. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. 7. Wadium wnoszone w postaci poręczeń i gwarancji bankowych, poręczeń kasy oszczędnościowo - kredytowej lub gwarancji ubezpieczeniowej należy złożyć w formie oryginału w pokoju nr 15A - Stanowisko ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Sulejowie, ul. Konecka 42, a kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osobę (-y) uprawnioną (-e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy dołączyć do oferty. 8. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1-4 ustawy Pzp. 9. Zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadku gdy: 9.1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana: a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 9.2. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 10. Wadium wniesione przez jednego ze wspólników konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Gwarancja jakości robót budowlanych40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Istotne warunki umowy zawiera Załącznik Nr 6 do SIWZ. 2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian umowy w przypadkach określonych w art. 144 PZP, a także gdy: 2.1. nastąpi zmiana: a) obowiązujących przepisów - w tym przypadku zamawiający będzie uprawniony do zmiany umowy tylko w tym zakresie, w jakim zmiana przepisów prawa wpływa na prawa i obowiązki stron umowy, b) zmiana zakresu części zamówienia powierzonej podwykonawcom, c) zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, d) zmiany formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej przez Strony. 2.2. strony dopuszczają możliwość zamiany technologii robót na lepszą/nowocześniejszą o ile poprawi to parametry przedmiotu zamówienia, pozwoli osiągnąć zakładaną szczelność powietrzną budynku i nie spowoduje zwiększenia wynagrodzenia. 2.3. nastąpi potrzeba: realizacji robót zamiennych i/lub zmiany technologii w stosunku do przewidzianych w PFU lub Dokumentacji Projektowej - w sytuacji gdy są one niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. W takim wypadku roboty lub/ zmiany technologii określone powyżej rozliczane będą na podstawie kosztorysów przygotowanych przez Wykonawcę i zatwierdzonych przez Zamawiającego/ Inżyniera. Kosztorysy te będą opracowane w oparciu o następujące założenia: - ceny jednostkowe zostaną określone na podstawie czynników produkcji najniższych określonych w publikacji SECOCENBUD dla kwartału poprzedzającego wystąpienie konieczności wykonania tych robót oraz nakładów rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych, a w przypadku robót dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, wg innych powszechnie stosowanych katalogów zaakceptowanych przez Zamawiającego. - w przypadku robót zamiennych/ zmiany technologii kosztorys zamienny uwzględniać będzie wartość pierwotnie zakładanych robót/technologii. W powyższych przypadkach Zamawiający każdorazowo dokona szczegółowej weryfikacji kalkulacji. 2.4. W przypadku zmiany: a. stawki podatku od towarów i usług, b. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust.3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, c. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, dopuszcza się zmianę wynagrodzenia, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę i zostaną one udokumentowane przez Wykonawcę poprzez przedstawienie szczegółowej kalkulacji kosztów wskazujących jaki wpływ miał ten wzrost przedmiotowych wartości na koszty wykonania tego zamówienia, a Zamawiający zaakceptuje powyższą kalkulację. 3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany terminu realizacji zamówienia lub jego terminów pośrednich w szczególności w przypadku: a) zmian będących następstwem okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy tj. nietypowych dla danego miesiąca warunków atmosferycznych, nieprzewidzianych pozostałości archeologicznych, nieprzewidzianych warunków geologicznych, hydrologicznych, kolizji z sieciami infrastruktury, niewypały, niewybuchy uniemożliwiające terminowe wykonanie zamówienia, b) zawieszenie robót przez Zamawiającego z powodu wystąpienia następujących okoliczności: * nietypowych dla danego miesiąca warunków atmosferycznych, nieprzewidzianych pozostałości archeologicznych, nieprzewidzianych warunków geologicznych, hydrologicznych, kolizji z sieciami infrastruktury, niewypały, niewybuchy uniemożliwiające wykonanie robót budowlanych, * konieczności wykonania rozwiązań zamiennych w stosunku do PFU lub Dokumentacji Projektowej, * przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania decyzji, zezwoleń, c) zmian będących następstwem działania organów administracji lub osób fizycznych: * gdy pomimo wystąpienia Wykonawcy lub Zamawiającego o wydanie decyzji administracyjnej lub warunków technicznych lub innego dokumentu niezbędnego do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, w terminie ustawowo przewidzianym dla danej czynności organ administracji publicznej lub inna upoważniona instytucja nie wydała stosowanego dokumentu lub decyzji - tylko w zakresie przedłużenia terminu realizacji inwestycji, * odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień dotyczących usuwania błędów w dokumentacji projektowej, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, * gdy nastąpi konieczność pozyskiwania stosownych uzgodnień z gestorami sieci, z innymi podmiotami lub osobami, których opinia lub zgoda będzie wymagana przepisami prawa - tylko w zakresie przedłużenia terminu realizacji zamówienia o czas niezbędny do zakończenia Umowy, * konieczność koordynacji robót z innymi wykonawcami w zakresie prac projektowych oraz robót budowlanych * odmowa udostępnienia przez właścicieli nieruchomości do celów realizacji inwestycji. d) konieczności wykonania rozwiązań zamiennych w stosunku PFU lub Dokumentacji Projektowej, f) Siły wyższej, to znaczy niezależnego od Stron losowego zdarzenia zewnętrznego, o charakterze nadzwyczajnym, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności g) szczególnie uzasadnionych trudności w pozyskiwaniu materiałów budowlanych i innych materiałów niezbędnych dla prawidłowego wykonania umowy, h) w przypadku nie przekazania przez Zamawiającego placu budowy w terminie określonym w Umowie - o czas opóźnienia. i) wystąpienie robót zamiennych, przy czym zmiana terminów musi być udokumentowana, a pisemny wniosek o jej dokonanie Strona występująca zobowiązana jest złożyć w terminie 7 dni od daty powzięcia wiadomości o takiej okoliczności, potwierdzonej wpisem w dziennik budowy (obowiązek wpisu do dziennika budowy nie dotyczy terminu przekazania placu budowy). Przedłużenie terminu nastąpi o okres proporcjonalny do czasu, jaki wynika z okoliczności uzasadniających przedłużenie terminu. W przypadku, gdy Strona występująca nie dochowa w/w terminu, nie będzie uprawniona do wystąpienia z wnioskiem o zmianę terminów umownych; okoliczności wskazane wyżej mogą stanowić podstawę zmiany terminu wykonania zamówienia tylko w przypadku, gdy uniemożliwiają terminowe wykonanie umowy. 4. Zmiany, o których mowa w ust. 2 (za wyjątkiem pkt 2.1 i 2.4.) oraz w ust. 3 muszą zostać udokumentowane poprzez załączenie zdjęć, rysunków, raportów szkiców, badań laboratoryjnych. Pismo (wniosek) dotyczące w/w zmian wraz z uzasadnieniem, strona występująca z wnioskiem zobowiązana jest złożyć drugiej stronie w terminie 7 dni od daty powzięcia wiadomości o takiej okoliczności. Niespełnienie ww. warunków będzie skutkowało pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia. 5. Za przedłużenie terminu realizacji zamówienia Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie. 6. Zamawiający nie dopuszcza zmiany terminu wykonania zamówienia w przypadkach zawinionych przez Wykonawcę. 7. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 3 termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonania jej przedmiotu w sposób należyty. 8. Dopuszcza się inne zmiany, niezależnie od ich wartości, o ile nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy Prawo zamówień publicznych.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-02-25, godzina: 13:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej "RODO", informuję, że: ? w zakresie niniejszego postępowania administratorem danych osobowych obowiązanym do spełnienia obowiązku informacyjnego z art.13 RODO będzie w szczególności: Zamawiający, względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności: a) wykonawcy będącego osobą fizyczną, b) wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, c) pełnomocnika wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie), d) członka organu zarządzającego wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK), e) osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia f) publicznego; Wykonawca, względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności: a) osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia, b) podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, c) podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność d) gospodarczą, e) pełnomocnika podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie), f) członka organu zarządzającego podwykonawcy/podmiotu trzeciego, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK); Podwykonawca/podmiot trzeci - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia. ? administratorem danych osobowych Wykonawców uczestniczących w postępowaniu jest Burmistrz Sulejowa, ul. Konecka 42, 97-330 Sulejów, może Pani/Pan uzyskać informacje o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Sulejowie, ul. Konecka 42, 97-330 Sulejów; ? inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Sulejów jest Pani Katarzyna Ziółkowska, kontakt: inspektor@sulejow.pl, 44 61 02 523; ? dane osobowe Wykonawców uczestniczących w postępowaniu przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego ZP.271.7.2019 Utworzenie ośrodka edukacji artystycznej, kulturalnej i regionalnej w gminie Sulejów - budowa świetlicy wiejskiej w standardzie plus energetycznym w miejscowości Klementynów według formuły zaprojektuj i wybuduj prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; ? odbiorcami danych osobowych Wykonawców uczestniczących w postępowaniu będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1986), dalej "ustawa Pzp"; ? dane osobowe Wykonawców uczestniczących w postępowaniu będą przechowywane do dnia, w którym upłynie 5 lat od dnia wypłaty przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa płatności końcowej; ? zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych do czasu zakończenia okresu archiwizacji danych związanych z postępowaniem - umowa zawarta w wyniku postępowania będzie przechowywana przez okres 10 lat; ? obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio dotyczących Wykonawców uczestniczących w postępowaniu jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; ? w odniesieniu do danych osobowych Wykonawców uczestniczących w postępowaniu decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; ? każdy Wykonawca uczestniczący w postępowaniu posiada: - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych ich dotyczących; - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych ; - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ; - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy RODO; ? Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu nie przysługuje: - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawców uczestniczących w postępowaniu jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 2. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany będzie do: a) wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, b) dołączenia dokumentu lub dokumentów potwierdzających prawo osób składających podpisy pod umową do występowania w imieniu wykonawcy i możliwości zawarcia umowy z zamawiającym (np. pełnomocnictwo) (jeżeli dotyczy), c) dołączenia umowy regulującej współpracę członków konsorcjum/wspólników spółki cywilnej (jeżeli za najkorzystniejszą ofertę zostanie wybrana oferta złożona przez konsorcjum lub spółkę cywilną), d) dostarczenia aktualnej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych zł) z minimalną sumą ubezpieczenia za jedno zdarzenie polegające na śmierci, uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia w wysokości nie mniejszej niż 60.000,00 zł, z franszyzą redukcyjną na poziomie nie wyższym niż 2.500,00 zł. Kryterium II: GWARANCJA JAKOŚCI ROBÓT BUDOWLANYCH - oferta o okresie gwarancji równej 3 lata otrzyma 0 pkt - oferta o okresie gwarancji równej 4 lata otrzyma 20 pkt - oferta o okresie gwarancji równej 5 lat otrzyma 40 pkt. W przypadku, gdy Wykonawca nie określi w Formularzu Oferty okresu gwarancji albo zaznaczy więcej niż jeden okres gwarancji, wówczas Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zaoferował w ofercie minimalny okres gwarancji jakości i rękojmi, tj. 3 lata i otrzyma 0 punktów w zakresie tego kryterium W formularzu oferty Wykonawca musi podać cenę netto, cenę brutto i podatek VAT dla wykonania dokumentacji kosztorysowo-projektowej, robót budowlanych oraz nadzoru autorskiego.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHPodziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.